Overovanie bezpečnosti

Rozsah opakovanej úradnej skúšky

 • overenie, či ZZ je z hľadiska bezpečnosti prevádzkované podľa podmienok v posúdenej dokumentácii, je spôsobilé k bezpečnej prevádzke a je obsluhované bezpečným spôsobom. Vyhodnotenie starostlivosti o ZZ v prevádzke (vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok alebo dodržiavanie plánu kontrol a meraní, vedenie sprievodnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia a pod.),
 • overenie, či ZZ z hľadiska bezpečnosti zodpovedá dokumentácií skutočného vyhotovenia,
 • overenie, či ZZ spĺňa požiadavky na ochranu pred vonkajšími vplyvmi,
 • vyhodnotenie splnenia podmienok ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zabezpečovacích prvkov, ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a ostatných súvisiacich bezpečnostno-technických požiadaviek v zmysle platných STN (vyhodnotením správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, protokolov z meraní, záznamov údržby a kontrolou skutočného stavu EZ a kontrolnými meraniami),
 • overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov sprievodnej technickej dokumentácie.
Overovanie bezpečnosti technických zariadení opakovanou úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení zdvíhacích sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

 

Podmienky konania opakovanej úradnej skúšky

Žiadateľ ku skúške zabezpečí

 • technickú dokumentáciu ZZ v rozsahu určenom predpismi platnými v čase uvádzania ZZ do prevádzky,resp.poslednej rekonštrukcie (napr. pri žeriavoch podľa ČSN 27 0140, pri výťahoch podľa ČSN 27 4210, ČSN 27 4002 alebo STN 27 4002 a pod.),s príslušným dokladom o jej schválení,
 • prevádzkovú dokumentáciu (záznamy z predchádzajúcich odborných prehliadok a odborných skúšok ZZ,vrátane správ o odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrického zariadenia ZZ,záznamy o výmenách a opravách dôležitých častí ZZ napr. nosných lán,hákov,zabezpečovacích zariadení,nosnej konštrukcie a pod.,príslušné doklady ako napr.atesty lán a hákov a pod.),
 • ak je to potrebné odborného pracovníka s osvedčením na vykonávanie skúšok, vrátane skúšok el.zariadenia príslušnej skupiny vyhradeného ZZ, vystrojeného potrebnými meracími prístrojmi a pomôckami,
 • ak je to potrebné príslušné skúšobné bremená a pomocných pracovníkov na vykonanie potrebných skúšok,
 • spôsobilú kvalifikovanú obsluhu príslušného ZZ,
 • protokol a rozhodnutie orgánu dozoru, ak používanie ZZ bolo zakázané inšpektorom práce a ide o skúšku podľa § 12 ods. 2 písm. c) vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Najčastejšie nedostatky pri opakovaných úradných skúškach zdvíhacích zariadení

