Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Tlakové zariadenia


Overovanie bezpečnosti

 1. Revízni technici (A) a projektanti a konštruktéri (P)

 1. Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 2. Zákon o inšpekcií práce č. 125/2006 Z. z.;
 3. Zákon č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku
  na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
 4. Zákon č. 142/2000 Z.z. o metrológií;
 5. Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (§2, §3, §4, §8a, b, c, )
 6. Nariadenie vlády SR č. 392/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov;
 7. Nariadenie vlády SR č. 513/2001 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na jednoduché tlakové nádoby;
 8. Nariadenie vlády SR č. 576/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie;
 9. Zákon č. 254/2011 Z.z. o prepravovateľných tlakových zariadeniach;
 10. Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;
 11. Vyhláška č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností,
 12. Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou  sa  určujú  základné  požiadavky  na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (hlavne prvá a šiesta časť);
 13. Vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach;
 14. Vyhláška č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu (§5, §19, §21, §68, §124);
 15. Vyhláška č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom (§10, §11);
 16. Výnos č. 2000/1987 o plánoch zdolávania závažných prevádzkových nehôd pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe , úprave a podzemnom uskladňovaní kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (§2, §4, §26, §27);
 17. Úprava č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a ťažbu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (§ 119);
 18. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
 1. Osoby na opravu (O)

 1. Zákon č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci;
 2. Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (§2, §3, §8a, b, c,);
 3. Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;
 4. Vyhláška č. 59/1982 Zb., ktorou  sa  určujú  základné  požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení (hlavne prvá a šiesta časť);
 5. Vyhláška č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností;
 6. Vyhláška č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu (§5, §19, §21, §68, §124);
 7. Úprava č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a ťažbu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach (§ 119);
 8. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom;
 1. Obsluha tlakových zariadení (K, OTZ)

 1. Vyhláška č. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia;
 2. Vyhláška č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach,
 3. Prvá pomoc pri úraze elektrickým prúdom.
B. Všeobecné teoretické vedomosti o materiáloch a zváraní
 • Fyzikálne vlastnosti kovov
 • Mechanické vlastnosti ocele a iných kovov
 • Korózia kovov
 • Konštrukčné ocele a zliatiny a ich značenie
 • Tepelné spracovanie ocelí
 • Základné fyzikálne veličiny
 • Skúšky bez porušenia materiálu
 • Deštrukčné skúšky materiálu
 • Bezpečnostné predpisy pre zváranie
 • Úradné skúšky zváračov
 • Vady zvarových spojov
 • Výpočet dovoleného namáhania
 • Súčiniteľ pevnosti zvar. spoja
 • Výpočet hrúbky steny dna a plášťa, rúr
C. Odborné témy podľa druhu odbornej spôsobilosti

a) Revízny technik – stavebné a prvé tlakové skúšky

      Kotly

 • výstroj parných a horúcovodných kotlov,
 • základné konštrukcie kotlov,
 • rozsah konštrukčných podkladov pre schvaľovanie,
 • vodorys a žiarorys,
 • požiadavky na materiály pre kotly,
 • prietočné parné a horúcovodné kotly,
 • delenie materiálu,
 • úprava zvarových plôch,
 • označovanie zvarov,
 • kontrola zvarov,
 • činnosť zvár. technológa,
 • požiadavky na ohyby rúr,
 • meranie a vyhodnocovanie výrobných odchýliek,
 • prídavný materiál pre zváranie,
 • technologický postup montáže a opravy,
 • posúdenie zhody,
 • dokumentácia kotla (sprievodná, technická),
 • označenie kotla.

    TNS

 • požiadavky na konštrukciu TNS,
 • výstroj TNS,
 • rozsah konštrukčných podkladov na schvaľovanie,
 • požiadavky na materiály,
 • delenie materiálu,
 • úprava zvarových plôch,
 • označovanie zvarov,
 • kontrola zvarov,
 • meranie a vyhodnocovanie výrobných odchýliek,
 • prídavný materiál pre zváranie,
 • výrobný štítok a značenie nádob,
 • posúdenie zhody,
 • dokumentácia (sprievodná, technická),
 • technologický postup montáže a opravy,
 • bezpečné odstavenie z prevádzky.

