Overovanie bezpečnosti

Rozsah úradnej skúšky

 • Overenie, či EZ je z hľadiska bezpečnosti vyrobené alebo namontované podľa posúdenej dokumentácie, ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko k dokumentácií.
 • Overenie, či EZ z hľadiska bezpečnosti zodpovedá dokumentácií podľa skutočného vyhotovenia.
 • Overenie, či EZ spĺňa požiadavky na ochranu pred vonkajšími vplyvmi.
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zabezpečovacích prvkov, ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a ostatných súvisiacich bezpečnostno-technických požiadaviek v zmysle platných STN (vyhodnotením správy z prvej odbornej prehliadky a odbornej skúšky, protokolov z meraní a kontrolou skutočného stavu EZ a kontrolnými meraniami). 
 • Overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov deklarujúcich vlastnosti elektrických predmetov a zariadení (vyhlásenia zhody, certifikáty, atesty a pod.) ako aj kompletnosti sprievodnej technickej dokumentácie.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení elektrických sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Požadovaná dokumentácia pri úradných skúškach

 • konštrukčná dokumentácia vrátane protokolu o stanovení vonkajších vplyvov a vrátane odborného stanoviska k dokumentácii,
 • dokumentácia skutočného vyhotovenia a odborná spôsobilosť toho, kto zmeny zaznamenal,
 • správa o prvej odbornej prehliadke a skúške zariadenia,
 • údaje o tom, kto zariadenie namontoval podľa posúdenej konštrukčnej dokumentácie, prípadne deklarovanie jeho odbornej spôsobilosti,
 • sprievodná technická dokumentácia všetkých použitých zariadení podľa požiadaviek v prílohe č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. najmä:
  • vyhlásenia o zhode určených výrobkov,
  • dokumenty deklarujúce bezpečnosť iných ako určených výrobkov, napríklad typové osvedčenia zariadení nad 1000 V,
  • návody na obsluhu a údržbu,
  • podmienky bezpečnej prevádzky a požiadavky na prehliadky a skúšky stanovené výrobcom.

Najčastejšie nedostatky pri úradných skúškach elektrických zariadení

 1. Chýbajúca technická dokumentácia alebo dokumentácia skutočného vyhotovenia
 2. V dokumentácii skutočného vyhotovenia nie sú zakreslené všetky zmeny
 3. Chýbajúce doklady o odborných prehliadkach a odborných skúškach EZ
 4. Chýbajúca alebo nekompletná sprievodná dokumentácia
 5. Nevyhovujúce charakteristiky istiacich prvkov a nevhodne dimenzované vodiče
 6. V priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu sa nachádzajú zariadenia, ktoré nie sú v nevýbušnom vyhotovení alebo v nevhodnom nevýbušnom prevedení
 7. Chýbajúce označenia istiacich prvkov, vývodov a káblových vedení
 8. Nie je vyhotovené viditeľné ochranné pospájanie zábradlia a zárubní pred stanovišťami transformátorov a stanovištia transformátorov nie sú označené v zhode s technickou dokumentáciou
 9. Nevyhovujúca ochrana pred atmosférickou a statickou elektrinou 

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie elektrických zariadení, môžte nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.