Žeriavy skupiny Aa) vrátane ich trvalých dráh

Dokumentácia a zabezpečenie prevádzky

 • Nie k dispozícii predpísaná sprievodná technická dokumentácia. Chýbajú napr. pasport, schémy elektrického zapojenia, osvedčenia nosných prostriedkov, záznamy o úradných a odborných skúškach, návody na obsluhu a údržbu a pod.
 • Technická dokumentácia nezodpovedá skutočnosti,pretože nie sú v nej zaznačené zmeny a úpravy (napr.výmena rozvádzača,nosných prostriedkov,bezpečnostných zariadení a pod.).
 • Preventívna údržba žeriava nie je vykonávaná v potrebnom rozsahu. Viaceré funkčné časti sú nadmerne znečistené a na žeriave sa nachádzajú rôzne tam nepatriace predmety, takže hrozí nebezpečenstvo zlyhania bezpečnostných častí alebo pád týchto predmetov zo žeriava.
 • Preventívna údržba žeriavovej dráhy nie je vykonávaná v potrebnom rozsahu. Napr. na dráhe sa nachádzajú rôzne tam nepatriace predmety, nie sú odstraňované nadmerné smerové a výškové odchýlky a odchýlky rozchodu koľajníc, uvoľnené skrutky príchytiek koľajníc, nadmerne opotrebované koľajnice a pod.
 • Nie sú dodržiavané lehoty predpísaných predpísaných prehliadok a skúšok. Napr. odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok.
 • Na obsluhu žeriava nie sú určené odborne a zdravotne spôsobilé osoby.
 • Obsluha žeriava nie je pravidelne preškolovaná a jej zdravotná spôsobilosť nie je overovaná v predpísaných lehotách. 
 • Na viazanie bremien nie sú určené osoby s predpísanou kvalifikáciou.
 • Osoby, ktoré viažu bremená na žeriav, nie sú pravidelne preškolované a ich zdravotná spôsobilosť nie je overovaná v predpísaných lehotách.
 • Nie sú k dispozícii doklady o preventívnych a podrobných kontrolných prehliadkach oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh.
 • Chýbajú, prípadne sú poškodené viaceré tabuľky, nápisy a označenia. Napr. označenie nosnosti, zníženého priechodného profilu, hlavného pínača, elektrického zariadenia v rozvádzači, zdrojov nebezpečenstva, tabuľky pri výstupe na lavičku žeriavovej dráhy a pod.

Nedostatky na žeriave

 • Koncový vypínač zdvihu (bremena, výložníka) je vyradený z činnosti.
 • Nesprávne nastavený koncový vypínač zdvihu (bremena, výložníka).
 • Koncové vypínače pojazdu (žeriava, mačky) sú vyradené z činnosti.
 • Nesprávne zoradená vzájomná súčinnosť medzi vypínaním koncových vypínačov pojazdu ( žeriava, mačky ) a príslušnými automatickými brzdami pojazdu.
 • Zariadenie proti preťaženiu žeriava je vyradené z činnosti.
 • Nesprávne nastavené zariadenie proti preťaženiu žeriava.
 • Nedostatočný brzdový účinok brzdy (zdvihu bremena, výložníka, pojazdu žeriava alebo mačky). Napr. nadmerne opotrebovaný bubon brzdy alebo brzdové obloženie, nesprávne nastavená brzda.
 • Poškodené nosné laná žeriava. Napr. nadmerný počet prasknutých drôtikov, nadmerná korózia, prasknutý prameň, deformácia apod.
 • Nadmerne opotrebované okolesníky kolies pojazdového ústrojenstva (žeriava, mačky).
 • Pri viazaní bremien sú používané nevyhovujúce viazacie prostriedky.Napr.neoznačené,poškodené,skorodované,s otlačenými okami a hákmi a pod.
 • Pri mobilnom (cestnom výložníkovom) žeriave nefunguje signalizačné zariadenie, upozorňujúce na blízkosť hranice ochranného pásma elektrického vedenia.
 • Nedostatočná tesnosť hydraulických obvodov mobilného (cestného výložníkového) žeriava.
 • Pri mobilnom (cestnom výložníkovom) žeriave nefunkčné zariadenie na zistenie sklonu pri postavení žeriava do pracovnej polohy.
 • Pri mobilnom (cestnom výložníkovom) žeriave poistné ventily jednotlivých hydraulických obvodov nie sú zaplombované.

Žeriavová dráha

 • Nie je k dispozícii doklad o odstránení nadmerných odchýlok koľajníc žeriavovej dráhy, zistených pri meraní dráhy v predchádzajúcom období.
 • Nedostatočne upevnené nárazníky na žeriavovej dráhe (uvoľnené skrutky).
 • Pätová doska nárazníka žeriavovej dráhy nedosadá na zarážku privarenú k nosníku dráhy mostového žeriava, takže šmykové namáhanie sa prenáša na upevňovacie skrutky nárazníka, ktoré sú dimenzované len na ťah.
 • Poškodené ochranné zábradlia (podlahy,ochranné lišty) lavičiek žeriavovej dráhy.

