Overovanie bezpečnosti

A. Všeobecné právne predpisy

1. Skúšobní technici a odborní pracovníci (S, A)

a) Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o doplnení niektorých zákonov ;
b) Zákon č. 125/2006 Z.z. o inšpekcií práce;
c) Zákon č. 56/2018 Z.z.o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
d) Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológií;
e) Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov;
f) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov v znení neskorších predpisov;
g) Nariadenie vlády SR č. 393/1999 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na spotrebiče plynných palív v znení neskorších predpisov;
h) Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
i) Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach;
j) Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (hlavne prvá a siedma až ôsma časť);
k) Vyhláška SÚBP č. 86/1978 Zb. o kontrolách, revíziách a skúškach plynových zariadení;
l) Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpisov;
m) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

2. Pracovníci na riadenie opráv alebo na samostatné opravy PZ (O)

a) Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
b) Zákon č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov;
c) Vyhláška č. 718/2002 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
d) Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (hlavne prvá a siedma až ôsma časť);
e) Vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach;
f) Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach v znení neskorších predpisov;
g) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

3. Obsluha plynových zariadení (OPZ)

a) Vyhláška č. 508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
b) Vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (siedma a ôsma časť);
c) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

B. Všeobecné teoretické vedomosti o plynoch

- Definícia plynu
- Rozdelenie plynov z hľadiska vlastností a použitia
- Základné fyzikálne veličiny a ich jednotky v sústave SI
- Meranie základných fyzikálnych veličín
- Kritický tlak, kritická teplota
- Základné pojmy charakterizujúce fyzikálno-chemické vlastnosti plynov
- Fyzikálno-chemické vlastnosti plynov
- Spaľovanie plynov, zloženie spalín pri dokonalom a nedokonalom spaľovaní
- Spalné teplo a výhrevnosť – výpočet
- Výpočet spotreby vzduchu, množstva a zloženia spalín
- Merná hmotnosť
- Výhrevnosť plynov. Určenie (výpočet) dolnej a hornej medze výbušnosti v závislosti od zloženia plynu
- Inertné plyny, ich vlastnosti a využitie v plynárenstve
- Vlastnosti jednotlivých druhov plynov a ich pôsobenie na ľudský organizmus

C. Odborné témy podľa skupín PZ

a) Zariadenia na výrobu a úpravu plynov (skupina Aa, Ba)

- požiadavky na umiestnenie PZ,
- požiadavky na stavebné riešenie objektov, v ktorých je plynové zariadenie umiestnené,
- meracie a signalizačné zariadenie, bezpečnostné požiadavky na technologické zariadenie,
- zabezpečovacie zariadenie,
- technické požiadavky na jednotlivé časti zariadenia,
- základné technologické parametre,
- požiadavky na montáž jednotlivých častí zariadenia,
- základné požiadavky na skúšanie,
- skúšky zariadenia pred uvedením do prevádzky,
- uvedenie zariadenia do prevádzky,
- prevádzka zariadenia, kontrola prevádzky, odstavenie zariadenia,
- prevádzková technická dokumentácia,
- obsah záznamov v prevádzke,
- pokyny pre bezpečnú prevádzku zariadenia,
- bezpečnostné požiadavky pri práci so skvapalnenými plynmi,
- vybavenie pracovníkov OOPP,
- požiadavky na bezpečnú opravu porúch,
- riešenie havarijných situácií.

b) Zariadenie na skladovanie a prepravu plynov (skupina Ab, Bb)

- bezpečnostné pásma, situovanie zariadenia,
- požiadavky na stavebné riešenie,
- bezpečnostné požiadavky na zariadenie pre skladovanie,
- bezpečnostné požiadavky na zariadenie pre prepravu plynov,
- plnenie a vyprázdňovanie zariadenia na prepravu plynov,
- ochrana proti pretlaku,
- skúšanie pred uvedením do prevádzky,
- prevádzka, bezpečnostné aspekty,
- kontrola prevádzky,
- prevádzková technická dokumentácia,
- plnenie a vyprázdňovanie zariadenia na skladovanie,
- bezpečnostné požiadavky pri práci so skvapalnenými plynmi,
- bezpečnostné požiadavky pri uskutočňovaní opráv,
- riešenie havarijných situácií.

