Overovanie bezpečnosti

Rozsah úradnej skúšky

 • Overenie, či je zariadenie realizované podľa osvedčenej dokumentácie ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko, či sú zaznamenané zmeny v dokumentácii a či sú tieto zmeny patričným spôsobom oznámené. V prípade zmien sa skúma, či zmeny zásadným spôsobom neovplyvnili splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek.
 • Overenie potrebných technických údajov – typové označenie, charakteristiky, výkonové parametre, prevádzkové tlaky, teplotu, rok výroby, výrobné čísla, ...
 • Overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov (vyhlásenia zhody, certifikáty, atesty a pod.) ako aj kompletnosti sprievodnej technickej dokumentácie.
 • Overenie, či práce vykonal oprávnený subjekt ktorý má vydané oprávnenie podľa § 15 Zákona 124/2006 Z.z..
 • Overenie kvalifikácie personálu – odborný pracovník, pracovník na riadenie opráv, zvárači, NDT pracovníci, ...
 • Kontrola zápisou z jednotlivých činností – stavebný denník, montážny denník, ...
 • Kontrola dokladov z priebežných skúškok jednotlivých zmontovaných častí, skúšobných protokolov, zápisov zo skúšok ostatných VTZ, ktoré súvisia so zariadením (EZ, TZ).
 • Overenie vhodnosti meracích a skúšobných zariadení – platnosť kalibračných protokolov, ...
 • Riadenie a vyhodnotenie tlakovej skúšky pevnosti a tesnosti, ktorá sa vykonáva podľa príslušných STN.
 • Riadenie a vyhodnotenie funkčnej skúšky zariadenia v zmysle príslušných STN.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení plynových sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Podmienky konania úradnej skúšky

Úradná skúška sa vykonáva počas vykonávania alebo po uskutočnení všetkých predpísaných skúšok (napr. stavebnej, tlakovej, funkčnej skúšky) pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky. Súčasťou úradnej skúšky vyhradených plynových zariadení býva aj tlaková skúška (skúška zariadení vnútorným skúšobným tlakom na overenie pevnosti a tesnosti zariadenia alebo jeho častí).

Úradná skúška v zmysle § 12 vyhlášky SR č. 508/2009 Z.z. sa najčastejšie vykonáva na kompletne zmontovanom celku alebo jeho časti po ukončení montážnych prác na mieste budúcej prevádzky a zisťuje sa či celkové vyhotovenie zodpovedá:

 • bezpečnostno–technickým požiadavkám (predpisom, STN,...)
 • požiadavkám osvedčeného návrhu (konštrukčná dokumentácia, projekt,...)

a overuje sa :

 • pevnosť
 • tesnosť
 • funkčnosť zariadenia.

Žiadateľ k úradnej skúške zabezpečí

 • technickú konštrukčnú dokumentáciu a doklad o jej posúdení oprávnenou právnickou osobou, ak v zmysle platných právnych predpisov mala byť posúdená – ak dokumentácia posúdená nebola, ale mala byť, inšpektor TI a.s. upozorní žiadateľa na túto skutočnosť a určí postup, ktorý bude potrebné dodržať (to znamená, že sa dohodne rozsah dokumentácie, ktorú žiadateľ pripraví na posúdenie, spôsob jej posúdenia pred skúškou a priebeh a rozsah skúšky), 
 • sprievodnú technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • ak je to potrebné skúšobného technika výrobcu alebo odborného pracovníka s osvedčením na vykonávanie skúšok príslušnej skupiny vyhradeného PZ, vystrojeného potrebnými meracími prístrojmi a pomôckami,
 • záznam o montážnej skúške a správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške PZ, ak už boli vykonané,
 • spôsobilú kvalifikovanú obsluhu príslušného PZ.

Ak je žiadateľom o vykonanie skúšky výrobca alebo dodávateľ, upovedomí budúceho prevádzkovateľa (prípadne investora alebo odberateľa) o termíne skúšky s tým, že jeho zástupca môže byť pri skúške prítomný.

Najčastejšie nedostatky pri úradných skúškach plynových zariadení

 • Skutočné vyhotovenie stavby nie je v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou,
 • Chýbajúce odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Oprávnenou právnickou osobou (OPO),
 • Miestne prevádzkové predpisy nie sú k dispozícií,
 • Chýbajúce správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení,
 • Neboli odstránené pripomienky uvedené v odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby,
 • Chýbajúce vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje,
 • Chýbajúci doklad od základných a prídavných materiáloch,
 • Chýbajúce postupy pre nerozoberateľné spoje - zvary - WPS, WPQR,
 • Zvarové spoje nie sú označené značkami zváračov,
 • Poistné ventily sú nefunkčné,
 • Nie sú k dispozícii doklady o nastavení otváracieho tlaku poistného ventilu,
Poznámka:

Tlakové skúšky a funkčné skúšky sa vykonajú a vyhodnotia v zmysle príslušných STN (resp. TPP). Ak STN (resp. TPP) nie je pre príslušne zariadenie vydaná, skúšky sa vykonajú a vyhodnotia podľa navrhnutého spôsobu uvedeného v osvedčenej konštrukčnej dokumentácii, v ktorej musia byť tieto skúšky navrhnuté.

Pri tlakovej skúške plynového zariadenia sa overuje najmä:

 • technologický postup priebehu a vyhodnotenia skúšky
 • pripravenosť zariadenia ku skúške
 • vyhodnotenie zvarov – vizuálnou kontrolu, skúšky prežiarením, iné skúšky, označenie zvarov razidlami
 • vhodnosť skúšobného zariadenia – rozsah, merané hodnoty
 • tesnosť spojov
 • tesnosť uzáverov, armatúr a rozoberateľných spojov penotvorným roztokom
 • pevnosť
 • časový priebeh skúšky

Pri funkčnej skúške plynového zariadenia sa overuje najmä:

 • technologický postup priebehu a vyhodnotenia skúšky
 • pripravenosť zariadenia ku skúške
 • tesnosť zariadenia
 • vhodnosť skúšobného zariadenia – rozsah, merané hodnoty
 • analyzačné zariadenie
 • meracie zariadenie – porovnanie s projektovanými parametrami
 • skúška uzatváracích armatúr
 • skúška funkčnosti a účinnosti poistných a zabezpečovacích zariadení
 • vyhodnotenie priebehu a výsledkov skúšky

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie plynových zariadení, môžete nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.