Overovanie bezpečnosti

Rozsah úradnej skúšky

 • Overenie, či je zariadenie realizované podľa osvedčenej dokumentácie ku ktorej bolo vydané odborné stanovisko, či sú zaznamenané zmeny v dokumentácii a či sú tieto zmeny patričným spôsobom oznámené. V prípade zmien sa skúma, či zmeny zásadným spôsobom neovplyvnili splnenie bezpečnostno-technických požiadaviek.
 • Overenie potrebných technických údajov – typové označenie, charakteristiky, výkonové parametre, prevádzkové tlaky, teplotu, rok výroby, výrobné čísla, ...
 • Overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov (vyhlásenia zhody, certifikáty, atesty a pod.) ako aj kompletnosti sprievodnej technickej dokumentácie.
 • Overenie, či práce vykonal oprávnený subjekt ktorý má vydané oprávnenie podľa § 15 Zákona 124/2006 Z.z..
 • Overenie kvalifikácie personálu – odborný pracovník, pracovník na riadenie opráv, zvárači, NDT pracovníci, ...
 • Kontrola zápisou z jednotlivých činností – stavebný denník, montážny denník, ...
 • Kontrola dokladov z priebežných skúškok jednotlivých zmontovaných častí, skúšobných protokolov, zápisov zo skúšok ostatných VTZ, ktoré súvisia so zariadením (EZ, PZ).
 • Overenie vhodnosti meracích a skúšobných zariadení – platnosť kalibračných protokolov, ...
 • Riadenie a vyhodnotenie tlakovej skúšky pevnosti a tesnosti, ktorá sa vykonáva podľa príslušných STN.
 • Riadenie a vyhodnotenie funkčnej skúšky zariadenia v zmysle príslušných STN.

Overovanie bezpečnosti technických zariadení úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení tlakových sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Podmienky konania úradnej skúšky

Úradná skúška sa vykonáva počas vykonávania alebo po uskutočnení všetkých predpísaných skúšok (napr. stavebnej, tlakovej, funkčnej skúšky) pred uvedením zariadenia do trvalej prevádzky. Súčasťou úradnej skúšky vyhradených tlakových zariadení býva aj tlaková skúška (skúška zariadení vnútorným skúšobným tlakom na overenie pevnosti a tesnosti zariadenia alebo jeho častí).

 • Stavebná skúška - skúškou sa overuje či použitý materiál a celkové vyhotovenie montáže, opravy alebo rekonštrukcie zariadenia zodpovedá predpisom, konštrukčným podkladom, a ďalšej dokumentácii po ukončení: 
 • Tlaková skúška - skúškou sa overuje pevnosť a tesnosť tlakového celku zariadenia. Skúška sa vykonáva na úplne zmontovanom tlakovom celku alebo, ak je to možné, na opravovanej alebo rekonštruovanej časti po ukončení všetkých zváračských prác, NDT a tepelného spracovania.
 • Skúška pred uvedením zariadenia do prevádzky - skúškou sa overuje správna inštalácia tlakového zariadenia a jeho správne fungovanie a splnenie požiadaviek na bezpečnú prevádzku (preberacia skúška tlakovej nádoby alebo kotla)
Poznámka:

Rozsah  úradnej skúšky vyhradených tlakových zariadení, pri ktorých bolo vykonané posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z.z. o tlakových zariadeniach v platnom znení (resp. smernice PED 2014/68/EU) alebo nariadenia vlády SR č. 234/2015 Z.z. o jednoduchých tlakových nádobách v platnom znení (resp. smernice 2014/29/EU) je obmedzený na skúšku pred uvedením do prevádzky. Pri tejto skúške sa už neoverujú skutočností, ktoré boli predmetom posúdenia zhody.

