Overovanie bezpečnosti

Posudzovanie sprievodnej technickej dokumentácie (STD)

Tento úkon sa vzťahuje na dokumentáciu pre strojové zaradenia, ktoré už boli uvedené na trh výrobcom alebo splnomocnencom, pred ich uvedením do prevádzky a počas prevádzky, resp. na už prevádzkované strojové zariadenia, ktoré boli prevádzkované v zahraničí alebo v SR, ktoré zmenili majiteľa (prevádzkovateľa), resp. miesto prevádzkovania (demontáž, montáž). Pri tomto úkone TI posúdi predloženú sprievodnú technickú dokumentáciu (návod na použitie) už prevádzkovaných strojových zariadení z hľadiska bezpečnostno-technických požiadaviek (ďalej len „BTP“), identifikuje dôležité chýbajúce údaje a časti sprievodnej technickej dokumentácie strojov a zariadení potrebné na overenie zhody s BTP a potrebné chýbajúce údaje a časti predmetnej dokumentácie dôležité pre bezpečnú prevádzku strojových zariadení.

V prípade potreby môže TI posúdiť sprievodnú technickú dokumentáciu pri fyzickej prehliadke (kontrole) daného strojového zariadenia.

TI uvedie v Odbornom stanovisko („OS“) k plneniu požiadaviek bezpečnosti zistený stav dokumentácie s požiadavkou na jej doplnenie (resp. vyhotovenie náhradnej sprievodnej technickej dokumentácie strojového zariadenia).

Posudzovanie dokumentácie sa vykonáva na základe žiadosti. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Rozsah sprievodnej technickej dokumentácie (STD - návodu na použitie)

podľa čl. 1.7.4 prílohy I k NV SR č. 436/2008 Z. z. (smernici 2006/42/ES):

Všetky stroje musí sprevádzať návod na použitie v úradnom jazyku, alebo jazykoch Spoločenstva v členskom štáte, v ktorom sú uvedené na trh a/alebo do prevádzky. Návod na použitie priložený k strojovému zariadeniu musí byť „pôvodný návod na použitie“ alebo „preklad pôvodného návodu na použitie“ a v tomto prípade musí byť preklad sprevádzaný aj pôvodným návodom na použitie.

Každá príručka s návodom na použitie musí podľa potreby obsahovať aspoň tieto informácie:

