Zákaznícky servis

Čo má obsahovať dokumentácia, vrátane dokumentácie výrobnej technológie, pri odovzdávaní stavby do užívania ? 

Z hľadiska dodržiavania požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení je potrebné, aby boli splnené požiadavky § 13 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov :

 • Technická dokumentácia pracovných prostriedkov a pracovných postupov, ktoré sa používajú pri práci, musí obsahovať požiadavky podľa osobitných predpisov (napr. zák. č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, NV č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, NV č. 436/2008 Z. z.) a požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich výrobe, preprave, montáži, inštalácii, prevádzke, používaní, údržbe, oprave, rekonštrukcii a likvidácii.

 • Technická dokumentácia stavieb musí obsahovať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre prípravu, výstavbu, prestavbu a ich budúcu prevádzku. Súčasťou technickej dokumentácie je aj návod na bezpečné používanie a údržbu a podmienky vykonávania kontrol a prehliadok.

 • Musia byť k dispozícii doklady o vyhovujúcich výsledkoch predpísaných skúšok vyhradených technických zariadení, určených výrobkov, pracovných prostriedkov a stavebných výrobkov podľa osobitných predpisov (napr. zák. č. 90/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, NV č. 392/2006 Z. z., vyhl. č. 508/2009 Z. z.).

 • Pri odovzdávaní stavby do užívania skutočný stav stavby, pracovných prostriedkov, pracovných postupov a pod. musí byť v súlade so schválenou technickou dokumentáciou.

Akú lehotu má TI a.s. na schválenie projektovej dokumentácie na účely stavebného konania ?

Vnútorná lehota stanovená v dokumentácii kvality je najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti. Projektovú dokumentáciu posúdime podľa Vašich potrieb - po dohode s príslušným pracoviskom TI možno lehotu skrátiť. 

Existuje dohoda o vzájomnom uznávaní inšpekčných výkonov a dokladov medzi TI a.s. a českými inšpekčnými orgánmi ?

Medzi Technickou inšpekciou a.s. a českými inšpekčnými orgánmi nie je podpísaná žiadna dohoda o vzájomnom uznávaní inšpekčných výkonov a vydávaných dokladov. Ak ide o technické zariadenia, pre ktoré platí legislatíva zaručujúca voľný pohyb tovaru v EÚ (tzv. určené výrobky), dokumenty vydané ktorýmkoľvek notifikovaným orgánom v rámci EÚ sú akceptované.

Čo má obsahovať projektová dokumentácia stavby, predkladaná pri stavebnom konaní ?

Obsah projektovej dokumentácie predkladanej pri stavebnom konaní stanovuje § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.

Projektová dokumentácia stavby (projekt stavby), ktorá sa predkladá k stavebnému konaniu, obsahuje podľa druhu a účelu stavby najmä:

