Overovanie bezpečnosti

Rozsah opakovanej úradnej skúšky

 • Overenie, či EZ je z hľadiska bezpečnosti prevádzkované podľa podmienok v posúdenej dokumentácii, je spôsobilé k bezpečnej prevádzke a je obsluhované bezpečným spôsobom. Vyhodnotenie starostlivosti o EZ v prevádzke (vykonávanie OPaOS alebo dodržiavanie plánu kontrol a meraní, vedenie sprievodnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia a pod.).
 • Overenie, či EZ z hľadiska bezpečnosti zodpovedá dokumentácií skutočného vyhotovenia
 • Overenie, či EZ spĺňa požiadavky na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zabezpečovacích prvkov, ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a ostatných súvisiacich bezpečnostno-technických požiadaviek v zmysle platných STN (vyhodnotením správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, protokolov z meraní, záznamov údržby a kontrolou skutočného stavu EZ a kontrolnými meraniami)
 • Overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov sprievodnej technickej dokumentácie
Overovanie bezpečnosti technických zariadení opakovanou úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení elektrických sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.
 

Požadovaná dokumentácia pri opakovaných úradných skúškach

 • posúdená konštrukčná dokumentácia vrátane protokolu o stanovení vonkajších vplyvov a dokladov o posúdení 
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia a odborná spôsobilosť toho, kto zmeny zaznamenal
 • správy o odborných prehliadkach a skúška zariadenia
 • doklady o údržbe a opravách EZ a o odbornej spôsobilosti toho, kto zariadenie opravoval
 • sprievodná technická dokumentácia všetkých použitých zariadení
  - vyhlásenia o zhode určených výrobkov
  - dokumenty deklarujúce bezpečnosť iných ako určených výrobkov, napríklad typové osvedčenia zariadení nad 1000 V
  - návody na obsluhu a údržbu
  - podmienky bezpečnej prevádzky a požiadavky na prehliadky a skúšky stanovené výrobcom
  - záznamy o opravách, údržbe zariadenia, prehliadkach a skúškach

Najčastejšie nedostatky pri opakovaných úradných skúškach elektrických zariadení

 1.  Chýbajúca technická dokumentácia alebo dokumentácia skutočného vyhotovenia
 2. V dokumentácii skutočného vyhotovenia nie sú zakreslené všetky zmeny
 3. Chýbajúce doklady o odborných prehliadkach a odborných skúškach EZ
 4. Chýbajúca alebo nekompletná sprievodná dokumentácia
 5. Chýbajúce doklady od starších elektrických zariadení
 6. Nezdokumentovaná zmena charakteru prostredia (vonkajších vplyvov) počas prevádzky zariadenia a miestne prevádzkové predpisy nezodpovedajú skutočnému stavu
 7. Nevyhovujúce charakteristiky istiacich prvkov a nevhodne dimenzované vodiče
 8. Nevyhovujúca impedancia pri ochrane pred úrazom el. prúdom pri poruche
 9. V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa nachádzajú zariadenia, ktoré nie sú v nevýbušnom vyhotovení alebo v nevhodnom nevýbušnom prevedení
 10. V priestore s nebezpečenstvom výbuchu nie je prevedená ochrana voči statickej elektrine vodivým prepojením jednotlivých častí kovových potrubí, konštrukcií a uzemnením všetkých vodivých častí
 11. Chýbajúce označenia istiacich prvkov, vývodov a káblových vedení
 12. Nie je vyhotovené viditeľné ochranné pospájanie zábradlia a zárubní pred stanovišťami transformátorov a stanovištia transformátorov nie sú označené v zhode s technickou dokumentáciou
 13. Nahradené zariadenia alebo prístroje nemajú rovnaké parametre ako pôvodné
 14. Nedostatočná údržba (nedotiahnuté spoje, nedostatočné značenie, nebezpečná vrstva prachu na zariadeniach, porušený stupeň krytia, poškodené alebo upravované kryty, chýbajúce vývodky a pod.)
 15. Farebné značenie vodičov nezodpovedá požiadavkám v STN a nie je o tom ani upozornenie
 16. Nevyhovujúca ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie elektrických zariadení, môžte nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.