Certifikácia

Žiadosť o cenovú ponuku na certifikáciu

Žiadateľ môže podať žiadosť o cenovú ponuku na certifikáciu na každom pracovisku Technickej inšpekcie, a.s. alebo elektronicky na e-mailovú adresu vencel@tisr.sk.

Žiadosť by mala obsahovať:

a) všeobecné údaje o žiadateľovi ako je názov, adresa, právne postavenie, IČO, DIČ, kontaktnú osobu aj telefonické a iné spojenie

b) stručný opis činností, ktoré sa majú certifikovať

c) normu, podľa ktorej sa má systém certifikovať

d) počet ľudí zapojených do činností, ktoré sa majú certifikovať

V prípade dohody na vykonanie certifikácie systémov manažérstva bude s klientom uzatvorená zmluva o certifikácií.