Certifikácia

Technická inšpekcia, a.s. je „notifikovanou osobou (NO)“ identifikačný kód - 1354, ktorá bola Slovenskou republikou (Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR – ÚNMS SR) oznámená orgánom Európskych spoločenstiev a všetkým členským štátom EÚ ako osoba poverená na vykonávanie posudzovania zhody - okrem iného, aj na posudzovanie zhody strojov v zmysle smernice EP a Rady 2006/42/ES z 17. mája 2006 vzťahujúca sa na stroje, transponovaná do legislatívy SR NV SR č. 436/2008 Z. z.

Posudzovanie zhody strojov v zmysle nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.

Posudzovanie zhody strojov, ktoré nie sú uvedené v prílohe IV uvedeného NV SR

Predmetnú činnosť (postup podľa § 8 ods. 2) alebo 3) písm. a) uvedeného NV SR) v rámci posudzovania strojov vykonáva TI ako „akreditovaný inšpekčný orgán“, ak výrobca, splnomocnenec, resp. prevádzkovateľ požiada o vykonanie skúšok niektorých parametrov bezpečnosti stroja, resp. skupiny strojov , alebo ak požiada o posúdenie, či technická dokumentácia, na základe ktorej výrobca alebo dovozca chce vyhlásiť zhodu, je postačujúca, resp. či všetky aspekty bezpečnosti stroja sú v súlade s požiadavkami súvisiacich harmonizovaných STN EN alebo STN vhodných na posúdenie zhody.

V rámci tejto činnosti TI môže posúdiť zhodu nového (vzorky typu) stroja, vrátane jeho technickej konštrukčnej dokumentácie (ďalej len „KD“).

Činnosť vykonáva na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať:

 1. názov, adresu a identifikačné číslo žiadateľa
 2. opis stroja (napr. názov, značku, typ, výrobné číslo – ak existuje, pri dovážaných výrobkoch aj identifikačné údaje o výrobcovi), vrátane výrobcom alebo dovozcom určený účel použitia zariadenia
 3. či sa jedná o:
 • posúdenie typu novo vyrábaného, dovážaného stroja alebo bezpečnostnej časti stroja,
 • posúdenie jednotlivého zariadenia alebo skupiny strojov,
 • posúdenie časti alebo celej KD stroja,
 • posúdenie časti alebo celého zariadenia vrátane prehliadky a skúšok predmetného stroja
 1. príslušnú KD (technickú konštrukčnú dokumentáciu) stroja v prílohe,

KD posudzovaného stroja (resp. jeho časti) je potrebné predložiť na príslušné pracovisko TI v jednom vyhotovení, minimálne v rozsahu a úrovni vyhotovenia umožňujúcom posúdenie splnenie technických požiadaviek ustanovených na predmetný stroj v odporúčanom rozsahu prílohy VII NV SR. Je potrebné aby predložený súbor KD obsahovala najmä:

 • celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov,
 • kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok atď., potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť,
 • zoznam
  • základných požiadaviek tohto nariadenia,
  • noriem a
  • ostatných technických špecifikácií, ktoré sa použili v priebehu návrhu strojového zariadenia,
 • opis metód zvolených na vylúčenie rizika, ktoré spôsobujú stroj (analýzu rizík stroja),
 • v prípade potreby akúkoľvek technickú správu alebo certifikát získaný od spôsobilej osoby alebo laboratória; osoba alebo laboratórium sa považuje za spôsobilé, ak spĺňa kritériá hodnotenia stanovené v príslušných harmonizovaných normách,
 • v prípade ak výrobca vyhlasuje zhodu s niektorou harmonizovanou normou STN, ktorá sa týka jeho výrobku, aj každú technickú správu obsahujúcu výsledky skúšok, ktoré vykonal podľa svojej voľby buď výrobca alebo spôsobilá osoba alebo laboratórium,
 • výtlačok návodu na obsluhu stroja.
 1. informáciu, či žiadateľ v danej veci požiadal o posúdenie aj inú autorizovanú/notifikovanú osobu, resp. pracovisko TI.

V prípade sériovej výroby aj vnútorné opatrenia, ktoré sa bude výrobca realizovať s cieľom zabezpečiť, aby si stroje udržali zhodu s ustanoveniami NV SR.TI posúdi zhodu predloženej KD stroja (poprípade jeho časti) z hľadiska technických požiadaviek a konštrukčných zásad stanovených v súvisiacich všeobecne záväzných právnych a technických predpisov ( v prílohe I NV SR):

 • prostredníctvom príslušnej harmonizovanej STN EN typu C (ak existuje) určujúcej detailne bezpečnostné požiadavky (opatrenia) na návrh a výrobu daného stroja, alebo skupinu strojov (so zohľadnením konštrukčných zásad uvedených v STN EN ISO 12100 – 1, - 2 (83 3001): 2004 na odstránenie nevýznamných ohrození),
 • ak uvedená STN EN neexistuje – prostredníctvom súvisiacich harmonizovaných STN EN (typu A a B – B1, B2) alebo STN vhodných na posudzovanie zhody.