 • obchodné meno a úplnú adresu výrobcu a jeho splnomocnenca;
 • označenie strojového zariadenia, ako sa uvádza na samotnom stroji, s výnimkou výrobného čísla (označenie strojového zariadenia, označenie CE, označenie série alebo typu, výrobné číslo ak existuje, rok výroby, t. j. rok ukončenia výrobného procesu);
 • ES vyhlásenie o zhode alebo dokument, v ktorom sa uvádza obsah ES vyhlásenia o zhode, pričom uvádza podrobnosti o stroji, čo nemusí nevyhnutne zahŕňať výrobné číslo a podpis;
 • všeobecný opis stroja;
 • výkresy, schémy, opisy a vysvetlenia potrebné na používanie, údržbu a opravy stroja a na kontrolu jeho správnej funkcie;
 • opis pracoviska (pracovísk), ktoré pravdepodobne obsadí obsluha;
 • opis zamýšľaného použitia stroja;
 • upozornenie na spôsoby, ako sa stroj nesmie používať;
 • návod na montáž, inštaláciu a zapojenie, vrátane výkresov, schém a upevňovacích prostriedkov, a označenie podvozku alebo inštalácie, na ktoré sa má stroj namontovať;
 • návod na inštaláciu a montáž s cieľom znížiť hluk alebo vibrácie;
 • návod na uvedenie stroja do prevádzky a na jeho použitie a podľa potreby aj návod na zaškolenie obsluhy;
 • informácie o zvyškových rizikách, ktoré pretrvávajú i napriek prijatiu opatrení na začlenenie bezpečnostného hľadiska do fázy návrhu, prijatiu bezpečnostných opatrení a doplňujúcich ochranných opatrení;
 • informácie o ochranných opatreniach prijímaných používateľom, podľa potreby vrátane osobných ochranných pomôcok, ktoré sa majú zabezpečiť;
 • základnú charakteristiku nástrojov, ktorými môže byť stroj vybavený;
 • podmienky, za ktorých stroj spĺňa požiadavku na stabilitu počas používania, prepravy, montáže, demontáže, mimo prevádzky, počas skúšania alebo počas predvídateľných porúch;
 • návod na účely zaistenia toho, aby sa preprava, manipulácia alebo skladovanie vykonali bezpečne vzhľadom na hmotnosť stroja a jeho rôznych častí v prípadoch, keď sa obvykle majú prepravovať samostatne;
 • spôsob prevádzky, ktorý treba dodržať v prípade nehody alebo poruchy, ak je pravdepodobné, že dôjde k zablokovaniu, spôsob prevádzky, ktorý zabezpečí bezpečné odblokovanie výbavy;
 • opis činnosti pri nastavení a údržbe, ktoré by mal vykonávať používateľ, a opatrenia na preventívnu údržbu, ktoré by sa mali dodržať;
 • návod, ktorý umožní bezpečné vykonanie činností pri nastavení a údržbe, vrátane ochranných opatrení, ktoré by sa mali prijať pri týchto činnostiach;
 • špecifikácia náhradných dielov, ktoré sa majú použiť, ak majú vplyv na zdravie a bezpečnosť obsluhy;
 • tieto informácie o emisiách hluku nesených vzduchom:
  • hladina emisie hluku na pracovisku. Hodnotená váhovým filtrom A, ak táto prevyšuje 70 dB (A); ak táto hladina neprevyšuje 70 dB (A), musí byť tento údaj uvedený,
  • maximálna okamžitá hladina hluku na pracovisku, hodnotená váhovým filtrom C, ak táto presahuje 63 Pa (130 dB pri referenčnej hodnote 20 µPa),
  • hladina akustického výkonu stroja, hodnotená váhovým filtrom A, v prípadoch, keď na pracovisku hladina hluku, hodnotená váhovým filtrom A, presiahne hodnotu 80 dB(A).

Tieto hodnoty musia byť hodnoty namerané na predmetnom stroji alebo hodnoty určené na základe meraní technicky porovnateľných strojov, ktoré sú reprezentatívne pre vyrábaný stroj. V prípade veľmi rozmerných strojov možno namiesto hladiny akustického výkonu hodnotenej váhovým filtrom A uvádzať hladiny hluku hodnotené váhovým filtrom A v určených miestach okolo strojových zariadení.

V prípadoch, keď sa neuplatňujú harmonizované normy, musia sa hladiny hluku merať metódami, ktoré sú pre strojové zariadenia najvhodnejšie. Vždy, keď sa uvádzajú hodnoty emisií hluku, musí sa špecifikovať neistota týchto hodnôt. Musí sa poskytnúť opis podmienok prevádzky strojového zariadenia počas meraní a opis metód merania.

POZN.: Ak uvedené údaje chýbajú, je potrebné, aby inšpektor  túto skutočnosť uviedol ako nedostatok v OS k bezpečnosti technického zariadenia. Ako podmienka na uvedenie stroja do prevádzky inšpektor určí vykonanie odborných meraní hluku.

 • v prípade, že je pravdepodobné, že strojové zariadenie bude vydávať neionizujúce žiarenie, ktoré môže byť škodlivé pre osoby, a to najmä pre osoby s aktívnymi alebo neaktívnymi implantovanými lekárskymi prístrojmi, poskytnúť informácie pre obsluhu a ohrozené osoby o vydávanom žiarení.
 • Ak výrobca predpokladá, že sa strojové zariadenie bude používať vo výbušnom prostredí, musí návod na používanie obsahovať všetky nevyhnutné opatrenia a upozornenia.

