Overovanie bezpečnosti

Všeobecné právne predpisy

Revízni technici (A)

a) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

b) Zákon o inšpekcií práce č. 125/2006 Z. z.;

c) Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

d) Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 
e) Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;

f) Nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení neskorších predpisov;

g) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/424 z 9. marca 2016 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES;

h) Nariadenie vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia;

i) Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;

j) Vyhláška č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach;

k) Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (hlavne prvá a trinásta časť);

l) Vyhláška č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie;

n) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

Pracovníci na riadenie opráv alebo na samostatné opravy (O)


a) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov;

b) Nariadenie vlády SR č. 235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu v znení neskorších predpisov;

c) Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;
 
d) Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov (hlavne prvá a trinásta časť);

e) Vyhláška č.3 74/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach;

f) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

Obsluha zdvíhacích zariadení (OZZ)

a) Vyhláška č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;

b) Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení v znení neskorších predpisov (trinásta časť tretí až piaty oddiel); 

c) Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.

Odborné témy podľa skupín ZZ

Žeriavy a zdvíhadlá vrátane trvalej alebo dočasnej dráhy žeriavu (skupina Aa, Ba)

 1. Projektovanie a konštruovanie:
  - bezpečné vzdialenosti (zvislé a bočné vôle),
  - označovanie, tabuľky a nápisy,
  - hlavné konštrukčné časti,
  - prístupy a stanovište obsluhy,
  - bezpečnostné zariadenia a vybavenia (brzdy, nárazníky, narážky, koncové vypínače, zariadenia proti preťaženiu, zabezpečenie proti účinkom vetra, stoličky, stierače, signalizácia, ochranné kryty, osvetlenie, ostatná ochrana),
  - požiadavky na kladkostroje a ich časti.
 2. Osobitné požiadavky na mobilné žeriavy:

  - hlavné konštrukčné časti,
  - hydraulické a pneumatické zariadenia,
  - bezpečnostné zariadenia (brzdy, koncové vypínače, zariadenia proti preťaženiu, signalizácia),
  - prístupy a stanovište obsluhy,
  - označovanie, tabuľky a nápisy.
 3. Oceľové laná:

  - základné pojmy, konštrukcia
  - stanovenie súčiniteľa bezpečnosti,
  - kontrola lán a dôvody pre ich vyradenie.
 4. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - preberanie konštrukcií,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 5. Trvalé žeriavové dráhy:

  - všeobecné zásady navrhovania,
  - priestorová úprava (lavičky, plošiny, výstupy a núdzové zostupy),
  - požiadavky na niektoré konštrukčné časti (uloženie nosníkov, nárazníky, narážky, podlahy lavičiek a plošín, schodištia, rebríky, zábradlia),
  - medzné odchýlky a ich meranie,
  - rektifikácia odchýlok,
  - bezpečnostné značky a tabuľky.
 6. Dočasné žeriavové dráhy:

  - všeobecné zásady navrhovania,
  - vyhotovenie dráh,
  - bezpečnostné zariadenia a vybavenia,
  - údržba.
 7. Viazacie prostriedky (oceľové a textilné laná, reťaze a pod.):

  - základné požiadavky na výrobu, používanie, označovanie, uskladňovanie a evidenciu,
  - údržba, prehliadky, kontroly a skúšanie,
  - požiadavky na tepelné spracovanie reťazí.
 8. Prostriedky na zavesenie a uchopenie bremien:

  - zásady navrhovania,
  - dokumentácia,
  - označovanie,
  - podmienky na ich používanie,
  - rozsah a lehoty prehliadok, kontrol, skúšok,
  - požiadavky na údržbu, prípadne tepelné spracovanie.
 9. Skúšanie žeriavov a zdvíhadiel:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - doplňujúce podmienky pre skúšanie jednotlivých druhov žeriavov,
  - skúšobné bremená,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 10. Prevádzka žeriavov a zdvíhadiel:

  - základné požiadavky na prevádzku,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - rozdelenie ZZ z hľadiska obsluhy,
  - základné povinnosti prevádzkovateľa (užívateľa),
  - prevádzkový technik ZZ (kvalifikácia, povinnosti),
  - obsluha ZZ a preprava bremien (kvalifikácia žeriavnika a obsluhovateľa, povinnosti, zakázané manipulácie),
  - viazanie a vešanie bremien (kvalifikácia viazača a obsluhovateľa, povinnosti, zakázané manipulácie),
  - dorozumievacie znamenia pri preprave bremien,
  - zabezpečenie montáže, údržby, opráv a rekonštrukcií,
  - zabezpečenie odbornej kvalifikácie žeriavnikov, viazačov a obsluhovateľov.
 11. Požiadavky na elektrické zariadenia žeriavov a zdvíhadiel (Aa, Ba):

