Zákaznícky servis

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B
sa považujú za vyhradené technické zariadenia tlakové
 VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. a)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

vykurované alebo inak vyhrievané technické zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary alebo na ohrev kvapalín, ktorých teplota je vyššia ako bod varu pri tlaku 0,05 MPa:

1. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 115 t/h (I. trieda),

2. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 50 t/h do 115 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 35 MW (II. trieda),

3. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary nad 8 t/h do 50 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom nad 5,8 MW do 35 MW vrátane (III. trieda),

4. parné kotly s menovitým množstvom vyrábanej pary do 8 t/h vrátane a kvapalinové (horúcovodné) kotly s tepelným výkonom do 5,8 MW vrátane (IV. trieda), 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. b)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba stabilná, ktorá

1. neobsahuje nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,2 MPa, s objemom nad 10 litrov a ktorej súčin objemu technického zariadenia tlakového v litroch a najvyššieho pracovného tlaku v MPa (ďalej len „bezpečnostný súčin“) je väčší ako 20 (200);  

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

2. obsahuje nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorej najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter, a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50);  

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. c)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 °C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 °C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa (cisterny) 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. d)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja vodného, pojazdného hasiaceho prístroja vodného s prísadami, pojazdného hasiaceho prístroja penového a pojazdného hasiaceho prístroja práškového,

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY A písm. e)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.) 

potrubné vedenie s menovitou svetlosťou potrubia väčšou ako DN 25 na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 1 MPa, ktorého súčin najvyššieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti DN je väčší ako 200 (2 000)

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. a)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

vykurované alebo inak vyhrievané zariadenie s rizikom prehriatia určené na výrobu pary s menovitým tlakom do 0,05 MPa vrátane alebo na ohrev kvapaliny pri teplote nižšej, ako je bod varu, s menovitým tepelným výkonom nad 100 kW (V. trieda)

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. b)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2002 Z.z.)

 tlaková nádoba stabilná, ktorá obsahuje:

nie nebezpečné plyny, pary alebo kvapaliny s teplotou vyššou, ako je ich bod varu pri tlaku 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50),

Do tejto skupiny patrí aj nádoba na výrobu pary, ktorá je súčasťou pracovného prostriedku, ak spĺňa uvedené parametre,

nebezpečné plyny alebo nebezpečné kvapaliny pri akejkoľvek teplote, ktorých najvyšší dovolený tlak je vyšší ako 0,05 MPa, s objemom nad 1 liter a ktorých bezpečnostný súčin je väčší ako 2,5 (25)

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. c)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba na dopravu plynov, ktorých kritická teplota je nižšia ako 50 stupňov C, alebo plynov, ktoré pri teplote 50 stupňov C majú absolútny tlak pár vyšší ako 0,3 MPa, napríklad fľaša a sud

fľaše s objemom väčším ako 0,5 litra, valcovitého alebo guľovitého tvaru, vybavené na jednom konci alebo na obidvoch koncoch hrdlom, vrátane fliaš obsahujúcich oxid uhličitý rozpustený v nápojoch (I. trieda),

sudy - zvarované tlakové nádoby valcovitého tvaru s objemom väčším ako 100 l, vybavené obručami (I. trieda),

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. d)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

tlaková nádoba prenosného hasiaceho prístroja a tlaková nádoba pojazdného hasiaceho prístroja CO2

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. e)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

potrubné vedenie,

na rozvod nebezpečnej kvapaliny s najvyšším dovoleným tlakom nad 0,05 MPa do 1 MPa, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 200 (2 000) a väčší

s pracovnou látkou vodná para, ktorého súčin najväčšieho dovoleného tlaku v MPa a menovitej svetlosti potrubia DN je 350 (3 500) a väčší, pričom menovitá svetlosť potrubia je väčšia ako DN 100, a to bez ohľadu na rozšírené časti

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY B písm. f)

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

bezpečnostné príslušenstvo, ktoré chráni technické zariadenie tlakové pred prekročením najvyššieho pracovného tlaku,

zabezpečujúce sledovanie a dodržiavanie pracovnej teploty v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

zabezpečujúce sledovanie úrovne hladiny a prekročenie ich okrajových hraníc v tých technických zariadeniach tlakových, pri ktorých jej prekročenie alebo pokles mimo určených hraníc ohrozuje ich bezpečnosť,

určené na automatickú prevádzku na parných a kvapalinových kotloch, napríklad na automatické odlúhovanie a odkaľovanie, reguláciu prietoku, napájania a teploty prehriatej a prihriatej pary a vody.

TECHNICKÉ ZARIADENIA TLAKOVÉ SKUPINY C 

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

Technické zariadenia tlakové nezaradené do skupiny A alebo skupiny B.