Overovanie bezpečnosti

Rozsah úradnej skúšky

 • Overenie, či ZZ je z hľadiska bezpečnosti prevádzkované podľa podmienok v posúdenej dokumentácii, je spôsobilé k bezpečnej prevádzke a je obsluhované bezpečným spôsobom. Vyhodnotenie starostlivosti o ZZ v prevádzke (vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok alebo dodržiavanie plánu kontrol a meraní, vedenie sprievodnej dokumentácie, dokumentácie skutočného vyhotovenia a pod.).
 • Overenie, či ZZ z hľadiska bezpečnosti zodpovedá dokumentácií skutočného vyhotovenia
 • Overenie, či ZZ spĺňa požiadavky na ochranu pred vonkajšími vplyvmi
 • Vyhodnotenie splnenia podmienok ochrany pred úrazom elektrickým prúdom, zabezpečovacích prvkov, ochrany pred účinkami atmosferickej a statickej elektriny a ostatných súvisiacich bezpečnostno-technických požiadaviek v zmysle platných STN (vyhodnotením správ z odborných prehliadok a odborných skúšok, protokolov z meraní, záznamov údržby a kontrolou skutočného stavu ZZ a kontrolnými meraniami)
 • Overenie úplnosti a hodnovernosti dokladov sprievodnej technickej dokumentácie

Overovanie bezpečnosti technických zariadení úradnou skúškou sa vykonáva na základe žiadosti. Rozdelenie vyhradených technických zariadení zdvíhacích sa nachádza tu. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Podmienky konania úradnej skúšky

Žiadateľ ku skúške zabezpečí:

 • technickú konštrukčnú dokumentáciu a doklad o jej posúdení oprávnenou právnickou osobou alebo notifikovanou osobou, ak v zmysle platných právnych predpisov mala byť posúdená – ak dokumentácia posúdená nebola,ale mala byť, inšpektor TI a.s. upozorní žiadateľa na túto skutočnosť a určí postup, ktorý bude potrebné dodržať (to znamená,že sa dohodne rozsah dokumentácie,ktorú žiadateľ pripraví na posúdenie,spôsob jej posúdenia pred skúškou a priebeh a rozsah skúšky), 
 • sprievodnú technickú dokumentáciu podľa prílohy č. 3 vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z.,
 • správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia prívodu elektrickej energie po hlavný vypínač zariadenia, ak ide o ZZ napájané elektrickou energiou,
 • ak je to potrebné skúšobného technika výrobcu alebo odborného pracovníka s osvedčením na vykonávanie skúšok (vrátane skúšok elektrického zariadenia,ak si to postup skúšky vyžaduje) príslušnej skupiny vyhradeného ZZ, vystrojeného potrebnými meracími prístrojmi a pomôckami,
 • záznam o montážnej skúške a správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške elektrického zariadenia ZZ,ak už boli vykonané,
 • ak je to potrebné skúšobné bremená a pomocných pracovníkov, na vykonanie predpísaných skúšok,
 • spôsobilú kvalifikovanú obsluhu príslušného ZZ.

Ak je žiadateľom o vykonanie skúšky výrobca alebo dodávateľ, upovedomí budúceho prevádzkovateľa (prípadne investora alebo odberateľa) o termíne skúšky s tým, že jeho zástupca môže byť pri skúške prítomný.

Poznámka:

Na zdvíhacích zariadeniach,ktoré sú určenými výrobkami podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, sa skúška podľa § 5 ods.1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z.a § 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. vykonáva pred ich uvedením do prevádzky len vtedy, ak ich bezpečnosť, správna inštalácia a fungovanie závisí od podmienok ich montáže a ak ich uvedenie do prevádzky nie je súčasťou posudzovania zhody podľa príslušných nariadení vlády po ich inštalácii na mieste budúcej prevádzky (napr. záverečná inšpekcia výťahu a modul G podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z.).

Rozsah úradnej skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení, pri ktorých bolo vykonané posúdenie zhody podľa nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z.z. v platnom znení (resp. smernice 2014/33/EÚ - výťahy), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/424 (lanovkové zariadenia) alebo nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.  v platnom znení (resp. smernice 2006/42/ES - stroje, napr. žeriavy, plošiny, pohyblivé schody a pod.) je obmedzený na skúšku pred uvedením do prevádzky. Pri tejto skúške sa už neoverujú skutočnosti, ktoré boli predmetom posúdenia zhody.