  Elektrické výťahy skupiny Ac

Dokumentácia a zabezpečenie prevádzky
 • Nie je k dispozícii predpísaná sprievodná technická dokumentácia. Napr. pasport, schémy el. zapojenia, atesty nosných prostriedkov, záznamy o odborných prehliadkach, odborných skúškach a úradných skúškach, certifikáty bezpečnostných komponentov a pod.
 • Technická dokumentácia nezodpovedá skutočnosti, pretože nie sú v nej zaznačené zmeny a úpravy. Napr.v ýmena rozvádzača alebo elektromotora a pod.
 • Preventívna údržba nie je vykonávaná v potrebnom rozsahu. Viaceré priestory a funkčné časti sú nadmerne znečistené, takže hrozí nebezpečenstvo zlyhania bezpečnostných častí výťahu. 
 • Nie sú dodržiavané lehoty predpísaných prehliadok a skúšok. Napr. odborných prehliadok, odborných skúšok, opakovaných úradných skúšok.
 • Na obsluhu výťahu nie sú určené odborne a zdravotne spôsobilé osoby.
 • Chýbajú, prípadne sú poškodené, viaceré štítky, označenia a návody. Napr. tabuľky na dverách strojovne, označenie elektrického zariadenia v rozvádzači, označenie ovládača revíznej jazdy na streche kabíny, označenie smeru pohybu kabíny na výťahovom stroji a pod.

Strojovňa výťahu

 • V strojovni sú umiestnené zariadenia, ktoré nepatria k výťahu. Napr. anténny zosilňovač, staré dielce a súčiastky a pod.
 • Nedostatočné osvetlenie strojovne. Napr. vypálené žiarovky, nedostatočný počet svietidiel, inštalované žiarovky s nižším výkonom.
 • Dvere do strojovne nie sú vystrojené zámkou, ktorá sa odomyká zvonka kľúčom a zvnútra bez použitia kľúča.
 • Otvory v podlahe strojovne nie sú olemované.
 • Poškodené nosné laná výťahu. Napr. prekročený dovolený počet prasknutých drôtikov, pretrhnutý prameň lana, nadmerná miestna deformácia, nadmerná korózia.
 • Poškodené nosné reťaze výťahu. Napr. poškodené články a čapy, nadmerne vyťahané, korodované.
 • Nesprávne nastavený koncový vypínač výťahu. 
 • Nesprávne nastavený obmedzovač rýchlosti.
 • Nadmerne opotrebovaný výťahový stroj. Napr. veľká hlučnosť, veľké vôle v ložiskách, nedostatočná tesnosť prevodovky a pod.
 • Nedostatočný brzdiaci účinok brzdy výťahu. Napr. nadmerne opotrebované obloženie, opotrebovaný brzdový bubon, nesprávne nastavená brzda a pod.
 • Nadmerne opotrebované trakčné koleso výťahového stroja.
 • Prístup do strojovne nie je riešený bezpečným spôsobom. Napr. pri výstupnom otvore chýba držadlo, nedostatočné osvetlenie prístupovej cesty a pod.
 • Chýba zariadenie na zovretie lán v drážkach trakčného kolesa výťahového stroja.

