Adresa tisr

Oficiálna web stránka

[Zobrazuje sa optimalizovaná verzia stránky pre slabo vidiacich alebo špecializované či staršie prehliadače.] Prejsť na pôvodnú verziu...


Pokračuj v čítaní alebo preskoč na menu. Ďalšie možnosti: Začiatok stránky; Vyhľadávanie; Pätičkové informácie.


Začiatok stránky, titulka:

Protispoločenská činnosť


Zákaznícky servis

Podanie podnetu podľa zákona č. 307/2014 Z. z.
o niektorých opatreniach
súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Podnet môže byť podaný písomne, ústne, elektronickou poštou alebo faxom.

Písomný podnet možno zaslať na adresu: Technická inšpekcia, a.s., Trnavská cesta 56, 821 01 Bratislava. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnet – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby, ktorou je         JUDr. Ivan Trebatický, právnik - kontrolór.

Podanie podnetu elektronickou poštou je možné realizovať na emailovú adresu zodpovednej osoby tu. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Faxom môže byť podnet podaný na telefónnom čísle: 02/49 208 160.

Zodpovedná osoba preverí každý podnet najneskôr do 90 kalendárnych dní od jeho prijatia. V odôvodnených prípadoch môže zodpovedná osoba uvedenú lehotu predĺžiť, a to najviac o ďalších 30 dní. O tejto skutočnosti, ako aj o dôvodoch predĺženia lehoty, bezodkladne informuje oznamovateľa, pokiaľ nejde o anonymný podnet.

 

 Koniec stránky.