X

Prehľad  činností

Skúšky zariadení

 • Úradné skúšky pred a po uvedení do prevádzky
 • Posudzovanie strojov a technológií
 • Posudzovanie vykurovacích a klimatizačných systémov
 • Certifikácia zariadení
 • Skúšky chladiacich zariadení

Posudzovanie dokumentácie zariadení a stavieb

 • Kontrukčná dokumentácia technických zariadení
 • Projektová dokumentácia stavieb
 • Dokumentácia strojových zariadení a technológií

Firmy a organizácie

 • Oprávnenia na činnosti súvisiace s vyhradenými technickými zariadeniami
 • Oprávnenia na skúšanie tvárniacich strojov
 • Oprávnenia pre zahraničné subjekty
 • Certifikácia podľa                 ISO 9001 a ISO 18001

Fyzické osoby

 • Doklady a preukazy na obsluhu zariadení, opravy a skúšky zariadení
 • Odborné prípravy a skúšanie revíznych technikov, obslúh
 • a osôb na opravy
 • Certifikácia osôb

Prečo si vybrať technickú inšpekciu?

Dôveryhodnosť

Naša dôveryhodnosť
je garantovaná štátnymi orgánmi a organizáciami Slovenskej republiky 
(NIP, SNAS, ÚNMS SR) 

Odbornosť, nezávislosť a nestrannosť

Našej práci rozumieme a nedáme sa v našom úsudku a rozhodovaní ovplyvniť, čo garantujú
aj akreditácie SNAS

Technické vybavenie bez konkurencie

Disponujeme modernou prístrojovou a meracou technikou, ktorá nám umožňuje objektívne zistiť bezpečnostné parametre zariadení vo Vašich prevádzkach

Komplexnosť služieb technickej bezpečnosti

Sme jediným subjektom poskytujúcim komplexné služby v oblasti bezpečnosti technických zariadení od ich návrhu, konštrukcie a počas prevádzky až po ich vyradenie z prevádzky

Poctivý prístup

V prípade negatívnych zistení pravdivo komunikujeme s klientom a pomáhame mu poskytnutím všetkých relevantných informácií tak,
aby mohol odstrániť nedostatky

Systém manažérstva kvality

Je vybudovaný na základe
požiadaviek normy 
STN EN ISO/IEC 17020 tak,
aby poskytoval klientovi dôveru vo vykonávanú inšpekčnú
a certifikačnú činnosť. 
Je pravidelne preverovaný posudzovaniami 
SNAS

Proklientsky prístup

Spokojný klient
je vypočutý,
pochopený
a informovaný klient

Európska úroveň služieb

Prácu vykonávame v súlade s postupmi podľa európskych predpisov a globálnych
technických noriem

Odborné články

 

všetky odborné články

 

Naše  dokumenty  odbornej  spôsobilosti
Zobraziť všetky dokumenty

Poverenie RID - Dopravný úrad Poverenie RID - Dopravný úrad
Ochranná známka Ochranná známka
NIP OVO - oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb NIP OVO - oprávnenie na výchovu a vzdelávanie osôb
NIP OPO - oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení NIP OPO - oprávnenie na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení
Osvedčenie o akreditácii I-001 inšpekčný orgán typu A podľa ISO IEC 17020 Osvedčenie o akreditácii I-001 inšpekčný orgán typu A podľa ISO IEC 17020
Osvedčenie o akreditácii O-010 na certifikáciu osôb podľa ISO IEC 17024 Osvedčenie o akreditácii O-010 na certifikáciu osôb podľa ISO IEC 17024
Osvedčenie o akreditácii Q-012 na certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO 9001 Osvedčenie o akreditácii Q-012 na certifikáciu systémov manažérstva podľa ISO 9001
Osvedčenie o akreditácii P-019 na certifikáciu výrobkov podľa ISO IEC 17065 Osvedčenie o akreditácii P-019 na certifikáciu výrobkov podľa ISO IEC 17065
Osvedčenie o akreditácii R-046 na certifikáciu systémov manažérstrva BOZP podľa ISO 45001 Osvedčenie o akreditácii R-046 na certifikáciu systémov manažérstrva BOZP podľa ISO 45001
oprávnenie Banský úrad oprávnenie Banský úrad
Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR Rozhodnutie o autorizácii ÚNMS SR
Poverenie na ADR Poverenie na ADR

Referencie