c) Zariadenie na plnenie tlakových nádob na dopravu plynov a tlakové stanice (skupina Ac, Bc) 

- rozdelenie plynov,
- základné bezpečnostné požiadavky na tlakové nádoby na dopravu plynov,
- označenie tlakových nádob na dopravu plynov,
- požiadavky na stavebné riešenie plniarne,
- farebné označenie tlakových nádob na dopravu plynov,
- skladovanie tlakových nádob na dopravu plynov,
- bezpečnostné aspekty zásobovania plniarne, tlakovej stanice plynom,
- periodické skúšky nádob na dopravu plynov, termíny preskúšania,
- najvyššie dovolené hranice plnenia,
- najvyššie dovolené hranice vyprázdňovania,
- manipulácia s tlakovými nádobami na dopravu plynov, požiadavky pri doprave,
- zákazy plnenia nádob,
- vyprázdňovanie nádob na dopravu plynov,
- prepúšťanie, bezpečnostné požiadavky,
- obsah záznamov vedených o plnení nádob,
- skúšanie PZ pred vedením do prevádzky,
- prevádzka, sledovanie prevádzky PZ, bezpečnostné požiadavky,
- uskutočnenie opráv,
- technické požiadavky na jednotlivé časti zariadenia plniarne vzhľadom na vlastnosti plynov,
- riešenie havarijných situácií.

d) Zariadenia na zásobovanie plynom (vrátane odparovania plynov) (skupina Ad, Bd) 

- bezpečnostné požiadavky pri práci so skvapalnenými plynmi,
- prirodzené odparovanie plynu, požiadavky na izoláciu,
- bezpečnostné požiadavky na výparníky,
- technológie skvapalňovania a odparovania,
- zaistenie proti pretlaku, vybavenie meracími prístrojmi,
- situovanie zariadenia,
- požiadavky na stavebné vyhotovenie,
- požiadavky pri montáži zariadenia,
- skúšanie pred uvedením do prevádzky – uvedenie do prevádzky,
- prevádzka, bezpečnostné aspekty,
- prevádzková dokumentácia,
- riešenie havarijných situácií.

e) Zariadenie na zvyšovanie tlaku plynu (skupina Ae, Be) 

- požiadavky na stavebné riešenie a situovanie objektov,
- situovanie a usporiadanie jednotlivých technologických častí,
- požiadavky na strojné zariadenia, montáž zariadenia,
- istenie maximálnych prevádzkových pretlakov,
- vybavenie meracími prístrojmi a zabezpečovacím zariadením,
- požiadavky na prevádzku zariadenia, kontrola prevádzky,
- požiadavky na montáž zariadenia,
- skúšanie zariadenia pred uvedením do prevádzky,
- riešenie havarijných situácií,
- prevádzková dokumentácia, pracovné pokyny,
- bezpečné prevádzkovanie údržby a opráv.

f) Zariadenie na znižovanie tlaku plynu (skupina Af, Bf) 

- požiadavky na stavebné riešenie a situovanie objektov,
- požiadavky na strojné zariadenie, montáž zariadenia, typy RS,
- istenie najvyššieho prevádzkového pretlaku, nastavenie jednotlivých častí zariadenia,
- vybavenie meracími prístrojmi,
- skúšky pevnosti a tesnosti,
- zabezpečovacie zariadenie. Bezpečnostné prvky strojného zariadenia,
- zariadenie na predohrev plynu,
- požiadavky na montáž,
- funkčné skúšky pred uvedením do prevádzky,
- prevádzková dokumentácia,
- požiadavky na sledovanie prevádzky, prevádzka,
- uskutočňovanie opráv,
- uvedenie RS do prevádzky.

