Overovanie bezpečnosti

Rozsah opakovanej úradnej skúšky

 • Vonkajšia prehliadka
 • Vnútorná prehliadka
 • Skúška tesnosti
 • Tlaková skúška
 • iné prehliadky a skúšky
Poznámka:
 • Vonkajšia prehliadka: prehliadkou overuje celkový stav tlakového zariadenia v prevádzke
 • Vnútorná prehliadka: prehliadkou sa zisťuje stav dostupných stien tlakového celku zariadenia a to vnútorného i vonkajšieho povrchu. Pri vykonávaní vnútornej prehliadky musí byť tlakové zariadenie spoľahlivo oddelené od ostatných tlakových zariadení a odberného potrubia. Všetky ostatné potrubia ústiace do tlakového zariadenia musia byť bezpečne uzavreté (zaslepené).
 • Skúška tesnosti: skúškou sa overuje, či je tlakový celok zariadenia vrátane výstroja tesný pri prevádzkovom pretlaku.
 • Tlaková skúška: skúškou sa overuje, či zariadenie je pri skúšobnom pretlaku tesné a pevné

Rozsah opakovanej úradnej skúšky sa určí s prihliadnutím na termín, v ktorom bolo tlakové zariadenie uvedené do prevádzky alebo rekonštruované, prípadne opravené, na technický stav tlakového zariadenia a periodicitu vykonávania prehliadok a skúšok.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení opakovanou úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení tlakových sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Termíny opakovaných úradných skúšok sú uvedené v prílohe č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z.z.

Požadovaná dokumentácia pri opakovaných úradných skúškach

 • Sprievodná technická dokumentácia zariadenia – revízne knihy, strojné knihy zariadenia, atesty, osvedčenia a certifikáty od zariadenia a jeho súčastí
 • Prevádzková dokumentácia – miestne prevádzkové poriadky, vedenie prevádzkových denníkov, spôsob zapisovania kontrol na zariadení (kontrola tesnosti, kontrola ovzdušia na prítomnosť škodlivých plynov, kalibračné protokoly),
 • Správy z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok (ak bola vykonaná, aj z úradnej skúšky),
 • Doklady o odbornej spôsobilosti obsluhy tlakového zariadenia (§ 17 vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z.) ako sú kuričské preukazy (kotle s plynovým vykurovaním)...,
 • pri opakovaných úradných skúškach teplovodných kotlov s plynovým vykurovaním, je potrebné predložiť aj odbornú prehliadku NTL kotolne,
 • Dokumentácia z vykonaných opráv,
 • Doklady o kontrole a nastavení bezpečnostného príslušenstva,
 • Ďalšie doklady v závislosti od druhu zariadenia.

Najčastejšie nedostatky pri opakovaných úradných skúškach tlakových zariadení

 • Nesprávne nastavené poistné ventily kotlov aj tlakových nádob
 • Chýbajúce doklady o nastavení poistných ventilov
 • Nefunkčné poistné ventily zavinené nesprávnym spôsobom obsluhy a zanedbaním pravidelného preskúšania funkčnosti ventilov obsluhou
 • Chýbajúca alebo neúplná sprievodná technická dokumentácia zariadenia (strata, neúplné dodanie alebo nedodania dokumentácie) vrátane dokladov vydaných Technickou inšpekciou (stanoviska, osvedčenia, certifikáty) a odbornými pracovníkmi (správy, záznamY o prehliadkách a skúškach)
 • Nedostatočné správy z vykonaných odborných prehliadok a odborných skúšok, z ktorých nie je možné zistiť technický stav zariadenia v čase vykonávania týchto prehliadok a skúšok
 • Nedodržiavanie lehôt odborných prehliadok a odborných skúšok
 • Nedostatočne vedené záznamy o prevádzke
 • Chýbajúce miestne prevádzkové predpisy
 • Nefunkčné ostatné časti výstroja – tlakomery, teplomery, sklenené stavoznaky 
 • Netesnosť armatúr - uzatváracie ventily, spätné klapky a pod.
 • Chýbajúce preškolenie obslúh tlakových zariadení
 • Nesprávne nastavená blokáda parných kotlov na pokles hladiny vody. Blokáda je nastavená nižšie ako dovolená minimálna hladina vody v kotli (vodorys)
 • Prevádzkovanie tlakových zariadení pri vyšších parametroch ako sú dovolené. Ide najmä o prevádzkovanie tlakových nádob s vyšším pretlakom ako je dovolený „najvyšší pracovný pretlak resp. výpočtový pretlak“. Stáva sa to aj vtedy, keď prevádzkovateľ je upozornený odborným pracovníkom v správe z odbornej prehliadky a odornej skúšky na túto skutočnosť – t.z. nerešpektujú sa závery odborných prehliadok a odborných skúšok
 • Obtiažny prístup k bezpečnostnému príslušenstvu nádob väčších rozmerov (chýbajúce lávky, rebríky a pod.)
 • Výskyt trhlín v stenách vysokotlakových tlakových nádob zapríčinený prevádzkovaním nádob pri vyšších prevádzkových podmienkach (teplota, tlak) ako sú stanovené výrobcom  - použitý materiál nie je vhodný na dané prevádzkové podmienky
 • Prevádzkovanie tlakových nádob inou látkou, na akú bola navrhnutá, ktorej dôsledkom je silná korózia. Zmena pracovnej látky nebola posúdená
 • Neporiadok v okolí tlakovej nádoby – k nádobe nie je možný ľahký prístup
 • Výrazna korózia stien tlakových zariadení (ohrievače vody, prívodné potrubia a pod.)

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie tlakových zariadení, môžte nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.