Certifikácia

Lanovkové zariadenia

Od 21. apríla 2018 sa uplatňuje priamo účinné Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/424 o lanovkových zariadeniach a zrušení smernice 2000/9/ES. Priamo účinné nariadenie sa nemusí transponovať do národnej legislatívy SR. 

Toto nariadenie (ďalej len "NV") sa uplatňuje na nové lanovkové zariadenia navrhnuté na prepravu osôb, na úpravy lanovkových zariadení, ktoré si vyžadujú nové povolenie, a na subsystémy a bezpečnostné komponenty pre takéto lanovkové zariadenia.

Toto NV sa nevzťahuje na:

 • výťahy, na ktoré sa vzťahuje smernica 2014/33/EÚ;
 • lanovkové zariadenia, ktoré členské štáty zaradili do kategórie historických a kultúrnych zariadení alebo zariadení, ktoré majú hodnotu ako dedičstvo, ktoré boli uvedené do prevádzky pred 1. januárom 1986 a ktoré sú stále v prevádzke a ktorých návrh alebo konštrukcia sa žiadnym významným spôsobom nezmenili, vrátane subsystémov a bezpečnostných komponentov osobitne pre ne navrhnutých;
 • zariadenia určené na poľnohospodárske alebo lesnícke účely;
 • lanovkové zariadenia na zásobovanie horských útulkov a chát, ktoré sú určené len na prepravu tovaru a osobitne určených osôb;
 • pevné alebo mobilné zariadenia navrhnuté výlučne na rekreačné činnosti a zábavu, a nie ako prostriedky na prepravu osôb;
 • banské zariadenia alebo iné pevné priemyselné zariadenia používané na priemyselné činnosti;
 • zariadenia, pri ktorých sa používatelia alebo ich prepravné zariadenia pohybujú po vode. 

Posudzovanie zhody bezpečnostných komponentov a subsystémov

Posudzovanie zhody bezpečnostných komponentov a subsystémov lanovkových zariadení vykonáva TI ako „akreditovaný inšpekčný orgán“ na základe žiadosti. Žiadosť na posúdenie zhody a certifikáciu výrobkov musí byť podaná písomne a potvrdená podpisom žiadateľa, alebo jeho splnomocneným (oprávneným) zástupcom.

Žiadosť má obsahovať najmä:

 • všeobecné údaje o žiadateľovi ako sú: názov, adresa, právne postavenie, IČO, DIČ, kontaktnú osobu, telefonické alebo iné spojenie (fax, e - mail a pod.),
 • stručnú definíciu výrobkov (predmetu požadovanej certifikácie), ktoré sa majú certifikovať, certifikačný systém (schému) výrobkov a súvisiace technické normy (alebo ďalšie normatívne dokumenty), v súlade s ktorými sa majú výrobky posúdiť a certifikovať (ak sú žiadateľovi známe),
 • vyhlásenie žiadateľ, že bude vždy postupovať podľa ustanovení odsúhlaseného certifikačného programu,
 • vyhlásenie, že žiadateľ nepožiadal iný certifikačný orgán o posúdenie zhody a certifikáciu uvedených výrobkov, 
 • vyhlásenie žiadateľa, že urobí všetky nevyhnutné opatrenia na vykonanie posúdenia zhody výrobkov, vrátane opatrenia na previerku súvisiacej dokumentácie a prístupu do všetkých oblastí, k záznamom (vrátane správ z interných auditov) a k zamestnancom na hodnotenie (napríklad skúšanie, kontrolu, posúdenie, dohľad, opakované posúdenie) a vybavenie sťažností,
 • vyhlásenie žiadateľa, že bude uvádzať, že je certifikovaný iba na tie výrobky, na ktoré mu bola udelená certifikácia a nebude používať certifikáciu výrobku takým spôsobom, ktorý by o certifikovanom orgáne na výrobky (ďalej len „TI CV“) vytváral nepriaznivú mienku, nezverejňoval žiadne vyhlásenie týkajúce sa certifikácie výrobku, ktoré by TI CV mohol pokladať za zavádzajúce a nekompetentné.
 • zároveň je potrebné uviesť tie časti výrobkov (napr. bezpečnostné časti, ochranné zariadenia, technickú konštrukčnú dokumentáciu výrobkov a pod.), ktoré boli už certifikované (kedy a ktorým certifikačným orgánom na výrobky).

K žiadosti alebo na vyzvanie TI CV v prípade potreby (ešte pred prípravou na posúdenie zhody certifikovaných výrobkov), žiadateľ poskytne aj nasledovné informácie a dokumentáciu:

 • informáciu o technických zdrojoch – technickom vybavení žiadateľa potrebnom na zabezpečenie posúdenia zhody certifikovaných výrobkov,
 • dokumentáciu opisujúcu systém manažérstva kvality – kópiu obsahu príručky kvality a zoznamu súvisiacej dokumentácie s predmetom certifikácie.

Postupy posudzovania zhody bezpečnostných komponentov a subsystémov

Návrh Výroba

1. Typová skúška - Modul B

1a) Zabezpečenie kvality výroby - Modul D
1b) Overenie výrobku - Modul F
2. Komplexné zabezpečenie kvality - modul H1 2. Komplexné zabezpečenie kvality - modul H1
3. Overenie jednotky - modul G 3. Overenie jednotky - modul G