g) Zariadenie pre rozvod plynov (skupina Ag, Bg) 

- základné požiadavky pri projektovaní,
- voľba svetlosti potrubia,
- dimenzovanie potrubia,
- požiadavky na voľbu trasy plynovodu. Vzdialenosť plynovodu uvedeného v zemi od druhých vedení a od jednotlivých objektov,
- výkresová dokumentácia, značenie plynovodu, vzdialenosť od stien a iných zariadení,
- voľba materiálov potrubia, spoje na plynovodoch, s ohľadom na prepravované médium,
- rozdelenie plynovodov podľa pretlaku plynu, v závislosti od prepravovaného média,
- revízna kniha plynovodu,
- prevádzková dokumentácia,
- montážna dokumentácia,
- požiadavky na zvarovanie, kontrolu zvaru, montáž potrubia,
- požiadavky na umiestnenie armatúr,
- dilatácia potrubia. Kompenzátory,
- odvodňovanie plynovodu, druhy odvodňovačov, ich kontrola a revízia,
- zabezpečenie proti explózii. Explózne klapky, požiadavky na materiál, situovanie a kontrolu,
- zabezpečenie proti nedovolenému pretlaku. Poistné ventily,
- odvzdušňovacie zariadenia, postup pri odvzdušňovaní a odplynení plynovodov,
- značenie potrubia,
- vnútorné čistenie potrubia,
- skúšanie plynovodu,
- prevzatie plynovodu,
- uvedenie do prevádzky,
- prevádzky, kontrola, údržba plynovodov,
- ochranné pásma plynovodov,
- požiadavky na vykonávanie zemných prác,
- pasívna a aktívna protikorózna ochrana,
- požiadavky na vyhotovenie izolácie,
- meracie a zabezpečovacie zariadenia,
- riešenie havarijných situácií,
- bezpečné vykonávanie opráv.

h) Zariadenia pre spotrebu plynu spaľovaním (skupina Ah, Bh) 

- požiadavky na stavebné prevedenie objektu, v ktorom je plynový spotrebič umiestnený,
- požiadavky na vetranie priestoru s plynovým spotrebičom,
- umiestnenie spotrebiča – zásady,
- základné bezpečnostné požiadavky na konštrukciu spotrebiča,
- zabezpečovacie zariadenie spotrebiča,
- konštrukčné požiadavky na horáky, druhy horákov,
- istenie horákov,
- regulácia príkonu,
- uvedenie spotrebiča do prevádzky – štart horáka,
- pripojenie spotrebiča,
- zariadenie na odvod spalín, prevedenie, dimenzovanie – výpočet komínového prieduchu,
- kontrolné a meracie zariadenie,
- označenie spotrebiča – údaje na výrobku,
- skúšanie spotrebiča pred uvedením do prevádzky,
- prevádzková dokumentácia, revízne knihy, návody na obsluhu,
- podmienky pre uvedenie spotrebiča do prevádzky,
- kontrola prevádzky, prevádzka, pokyny pre prevádzku,
- vybavenie meracím a regulačným zariadením,
- prevádzkové záznamy,
- údržba, opravy,
- účinnosť spotrebiča,
- požiadavky na montáž spotrebiča,
- základné protipožiarne opatrenia.


i) Chladiace zariadenia (skupina Ai, Bi) 

- rozdelenie chladív do skupín,
- rozdelenie chladiacich zariadení podľa stupňa nebezpečia,
- spôsoby chladenia,
- technické požiadavky na chladiace zariadenia,
- bezpečnostné požiadavky na chladiace zariadenia,
- umiestňovanie chladiaceho zariadenia v objektoch,
- strojovne chladiacich zariadení,
- skúšky pevnosti a tesnosti,
- prevádzka chladiacich zariadení,
- vlastnosti chladív a ich vplyv na ľudský organizmus.