    Potrubia

 • konštrukčná (projektová) dokumentácia potrubných vedení,
 • úprava koncov rúr pre zváranie,
 • požiadavky na uzatváracie armatúry,
 • výrobné odchýlky potrubných vedení,
 • označovanie zvarov,
 • stavebná a prvá tlaková skúška,
 • dokumentácia potrubných vedení. 

b) Revízny technik – odborné prehliadky a odborné skúšky (OPOS) počas prevádzky

    Kotly

 • výstroj parných a kvapalinových kotlov,
 • skúšanie výstroja kotlov,
 • podmienky uvedenia kotla do prevádzky,
 • vonkajšia prehliadka,
 • vnútorná prehliadka a skúška tesnosti,
 • tlaková skúška,
 • správa o odbornej prehliadke a skúške,
 • požiadavky na umiestnenie kotlov,
 • vetranie a ľahkovybúrateľné steny kotolní,
 • prevádzkové predpisy,
 • parametre poistných ventilov,
 • podmienky dokonalého spaľovania,
 • požiadavky na napájaciu vodu,
 • požiadavky na kotlovú vodu,
 • požiadavky na obehovú vodu,
 • požiadavky na doplňovaciu vodu,
 • vplyv neupravenej vody na kotol,
 • napájacie zariadenia a obehové čerpadlá,
 • zariadenia na úpravu vody,
 • príčiny porúch a havárií kotlov,
 • požiadavky na obsluhu kotlov.

TNS

 • výstroj TNS,
 • definícia TNS,
 • skúšanie výstroja,
 • podmienky uvedenia TNS do prevádzky,
 • vonkajšia prehliadka,
 • vnútorná prehliadka a skúška tesnosti,
 • tlaková skúška,
 • výstroj tlakovej expanznej nádoby,
 • parametre poistných ventilov,
 • obsluha nádob,
 • požiadavky na umiestnenie nádob,
 • správa o odbornej prehliadke a skúške,
 • tlakové nádoby chladiacich zariadení,
 • tlakové nádoby na chlór,
 • kontroly (prehliadky) neprielezných nádob,
 • sprievodná dokumentácia,
 • výrobný štítok.

KTNDP

 • výstroj KTNDP,
 • lehoty periodických skúšok,
 • príprava k periodickej skúške,
 • podmienky pre vykonávanie periodických skúšok,
 • rozsah periodickej skúšky,
 • potvrdenie výsledku periodickej skúšky,
 • malá periodická skúška.

    Potrubia

 • sprievodná dokumentácia potrubného vedenia,
 • kontrola uzatváracích armatúr,
 • kontrola a skúšanie poistných ventilov,
 • kontrola pracovných parametrov,
 • prevádzkové predpisy,
 • označenie potrubí podľa pretekajúcich látok,
 • kontrola závesov a uloženia,
 • kontrola izolácie.

c) Osoby na opravy

    Kotly I. až IV. triedy

 • požiadavky na výstroj kotlov,
 • montáž poistných ventilov o oprave kotla,
 • montáž vodoznakov po oprave kotla,
 • požiadavky na uzatváracie armatúry,
 • postup pri zavalcovaní,
 • spojovacie potrubie,
 • skladovanie základných a prídavných materiálov,
 • kontrola počas vykonávania opráv,
 • pripravenosť kotla k stavebnej a prvej tlakovej skúške,
 • pripravenosť kotla k preberacej skúške,
 • označovanie zvarov,
 • úloha vývarky kotla,
 • individuálne a komplexné skúšky,
 • rozsah dokumentácie opravy,
 • kvalifikácia zváračov,
 • konštrukcia vodorúrkového kotla s kotlovým telesom,
 • konštrukcia plamencovo – žiarorúrkového kotla.

Kotly V. triedy

 • požiadavky na výstroj kotlov,
 • kontrola zvar. Spojov,
 • príprava kotla k stavebnej a prvej tlakovej skúške,
 • uzatváracie armatúry,
 • rozdelenie kotlov V. triedy,
 • zabezpečovacie zariadenia sústav ÚK.

Potrubné vedenia

 • požiadavky na zváračov,
 • označovanie zvarov,
 • postup opravy rozvodov,
 • montáž a oprava kompenzátorov,
 • vizuálna kontrola zvarov,
 • prefukovanie potrubných vetiev,
 • rozsah dokumentácie k odovzdaniu potrubí,
 • skladovanie základných a prídavných materiálov,
 • značenie potrubí podľa pretekajúcich látok,
 • príprava potrubia k stavebnej a prvej tlakovej skúške.

Tlakové nádoby

 • požiadavky na zváračov,
 • označovanie zvarov,
 • postup opravy nádoby,
 • montáž výstroja po oprave nádoby,
 • kontrola počas vykonávania opráv,
 • konštrukcia jednotlivých druhov nádob (výmenníky tepla, kryo nádoby apod.)
 • vizuálna kontrola zvarov,
 • rozsah dokumentácie k odovzdaniu nádoby,
 • skladovanie základných a prídavných materiálov,
 • vlastností jednotlivých pracovných látok

príprava nádoby k stavebnej a prvej tlakovej skúške.Koniec stránky.