  - ochrana pred úrazom elektrickým prúdom,
  - istenie proti skratu a preťaženiu,
  - vypínače (hlavný, žeriavový, núdzový, koncový, pracovný),
  - všeobecné požiadavky na bezpečnosť (ovládanie z viacerých stanovíšť, svetelné návestidlá, diaľkové ovládanie),
  - trolejové vedenia, vodiče a spojovacie vedenia,
  - priestor pred rozvádzačmi,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia ZZ (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Pohyblivé pracovné plošiny (Ab)

 1. Základné technické požiadavky na:

  - nosnú konštrukciu,
  - zdvíhacie mechanizmy,
  - nosné prostriedky,
  - hrebene, pastorky, bubny a kladky,
  - vodidlá určené na vedenie plošiny,
  - plošiny,
  - hydraulické (príp. pneumatické) zariadenia,
  - brzdy,
  - zabezpečenie stability,
  - zariadenia proti pádu,
  - pojazdové zariadenia a podvozky,
  - ovládacie zariadenia,
  - ochranné kryty,
  - výbavu a označovanie.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - skúšobné bremená,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií. 
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - ochrana pred úrazom elektrickým prúdom,
  - vypínače,
  - všeobecné požiadavky na bezpečnosť (ovládanie z viacerých stanovíšť, svetelné návestidlá),
  - vodiče a spojovacie vedenia,
  - priestor pred rozvádzačmi,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia plošín (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Výťahy, ktoré sú trvalou súčasťou budov (Ac)

 1. Šachta:

  - ohradenie,
  - steny, podlaha a strop,
  - vyhotovenie stien a šachtových dvier na vstupnej strane klietky,
  - ochrana priestorov pod dráhou klietky alebo vyvažovacieho závažia,
  - spoločná šachta pre viac výťahov,
  - horná časť šachty a priehlbeň,
  - cudzie zariadenia v šachte,
  - osvetlenie.
 2. Strojovne a priestory pre kladky:

  - všeobecné požiadavky,
  - prístupy,
  - vyhotovenie a vybavenie.
 3. Šachtové dvere a dverné uzávierky
 4. Kabíny, vyvažovacie a vyrovnávacie závažia
 5. Nosné a vyvažovacie prostriedky
 6. Ochranné zariadenie proti nadmernej rýchlosti kabíny smerom nahor
 7. Zachytávače
 8. Obmedzovače rýchlosti
 9. Vodidlá kabín a vyvažovacích závaží
 10. Nárazníky
 11. Koncové vypínače
 12. Vzdialenosti medzi kabínou a stenou šachty a medzi kabínou a vyvažovacím alebo vyrovnávacím závažím
 13. Výťahový stroj:

  - všeobecné požiadavky,
  - brzdové zariadenie,
  - núdzový pohon,
  - zastavenie, kontrola pokojového stavu pohonu a spomaľovania,
  - bezpečnostné zariadenie na kontrolu uvolnenia lana alebo reťaze,
  - zariadenie na časové obmedzenie doby chodu motora,
  - ochranné opatrenia.
 14. Osobitné požiadavky na hydraulické výťahy:

  - opatrenia proti voľnému pádu, jazde nadol nadmernou rýchlosťou a klesaniu,
  - pohon, priamočiary hydromotor a ostatné hydraulické zariadenia,
  - hydraulické riadenie a bezpečnostné zariadenia.
 15. Štítky, označenia a návody na obsluhu
 16. Základné požiadavky na výťahy so zakázanou dopravou osôb ( nákladné, stolové, výsypné, malé nákladné ):

  - šachty a strojovne,
  - šachtové dvere a dverné uzávierky,
  - nosné prostriedky,
  - koncové vypínače,
  - ďalšie zabezpečovacie zariadenia.
 17. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - skúšobné bremená,
  - typové skúšky vyhradených častí,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 18. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia osôb podieľajúcich sa na prevádzke a ich povinnosti,
  - základné povinnosti prevádzkovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - zabezpečenie údržby a opráv,
  - postup pri opravách a rekonštrukciách výťahov v prevádzke.
 19. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné ustanovenia,
  - stýkače a prvky bezpečnostných zapojení,
  - istenie proti skratu a preťaženiu,
  - hlavný vypínač, elektrická inštalácia, osvetlenie a zásuvky,
  - ochrana proti elektrickým závadám,
  - elektrické bezpečnostné zariadenia (všeobecné ustanovenia, funkcia, ovládanie),
  - riadenie výťahu (rozdelenie, popis, funkcia, ovládače, signalizácia),
  - odborné prehliadky a skúšky elektrického zariadenia výťahu (lehoty, rozsah).

