Certifikácia

Vykonávanie auditu systému manažérstva

TI CQ informuje žiadateľa v dostatočnom predstihu o členoch certifikačného tímu. Žiadateľ sa môže odvolať proti vymenovaniu konkrétnych audítorov alebo technických expertov.

Posudzovanie sa uskutoční podľa vopred odsúhlaseného plánu auditu. Prvotný audit sa vykonáva v dvoch etapách.

Po ukončení posúdenia audítorský tím informuje klienta o výsledkoch posúdenia, ktoré budú popísané v správe z auditu. Žiadateľ dostane priestor na prediskutovanie zistených nezhôd a ich príčin na záverečnom, stretnutí s audítorským tímom.

Udeľovanie, odmietnutie, udržiavanie, obnovenie, pozastavenie, znovuudelenie alebo zrušenie certifikácie alebo rozšírenie alebo zúženie rozsahu certifikácie

Rozhodnutie o certifikácii prijíma štatutárny zástupca TI CQ a vedúci TI CQ na základe informácií zhromaždených audítorským tímom počas posudzovania a na základe odporúčaní komisie zriadenej ako poradný orgán pri rozhodovaní o certifikácii. Po kladnom rozhodnutí vydá TI CQ žiadateľovi certifikát, v ktorom uvedie predmet a rozsah udelenej certifikácie a dátum odkedy a dokedy je certifikácia platná.

Udelený certifikát systému manažérstva kvality slúži certifikovanému žiadateľovi na preukázanie, že je schopný udržať kvalitu a dodávať výrobky alebo služby, ktoré vyhovujú určeným požiadavkám. Certifikát sa týka iba posúdenia systému kvality certifikovaného žiadateľa ako dôkaz zhody s normou systému kvality na ňom uvedenou a nie ako dôkaz posúdenia zhody výrobku.

Udelený certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci slúži certifikovanému žiadateľovi na preukázanie, že dokáže riadiť riziká v oblasti BOZP a zlepšovať správanie v tejto oblasti.

Držiteľ certifikátu môže odkazovať na udelený certifikát systému manažérstva iba v rozsahu a predmete uvedenom na tomto certifikáte.

Po udelení certifikátu môže TI CQ udeliť certifikovanému dodávateľovi aj písomné poverenie na používanie loga TI CQ, v ktorom upresní podmienky jeho používania. Logo TI CQ sa môže používať iba v súvislosti s odkazovaním na udelený certifikát. Logo sa nesmie používať na výrobku alebo takým spôsobom, ktorý by sa mohol interpretovať ako označenie zhody výrobku.

TI CQ vykonáva u žiadateľov, ktorým udelil certifikát systému manažérstva a poverenie na používanie loga, kontrolu používania a zverejňovania loga a odkazovania na udelenú certifikáciu.

V prípade, že zistí nesprávne odkazy na certifikačný systém alebo zavádzajúce používanie certifikátov a loga certifikačného orgánu TI CQ prijme opatrenia, ktoré zahŕňajú nápravnú činnosť, prípadne až odobratie certifikátu.

TI CQ sa zaoberá akoukoľvek žiadosťou o zmenu predmetu certifikácie, ktorá už bola udelená a rozhodne o postupe posudzovania vhodnom na zistenie, či sa má alebo nemá udeliť zmena a následne podľa toho koná.

TI CQ vykonáva mimoriadny audit v prípade zmien, ktoré významne ovplyvňujú činnosť a prevádzku certifikovaného žiadateľa. Takýmito zmenami môžu byť napr. zmena vlastníctva, personálne zmeny alebo zmena zariadenia. Mimoriadny audit sa vykoná aj v tom prípade, ak analýza sťažností, či akékoľvek iné informácie signalizujú, že certifikovaný žiadateľ už nezodpovedá požiadavkám na certifikáciu.

Platnosť vydaných certifikátov

TI CQ vydá certifikát s platnosťou na dobu 3 rokov.

Počas doby platnosti certifikátu vykonáva TI CQ dohľad nad plnením podmienok certifikácie a to uskutočňovaním periodických auditov minimálne jedenkrát za rok.

Platnosť certifikátu môže byť predĺžená, ak certifikovaný žiadateľ požiada o recertifikáciu minimálne 6 mesiacov pred skončením doby platnosti certifikátu.

Certifikát môže byť certifikovanému žiadateľovi odobratý, ak TI CQ zistí, že certifikovaný dodávateľ neplní podmienky certifikácie.

Na postupy udeľovania a odoberania certifiácie sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Námietky je možné podať priamo na ústredí Technickej inšpekcie, a.s. alebo na každom pracovisku Technickej inšpekcie, a.s. TI CQ postupuje v takýchto prípadoch v súlade s postupmi popísanými v príručke kvality a súvisiacich smerniciach systému manažérstva kvality.