Overovanie bezpečnosti

Evidencia technického zariadenia

(príloha č. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Na základe § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je prevádzkovateľ technického zariadenia povinný viesť evidenciu vyhradeného technického zariadenia s údajmi podľa prílohy č. 4 zodpovedajúcu skutočnému stavu. 

Evidencia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

 • názov vyhradeného technického zariadenia,
 • typové označenie,
 • meno, priezvisko a miesto podnikania výrobcu, ak ide o fyzickú osobu, a názov, sídlo, identifikačné číslo organizácie a právnu formu výrobcu, ak ide o právnickú osobu,
 • výrobné číslo,
 • rok výroby,
 • umiestnenie,
 • základné technické parametre, ktoré sú

1. pre tlakovú nádobu

 • najvyšší pracovný tlak,
 • skúšobný tlak,
 • najvyššia a najnižšia pracovná teplota,
 • vnútorný objem,
 • základné technické parametre bezpečnostného príslušenstva,

2. pre kotol

 • výhrevná plocha kotla v m2,
 • výkon kotla (množstvo vyrábanej pary v t/h alebo MW),
 • teplota napájacej vody a výstupná teplota pary alebo vody,
 • druh paliva,

3. pre vyhradené technické zariadenie zdvíhacie

 • nosnosť a pre pohyblivé schody, chodníky a vleky prepravná kapacita,
 • zdvih,
 • menovitá rýchlosť,
 • rozpätie, vyloženie,
 • ovládanie,
 • druh pohonu,

4. pre žeriavovú dráhu

 • dovolené zaťaženie,
 • dĺžka,
 • rozchod,
 • výšková úroveň,

5. pre vyhradené technické zariadenie elektrické

a. menovité napätie a prúd,

b. menovitý výkon alebo príkon,

c. krytie vzhľadom na prostredie a vonkajší vplyv (vyhotovenie),

6. pre vyhradené technické zariadenie plynové

 • druh plynu,
 • najvyšší pracovný tlak plynu,
 • prietok plynu pre zdroj plynu alebo regulačnú stanicu,
 • dĺžka (pre plynovod mimo plynárenského zariadenia),
 • výkon pre spotrebiče,
 • obsah chladiva pre chladiaci okruh,

7. potrubné systémy uvedené v prílohe č. 1 I. časti skupine A písm. e) a g) a skupine B písm. e)

 • najvyšší pracovný pretlak,
 • najvyššia pracovná teplota,
 • skúšobný pretlak,
 • výpočtový pretlak,
 • menovitá svetlosť DN a pri čerpadlách výkon,
 • pracovná látka,
 • dĺžka potrubia.