V prípade požiadavky na vykonanie komplexnej prehliadky a skúšok stroja, v prípade, že pri prehliadke a skúškach stroja neboli zistené nedostatky, alebo zistené nedostatky na stroji boli v dohodnutom termíne žiadateľom odstránené, TI vypracuje a vydá výstupný doklad, v ktorom uvedie, že doklad slúži žiadateľovi ako podklad k jeho „Vyhláseniu o zhode stroja“.

Postup posudzovania zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV uvedeného NV SR, a ich technické vlastnosti sú v súlade s harmonizovanými STN EN

Ak sa žiadateľ rozhodol postupovať podľa § 8 ods. 3 písm. b) alebo ods. 4) písm. a) NV SR a prílohy IX  (a požiadal o vykonanie ES skúšky typu), TI  ako notifikovaná osoba zisťuje a osvedčuje, že reprezentatívny model strojového zariadenia uvedený v prílohe IV NV SR vyhovuje ustanoveniam NV SR (smernice), ktoré sa naň vzťahujú. TI postupuje tak, že podrobí vzorku typu stroja preskúšaniu predpísaným postupom. Priebeh prehliadky a/alebo skúšky stroja je zdokumentovaný v „INŠPEKČNEJ SPRÁVE“ a je podkladom pre vydanie „CERTIFIKÁTU O ES SKÚŠKY TYPU“.

Postup posudzovania zhody strojov, ktoré sú uvedené v prílohe IV NV SR, ktorých technické vlastnosti nie sú v súlade so súvisiacimi harmonizovanými STN EN

Ak sa žiadateľ (výrobca, splnomocnenec) rozhodol postupovať podľa § 8 ods. 3 písm. c) alebo ods. 4) písm. b) NV SR, TI vykoná na základe žiadosti posúdenie  a schválenie systému zabezpečenia kvality výrobcu.

Žiadosť musí obsahovať:

 1. meno a adresu výrobcu a podľa potreby aj jeho splnomocnenca,
 2. miesto navrhovania, výroby, kontroly a skladovania strojového zariadenia,
 3. súbor technickej dokumentácie opísaný v prílohe VII časti A (smernice) NV SR pre jeden model z každej kategórie strojových zariadení v prílohe IV, ktoré plánuje vyrábať,
 4. v prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby si strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami NV SR (smernice),
 5. dokumentáciu systému kvality:
 • príručku kvality,
 • ciele kvality a politiku kvality,
 • organizačnú štruktúru a právomoci na jednotlivých stupňoch riadenia,
 • opis technických podmienok návrhu vrátane noriem, ktoré sa používajú,
 • opis postupov na riadenie a overovanie návrhu, procesov a opatrení používaných pri návrhu strojového zariadeni,
 • opis výrobných postupov, postupov riadenia a zabezpečenia kvality,
 • opis prehliadok a skúšok vykonaných pred začatím výroby, počas výroby a po ukončení výroby, atď.
Najčastejšie zistené nedostatky z posudzovania
 1. Pri posudzovaní zhody konštrukčnej technickej dokumentácie (KD) vzorky typu strojového zariadenia (pri posudzovaní samostatnej konštrukčnej dokumentácie alebo pri „ES skúške typu“): Predložený súbor konštrukčnej technickej dokumentácie strojového zariadenia v zmysle prílohy IX „ES skúška typu“ nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. často neobsahuje:
 1. kompletné podrobné výkresy – nákresy a schémy, ako aj ďalšie významné informácie, najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, výsledkoch skúšok a pod. potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť,
 2. opis metód, zvolených na vylúčenie ohrozenia, ktoré spôsobuje strojové zariadenie (analýza rizík stroja),
 3. v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré sú realizované s cieľom zabezpečiť, aby stroje boli v zhode s ustanoveniami nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.
 1. Pri posudzovaní zhody strojového zariadenia, ktoré nie je uvedené v prílohe IV nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. predložená konštrukčná a sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle prílohy VII nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., resp. čl. 1.7.4 „Návod na použitie“ prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. a kap. 6.5 STN EN ISO 12100 - 2 (83 3001): 08.04 neobsahuje:
 1. celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov.
 2. ​kompletné podrobné výkresy – nákresy a schémy, ako aj ďalšie významné informácie, najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, výsledkoch skúšok a pod. potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť.
 3. zoznam:
  1. základných požiadaviek NV SR vzťahujúcich sa na strojové zariadenie
  2. noriem a
  3. ostatných technických špecifikácií, ktoré sa použili v priebehu návrhu zariadenia.
 4. opis metód, zvolených na vylúčenie ohrozenia, ktoré spôsobuje strojové zariadenie (analýza rizík stroja).
 5. kompletný výtlačok návodov na používanie stroja obsahujúci pokyny na bezpečné uvedenie do prevádzky, používanie, údržbu, prehliadky, opravu, inštalovanie, namontovanie a demontáž a pod, vrátane informácie týkajúce sa hluku, ktorého zdrojom je strojové zariadenie (skutočnú hodnotu alebo hodnotu získanú na základe merania na identickom zariadení).
 6. v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré sú realizované s cieľom zabezpečiť, aby stroje boli v zhode s ustanoveniami NV SR.