Overovanie bezpečnosti

Technická dokumentácia typu

Technická dokumentácia typu zahŕňa v náležitých prípadoch nasledovné body:

  • všeobecný popis výrobku (vrátane všetkých odchýlok, ak sú),
  • konštrukčné a výrobné výkresy a schémy,
  • vysvetlenia potrebné na pochopenie uvedených výkresov a schém,
  • zoznam základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti, ktoré sa berú do úvahy,
  • zoznam harmonizovaných noriem uplatnených v plnom rozsahu alebo čiastočne, na ktoré boli uverejnené odkazy v Úradnom vestníku Európskej únie, a v prípade, že sa tieto harmonizované normy neuplatnili, opisy riešení prijatých na splnenie základných požiadaviek na ochranu zdravia a bezpečnosti smernice vrátane zoznamu iných uplatnených príslušných technických špecifikácií. V prípade čiastočne uplatnených harmonizovaných noriem špecifikuje technická dokumentácia časti, ktoré boli uplatnené,
  • výsledky výpočtov týkajúcich sa návrhu, vykonaných výrobcom alebo vykonaných pre neho,
  • kópiu návodu na obsluhu,
  • posúdenie rizík s analýzou,
  • vzor vyhlásenia o zhode,
  • opatrenia prijaté na zabezpečenie toho, aby sériovo vyrábaný výrobok bol v zhode so základnými požiadavkami na ochranu zdravia a bezpečnosti.