Najčastejšie zistené nedostatky pri posudzovaní STD

Pri posudzovaní bezpečnosti strojov (overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti strojov v zmysle § 14 ods.1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. - posudzovanie, či technická dokumentácia strojových zariadení a technológií spĺňa požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) predložená sprievodná technická dokumentácia strojov v zmysle čl. 1.7.4 „Návod na použitie“ strojového zariadenia prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. kap. 6.4.5 „Sprievodná dokumentácia“ STN EN ISO 12100 neobsahuje:

 • Všetky informácie o predpokladanom použití strojového zariadenia a o jeho všetkých prevádzkových režimoch určenie použitia strojového zariadenia, vrátane všetkých pokynov na bezpečné a správne používanie stroja a upozornenia na zostatkové riziká.
 • Pracovisko alebo pracoviská (pracovné miesta), ktoré musí obsadiť obsluha.
 • Pokyny na bezpečné:
  • uvedenie do prevádzky,
  • používanie,
  • manipulovanie (s udaním hmotnosti strojového zariadenia, ako aj jeho jednotlivých častí, ak sa  prepravujú oddelene),
  • inštalovanie,
  • namontovanie a demontáž,
  • nastavenie,
  • interval kontrolných a vykonávania údržby vrátane bežnej údržby a odstraňovanie porúch vzniknutých v priebehu práce,
  • zapracovanie obsluhy v prípade potreby,
  • použitie nástrojov a náradia, ktoré sa majú pripojiť k strojovému zariadeniu, ak je to potrebné.
 • Návod na používanie nie je v štátnom jazyku a neobsahuje upozornenie na nevhodný spôsob používania strojového zariadenia.
 • Návod na používanie neobsahuje príslušné nákresy a schémy (napr. elektrické, hydraulické, pneumatické, schémy ovládania, vrátane nevyhnutných schém: funkčných, montážnych, určených na opravy a údržbu a pod.), ako aj všetky významné informácie najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, nevyhnutné na uvedenie do prevádzky, na údržbu, prehliadky, overenie správneho chodu a prípadnú opravu strojového zariadenia.
 • V návode na používanie nie sú uvedené pokyny (opatrenia) na inštaláciu a montáž, z hľadiska zníženia hluk a vibrácií, ako aj ďalších rizík.

Posudzovanie konštrukčnej technickej dokumentácie (TD)

Tento úkon sa vzťahuje na dokumentáciu pre strojové zariadenia a čiastočne skompletizované strojové zariadenia pred ich uvedením na trh výrobcom alebo splnomocnencom.

Pred uvedením na trh je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný zabezpečiť opatrenia podľa požiadaviek §4 NV SR č.436/2008 Z.z. (čl.5 smernica EP a Rady 2006/42/ES ďalej len „smernica alebo smernica o strojoch“). Súčasťou týchto opatrení je podľa vyššie uvedeného predpisu, aby výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečil to, aby bola k dispozícii technická dokumentácia uvedená v prílohe VII k nariadeniu vlády SR č.436/2008 Z.z. (smernica o strojoch). V prípade potreby môže TI posúdiť technickú dokumentáciu ako súčasť posudzovania zhody zariadenia.

Posudzovanie dokumentácie sa vykonáva na základe žiadosti. Ďalšie podmienky je možné dohodnúť s príslušným pracoviskom Technickej inšpekcie, a.s. Kontakty.

Rozsah konštrukčnej technickej dokumentácie (TD)

podľa prílohy VII k NV SR č.436/2008 Z.z. (smernica o strojoch):

A. Technická dokumentácia strojového zariadenia

Súbor technickej dokumentácie sa musí týkať návrhu, výroby a prevádzky strojového zariadenia v miere potrebnej na posúdenie zhody. Súbor technickej dokumentácie musí obsahovať nasledovné informácie:

 • všeobecný opis strojového zariadenia,
 • celkový výkres strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov, ako aj opisy a vysvetlenia potrebné na pochopenie prevádzky strojového zariadenia,
 • kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok, certifikáty atď. potrebné na účely overenia zhody strojového zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,
 • dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup vrátane:
  • zoznamu základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktoré platia pre strojové zariadenie;
  • opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie označených typov nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj označenie zvyškových rizík súvisiacich so strojovým zariadením;
 • technické normy a iné použité technické špecifikácie uvádzajúce základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú,
 • všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom,
 • kópia návodu na používanie strojového zariadenia (sprievodná technická dokumentácia),
 • tam, kde je to vhodné, vyhlásenie o začlenení čiastočne pre začleňovanie čiastočne skompletizované strojové zariadenia a príslušný návod na montáž takýchto strojových zariadení,
 • tam , kde je to vhodné, kópie ES vyhlásení o zhode pre strojové zariadenie alebo iné výrobky začleňované do tohto strojového zariadenia,
 • kópiu ES vyhlásenia o zhode;

V prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby strojové zariadenia udržali zhodu s ustanoveniami uvedeného NV SR č. 436/2008 Z. z. (smernice o strojoch).