Šachta

 • Poškodené ohradenie výťahovej šachty.
 • Poškodená čelná stena šachty na strane vstupu do kabíny výťahu. 
 • Vo výťahovej šachte sa nachádza zariadenie, ktoré nepatrí k výťahu. Napr. káble nepatriace k výťahu, ovládacie a nastavovacie zariadenia kúrenia, staré dielce a súčiastky a pod.
 • V priehlbni výťahovej šachty je rôzny odpad, takže nie sú dodržané predpísané zvislé vzdialenosti a dostatočný voľný priestor.
 • Poškodené ohradenie oddeľujúce výťahy v spoločnej šachte.
 • Poškodená ohradenie jazdnej dráhy závažia v priehlbni šachty.
 • Nedostatočné osvetlenie výťahovej šachty. Napr. viaceré žiarovky sú vypálené, nedostatočný počet svietidiel, inštalované žiarovky s nižším výkonom.
 • Deformované a poškodené šachtové dvere.
 • Poškodené priehľadové okienká na šachtových dverách.
 • Poškodené uzávierky šachtových dvier.
 • Nesprávne zoradené vzájomné pôsobenie dverných spínačov s uzávierkami šachtových dvier.
 • Nesprávne nastavený spínač pod napínacím závažím lana obmedzovača rýchlosti.
 • Odchýlky vodidiel klietky od priamky a odchýlky ich rozstupu prekračujú dovolené hodnoty.
 • Odchýlky vodidiel závažia od priamky a odchýlky ich rozstupu prekračujú dovolené hodnoty.
 • V priehlbni výťahovej šachty je voda.
 • Nedostatočné osvetlenie nástupíšť (nákladíšť) výťahu.
 • Nie je dodržaný dolný prejazd závažia (nosné laná sú dlhé).
 • Šachtové dvere zachytávajú o podlahu nástupíšť.
 • Chýba zariadenie (napr. rebrík, stúpadlá) na vstup do priehlbne šachty.
 • Medzery medzi šachtovými dverami a zárubňami presahujú dovolené hodnoty. 
 • Medzery medzi krídlami šachtových dvier presahujú dovolené hodnoty. 
 • Uvoľnené konzoly vodidiel kabíny.
 • Uvoľnené konzoly vodidiel vyvažovacieho závažia.
 • Nedostatočná hmotnosť vyvažovacieho závažia.
 • Nadmerná hmotnosť vyvažovacieho závažia.

Kabína výťahu

 • Elektrické bezpečnostné zariadenie na kontrolu zatvorenej polohy kabínových dvier je vyradené z činnosti.
 • Elektrické bezpečnostné zariadenie na kontrolu zatvorenej polohy kabínových dvier je nesprávne nastavené.
 • Nedostatočné osvetlenie kabíny výťahu.
 • Nevyhovujúca činnosť zachytávačov kabíny výťahu. Napr. zachytáva len jedna strana, nerovnomerné zachytenie, nezachytávajú vôbec.
 • Nie je dodržaná vodorovná vzdialenosť medzi vnútorným povrchom šachty a prahom alebo rámom kabínových dverí.
 • Nie je dodržaná vodorovná vzdialenosť medzi prahom kabíny a prahom šachtových dverí.
 • Presnosť zastavovania kabíny v staniciach nie je v súlade s predpísanými toleranciami.
 • Poškodené ohradenie kabíny výťahu.
 • Nesprávne nastavené zariadenie na kontrolu zaťaženia kabíny.
 • Nadmerne opotrebované vodiace čeľuste kabíny.

Elektročasť výťahu

 • Ochranné zariadenie chrániace elektromotor výťahového stroja proti skratu nie je správne dimenzované.
 • Ochranné zariadenie chrániace elektromotor výťahového stroja proti preťaženiu nie je správne dimenzované.
 • Nesprávna menovitá hodnota poistiek v hlavnom vypínači.
 • Opálené kontakty stýkačov a relé v rozvádzači.
 • Nedostatočný izolačný odpor elektrickej inštalácie výťahu.
 • Ochrana proti premosteniu bezpečnostných spínačov v riadiacom obvode nefunguje.
 • Nie je dodržaná selektivita istiacich prvkov.
 • Nevyhovujúca hodnota impedancie poruchovej slučky.
 • Svorky a vodiče v rozvádzači nie sú označené v súlade so schémou elektrického zapojenia.
 • Sú použité nevyhovujúce opravované poistkové vložky.

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie zdvíhacích zariadení, môžte nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.