Zákaznícky servis

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY 
spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Všeobecné obchodné podmienky Technickej inšpekcie, a.s. (ďalej len „VOP“) sa aplikujú na zmluvy/objednávky, ktoré Technická inšpekcia, a.s. uzatvára s druhou stranou za účelom vykonania činnosti podľa predmetu podnikania, najmä činnosť oprávnenej právnickej osoby, autorizovanej a notifikovanej osoby (ďalej len „výkon“). VOP sa primerane uplatňujú aj na dohody uzatvárané podľa osobitných predpisov (napr. rad noriem ISO/IEC 17021-1, ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17024 a  ISO/IEC 17065).

1.2. Tieto VOP sú v súlade s ustanovením § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  neoddeliteľnou súčasťou zmluvy/objednávky a tvoria jej prílohu, ak nie sú v zmluve priamo zapracované.

1.3. Jednotlivé ustanovenia týchto VOP neplatia, ak v zmluve/objednávke je dohodnutá iná úprava príslušných ustanovení alebo je ich použitie v zmluve/objednávke výslovne vylúčené. V takomto prípade majú odchylné dojednania prednosť pred znením týchto VOP.

1.4. Pre potreby týchto VOP sa Technická inšpekcia, a.s. označuje ako „dodávateľ“ a strana, ktorej poskytuje Technická inšpekcia, a.s. výkon (služby) na základe zmluvy/objednávky, ktorej prílohou sú tieto VOP, sa označuje ako „objednávateľ“, bez ohľadu na ich pomenovanie v zmluve/objednávke.

2. Objednávka

2.1. Objednávka na výkon musí obsahovať navrhovaný termín výkonu, miesto výkonu a presnú špecifikáciu rozsahu požadovaných činností, ktoré má dodávateľ na jej základe vykonať.

2.2. Objednávateľ zašle objednávku poštou alebo e-mailom na adresu dodávateľa. Územná pôsobnosť pracoviska dodávateľa sa určuje spravidla podľa miesta výkonu činnosti alebo umiestnenia zariadenia.

2.3. Dodávateľ je povinný objednávku potvrdiť, prípadne navrhnúť a dohodnúť s objednávateľom iný termín výkonu požadovaných činností a zaslať poštou alebo e-mailom objednávateľovi.

2.4. Územná pôsobnosť pracovísk dodávateľa a kontaktné osoby:

Pracovisko Bratislava, Železničiarska 18, 811 04 Bratislava
Pôsobnosť: Bratislavský kraj
Riaditeľ pracoviska: Ing. Jozef Kamzík
Tel.: 02/57 267 045
E-mail: tiba@tisr.sk

Pracovisko Nitra, Vajanského 1552/3, 949 01 Nitra
Pôsobnosť: Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky kraj
Riaditeľ pracoviska: Ing. Roman Mihálik
Tel.: 037/79 20 700
E-mail: tina@tisr.sk

Pracovisko Banská Bystrica, Partizánska cesta 71, 974 00 Banská Bystrica
Pôsobnosť: Banskobystrický kraj, Žilinský kraj
Riaditeľ pracoviska: Ing. Ján Hegyi
Tel.: 048/47 22 620
E-mail: tibb@tisr.sk

Pracovisko Košice, Hollého 3, 040 01 Košice
Pôsobnosť: Košický kraj, Prešovský kraj
Riaditeľ pracoviska: Mgr. Jarmila Zádoriová
Tel.: 055/72 08 108
E-mail: tiko@tisr.sk

3. Cena, platobné a fakturačné podmienky

3.1. Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak, platia pre kalkuláciu výkonu „Pravidlá pre stanovenie ceny výkonov Technickej inšpekcie, a.s.“, platné a účinné v čase potvrdenia objednávky dodávateľom.

3.2. Ak nie je písomne dohodnuté inak, cena stanovená podľa „Pravidiel pre stanovenie ceny výkonov Technickej inšpekcie, a.s.“ zahŕňa:

a) cenu za výkon,
b) cenu za vydanie výstupných dokladov,
c) náklady za dopravu dodávateľa, ak bola realizovaná.

3.3. Ceny sú uvedené bez DPH, ktorá sa pripočítava v zákonom stanovenej výške.

3.4. Dodávateľ je oprávnený požadovať zálohu za objednaný výkon.

3.5. Podkladom pre úhradu ceny je elektronická faktúra vyhotovená dodávateľom a doručená objednávateľovi. Objednávateľ udeľuje  dodávateľovi súhlas v zmysle § 71 ods. 1 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, aby mu boli faktúry zasielané elektronicky. Faktúra bude obsahovať pečiatku a podpis dodávateľa, dodávateľ nie je povinný elektronickú faktúru podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Elektronická faktúra je plnohodnotnou náhradou faktúry v papierovej forme.