 • sprievodnú správu s údajmi, ktoré dopĺňajú základné údaje o stavbe uvedené v žiadosti o stavebné povolenie, s informáciami o dodržaní podmienok rozhodnutia o umiestnení stavby, ak bolo vydané, alebo o dodržaní podmienok schváleného územného plánu zóny, ak sa územné rozhodnutie nevyžaduje, s informáciami o výsledku vykonaných prieskumov a meraní,
  • súhrnnú technickú správu, z ktorej musia byť dostatočne zrejmé:
   • spôsob zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení pri výstavbe aj pri budúcej prevádzke,
   • usporiadanie staveniska a opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak ide o uskutočňovanie stavebných prác za mimoriadnych podmienok,
   • údaje o splnení podmienok určených dotknutými orgánmi štátnej správy, ak boli obstarané pred podaním žiadosti,
   • pri stavbách s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením údaje o tomto zariadení, o koncepcii skladovania, riešení vnútornej dopravy a plôch pre obsluhu, údržbu a opravy a nároky na vykonanie skúšobnej prevádzky po dokončení stavby,
   • údaje o nadzemných a podzemných stavbách na stavebnom pozemku (vrátane sietí a zariadení technického vybavenia) a o jestvujúcich ochranných pásmach,
   • nároky na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie odpadových vôd, dopravu (vrátane parkovania), zneškodňovanie odpadov a riešenie napojenia stavby na jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia,
   • požiarno-bezpečnostné riešenie podľa osobitných predpisov,
   • navrhované urbanistické, architektonické a stavebnotechnické riešenie stavby, jej konštrukčných častí a použitie vhodných stavebných výrobkov vo väzbe na splnenie základných požiadaviek na stavby (§ 43d zákona) a dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu vrátane všeobecných technických požiadaviek na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu,
 • celkovú situáciu stavby (zastavovací plán) v mierke spravidla 1:200 až 1:500 s vyznačením:
  • hraníc pozemkov a ich parcelných čísel podľa katastra nehnuteľností vrátane susedných pozemkov a jestvujúcich stavieb na nich,
  • podzemných sietí a zariadení technického vybavenia,
  • návrhu prípojok na dopravné a technické vybavenie územia,
  • ochranných pásem; ak ide o líniovú stavbu, zakreslenie jej trasy v mapovom podklade v mierke 1:10 000 alebo 1:50 000; ďalšie výkresy podľa účelu a zložitosti stavby,
 • vytyčovacie výkresy alebo potrebné geometrické parametre vyznačené v zastavovacom pláne jednoduchých stavieb,
 • stavebné výkresy stavby, z ktorých je zrejmý doterajší a navrhovaný stav, predovšetkým pôdorysy, rezy a pohľady (v mierke spravidla 1:100) obsahujúce jednotlivé druhy konštrukcií a častí stavby (napr. základy, nosné konštrukcie, schodištia, obvodový plášť, strešné konštrukcie, komíny), polohové a výškové usporiadanie stavby a všetkých jej priestorov s presným vyznačením funkčného určenia, schematické vyznačenie vnútorných rozvodov a inštalácií (napr. zdravotechnické vrátane požiarneho vodovodu, silnoprúdové, slaboprúdové, plynové, teplovodné), technické zariadenia (napr. kotolne a výťahy), úpravy a riešenia predpísané na osobitné zabezpečenie stavieb z hľadiska civilnej ochrany, 8) požiarnej ochrany 4) a z hľadiska splnenia základných požiadaviek na stavby,
 • statické posúdenie stavby, ktoré preukazuje mechanickú odolnosť a stabilitu nosnej konštrukcie,
 • návrh úprav okolia stavby (exteriéru) a návrh ochrany zelene počas uskutočňovania stavby,
 • ak ide o stavby s prevádzkovým, výrobným alebo technickým zariadením, stavebné výkresy, ktoré obsahujú priestorové umiestnenie strojov a zariadení vrátane riešenia vnútorných komunikácií,
 • ak ide o stavby s osobitnými nárokmi na uskutočňovanie, projekt organizácie výstavby, ak nepostačujú údaje uvedené v súhrnnej technickej správe.
 • Ak stavebník žiada o stavebné povolenie postupne na jednotlivé stavby súboru, projektová dokumentácia prvej stavby obsahuje celkovú situáciu (zastavovací plán) celého súboru stavieb vrátane zariadenia staveniska.

Technická inšpekcia a.s. posudzuje projektové dokumentácie stavieb s technickými zariadeniami a ich zmeny, ako aj dokumentácie technických zariadení a technológií, či spĺňajú požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v zmysle § 14 a § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, a to nielen v rámci stavebného konania, ale na základe objednávky aj v akýchkoľvek iných prípadoch, podľa požiadaviek zákazníka.

V rámci rekonštrukcie objektu základnej školy chceme vymeniť výplne otvorov na vonkajšej fasáde, zatepliť objekt a urobiť čiastočnú nadstavbu 3. nadzemného podlažia, vrátane vnútorných inštalácií a novej strešnej konštrukcie. V objekte nie sú žiadne technologické zariadenia. Je potrebné, aby dokumentácia stavby, predkladaná v rámci stavebného konania k žiadosti o vydanie stavebného povolenia, bola posúdená Technickou inšpekciou a.s. ?

V zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby s technickým zariadením a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ods.1 tohto zákona, ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom. V zmysle § 13 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov stavebník má túto povinnosť aj v prípade, ak ide o spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve.

Oprávnenou právnickou osobou je aj Technická inšpekcia a.s.

Z uvedených údajov vyplýva, že vzhľadom na rozsah rekonštrukcie je potrebné, aby projektová dokumentácia, vyhotovená podľa § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., bola predložená Technickej inšpekcii a.s. na posúdenie.

Je možné v rodinnom dome, bytovom dome a v občianskej stavbe použiť horizontálne tyčové prvky na výplň zábradlia ?

Podľa § 28 ods. 6 vyhlášky č. 532/2002 Z. z. v bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo mriežkovou výplňou. V bytovom dome medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm a v prevádzke určenej deťom širšie ako 80 mm. V odsekoch 7 a 8 § 28 tejto vyhlášky sú bližšie špecifikované požiadavky na konštrukciu zábradlia, najmä z hľadiska bezpečnosti detí pri ich pobyte v týchto zariadeniach.

V rodinnom dome rozhoduje o výplni zábradlia stavebník, pretože vyhláška mu neukladá povinnosť použiť zvislé tyčové prvky a plnú výplň, avšak z hľadiska bezpečnosti osôb sú vhodnejšie, ako horizontálne tyčové prvky.

