Overovanie bezpečnosti

Konštrukčná dokumentácia vyhradených technických zariadení​

(§ 5 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

1.    Posudzovanie konštrukčnej dokumentácie sa vykonáva na základe žiadosti podanej na podateľňu a predloženia konštrukčnej dokumentácie v tomto rozsahu:

 • názov, adresu a IČO výrobcu,
 • charakteristiku zariadenia vrátane zaradenia do skupiny, podskupiny, prípadne triedy podľa § 4, prílohy č. 1 a parametrov podľa prílohy č. 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.,
 • opis a funkciu zariadenia,
 • výkresy zostáv a hlavných celkov,
 • výpočty dôležitých konštrukčných častí vrátane mechanizmov,
 • dokumentáciu o posúdení rizík a ich odstránenie resp. označenie 
 • schémy elektrického zapojenia, hydraulických a pneumatických rozvodov vrátane technickej správy obsahujúcej príslušne údaje a parametre prístrojov vedení, potrubí a pod.,
 • vybavenie meracími, regulačnými a zabezpečovacími prvkami s ich opisom a funkciou,
 • zásady na vykonávanie skúšok a kritéria ich úspešnosti,
 • zoznam použitých predpisov a noriem s prípadným výpisom odlišností a opisom spôsobu riešenia z hľadiska technickej bezpečnosti,
 • pokyny na prevádzku podľa prílohy č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Predkladaná konštrukčná dokumentácia pre vyhradené tlakové a plynové zariadenia obsahuje ešte aj:

 • druh pracovnej látky, jej fyzikálne a chemické vlastností,
 • výkresy tlakových a dôležitých konštrukčných častí s údajmi potrebnými pre pevnostný výpočet,
 • pevnostné a ďalšie výpočty konštrukčných častí,
 • náčrt zapojenia z hľadiska vstupov a výstupov pracovnej látky, ak je to potrebné.

Pre žeriavové dráhy stačí dokumentácia obsahujúca:

 • názov, adresu a IČO výrobcu,
 • charakteristiku dráhy vrátane zaradenia do skupiny,
 • výkresy zostáv a podzostáv,
 • výpočet,
 • technickú správu vrátane zoznamu použitých predpisov a noriem.

Technická inšpekcia, a.s. posúdi konštrukčnú dokumentáciu a vydá Odborné stanovisko k dokumentácii, ak dokumentácia je v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.

2. V zmysle §2 ods. 2  vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sa konštrukčná dokumentácia určených výrobkov posudzuje podľa príslušných nariadení vlády SR vydaných podľa zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. §5 vyhlášky sa použije len pri opravách a rekonštrukciách.