Zákaznícky servis

Sťažnosti a odvolania

Sťažnosť je podanie, ktorým sa sťažovateľ domáha ochrany svojich práv a zákonom chránených záujmov, k ohrozeniu alebo porušeniu ktorých došlo činnosťou organizácie alebo konaním jej vedúcich zamestnancov a zamestnancov. V TI sú prijaté postupy upravujúce evidovanie a systémové riešenie sťažností. Miestom predkladania sťažností na všetky činnosti TI je ústredie TI a prislúchajúce pracoviská TI podľa miestnej príslušnosti.

Podania, ktorých obsahom je námietka voči inšpekčnej, certifikačnej činnosti alebo jej výsledkom, a ktoré nenapĺňajú znaky sťažnosti sa považujú za odvolania (tento pojem nie je totožný s pojmom odvolanie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Pri podaní odvolania sa postupuje podľa čl.2 ods.1, 2 a 3 a primerane podľa odseku 4 a 5 Smernice pre vybavovanie sťažností. Anonymné odvolania sa neprijímajú.

Odvolania vybavuje riaditeľ TO (technický manažér) bez zbytočného odkladu :

a) priamo, ak ide o jednoduché a zrejmé prípady,
b) zvolaním odbornej skupiny,
c) prešetrením na mieste.

Členov odbornej skupiny určuje riaditeľ technického odboru. Obvykle je členom ústredný inšpektor alebo odborný garant, manažér kvality a zástupca dotknutého pracoviska. Rozhodnutie o prešetrení na mieste sa vydá písomne s uvedením osôb, postupov, lehôt a zodpovednosti.

Iné podania sú návrhy, ktoré smerujú k výkonu činnosti inšpektora. Sťažnosti, iné podania a odvolania týkajúce sa činnosti inšpektora sú trvalým bodom porady, na ktorej vedenie TI hodnotí účinnosť systému kvality (preskúmanie systému kvality vedením).

Uchovávanie všetkých sťažností a odvolaní ako aj činností vykonaných Technickou inšpekciou, a.s. rieši Poriadok pre správu registratúry a Smernica na vybavovanie sťažností.