Stavebné výťahy (Ad, Bg)

 1. Základné technické požiadavky na:

  - nosnú konštrukciu a klietku,
  - zdvíhacie mechanizmy,
  - nosné prostriedky, hrebene, pastorky, bubny, kladky, vodiace zariadenia,
  - brzdy,
  - zariadenia proti pádu klietky a prekročeniu rýchlosti výťahu,
  - kotvenie nosnej konštrukcie a jej postavenie pri objekte,
  - bezpečnostné vypínače (umiestnenie, funkcia, nastavenie),
  - bezpečnostné zariadenia nákladíšť a nástupíšť,
  - ovládacie zariadenia,
  - ochranné kryty, označenie, tabuľky, nápisy a pod.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - skúšobné bremená,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady potrebné na prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky (rozsah, lehoty, kto ich vykonáva),
  - zabezpečenie montáže, údržby, opráv a rekonštrukcií.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné ustanovenia (napájacie vedenia, ochrana proti nebezpečnému dotyku, ochrana pred úderom blesku),
  - vypínače a bezpečnostné zariadenia (ich zapojenia a funkcia),
  - istenie proti skratu a preťaženiu,
  - vodiče a spojovacie vedenia,
  - priestor pred rozvádzačmi,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia výťahov (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Regálové zakladače (Ae)

 1. Projektovanie, konštruovanie a výroba:

  - bezpečné vzdialenosti (zvislé a bočné vôle),
  - označovanie, tabuľky a nápisy,
  - hlavné konštrukčné časti (zdvihové mechanizmy, nosné prostriedky, zakladacie zariadenia, nosná konštrukcia),
  - prístupy a stanovište obsluhy,
  - bezpečnostné zariadenia a vybavenia (brzdy, zachytávače, obmedzovače rýchlosti a nosnosti, zabezpečenie proti nedovolenej manipulácii nepovolanou osobou, zabezpečenie proti zrážke, koncové vypínače, ochranné kryty, signalizácia).
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - skúšobné bremená,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (napájanie, pripojenie na sieť, napájanie silových, bezpečnostných,riadiacich a signalizačných obvodov),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom, úderom blesku a účinkami statickej elektriny,
  - hlavný vypínač,
  - riadiace a bezpečnostné obvody, ovládače a bezpečnostné vypínače,
  - istenie motorov,
  - rozvádzače, vedenia a vodiče,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia ( lehoty, rozsah, kto ich vykonáva ).

Pohyblivé schody a chodníky (Af)

1. Projektovanie, konštruovanie a výroba:

- bezpečnostné priestory a vzdialenosti (prístupové a rozptylové priestory, podchodné výšky, vzdialenosti a vôle),
- strojovňa a technické priestory (rozmery, prístupy, vybavenie, označenie),
- strojné zariadenia (základné požiadavky),
- brzdové zariadenie (základné požiadavky, funkcia),
- nástupy, výstupy a prechody (rozmery),
- stupne schodového pásma (dimenzovanie, vyhotovenie, vôle),
- bočné steny, balustrády, pohyblivé madlá (dimenzovanie, vyhotovenie, rozmery),
- zariadenie na spustenie a zastavenie (funkcia, vyhotovenie),
- ochranné kryty, signalizácia.

 1. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 2. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií.
 3. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (umiestnenie, napätia pre pohon a ovládanie, pripojenie na sieť),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom,
  - hlavný vypínač, riadiace a bezpečnostné obvody, ovládače, bezpečnostné vypínače, signalizácia,
  - zariadenia na spustenie a zastavenie schodov,
  - brzda a jej ovládanie,
  - osvetlenie, zásuvky, vedenia,
  - istenie,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Lyžiarske a vodnolyžiarske vleky (Ag)

 1. Projektovanie, konštruovanie a výroba:

  - trasa, dráha a vlečná stopa,
  - vedenie lana,
  - križovanie vlekov,
  - dopravná rýchlosť a interval medzi závesmi,
  - zaťaženia pre výpočet a zásady výpočtov,
  - dopravné, napínacie, kotviace a vlečné laná (požiadavky na voľbu a výmenu),
  - nástupné a výstupné stanice,
  - konštrukčné zariadenia na trati (podpery, kladky),
  - vlečné zariadenia,
  - dorozumievacie, signalizačné a zabezpečovacie zariadenia.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadení do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - komplexné vyskúšanie (rozsah),
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií,
  - prerušenie prevádzky po skončení sezóny.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (napájanie, pripojenie na sieť),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom a úderom blesku,
  - hlavný vypínač,
  - bezpečnostné vypínače a ovládače,
  - rozvádzače, vedenia a vodiče,
  - istenie,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Výsuvné rebríky (Ah)

