Overovanie bezpečnosti

Všeobecné právne predpisy (spoločné pre S, P, E, E21, E22, E23)

a) Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 124/2006 Z. z. v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a v znení zákona č. 140/2008 Z. z.)
b) Zákon o inšpekcií práce (zákon č. 125/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov)
c) Vyhradené elektrické zariadenia určené vyhláškou č. 508/2009 Z. z.
d) Bezpečnosť práce a technických zariadení pri stavebných prácach (vyhláška č. 374/1990 Zb. )
e) Zákon č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
f) Poskytovanie osobných ochranných pracovných prostriedkov (nariadenie vlády SR č. 395/2006 Z. z. )
g) Zákon o energetike a o zmene niektorých zákonov (zákon č.656/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)
h) Zásady poskytovania prvej pomoci pri úrazoch elektrickým prúdom.

Súbor tém ku skúškam (spoločné pre P, E, E21, E22, E23 a pre S so zameraním na skúšané zariadenia)

1. Základné pravidlá na navrhovanie a montáž elektrických inštalácii

2. Všeobecné definície a termíny

3. Stanovenie základných charakteristík elektrických inštalácii budov
3.1 Účel používania inštalácie, základné usporiadanie, zdroje
3.2 Vonkajšie vplyvy, ktorým sa zariadenie môže vystaviť
3.3 Vzájomná kompatibilita zariadení
3.4 Údržba

4. Zaistenie bezpečnosti
4.1 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
4.1.1 Ochrana pred dotykom živých a neživých častí
4.1.2 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v normálnej prevádzke
4.1.3 Ochrana pred úrazom el. prúdom pri poruche
4.2 Ochrana pred tepelnými účinkami
4.3 Ochrana proti nadprúdom
4.3.1 Istiace prvky
4.3.2 Ochrana proti prúdovému preťaženiu
4.3.3 Ochrana proti skratovým prúdom
4.4 Ochrana pred prepätím
4.5 Ochrana pred podpätím
4.6 Bezpečné odpojenie a spínanie
4.7 Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti
4.8 Výber ochranných opatrení podľa vonkajších vplyvov

5. Výber a stavba elektrických zariadení
5.1 Spoločné pravidlá pre výber a stavbu elektrických zariadení
5.2 Elektrické rozvody
5.3 Spínacie a riadiace zariadenia
5.4 Uzemňovacie sústavy a ochranné vodiče (tiež vodiče na pospájanie)
5.5 Ostatné zariadenia
5.6 Zariadenia na zaistenie bezpečnosti

6. Odborné prehliadky a odborné skúšky EZ (revízie)
6.1 Východiskové revízie
6.2 Pravidelné revízie

7. Požiadavky na osobitné inštalácie alebo inštalácie v osobitných priestoroch
7.1 Priestory s vaňami alebo sprchovacími kútmi
7.2 Plavárne a kúpaliská
7.3 Priestory so saunovými kachlami
7.4 Inštalácia stavenísk a demolovacích priestorov
7.5 Elektrické inštalácie v poľnohospodárskych a záhradníckych objektoch
7.6 Priestory s nevodivým okolím
7.7 Požiadavky na uzemnenie v inštaláciách zariadení na spracovanie údajov
7.8 Inštalácie vonkajšieho osvetlenia

8. Požiadavky na EZ vo zvláštnych podmienkach
8.1 Druhy prostredí
8.2 Protokol o určení prostredia
8.3 Požiadavky na EZ v rôznych prostrediach
8.4 EZ v horľavých látkach a na nich
8.5 EZ v kinách, divadlách a iných zariadeniach pre kultúrne účely
8.6 EZ v priestoroch pre lekárske účely
8.7 Požiadavky na EZ v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu
8.7.1 Určovanie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
8.7.2 Zatriedenie priestorov s nebezpečenstvom výbuchu
8.7.3 Triedenie nevýbušných EZ do skupín a teplotných tried
8.7.4 Štandardné typy ochrán – druhy prevedenia nevýbušných EZ
8.7.5 Označovanie nevýbušných EZ
8.7.6 Elektrické inštalácie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu

9. Elektrické vedenia:
9.1 Elektrické vonkajšie vedenia
9.2 Kladenie silových elektrických vedení
9.3 Pohyblivé prívody a šnúrové vedenia
9.4 Elektrické prípojky nízkeho napätia
9.5 Elektrické prípojky vysokého napätia
9.6 Káblové kanály, priestory, šachty a mosty

10. Elektrické stanice
10.1 Spoločné ustanovenia pre elektrické stanice
10.2 Akumulátorové a nabíjacie stanice
10.3 Transformátorovne
10.4 Rozvodné zariadenia
10.5 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom v elektrických staniciach
10.6 Uzemnenie v elektrických staniciach
10.7 Vybavenie staníc OOPP

11. Ochrana pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny
11.1 Ochrana proti atmosférickej elektrine
11.1.1 Zásady pre použitie a návrh ochrán pred bleskom
11.1.2 Druhy zachytávacích zariadení
11.1.3 Vedenia a zvody
11.1.4 Uzemnenie ochrán pred bleskom
11.1.5 Pripojenie elektrických zariadení k bleskozvodom
11.1.6 Ochrana pred bleskom u objektov s priestormi s nebezpečenstvom výbuchu
11.1.7 Zemný odpor, merný zemný odpor, meranie, vyhodnotenie, návrh zemniča
11.2 Ochrana proti statickej elektrine
11.2.1 Zásady pre použitie a návrh ochrán pred účinkami statickej elektriny
11.2.2 Druhy ochrán
11.2.3 Opatrenia na zníženie tvorby elektrostatických nábojov
11.2.4 Meranie, vyhodnocovanie podmienok pre ochranu

12. Elektrické zariadenia strojov
12.1 Napájanie elektrickou energiou, ochranné svorky, zariadenia na odpojenie a vypnutie
12.2 Ochrana pred úrazom elektrickým prúdom
12.3 Ochrana zariadenia pred účinkami:
12.3.1 Nadprúdu, ktorý vzniká ako dôsledok skratu
12.3.2 Prúdu pri preťažení
12.3.3 Zemného spojenia
12.3.4 Prepätia v dôsledku blesku a výbojov pri spínaní
12.3.5 Mimoriadne vysokej teploty
12.3.6 Výpadku alebo poklesu napájacieho napätia
12.3.7 Nadmerných otáčok strojov/strojových súčastí
12.3.8 Nesprávneho sledu fáz
12.4 Pospájanie
12.5 Rozhranie obsluha – stroj a riadiace (ovládacie) prístroje namontované na stroji
12.6 Elektronické zariadenia
12.7 Riadiace zariadenia – umiestnenie, montáž a kryty
12.8 Vodiče a káble
12.9 Rozvody
12.10 Elektrické motory a pridružené zariadenia
12.11 Príslušenstvo a osvetlenie
12.12 Označovanie, výstražné značky a referenčné označovanie
12.13 Technická dokumentácia
12.14 Skúšanie a overovanie

13. Bezpečnostné požiadavky
13.1 Bezpečnostné predpisy pre činnosť na EZ
13.2 Bezpečnostné tabuľky a nápisy
13.3 OOPP