Odborné články k problematike VTZ

Odborné články

Vykonávanie skúšok plynovodných prípojok

Vykonávanie skúšok plynovodných prípojok

Zistite, či je potrebné vykonávať úradné skúšky na plynové prípojky do Vašej domácnosti.


Najčastejšie nedostatky zisťované pri úradných skúškach tlakových zariadení

Najčastejšie nedostatky zisťované pri úradných skúškach tlakových zariadení

Zistite, aké sú najčastejšie nedostatky zisťované pri skúškach tlakových zariadení


Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Spôsoby zvyšovania bezpečnosti existujúcich výťahov

Článok rozoberá spôsoby, akými je možné zvýšiť bezpečnosť existujúceho výťahu, ako aj hlavné rozdiely medzi modernizáciou a rekonštrukciou výťahu.


Uvádzanie elektrotechnických výrobkov s napätím nad 1000 V AC a nad 1500 V DC

Uvádzanie elektrotechnických výrobkov s napätím nad 1000 V AC a nad 1500 V DC

Pre takéto výrobky je potrebné uplatniť požiadavky zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.


Najčastejšie nedostatky zisťované pri posudzovaní strojov

Najčastejšie nedostatky zisťované pri posudzovaní strojov

Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z.


Obsah projektovej dokumentácie stavby na účely stavebného konania

Obsah projektovej dokumentácie stavby na účely stavebného konania

Technická inšpekcia, a.s. posudzuje, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.


Výťahy inštalované v čase výstavby budovy

Výťahy inštalované v čase výstavby budovy

Zistite kedy je potrebné mať vykonané skúšky na výťahoch, ktoré sa používajú v čase výstavby budovy


Bezpečnosť starších výťahov

Bezpečnosť starších výťahov

Viete aká je úroveň bezpečnosti pri starších výťahoch?


Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Kontrola oceľových konštrukcií žeriavov a zdvíhadiel vrátane ich dráh

Článok analyzuje súčasný stav kontrol oceľových konštrukcií žeriavov vrátane ich dráh.


Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zoznam nebezpečenstiev pri prácach na výťahu

Zistite, aké nebezpečenstvá a ohrozenia sa vyskytujú pri prácach na výťahu.