Zákaznícky servis

Podanie podnetu podľa zákona č. 54/2019 Z. z.
o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

Podnet môže byť podaný písomne, ústne, elektronickou poštou alebo faxom.

Písomný podnet možno zaslať na adresu: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnet – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorou je         JUDr. Ivan Trebatický, právnik - kontrolór.

Podanie podnetu elektronickou poštou je možné realizovať na emailovú adresu zodpovednej osoby tu. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Faxom môže byť podnet podaný na telefónnom čísle: 02/49 208 160.

Zodpovedná osoba preverí každý podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba uvedenú lehotu predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty, bezodkladne informuje oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymný podnet.