Overovanie bezpečnosti

Projektová dokumentácia stavieb

na účely stavebného konania

Technická inšpekcia, a.s. vykonáva podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona posudzovanie, či technické zariadenia, materiál, projektová dokumentácia stavieb s technickým zariadením a jej zmeny, dokumentácia technických zariadení a technológií spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane a vydáva o tom odborné stanovisko.

Zákon ukladá v § 18 ods. 5 stavebníkovi povinnosť na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d) zákona, ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods. 1 zákona, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom.

Povinnosť sa vzťahuje najmä na nasledovné súbory technologického vybavenia stavieb, v prípade ktorých skutočné ohrozenie vyžaduje posúdenie projektovej dokumentácie stavby.

  • pracovné prostriedky – stroje, ktoré sú zostavené zo súčastí alebo častí, z ktorých aspoň jedna je pohyblivá, z príslušných pohonných jednotiek, ovládacích a silových obvodov a ostatných častí navzájom spojených na presne určené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu,
  • skupiny strojov, ktorými sú funkčne spojené súbory strojov usporiadané a ovládané ako integrovaný celok na presne určené použitie, najmä na spracovanie, úpravu, dopravu alebo balenie materiálu,
  • vyhradené technické zariadenia tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové podľa prílohy č. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Znamená to, že v týchto prípadoch je z hľadiska opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke nevyhnutné, aby plnenie bezpečnostných požiadaviek riešených v projektovej dokumentácii stavby posúdila Technická inšpekcia, a.s.

Technická inšpekcia, a.s. na základe žiadosti ďalej vykonáva:

  • posúdenie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie, prípadne vybraných častí, o čom vydá odborné stanovisko,
  • pred kolaudáciou stavby prípadne jej častí – predkolaudačné posúdenie stavby, komunikácií, pracovných priestorov a pracovných prostriedkov, či zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a či sú dodržané podmienky, ktoré stanovil projektant, konštruktér alebo výrobca.

Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve.