Zákaznícky servis

Technické zariadenia elektrické skupiny A a skupiny B 
sa považujú za vyhradené technické zariadenia elektrické.

 

TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY A

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

 

a) technické zariadenie na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom 3 MW a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

b) technické zariadenie na premenu elektrickej energie s príkonom 250 kVA a viac vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, 

c) elektrická sieť striedavého napätia nad 1000 V alebo jednosmerného napätia nad 1 500 V vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny, 

d) elektrická inštalácia v prostredí s nebezpečenstvom požiaru horľavých materiálov, kvapalín, plynov alebo prachu (vonkajší vplyv BE2) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

e) elektrická inštalácia v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (vonkajší vplyv BE3) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,

f) elektrická inštalácia v prostredí s extrémnou korozívnou agresivitou alebo s trvalým vplyvom korozívnych látok (vonkajší vplyv AF4) vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

g) elektrická inštalácia v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8 alebo dotykom s potenciálom zeme s vonkajším vplyvom BC3 a BC4 vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny,

h) elektrická inštalácia v miestnosti na zdravotnícke účely vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny, okrem všeobecnej vyšetrovne a priestoru s požiadavkami P0, P1 a P2 definovanými podľa osobitných predpisov pre zdravotnícke zariadenie,

i) elektrická inštalácia v objekte určenom na zhromažďovanie viac ako 250 osôb v jednom priestore vrátane ochrany pred účinkami atmosférickej elektriny.

TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY B

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

 TECHNICKÉ ZARIADENIA ELEKTRICKÉ SKUPINY C

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

Technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.