B. Technická dokumentácia čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia

Dokumentácia musí preukazovať, ktoré požiadavky uvedeného NV SR č. 436/2008 Z. z. (smernice o strojoch) boli uplatnené a splnené. Súbor technickej dokumentácie sa musí týkať návrhu, výroby a prevádzky čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia v miere potrebnej na posúdenie zhody s uplatnenými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia. Dokumentácia musí obsahovať tieto informácie:

 • celkový výkres čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia a výkresy ovládacích obvodov,
 • kompletné podrobné výkresy doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, o výsledkoch skúšok, certifikáty atď. potrebné na účely overenia zhody čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia so základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia,
 • dokumentáciu o posúdení rizík preukazujúcu uplatnený postup:
  • vrátane zoznamu uplatňovaných a splnených základných požiadaviek na bezpečnosť a ochranu zdravia;
  • opis zavedených ochranných opatrení na vylúčenie určeného nebezpečenstva alebo na zmenšenie rizík a podľa potreby aj na označenie zvyškových rizík;
 • normy a iné technické špecifikácie, ktoré sa použili, uvádzajúc základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, ktorých sa tieto normy týkajú;
 • všetky technické správy, kde sa uvádzajú výsledky skúšok vykonaných výrobcom alebo subjektom zvoleným výrobcom alebo jeho splnomocnencom;
 • kópia návodu na montáž čiastočne skompletizovaného strojového zariadenia;

V prípade sériovej výroby vnútorné opatrenia, ktoré budú realizované s cieľom zabezpečiť, aby čiastočne skompletizované strojové zariadenia zostali v zhode s uplatnenými základnými požiadavkami na bezpečnosť a ochranu zdravia.

Najčastejšie zistené nedostatky pri posudzovaní TD

Predložená konštrukčná technická dokumentácia strojov v zmysle prílohy VII nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z., vrátane čl. 1.7.4 „Návod na použitie“ prílohy I nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. a kap. 6.4.5 STN EN ISO 12100 neobsahuje:

 • celkový výkres stroja spolu s výkresmi ovládacích obvodov,
 • kompletné podrobné výkresy – nákresy a schémy, ako aj ďalšie významné informácie, najmä informácie týkajúce sa bezpečnosti, doplnené rôznymi záznamami o výpočtoch, výsledkoch skúšok a pod. potrebné na účely kontroly zhody stroja so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosť (napr.: overenie návrhu bezpečnostných častí riadiaceho systému stroja, statický a pevnostný výpočet stroja, skúšky tesnosti pneumatického alebo hydraulického systému stroja, skúšky EZ stroja a pod.),
 • zoznam:
  • základných požiadaviek NV SR vzťahujúcich sa na strojové zariadenie
  • noriem a ostatných technických špecifikácií, ktoré sa použili v priebehu návrhu zariadenia,
 • opis metód, zvolených na vylúčenie ohrozenia, ktoré spôsobuje strojové zariadenie (posudzovanie  rizík stroja),
 • kompletný výtlačok návodov na používanie stroja obsahujúci pokyny na bezpečné uvedenie do prevádzky, používanie, údržbu, prehliadky, opravu, inštalovanie, namontovanie a demontáž a pod, vrátane informácie týkajúce sa hluku, ktorého zdrojom je strojové zariadenie (skutočnú hodnotu alebo hodnotu získanú na základe merania na identickom zariadení),
 • v prípade sériovej výroby vnútropodnikové opatrenia, ktoré sú realizované s cieľom zabezpečiť, aby stroje boli v zhode s ustanoveniami NV SR.