Najčastejšie nedostatky pri úradných skúškach zdvíhacích zariadení

Žeriavy skupiny Aa vrátane ich trvalých dráh

Dokumentácia a zabezpečenie prevádzky

 • Nie k dispozícii predpísaná sprievodná technická dokumentácia. Chýbajú napr. pasport, schémy elektrického zapojenia, osvedčenia nosných prostriedkov, záznamy o úradných a odborných skúškach, návody na obsluhu a údržbu a pod.
 • Na obsluhu žeriava nie sú určené odborne a zdravotne spôsobilé osoby.
 • Na viazanie bremien nie sú určené osoby s predpísanou kvalifikáciou.

Nedostatky na žeriave

 • Nesprávne nastavený koncový vypínač zdvihu (bremena, výložníka).
 • Nesprávne zoradená vzájomná súčinnosť medzi vypínaním koncových vypínačov pojazdu ( žeriava, mačky ) a príslušnými automatickými brzdami pojazdu.
 • Nesprávne nastavené zariadenie proti preťaženiu žeriava.
 • Pri viazaní bremien sú používané nevyhovujúce viazacie prostriedky.
 • Nedostatočná tesnosť hydraulických obvodov mobilného (cestného výložníkového) žeriava.

Elektrické výťahy skupiny Ac

Dokumentácia a zabezpečenie prevádzky

 • Nie je k dispozícii predpísaná sprievodná technická dokumentácia. Napr. pasport, schémy el. zapojenia, atesty nosných prostriedkov, záznamy o odborných prehliadkach, odborných skúškach a úradných skúškach, certifikáty bezpečnostných komponentov a pod.

Strojovňa výťahu

 • V strojovni sú umiestnené zariadenia, ktoré nepatria k výťahu. 
 • Dvere do strojovne nie sú vystrojené zámkou, ktorá sa odomyká zvonka kľúčom a zvnútra bez použitia kľúča.
 • Otvory v podlahe strojovne nie sú olemované.
 • Nesprávne nastavený koncový vypínač výťahu. 
 • Nesprávne nastavený obmedzovač rýchlosti.
 • Prístup do strojovne nie je riešený bezpečným spôsobom. Napr. pri výstupnom otvore chýba držadlo, nedostatočné osvetlenie prístupovej cesty a pod.

Šachta

 • Vo výťahovej šachte sa nachádza zariadenie, ktoré nepatrí k výťahu. Napr. káble nepatriace k výťahu, ovládacie a nastavovacie zariadenia kúrenia, staré dielce a súčiastky a pod.
 • Nesprávne zoradené vzájomné pôsobenie dverných spínačov s uzávierkami šachtových dvier.
 • Nesprávne nastavený spínač pod napínacím závažím lana obmedzovača rýchlosti.
 • Odchýlky vodidiel kabíny od priamky a odchýlky ich rozstupu prekračujú dovolené hodnoty.
 • Odchýlky vodidiel závažia od priamky a odchýlky ich rozstupu prekračujú dovolené hodnoty.
 • Nedostatočné osvetlenie nástupíšť (nákladíšť) výťahu.
 • Chýba zariadenie (napr. rebrík, stúpadlá) na vstup do priehlbne šachty.
 • Nedostatočná hmotnosť vyvažovacieho závažia.
 • Nadmerná hmotnosť vyvažovacieho závažia.

Kabína výťahu

 • Elektrické bezpečnostné zariadenie na kontrolu zatvorenej polohy kabínových dvier je nesprávne nastavené.
 • Presnosť zastavovania kabíny v staniciach nie je v súlade s predpísanými toleranciami.
 • Nesprávne nastavené zariadenie na kontrolu zaťaženia kabíny.

Elektročasť výťahu

 • Ochranné zariadenie chrániace elektromotor výťahového stroja proti skratu nie je správne dimenzované.
 • Ochranné zariadenie chrániace elektromotor výťahového stroja proti preťaženiu nie je správne dimenzované.
 • Nesprávna menovitá hodnota poistiek v hlavnom vypínači.
 • Svorky a vodiče v rozvádzači nie sú označené v súlade so schémou elektrického zapojenia.

Normy

Prehľad noriem, ktoré sú vhodné na posudzovanie zdvíhacích zariadení, môžte nájsť v časti Normy v zákazníckom servise.