Zákaznícky servis

Technické zariadenia skupiny A a skupiny B
sa považujú za vyhradené technické zariadenia plynové

 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY A 

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)  

A. Technické zariadenia plynové skupiny A sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom vyšším ako 10 Nm3/h vrátane zariadení upravujúcich zloženie plynu na technické hodnoty vyžadované osobitným predpisom alebo odberateľom,


b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom nad 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,


c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom nad 10 Nm3/h,


d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom nad 10 Nm3/h,


e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,


f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu nad 0,4 MPa,


g) rozvod plynu s pretlakom plynu nad 0,4 MPa a acetylénovod,
h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok nad 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní,
i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie nad 25 kg.

 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY B 

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

B. Technické zariadenia plynové skupiny B sú zariadenia pracujúce s nebezpečnými plynmi, ktoré sú určené na

a) výrobu plynov s jednotkovým výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
b) skladovanie plynov s pretlakom plynu do 0,05 MPa vrátane s vnútorným objemom do 100 m3, napríklad v plynojeme a zásobníku,
c) plnenie kovových tlakových nádob na dopravu plynov s výkonom do 10 Nm3/h vrátane,
d) zásobovanie plynom z kovových tlakových nádob stabilných alebo z kovových tlakových nádob na dopravu plynov (tlaková stanica) s výkonom do 10 Nm3/h vrátane, ak umožňujú pripojiť viac ako dve fľaše na dopravu plynov,
e) zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane,
f) znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane s výkonom nad 25 Nm3/h okrem zariadení zahrnutých v skupine B písm. g),
g) rozvod plynu vrátane regulačného zariadenia na prípojke plynu s výkonom odberného plynového zariadenia do 25 Nm3/h vrátane so vstupným pretlakom do 0,4 MPa vrátane, okrem acetylénovodu,
h) spotrebu plynov spaľovaním s výkonom jednotlivého zariadenia alebo so súčtom výkonov jednotlivých zariadení tvoriacich funkčný celok od 5 kW o 0,5 MW vrátane zariadenia na výrobu ochranných atmosfér pri tepelnom spracúvaní a spotrebiča, pri ktorom sa vyžaduje napojenie na odťah spalín,
i) chladenie a mrazenie s množstvom plynu na chladenie od 3 kg do 25 kg vrátane.

 

VYHRADENÉ TECHNICKÉ ZARIADENIA PLYNOVÉ SKUPINY C 

(príloha č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.)

C. Technické zariadenia plynové skupiny C sú

a) technické zariadenia pracujúce s nebezpečným plynom nezaradené do skupiny A alebo B,
b) technické zariadenia pracujúce s ostatnými plynmi.