Certifikácia

Nariadenie vlády SR č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, ktorým sa preberá smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/34/EU (ATEX smernica) z 26. februára 2016.

Smernica ATEX stanovuje tieto určené výrobky v prílohe č. 1, kde ich zatrieďuje do skupín a kategórií nasledovne:

Výrobky, ktoré nepatria do rozsahu ATEX smernice:

a) zdravotnícke pomôcky určené na použitie v lekárskom prostredí,
b) zariadenia a ochranné systémy určené na použitie iba v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu výbušnín alebo chemicky nestabilných látok,
c) zariadenia určené na použitie v domácnostiach a neobchodnom prostredí, kde môže vzniknúť prostredie s nebezpečenstvom výbuchu iba zriedka ako výsledok náhodného úniku vykurovacieho plynu,
d) osobné ochranné prostriedky,
e) námorné lode a plavidlá špeciálneho určenia vrátane zariadení na palube týchto lodí a plavidiel,
f) dopravné prostriedky a ich prívesy, ktoré sú určené na dopravu cestujúcich po pozemných komunikáciách, železničnej alebo vodnej sieti, dopravné prostriedky na dopravu osôb vzduchom a dopravné prostriedky konštruované na dopravu tovaru vzduchom, po pozemných komunikáciách alebo železničnej alebo vodnej sieti; dopravné prostriedky určené na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu nie sú vylúčené,
g) zariadenia určené na výrobu zbraní, streliva a vojenského materiálu.

Smernica stanovuje v prílohe č. 2 podrobnosti o technických požiadavkách na zariadenia, ochranné systémy a prístroje.
Výrobca alebo splnomocnený zástupca môže zariadenie alebo ochranný systém určiť na použitie len v osobitne definovanom prostredí s nebezpečenstvom výbuchu a príslušne musí zariadenia aj označiť. Za týmto účelom musí zabezpečiť zatriedenie zariadení, ochranných systémov a prístrojov do skupín a kategórií a uplatniť posúdenie zhody takýchto zariadení niektorou z kombinácií predpísaných modulov v prílohách č. 3 až 9.
Pre jednotlivé moduly popísané v uvedených prílohách je stanovený postup posudzovania zhody a popísaná činnosť výrobcu aj autorizovanej osoby.

Technická inšpekcia, a. s. ako notifikovaná osoba (identifikačný kód 1354) pre ATEX smernicu je kompetentná vykonávať činnosti (na základe žiadosti) popísané v moduloch posudzovania zhody, uvedených v prílohách smernice ATEX (nariadenia vlády):

  • Modul B: EÚ skúška typu (príloha č. 3) – posúdenie vzorky typu výrobku, zabezpečenie nevyhnutných skúšok a vydanie certifikátu EÚ skúšky typu
  • Modul D: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výroby (príloha č. 4) – posúdenie systému kvality pre výrobu, výstupnú kontrolu a skúšanie výrobku, pravidelný dohľad a vydanie správ o výsledkoch auditov 
  • Modul F: Zhoda s typom založená na overovaní výrobku (príloha č. 5) – overovanie zhody každého výrobku s certifikovaným typom a vydanie certifikátu zhody
  • Modul C1: Zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúške výrobku pod dohľadom (príloha č. 6) – výrobca prijme všetky nevyhnutné opatrenia, aby výrobný proces zabezpečil zhodu vyrobených zariadení s certifikovaným typom a notifikovaná osoba vybratá výrobcom zodpovedá za vykonanie skúšok
  • Modul E: Zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobkov (príloha č. 7) – posúdenie systému kvality pre výstupnú kontrolu a skúšanie výrobku, pravidelný dohľad a vydanie správ o výsledkoch auditov
  • Modul A: Vnútorná kontrola výroby (príloha č. 8) – činnosť notifikovanej osoby sa uplatní iba pri zariadeniach uvedených v § 12 ods. 1 písm. b2) nariadenia vlády, výrobca vyhlási zhodu zariadenia s nariadením vlády a odovzdá notifikovanej osobe dokumentáciu zariadenia, ktorá ju archivuje a neposudzuje ju
  • Modul G: Zhoda založená na overení jednotlivého výrobku (príloha č. 9) – posúdenie a vykonanie skúšok jednotlivého zariadenia a vydanie certifikátu zhody
Predpísané kombinácie modulov posudzovania zhody pre jednotlivé zariadenia a ochranné systémy:

Značenie ATEX zariadení:

Pomôcku ako čítať označovanie na ATEX výrobkoch si môžete zobraziť TU