Certifikácia

Lanovkové zariadenia

Nariadenie vlády SR č. 183/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu

Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/9/ES.

Toto nariadenie vlády, resp. smernica 2000/9/ES sú aplikovateľné do 20. apríla 2018. Od 21. apríla 2018 bude aplikovateľné už len Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/424 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES.

Toto nariadenie sa vzťahuje na „zariadenia určené na osobnú lanovú dopravu", do ktorých patria zariadenia určené na prepravu osôb vo vozňoch alebo vlečnými zariadeniami, ktoré sú zavesené alebo presúvané jedným alebo viacerými lanami umiestnenými pozdĺž trate (ďalej len „zariadenie"). Určenými výrobkami podľa § 9 ods. 1 zákona sú ich bezpečnostné komponenty a podsystémy podľa prílohy č. 1 tohto NV. 

Toto NV sa vzťahuje na:

 • pozemné lanové dráhy a ostatné zariadenia s vozidlami pohybujúcimi sa na kolesách alebo na iných vodiacich zariadeniach, ktorých pohyb je zabezpečený jedným lanom alebo viacerými lanami,
 • visuté lanové dráhy, ktorých vozne sú zavesené a presúvané jedným lanom alebo viacerými lanami; táto kategória zahŕňa tiež kabínové a sedačkové lanové dráhy,
 • lanové vleky, ktorými sú prepravované osoby s vhodným vybavením.

Toto NV sa nevzťahuje na:

 • výťah,
 • lanom poháňaná električka klasickej konštrukcie,
 • lanové zariadenie používané na pôdohospodárske účely,
 • pevné alebo mobilné zariadenie používané na výstaviskách alebo v zábavných parkoch, určené na využitie voľného času, a nie ako prostriedok prepravy osôb,
 • banské zariadenie alebo pevné zariadenie používané na priemyselné účely,
 • lanom poháňaný trajekt,
 • ozubnicová železnica,
 • reťazou poháňané zariadenie. 

Posudzovanie zhody bezpečnostných komponentov a podsystémov

Posudzovanie zhody bezpečnostných komponentov a podsystémov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu vykonáva TI ako „akreditovaný inšpekčný orgán“ na základe žiadosti. Žiadosť na posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov musí byť podaná písomne a potvrdená podpisom žiadateľa, alebo jeho splnomocneným (oprávneným) zástupcom.

Žiadosť má obsahovať najmä:

 • všeobecné údaje o žiadateľovi ako sú: názov, adresa, právne postavenie, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, telefonické alebo iné spojenie (fax, e - mail a pod.),
 • stručnú definíciu výrobkov (predmetu požadovanej certifikácie), ktoré sa majú certifikovať, certifikačný systém (schému) výrobkov a súvisiace technické normy (alebo ďalšie normatívne dokumenty), v súlade s ktorými sa majú výrobky posúdiť a certifikovať (ak sú žiadateľovi známe),
 • vyhlásenie žiadateľ, že bude vždy postupovať podľa ustanovení odsúhlaseného certifikačného programu,
 • vyhlásenie, že žiadateľ nepožiadal iný certifikačný orgán o posúdenie zhody a certifikáciu uvedených výrobkov, 
 • vyhlásenie žiadateľa, že urobí všetky nevyhnutné opatrenia na vykonanie posúdenia zhody výrobkov, vrátane opatrenia na previerku súvisiacej dokumentácie a prístupu do všetkých oblastí, k záznamom (vrátane správ z interných auditov) a k zamestnancom na hodnotenie (napríklad skúšanie, kontrolu, posúdenie, dohľad, opakované posúdenie) a vybavenie sťažností,
 • vyhlásenie žiadateľa, že bude uvádzať, že je certifikovaný iba na tie výrobky, na ktoré mu bola udelená certifikácia a nebude používať certifikáciu výrobku takým spôsobom, ktorý by o certifikovanom orgáne na výrobky (ďalej len „TI CV“) vytváral nepriaznivú mienku, nezverejňoval žiadne vyhlásenie týkajúce sa certifikácie výrobku, ktoré by TI CV mohol pokladať za zavádzajúce a nekompetentné.
 • zároveň je potrebné uviesť tie časti výrobkov (napr. bezpečnostné časti, ochranné zariadenia, technickú konštrukčnú dokumentáciu výrobkov a pod.), ktoré boli už certifikované (kedy a ktorým certifikačným orgánom na výrobky).

K žiadosti alebo na vyzvanie TI CV v prípade potreby (ešte pred prípravou na posúdenie zhody certifikovaných výrobkov), žiadateľ poskytne aj nasledovné informácie a dokumentáciu:

 • informáciu o technických zdrojoch – technickom vybavení žiadateľa potrebnom na zabezpečenie posúdenia zhody certifikovaných výrobkov,
 • dokumentáciu opisujúcu systém manažérstva kvality – kópiu obsahu príručky kvality a zoznamu súvisiacej dokumentácie s predmetom certifikácie.

Postupy posudzovania zhody bezpečnostných komponentov a podsystémov

Návrh Výroba

1. Typová skúška - Modul B

1a) Zabezpečenie kvality výroby - Modul D
1b) Overenie výrobku - Modul F
2. Komplexné zabezpečenie kvality - modul H 2. Komplexné zabezpečenie kvality - modul H
3. Overenie jednotky - modul G 3. Overenie jednotky - modul G