Certifikácia

NARIADENIE VLÁDY SR č. 1/2016 Z. z.

O SPRÍSTUPŇOVANÍ TLAKOVÝCH ZARIADENÍ NA TRHU

Nariadenie vlády transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/68/EU o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa sprístupňovania tlakových zariadení na trhu. 

Toto Nariadenie vlády nadobúda účinnosť od 19. júla 2016.

Rozsah výrobkov

Tlakové zariadenie a zostava s najvyšším dovoleným pracovným tlakom (PS) vyšším ako 0,5 bar.

Tlakové zariadenie – nádoba, potrubie, bezpečnostné príslušenstvo, tlakové príslušenstvo, prípadne prvky k nim pripevnené, napríklad príruby, nadstavce, spojky, podpery, závesné oká.

Nádoba - teleso skonštruované a zhotovené tak, aby v ňom mohla byť umiestnená tekutina pod tlakom vrátane jeho priamych nadstavcov až po miesto jeho pripojenia k inému zariadeniu. Nádoba môže pozostávať z viac ako z jednej komory

Potrubie - časti určené na prepravu tekutín, navzájom pospájané do tlakového systému; zahŕňajúce rúry alebo systém rúr, fitingy, dilatačné spoje, hadice alebo podľa potreby iné časti odolávajúce tlaku.

Bezpečnostné príslušenstvo - zariadenie určené na ochranu tlakového zariadenia pred prekročením dovolených hodnôt (tlak, teplota, prietok a pod.)

Tlakové príslušenstvo - zariadenie s prevádzkovou funkciou vybavené telesom odolávajúcim tlaku

Zostava - niekoľko kusov tlakových zariadení zmontovaných výrobcom tak, aby tvorili jednotný a funkčný celok

Negatívne vymedzenie
 • potrubné vedenia určené na distribúciu tekutín alebo látok vrátane sieti na dodávku a distribúciu vody vrátane pripojených zariadení
 • jednoduché tlakové nádoby
 • aerosólové rozprašovače
 • zariadenia určené na prevádzku vozidiel
 • zariadenia navrhnuté na jadrové použitie, ktorých poškodenie môže spôsobiť únik rádioaktivity
 • zariadenia na kontrolu vrtov v ťažobnom priemysle a pri skladovaní pod zemou
 • zariadenia obsahujúce skrine, pre ktoré tlak nie je významným konštrukčným faktorom
 • zariadenia určené na tavenie, pretavovanie, odplyňovanie a odlievanie ocele, liatiny a neželezných kovov (napr. vysoké pece vrátane ich chladiaceho systému)
 • zariadenia pozostávajúce z pružného obalu (pneumatiky, lopty a pod.)
 • vstupný a výstupný tlmič hluku
 • fľaše a plechovky na nápoje nasýtené oxidom uhličitým určené na konečnú spotrebu
 • nádoby na prepravu a distribúciu nápojov s PS do 7 bar  a PS x V do 500 bar.L
 • zariadenia určené na prepravu nebezpečného tovaru podľa medzinárodných dohôd ADR/RID/ADN/IMDG
 • výhrevné telesá a potrubia v systémoch ohrev teplej vody
Tekutina

plyn, kvapalina alebo para v čistej fáze a ich zmesi, ktoré môžu obsahovať suspenziu tuhých látok

Nebezpečné tekutiny (skupina 1) - látky a zmesi s najvyššou dovolenou pracovnou teplotou nad a látky a zmesi, ktoré sú klasifikované v týchto triedach fyzikálnej nebezpečnosti a nebezpečnosti pre zdravie podľa nariadenia č(ES) č. 1272/2008:

 • nestabilné výbušniny alebo výbušniny v podtriedach 1.1 až 1.5
 • horľavé plyny kategórie nebezpečnosti 1 a 2
 • oxidujúce plyny kategórie nebezpečnosti 1
 • horľavé kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1 a 2
 • horľavé kvapaliny kategórie nebezpečnosti 3, ak najvyššia dovolená pracovná teplota je nad bodom vzplanutia
 • horľavé tuhé látky kategórie nebezpečnosti 1 a 2
 • samovoľne reagujúce látky a zmesi typu A až F
 • samozápalne kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1
 • samozápalne tuhé látky kategórie nebezpečnosti 1
 • látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou uvoľňujú horľavé plyny kategórie nebezpečnosti 1 až 3
 • oxidujúce kvapaliny kategórie nebezpečnosti 1 až 3
 • oxidujúce tuhé látky kategórie nebezpečnosti 1 až 3
 • organické peroxidy typu A až F
 • akútna orálna toxicita kategórie nebezpečnosti 1 až 2
 • akútna dermálna toxicita kategórie nebezpečnosti 1 až 2
 • akútna inhalačná toxicita kategórie nebezpečnosti 1 až 3
 • toxicita pre špecifický cieľový orgán pri jednorazovej expozícií kategórie nebezpečnosti 1