3.6. Objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu za výkon na základe faktúr vystavených dodávateľom. 

3.7. Dodávateľ vystaví faktúru najneskôr do 15 dní od vzniku daňovej povinnosti, ak v zmluve nie je dohodnutý iný spôsob a čas fakturácie ceny a zašle ju objednávateľovi na dohodnutú emailovú adresu. Faktúra sa považuje za doručenú dňom odoslania. V prípade pochybností sa faktúra považuje za doručenú uplynutím troch dní odo dňa preukázateľného odoslania dokladu objednávateľovi.

3.8. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej vystavenia, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

3.9. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené právnymi predpismi. Ak faktúra nespĺňa náležitosti stanovené právnymi predpismi, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju dodávateľovi. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

3.10. Objednávateľ sa zaväzuje informovať dodávateľa o akýchkoľvek zmenách, majúcich vplyv na zasielanie elektronických faktúr, najmä zmenu kontaktného e-mailu pre zasielanie elektronických faktúr.

3.11. Objednávateľ nemôže zasahovať do faktúry a meniť jej obsah, pričom objednávateľ a dodávateľ sú povinní zabezpečiť vierohodnosť pôvodu, neporušenosť obsahu a čitateľnosť faktúr od ich vydania do konca obdobia na uchovávanie faktúr.

3.12. Dodávateľ je oprávnený vyhotoviť aj čiastkové faktúry za uskutočnené výkony. Faktúry bude dodávateľ vystavovať postupne po vykonaní dohodnutých činností podľa jednotlivých objednávok.

3.13. V prípade, že objednávateľ poruší platobné podmienky, je dodávateľ oprávnený vykonávať objednané činnosti až po zaplatení zálohových faktúr objednávateľom.

3.14. Za deň úhrady sa považuje deň pripísania fakturovanej sumy na účet dodávateľa.

3.15. Bankové poplatky objednávateľa znáša objednávateľ, bankové poplatky dodávateľa znáša dodávateľ.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

4.1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť dodávateľovi potrebnú súčinnosť najmä: 

a) vytvoriť podmienky pre kontrolu dokumentácie,
b) umožniť prístup do všetkých oblastí súvisiacich s predmetom výkonu,
c) poskytnúť akékoľvek informácie potrebné pre výkon,
d) poskytnúť všetky časti dokumentácie, výsledky vykonaných prehliadok a skúšok, korešpondenciu týkajúcu sa odstraňovania zistených nedostatkov a závad, súvisiacu s predmetom výkonu,
e) zabezpečiť nevyhnutné technické zabezpečenie pracoviska a zariadení pre výkon,
f) zabezpečiť podľa dohody a potreby osoby, ktoré budú sprevádzať zamestnancov dodávateľa pri výkone.

4.2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť a vybaviť pracovisko a zariadenia tak, aby bolo možné vykonať činnosť bezpečne v zmysle právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

4.3. Objednávateľ je oprávnený požadovať od dodávateľa poskytnutie základných informácií o postupe činnosti.

4.4. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať plnenie predmetu výkonu.

5. Práva a povinnosti dodávateľa

5.1. Dodávateľ uskutoční výkon podľa špecifikácie dohodnutej v zmluve alebo požadovanej objednávateľom v objednávke.

5.2. Dodávateľ dohodne deň a hodinu výkonu s kontaktnou osobou, uvedenou na objednávke objednávateľa.

5.3. Dodávateľ je povinný:

a) poskytnúť objednávateľovi základné informácie o postupe vykonávania činnosti,

b) postupovať a vykonávať potrebné skúšky a merania na overenie bezpečnosti technického zariadenia podľa príslušných právnych predpisov, iných predpisov a technických noriem,

c) zabezpečiť výkon činnosti prostredníctvom svojich odborne spôsobilých zamestnancov – inšpektorov,

d) odovzdať objednávateľovi v zmluvne stanovenej lehote všetky výstupné doklady uvedené v zmluve,
e) v prípade námietok a sťažnosti voči postupu činnosti a obsahu výstupných dokladov postupovať podľa interných predpisov          dodávateľa pre vybavovanie sťažností. V prípade, že námietky a sťažnosti budú uznané ako oprávnené vykonať nápravnú činnosť,
f) zachovávať dôvernosť všetkých získaných informácií počas výkonu činnosti,
g) prebrať plnú zodpovednosť za pracovné úrazy vlastných zamestnancov na pracoviskách objednávateľa, za ich registráciu a hlásenie v zmysle príslušných právnych predpisov,
h) vybaviť svojich zamestnancov na vlastné náklady osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, pokiaľ nebolo dohodnuté inak, najmä v prípade potreby osobitných osobných ochranných pracovných prostriedkov.

5.4. Dodávateľ sa zaväzuje vykonať činnosť pre objednávateľa objektívne, nestranne a nediskriminačne.

5.5. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa súčinnosť potrebnú pre riadne plnenie výkonu dodávateľa.