Je pri výmene okien a zatepľovaní budovy školy potrebné vyjadrenie Technickej inšpekcie a.s. ? Ak áno, aký je postup pri získavaní tohto vyjadrenia ?

Ak stavebný úrad určí, že pri výmene okien a zatepľovaní budovy školy nepostačuje iba ohlásenie stavby ale je potrebné stavebné povolenie, v zmysle § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je potrebné k projektovej dokumentácii vyjadrenie Technickej inšpekcie a.s..

Stavebník predloží projektovú dokumentáciu, spracovanú v rozsahu § 9 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., na miestne príslušné pracovisko TI a.s., v ktorého pôsobnosti sa stavba nachádza. Písomná žiadosť (objednávka) o posúdenie projektovej dokumentácie má obsahovať:

 • názov, adresu a IČO žiadateľa,
 • názov dokumentácie a prípadne údaje o umiestnení stavby,
 • informáciu, či ide o posúdenie dokumentácie na účely stavebného konania alebo na iné účely.

Pracovisko TI a.s. posúdi projektovú dokumentáciu stavby najneskôr do 30 dní od prijatia žiadosti alebo jej doplnenia a vydá odborné stanovisko, ktoré stavebník potom prikladá k žiadosti o stavebné povolenie. Po dohode s pracoviskom TI a.s. možno lehotu na posúdenie dokumentácie skrátiť.

Vyjadruje sa Technická inšpekcia, a.s. k projektu rodinného domu keď je tam umiestnený napr. výťah alebo strojovňa vzduchotechniky? Resp. kedy je potrebné aby sa Technická inšpekcia vyjadrila k projektovej dokumentácii rodinného domu ?

Keďže rodinný dom nie je stavba určená na plnenie úloh zamestnávateľa nepodlieha posúdeniu podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.. Výťah je napr. vyhradeným technickým zariadením podľa vyhl. č. 508/2009 Z. z. alebo strojová technológia vzduchotechniky je určeným výrobkom a tieto zariadenia podliehajú pri uvedení do prevádzky určitým procesom na ktoré pri posudzovaní projektovej dokumentácie upozorňujeme, odporúčame aby v týchto prípadoch bola posúdená projektová dokumentácia aj v prípade rodinných domov.

Vyjadruje sa Technická inšpekcia, a.s. aj k návrhu rampy do budovy slúžiacej pre telesne postihnutých – bezbariérový prístup ?

K riešeniu rampy pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu sa vyjadrujeme. Automaticky posudzujeme prístup osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu do stavieb podľa vyhl. č. 532/2002 Z.z. v rámci posúdenia projektovej dokumentácie na účely stavebného konania. Môžeme sa vyjadriť aj ku konkrétnemu riešeniu rampy samostatne. Potrebujeme však ku žiadosti doložiť výkresovú dokumentáciu s technickým riešením (šírka rampy, sklon, povrchovú úpravu, riešenie zábradlia, resp. madla) a krátku technickou správu. 

Je potrebné posúdiť realizačnú projektovú dokumentáciu stavby keď už mám schválenú dokumentáciu pre stavebné povolenie a nerobím v nej zmeny ?

Stavebník je povinný predložiť na posúdenie oprávnenej právnickej osobe projektovú dokumentáciu stavby na účely stavebného konania podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z.. Stavebné konania je proces končiaci sa kolaudáciou stavby a predložiť projektovú dokumentáciu na posúdenie môžete v tomto procese kedykoľvek. Na posúdenie je vhodnejšia realizačná projektová dokumentácia ktorá je podrobnejšia. Vo vašom konkrétnom prípade keďže už máte posúdenú projektovú dokumentáciu, nemusíte realizačnú projektovú dokumentáciu predkladať na posúdenie.

Je potrebné vyjadrenie Technickej inšpekcie, a.s. ku stavebnému povoleniu rekonštrukcie administratívnej budovy na byty ?

Technická inšpekcia, a.s. sa vyjadruje k projektovej dokumentácii na účely stavebného konania podľa § 18 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z. z., v ktorom sa hovorí:

Stavebník je povinný na účely stavebného konania predložiť oprávnenej právnickej osobe na posúdenie projektovú dokumentáciu stavby a jej zmeny podľa § 14 ods. 1 písm. d), ktorá je vyhotovená v súlade s § 4 ak je určená na plnenie úloh zamestnávateľa.“

Podľa § 13 ods. 7 sa tieto povinnosti vzťahujú aj na spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a na nebytové priestory. Úlohy zamestnávateľa preberá spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov alebo správca. Na základ uvedeného je potrebné predložiť na posúdenie projektovú dokumentáciu takejto rekonštrukcie.