 1. Základné technické požiadavky na:

  - nosnú konštrukciu,
  - zdvíhacie a vysúvacie mechanizmy,
  - nosné prostriedky, hrebene, pastorky, bubny, kladky, vodiace zariadenia,
  - brzdy a zariadenia proti pádu,
  - hydraulické a pneumatické zariadenia,
  - bezpečnostné vypínače (umiestnenie, funkcia, nastavenie),
  - ovládacie zariadenia,
  - ochranné kryty, označenia, nápisy a pod.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (napájanie, pripojenie na sieť),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom,
  - hlavný vypínač, bezpečnostné vypínače a ovládače,
  - rozvádzače, vedenia, vodiče,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Zariadenia technickej zábavnej činnosti (Ai)

 1. Základné technické požiadavky na:

  - nosnú konštrukciu,
  - zdvíhacie a vysúvacie mechanizmy,
  - nosné prostriedky, hrebene, pastorky, bubny, kladky, vodiace zariadenia,
  - brzdy a zariadenia proti pádu,
  - hydraulické a pneumatické zariadenia,
  - bezpečnostné vypínače (umiestnenie, funkcia, nastavenie),
  - ovládacie zariadenia,
  - ochranné kryty, označenia, nápisy a pod.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (napájanie, pripojenie na sieť, napájanie silových bezpečnostných, riadiacich a signalizačných obvodov),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom a úderom blesku,
  - hlavný vypínač, bezpečnostné vypínače a ovládače,
  - rozvádzače, vedenia, vodiče,
  - istenie,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Zdvíhacie zariadenia javiskovej techniky (Aj)

 1. Základné technické požiadavky na:

  - nosnú konštrukciu,
  - zdvíhacie a vysúvacie mechanizmy,
  - nosné prostriedky, hrebene, pastorky, bubny, kladky, vodiace zariadenia,
  - brzdy a zariadenia proti pádu,
  - hydraulické a pneumatické zariadenia,
  - bezpečnostné vypínače (umiestnenie, funkcia, nastavenie),
  - ovládacie zariadenia,
  - ochranné kryty, označenia, nápisy a pod.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (napájanie, pripojenie na sieť),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom,
  - hlavný vypínač, bezpečnostné vypínače a ovládače,
  - rozvádzače, vedenia, vodiče,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).

Zdvíhacie čelá na montáž na vozidlo alebo do vozidla, určené na zdvíhanie osôb pri nastupovaní alebo vystupovaní z vozidla (Ak)

 1. Základné technické požiadavky na:

  - nosnú konštrukciu,
  - zdvíhacie a vysúvacie mechanizmy,
  - nosné prostriedky, hrebene, pastorky, bubny, kladky, vodiace zariadenia,
  - brzdy a zariadenia proti pádu,
  - hydraulické a pneumatické zariadenia,
  - bezpečnostné vypínače (umiestnenie, funkcia, nastavenie),
  - ovládacie zariadenia,
  - ochranné kryty, označenia, nápisy a pod.
 2. Zásady navrhovania, výroby, montáže a údržby nosných oceľových konštrukcií:

  - zásady výpočtov,
  - triedenie oceľových konštrukcií,
  - základné požiadavky na materiál, zvarové a skrutkové spoje,
  - údržba, opravy a rekonštrukcie,
  - medzné odchýlky rozmerov a tvarov.
 3. Skúšanie:

  - všeobecné zásady skúšania a postup pri uvádzaní zariadenia do prevádzky,
  - jednotlivé skúšky a vyhodnotenie ich výsledkov,
  - rozsah montážnych skúšok,
  - lehoty a rozsah odborných prehliadok a skúšok,
  - písomné doklady o skúškach.
 4. Prevádzka:

  - základné požiadavky na prevádzku, povinnosti prevádzkovateľa,
  - doklady a dokumentácia potrebné pre prevádzku,
  - kvalifikácia obsluhy,
  - povinnosti obsluhovateľa,
  - zakázané manipulácie,
  - prevádzkové prehliadky a funkčné skúšky,
  - zabezpečenie údržby, opráv a rekonštrukcií.
 5. Požiadavky na elektrické zariadenia:

  - všeobecné požiadavky (napájanie, pripojenie na sieť),
  - ochrana pred nebezpečným dotykom,
  - hlavný vypínač, bezpečnostné vypínače a ovládače,
  - rozvádzače, vedenia, vodiče,
  - zásady vykonávania odborných prehliadok a skúšok elektrického zariadenia (lehoty, rozsah, kto ich vykonáva).