Overovanie bezpečnosti

Rozsah opakovanej úradnej skúšky

 • Overenie technického stavu zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti v súvislosti s jeho predpokladanou funkciou, vrátane jeho funkčnosti overenej modelovým spôsobom prevádzky,
 • Overenie spôsobu starostlivosti organizácie o zariadenie počas jeho prevádzky – či a akým spôsobom je dokumentovaná história prevádzky vyhradeného technického zariadenia
Poznámka:
 • Opakovaná úradná skúška vyhradených plynových zariadení sa vykonáva :
  • a) v termínoch podľa prílohy č. 10 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.
  • b) najneskôr po desiatich rokoch prevádzky vyhradeného plynového zariadenia
  • c) v lehote určenou opakovanou úradnou skúškou
  • d) pred opätovným uvedením zariadenia do prevádzky
 • Zariadenie sa skúša na mieste prevádzky skúškou tesnosti a funkčným odskúšaním zariadenia. Týmito skúškami sa preveruje bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzkovaného zariadenia.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení opakovanou úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení plynových sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Požadovaná dokumentácia pri opakovaných úradných skúškach

 • protokoly z odborných prehliadok a skúšok (ak bola vykonaná, aj z úradnej skúšky)
 • doklady o odbornej spôsobilosti obsluhy plynového zariadenia (§ 17 vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z.) ako sú kuričské preukazy (kotle s plynovým vykurovaním), preukazy obsluhy plynového zariadenia...,
 • pri opakovaných úradných skúškach teplovodných kotlov s plynovým vykurovaním, je potrebné predložiť aj odbornú prehliadku NTL kotolne 
 • sprievodná technická dokumentácia zariadenia – revízne knihy, strojné knihy zariadenia, atesty, osvedčenia a certifikáty od zariadenia a jeho súčastí
 • prevádzková dokumentácia – miestne prevádzkové poriadky, vedenie prevádzkových denníkov, spôsob zapisovania kontrol na zariadení (kontrola tesnosti, kontrola ovzdušia na prítomnosť škodlivých plynov, kalibračné protokoly detektorov plynu)
 • projektová dokumentácia zariadenia resp. posúdenie projektu s prevádzkovaným stavom zariadenia. Opakované úradné skúšky – skúšky zariadení.

Opakovaná úradná skúška pre jednotlivé zariadenia pozostáva

Zariadenia na výrobu plynov (Aa) a zariadenia na skladovanie plynov (Ab)

Skúška pozostáva:

 • skúška tesnosti plynového priestoru vyhnívacej nádrže
 • overenie nastavenia pretlaku kvapalinovej poistky
 • overenie funkčnosti zabezpečovacích zariadení – blokovanie havarijných stavov v nádrži a v plynojeme

Pri úradných skúškach plynového hospodárstva čističiek odpadových vôd sa využíva bezpečnostnotechnické pravidlo TPG 983 02, z dôvodu absencie podobného predpisu na Slovensku.

Zariadenia na plnenie nádob plynmi (Ac) a zariadenia k zásobovaniu plynu (Ad)
 • v rozsahu podľa – STN 07 8304, STN 38 6462.
Zariadenia na znižovanie tlaku plynu (Af)

Skúška pozostáva z odskúšania zabezpečovacích prvkov:

 • nastavenie regulátorov plynu na predpísanú hodnotu pretlaku
 • nastavenie monitorovacích regulátorov, ich prevzatie funkcie regulátora
 • nastavenie bezpečnostných rychlouzáverov na nepovolený pokles a stúpnutie tlaku plynu
 • otváracie pretlaky poistných ventilov
 • tesnosť bezpečnostných rychlouzáverov v uzatvorenom stave
 • tesnosť regulátorov a monitorov pri nulovom a minimálnom odbere
 • prevzatie funkcie regulovania plynu záložnou radou pri výpadku hlavnej rady
 • preverí sa funkcia zabezpečovacieho zariadenia predohrevu plynu
 • vykoná sa skúška tesnosti zariadenia
Zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním (Ah)

Skúška pozostáva z odskúšania zabezpečovacích prvkov:

 • strážca plameňa, pri štarte a prevádzke (strata plameňa), preveruje sa spoľahlivosť zabezpečovacieho člena a merajú sa bezpečnostné doby pri nevytvorení a strate plameňa
 • prevetrácia doba horáku pred štartom, meria sa doba prevetrávania pri max. výkone
 • manostaty tlaku plynu a vzduchu, preveruje sa ich nastavenie
 • termostaty resp. manostaty vykurovacieho média, preveruje sa ich nastavenie
 • funkcia automatickej kontroly tesnosti horáku
 • spoľahlivosť a spôsob zapojenia STOP tlačítka horákov
 • funkcia detektorov plynu a oxidu uhoľnatého
 • ďalšie zabezpečovacie zariadenia zapojené do automatiky horáku (zaplavenie kotlov, nepovolený nárast teploty v kotolni)
 • Pri funkčnej skúške spotrebičov plynu sa vykoná kontrola tesnosti zariadenia od hlavného uzáveru plynu po zaústenie do horáku detektorom plynu resp. penotvorným roztokom. Pri prevádzke všetkých spotrebičov sa urobí meranie na prítomnosť oxidu uhoľnatého v priestore spotrebičov.
Poznámka:

Zariadenia na spotrebu plynu spaľovaním delíme podľa využitia tepla vzniknutého pri spaľovacom procese na kotle s plynovým vykurovaním a plynové pece.

Chladenie a mrazenie (Ai)
 • Pri skúške sa preveruje tesnosť zariadenia, nastavenie otváracích pretlakov poistných ventilov a nastavenie zabezpečovacích zariadení kompresorov chladenia.

 

Najčastejšie nedostatky pri úradných skúškach plynových zariadení

 • Neprevádzkované predohrevy plynu čoho dôsledkom je tvorba kondenzátov, ktoré spôsobujú koróziu zariadenianetesnosti na rozvodoch spotrebičov plynu,
 • Netesnosti na zariadeniach (rozvodoch plynu),
 • Chýbajúce správy o odborných prehliadkach a skúškach
 • Hodnotovo nesprávne nastavené manostaty tlaku plynu,
 • Termostaty vykurovacieho média NTL teplovodných kotlov sú často nastavené nad hodnotu 110 ºC,
 • Zapojenie STOP tlačidla kotolne nevypína len horáky ale aj osvetlenie a obehové čerpadlá,
 • Vyskytol sa prípad chybného zapojenia strážcu plameňa horáku, pri nevytvorení plameňa pri štarte sa zariadenie havarijne neodpojilo, ale bolo v prevádzke pri minimálnom výkone,
 • Miestne prevádzkové predpisy nie sú k dispozícií,
 • Nedostatočné ochranné pásma od objektov,
 • Nefunkčné poistné ventily,

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie plynových zariadení, môžete nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.