6. Zodpovednostné vzťahy

6.1. Dodávateľ a objednávateľ nesú zodpovednosť za nimi spôsobenú škodu v rámci platných a účinných právnych predpisov. Dodávateľ a objednávateľ sú povinní vyvíjať maximálne úsilie k predchádzaniu škodám a k minimalizácii vzniknutých škôd.

6.2. Žiadna zo strán nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku vecne nesprávneho alebo chybného zadania, ktoré jej poskytla druhá strana.

6.3. Za škodu nebude považované poškodenie predmetu výkonu a s ním súvisiaceho majetku, ak k poškodeniu došlo pri skúške z dôvodu vlastností toho predmetu, ktoré nevyhoveli požiadavkám príslušných predpisov.

6.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.

6.5. Ani jedna zo strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže že: 

a) nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,
b) prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať,
c) prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

7. Sankcie

7.1. V prípade, že objednávateľ nedodrží platobné podmienky a neuhradí vyhotovenú faktúru v lehote splatnosti, má dodávateľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške  0,03 % z dlžnej sumy za každý začatý kalendárny deň omeškania.

7.2. V prípade, že z dôvodov na strane dodávateľa bude dodávateľ v omeškaní s plnením výkonu, má objednávateľ právo na uplatnenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03 % z ceny za výkon za každý začatý kalendárny deň omeškania.

7.3. Náklady spojené s nedodržaním podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany znáša tá strana, ktorá porušenie spôsobila.

8. Ochrana informácií a vzájomná komunikácia

8.1. Dodávateľ a objednávateľ sa zaväzujú chrániť dôverné informácie druhej strany. Zaväzujú sa najmä, že nepoužijú vo svoj prospech ani v prospech tretej osoby ani nesprístupnia tretej osobe dôverné informácie, ktoré získali od druhej strany. Dodávateľ a objednávateľ vyhlasujú, že všetky dôverné informácie, ktoré si v rámci plnenia zmluvy sprístupnia, považujú za obchodné tajomstvo a budú ich podľa toho chrániť, a to aj po skončení platnosti tejto zmluvy, v súlade s § 17 Obchodného zákonníka.

8.2. Dodávateľ a objednávateľ prehlasujú, že nebudú konať spôsobom poškodzujúcim dobré meno druhej strany.

8.3. Dodávateľ je oprávnený zverejniť zmluvu alebo informácie v nej obsiahnuté, ak mu táto povinnosť vyplýva zo zákona alebo rozhodnutia príslušného štátneho orgánu.

8.4. Objednávateľ prehlasuje, že činnosti ktoré sú predmetom objednávky si neobjednal a do uskutočnenia požadovaných výkonov ani neobjedná u inej oprávnenej právnickej osoby, autorizovanej osoby a notifikovanej osoby.

8.5. Počas doby trvania zmluvy je objednávateľ povinný oznámiť dodávateľovi všetky zmeny týkajúce sa obchodného mena, sídla, miesta podnikania (príp. zmeny mena a adresy pri fyzických osobách), predmetu činnosti, štatutárnych orgánov, začatie exekučného konania na majetok spoločnosti a začatie konania podľa zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

9. Záverečné ustanovenia

9.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. marca 2024.

9.2. Ak niektoré ustanovenie VOP je alebo sa stane v budúcnosti neplatným, ostávajú ostatné ustanovenia VOP v platnosti v plnom rozsahu.

9.3. Tieto VOP je dodávateľ oprávnený meniť bez súhlasu objednávateľa. O ich zmene bude dodávateľ s primeraným predstihom objednávateľa informovať. VOP nadobúdajú účinnosť dňom v nich uvedenom. Ak objednávateľ nesúhlasí so zmenenými podmienkami, má nárok odstúpiť od zmluvy, ktorej sa zmeny týkajú, a to do jedného mesiaca potom, čo sú mu zmeny oznámené. Takéto odstúpenie objednávateľa je účinné po uplynutí jedného mesiaca po doručení oznámenia o odstúpení dodávateľovi. Ak však v tejto lehote dodávateľ písomne oznámi objednávateľovi, že súhlasí s tým, aby voči nemu platili tieto podmienky vo verzii pred dotknutou zmenou, odstúpenie objednávateľa nenadobudne účinnosť a zmluva trvá ďalej, pričom lehoty podľa zmluvy sa predlžujú odo dňa oznámenia objednávateľ o odstúpení do dňa oznámenia dodávateľa o súhlase s použitím pôvodných podmienok podľa tohto bodu VOP. V ostatných prípadoch sa má za to, že objednávateľ so zmenami súhlasil.

9.4. Tieto VOP platia výlučne. Odchyľujúce sa obchodné podmienky objednávateľa nie sú platné, aj keď objednávateľ oznámil svoje vlastné obchodné podmienky, alebo ak sú tieto obchodné podmienky vytlačené na písomnostiach objednávateľa, pokiaľ neboli dodávateľom výslovne písomne akceptované.