 

Žiadateľ k úradnej skúške zabezpečí

 • technickú dokumentáciu a doklad o jej posúdení oprávnenou právnickou osobou, ak v zmysle platných právnych predpisov mala byť posúdená – ak dokumentácia posúdená nebola, ale mala byť, inšpektor TI a.s. upozorní žiadateľa na túto skutočnosť a určí postup, ktorý bude potrebné dodržať (to znamená, že sa dohodne rozsah dokumentácie, ktorú žiadateľ pripraví na posúdenie, spôsob jej posúdenia pred skúškou a priebeh a rozsah skúšky), 
 • sprievodnú technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • ak je to potrebné skúšobného technika výrobcu alebo odborného pracovníka s osvedčením na vykonávanie skúšok príslušnej skupiny vyhradeného TZ, vystrojeného potrebnými meracími prístrojmi a pomôckami,
 • záznam o montážnej skúške a správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške TZ, ak už boli vykonané,
 • spôsobilú kvalifikovanú obsluhu príslušného TZ.
Poznámka:
Stavebná skúška
 • Oprávnenie organizácie
 • Výkresová dokumentácia - zostavný výkres a dielenské výkresy
 • Doklady o základných a prídavných materiáloch - napríklad podľa STN EN 10204
 • Doklady o tepelnom spracovaní - postup, diagram
 • Doklady o vykonaných zváračských prácach - certifikáty zváračov, WPS, WPQR (WPAR)
 • Doklady o vykonaných NDT - certifikáty pracovníkov, správy (protokoly), postupy
 • Doklady o vykonaných mechanických skúškach - správy (protokoly)
 • Ďalšie potrebné doklady (v závislosti od posuzovaného zariadenia)
Tlaková skúška
 • Oprávnenie organizácie
 • Technologický postup skúšky - v prípadoch, ak sa skúška vykonáva na zložitejších zariadeniach alebo skúšobnou látkou nie je voda
 • Doklady o vhodnosti použitých zaslepovacích prírub a skrutiek
 • Platný doklad o kalibrácii kontrolného manometra
Skúška pred uvedením zariadenia do prevádzky
 • Oprávnenie organizácie
 • Sprievodná dokumentácia - pasport, revízna kniha, prevádzkové pokyny
 • Vyhlásenie o zhode pre zariadenie
 • Doklady o bezpečnostnom príslušenstve - vyhlásenie o zhode, doklad o nastavení parametrov
 • Doklady o prídavných zariadeniach (napríklad horáky, dopravníky a pod.) -  vyhlásenie o zhode, sprievodná dokumentácia
 • Doklady o vykonaných skúškach - napríklad pre elektrické zariadenia, plynové zariadenia a pod.

Ak je žiadateľom o vykonanie skúšky výrobca alebo dodávateľ, upovedomí budúceho prevádzkovateľa (prípadne investora alebo odberateľa) o termíne skúšky s tým, že jeho zástupca môže byť pri skúške prítomný.

Najčastejšie nedostatky pri úradných skúškach tlakových zariadení

 • Chýbajúce vyhlásenie o zhode, ak sa vyžaduje
 • Chybajúce označenie zariadenia značkou zhody CE, ak sa vyžaduje
 • Úzáver medzi expanznou nádobou a zdrojom tepla nie je počas prevádzky zaistený v otvorenej polohe
 • Chýbajúce Odborné stanovisko k projektovej dokumentácii stavby vydané Oprávnenou právnickou osobou
 • Chýbajúce správy o odborných prehliadkach a skúškach elektrických zariadení
 • Skutočné vyhotovenie stavby nie je v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou
 • Neboli odstránené pripomienky uvedené v Odbornom stanovisku k projektovej dokumentácii stavby
 • Chýbajúci doklad od základných a prídavných materiáloch
 • Chýbajúce postupy pre nerozoberateľné spoje - zvary - WPS, WPQR (WPAR)
 • Zvarové spoje nie sú označené značkami zváračov
 • Poistné ventily sú nefunkčné
 • Miestne prevádzkové predpisy nie sú k dispozícií
 • Nie sú k dispozícii doklady o nastavení otváracieho tlaku poistného ventilu

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie tlakových zariadení, môžete nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.