Výchova a vzdelávanie

Záväzná prihláška na konferenciu BTZ 2023

  Priezvisko a meno, titul Email Telefón (mobil)
1.
2.
3.
4.
5.

 

Označte  druh účastníckeho poplatku:

        *) zľavnený poplatok poskytujeme objednávateľovi, ktorého jeden alebo viacerí zamestnanci sa zúčastnili konferencie aj v minulom roku

Poplatok zahŕňa náklady na občerstvenie počas prestávok v rokovaní, večerný raut, raňajky a obed prvý a druhý deň konferencie, zborník konferencie v printovej a elektronickej podobe na USB a publikáciu „Komentár k vyhláške MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., Druhé vydanie“.
Ubytovanie nie je zahrnuté v účastníckom poplatku!