Ostatné tekutiny (skupina 2) - látky a zmesi, ktoré nie sú klasifikované ako nebezpečné tekutiny skupiny 1

Nádoba pozostávajúca z viacerých komôr sa klasifikuje do najvyššej kategórie uplatňovanej na jednotlivé komory. Ak komora obsahuje viac tekutín, klasifikuje sa podľa tej tekutiny, ktorá si vyžaduje najvyššiu kategóriu.

Klasifikácia tlakových zariadení

Tlakové zariadenia sa klasifikujú do kategórií na základe ich parametrov (PS - V, PS - DN) a tekutiny do kategórií I až IV so stúpajúcou úrovňou nebezpečnosti. Grafy sú uvedené v prílohe č. 2 nariadenia vlády.

Hraničné čiary v jednotlivých grafoch označujú hornú hranicu nižšej kategórie.

Tlakové zariadenie a zostava, ktorých parametre sú nižšie, ako pre kategóriu I musia byť navrhnuté a vyrobené v súlade so správnou inžinierskou praxou, aby sa zabezpečilo ich bezpečné používanie. Musí byť k ním dodaný návod na používanie a nesmú byť označené označením CE.

Postupy posudzovania zhody (moduly)

Kategória I    - vnútorná kontrola výroby (modul A)
Kategória II   - vnútorná kontrola výroby a skúšky tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch (modul A2)

 • zabezpečenie kvality výrobného procesu (modul D1)
 • zabezpečenie kvality záverečnej kontroly a skúšania tlakového zariadenia (modul E1)

Kategória III  - EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D)

 • EÚ skúška typu posúdením návrhu typu (modul B) a zhoda s typom založená na overovaní tlakového zariadenia (modul F)
 • EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpečení kvality tlakového zariadenia (modul E)
 • EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na vnútornej kontrole výroby a skúškach tlakového zariadenia pod dohľadom v náhodných intervaloch  (modul C2)
 • zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality (modul H)

Kategória IV   - EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na zabezpečení kvality výrobného procesu (modul D)

 • EÚ skúška typu posúdením vzorky typu (modul B) a zhoda s typom založená na overovaní tlakového zariadenia (modul F)
 • zhoda založená na overení jednotlivého tlakového zariadenia (modul G)
 • zhoda založená na úplnom zabezpečení kvality a preskúmaní návrhu (modul H1)

Výrobca môže namiesto postupu posudzovania zhody ustanoveného pre kategóriu, do ktorej je tlakové zariadenie klasifikované, vybrať postup posudzovania zhody ustanovený pre vyššie kategórie.

Posúdenie zhody zostavy
 • posúdenie každého tlakového zariadenia tvoriaceho zostavu, ktoré predtým nebolo podrobené postupu posudzovania zhody a nemá označenie CE; postup posudzovania zhody sa určí podľa kategórie každého tlakového  zariadenia
 • posúdenie začlenenia častí podľa prílohy č. 1 bodov 2.3., 2.8. a 2.9. nariadenia vlády do zostavy, ktoré sa musí určiť podľa najvyššej kategórie použiteľnej na dané zariadenie, ktorá je iná, ako kategória použiteľná na bezpečnostné príslušenstvo
 • posúdenie ochrany zostavy proti prekročeniu dovolených prevádzkových hodnôt podľa prílohy č.1 bodov 2.10. a 3.2.3. nariadenia vlády, ktoré sa musí vykonať podľa najvyššej kategórie použiteľnej pre chránené zariadenia

Bezpečnostné príslušenstvo je klasifikované do kategórie IV. Bezpečnostné príslušenstvo určené na ochranu určitého tlakového zariadenia môže byť klasifikované do rovnakej kategórie ako tlakové zariadenie, ktoré chráni.

Tlakové príslušenstvo sa klasifikuje do kategórie podľa príslušného grafu pre nádobu alebo potrubie. Príslušenstvo sa klasifikuje do najvyššej uplatňovanej kategórie.