Overovanie bezpečnosti

Sprievodná technická dokumentácia 

vyhradeného technického zariadenia (príloha č. 3 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

Na základe § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. je prevádzkovateľ technického zariadenia povinný viesť sprievodnú technickú dokumentáciu technického zariadenia vrátane dokladov o vykonaných prehliadkach, kontrolách a skúškach.

Sprievodná technická dokumentácia vyhradeného technického zariadenia obsahuje

 • údaje identifikujúce výrobcu alebo dodávateľa, základné údaje o technickom zariadení a charakteristiku prostredia, v ktorom môže zariadenie pracovať,
 • pokyny na používanie alebo odkazy na predpisy, ktoré obsahujú
 1. prípustný spôsob používania,
 2. návod na obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky vrátane výkresov a schém potrebných na vykonávanie týchto činností a ochranných opatrení, ktoré sa musia vykonať pri týchto činnostiach,
 3. požiadavky na vedenie technickej dokumentácie a dokladov,
 4. požiadavky na odbornú spôsobilosť osôb vykonávajúcich obsluhu, nastavovanie, údržbu, opravy, prehliadky a skúšky,
 5. návod na montáž, vyskúšanie a podmienky uvedenia technického zariadenia do prevádzky,
 6. požiadavky na zabezpečenie stability technického zariadenia počas prepravy, montáže, používania, počas skúšania, počas predvídateľných porúch, demontáže a podľa potreby aj v čase mimo jeho prevádzky,
 7. zoznam náhradných dielov a príslušenstva,
 • preberacie dokumenty, a to
 1. pasport, revíznu knihu alebo iný dokument technického zariadenia v rozsahu určenom bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
 2. odborné stanovisko k dokumentácii, ak bolo vydané,
 3. doklad o súlade technického zariadenia s bezpečnostnotechnickými požiadavkami,
 4. osvedčenie o typovej skúške technického zariadenia, ak bola vykonaná,
 5. osvedčenie o úradnej skúške alebo inej skúške vykonanej oprávnenou právnickou osobou alebo o skúške vykonanej revíznym technikom výrobcu alebo revíznym technikom,
 6. atesty, certifikáty a iné.

Vypracovaním návodu na použitie v zmysle bodu 1.7.4 prílohy č. 1 smernice 2006/42/ES o strojových zariadeniach sú naplnené vyššie uvedené požiadavky na sprievodnú technickú dokumentáciu. Pri vypracovávaní sprievodnej technickej dokumentácie je vhodné brať na zreteľ aj bod 4.4 vyššie uvedenej smernice. Taktiež je vhodné použiť pri vypracovávaní sprievodnej technickej dokumentácie normu STN EN 82079-1 "Príprava návodov na používanie. Štruktúra, obsah a prezentácia. Časť 1: Všeobecné zásady a podrobné požiadavky".

Ak technická dokumentácia nezohľadňuje skutočné prevádzkové a užívateľské podmienky prevádzkovateľ je podľa § 8 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. povinný vydať miestny prevádzkový predpis na prevádzku vyhradeného technického zariadenia skupiny A v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami.