Zákaznícky servis

Môže osoba, ktorá má žeriavnický preukaz triedy a podtriedy A1 obsluhovať portálový žeriav s nosnosťou 25 000 kg, ovládaný zo zeme ? 

Žeriavnický preukaz triedy a podtriedy A1 oprávňuje obsluhovať mostové žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom ovládané zo zeme, s nosnosťou nad 5 t. To znamená, že osoba s preukazom A1 uvedený portálový žeriav nemôže obsluhovať. 

Rozdelenie žeriavov a zdvíhadiel z hľadiska obsluhy do tried a podtried určuje STN 27 0143 v článkoch 23 – 25 a v tabuľke 1 (triedy A – F, pričom trieda A má 4 a triedy B – D 3 podtriedy). V článku 24 sú uvedené žeriavy a zdvíhadlá, ktoré nie sú zaradené do tried a môže ich obsluhovať tzv. obsluhovateľ. 

Príklady zariadení uvádzané v jednotlivých triedach a podtriedach STN 27 0143 nie sú vyčerpávajúce. Zaradenie ďalších žeriavov a zdvíhadiel do jednotlivých tried a podtried, alebo v odôvodnených prípadoch preradiť zariadenie do inej triedy alebo podtriedy, je oprávnený urobiť revízny technik ZZ.

V prevádzke na opravy a údržbu vozidiel máme umiestnené aj stojanové zdviháky s motorovým pohonom na zdvíhanie vozidiel. Aké doklady sú potrebné k týmto zariadeniam, aké skúšky musia byť vykonané pred ich uvedením do prevádzky, aké kontroly a skúšky musia byť vykonávané počas prevádzky a ktoré predpisy sa na tieto zariadenia vzťahujú ? 

Stojanový zdvihák je určeným výrobkom podľa § 1 ods. 1 písm. a) NV SR č. 436/2008 Z. z. a aj vyhradeným technickým zariadením zdvíhacím skupiny Bd3 podľa II. časti prílohy č. 1 k vyhl. č. 508/2009 Z. z. Toto servisné zdvíhacie zariadenie je uvedené aj v prílohe IV Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES, preto výrobca alebo jeho splnomocnenec pred uvedením tohto strojového zariadenia na trh alebo do prevádzky musí uplatniť postup podľa § 4 a § 8 NV č. 436/2008 Z. z.

Ak bezpečnosť zariadenia závisí od jeho inštalácie (montáže), pred prvým použitím musí byť vykonaná kontrola po inštalovaní na mieste (nie u výrobcu) podľa § 5 ods.1 NV č. 392/2006 Z. z.

Počas prevádzky sa vykonávajú prehliadky a skúšky v lehotách ustanovených bezpečnostno-technickými požiadavkami alebo v sprievodnej technickej dokumentácii.

Okrem uvedených nariadení vlády a vyhlášky sa na tieto zariadenia vzťahujú najmä STN EN 1494+A1 (27 0650), STN EN 1493+A1 (27 0809), STN 27 0808 a STN 27 0881. V prípade, že nebolo vykonané posúdenie zhody a teda nie je ani vyhlásenie o zhode, jednotlivé úkony uvedené v § 8 NV SR č. 436/2006 Z. z. môže na základe žiadosti vykonať aj Technická inšpekcia a.s. Detailné podmienky súvisiace s takýmto postupom je potrebné prerokovať na príslušnom pracovisku TI. Kontaktné údaje nájdete TU

Pri výťahoch, ktoré sú trvalo zabudované v budovách a iných stavbách, niektorí odberatelia požadujú od dodávateľa, pri uvádzaní výťahov na trh alebo do prevádzky, aj odovzdanie originálov certifikátov, vypracovaných autorizovanou osobou. Je takáto požiadavka opodstatnená ?

V zmysle § 5 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a § 4, § 7 a nariadenia vlády SR č. 235/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov nie je takáto požiadavka opodstatnená. Výrobca alebo jeho splnomocnenec alebo dovozca je povinný vydať písomné vyhlásenie o zhode s technickými predpismi podľa prílohy č. 2 k uvedenému NV, v ktorom okrem iného uvedie aj odkazy na príslušné certifikáty vydané autorizovanou osobou.

Chcem vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených zdvíhacích zariadení pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu. Mám platné osvedčenie vydané v zmysle § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z., som podnikateľom, ale nie som zamestnávateľom. Musím mať na tieto činnosti oprávnenie podľa zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov?

Revízny technik (odborný pracovník), ktorý je podnikateľom ale nie je zamestnávateľom, môže uvedené odborné prehliadky a odborné skúšky vykonávať bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilý na ich vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukazuje platným osvedčením. Vyplýva to z § 15 ods. 9 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Ďalšie podrobnosti Vám radi poskytneme na našich pracoviskách

Aké základné požiadavky platia pre navrhovanie, výrobu, posudzovanie zhody a uvádzanie na trh a uvádzanie do prevádzky pracovných plošín (košov) pre priemyselné čelné vysokozdvižné vozíky (ďalej len „vysokozdvižné vozíky“) a pracovných plošín (závesných košov) pre žeriavy ?

Predmetné pracovné plošiny (koše) určené pre vysokozdvižné vozíky a pracovné plošiny určené pre žeriavy (ďalej len „pracovné plošiny“) možno považovať v zmysle § 1 ods.1 písm. b) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. (ďalej len „NV“) za vymeniteľné prídavné zariadenia, t.j. zariadenia upravujúce funkciu stroja alebo skupiny strojov, ktoré sa uvádzajú na trh (resp. do prevádzky) na pripájanie k zdvíhacím zariadeniam samotnou obsluhou.

Na návrh a konštrukciu pracovnej plošiny sa všeobecne vzťahujú základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia, uvedené v prílohe I Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len „Smernica“) a v prípade funkčného spojenia s konkrétnym ZZ (žeriavom, vysokozdvižným vozíkom so zdvihom nad 3m) aj so zohľadnením požiadaviek kapitoly 6 prílohy I Smernice, ktorá určuje doplňujúce požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia pre strojové zariadenia predstavujúce mimoriadne nebezpečenstvo z dôvodu zdvíhania osôb. Nevyhnutnou súčasťou technickej konštrukčnej dokumentácie musí byť vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození vyplývajúcich zo vzťahu zdvíhací stroj – prídavné zariadenie a stanovenie podmienok, pokynov a postupov na bezpečné používanie vo všetkých prevádzkových režimoch, dovolené druhy prác vykonávaných z plošiny, upozornenie na zostatkové riziká, predvídateľné nesprávne a zakázané použitie zdvíhacieho zariadenia a vymeniteľného prídavného zariadenia. Tieto údaje, vrátane ďalších požiadaviek, musia byť uvedené v návode na používanie vypracovanom podľa čl. 4.4.1 a 4.4.2 prílohy I Smernice, v súlade s požiadavkami kapitoly 6 STN EN ISO 12100-2/A1 (83 3001) a časti 7 STN EN 14502-1 a 2+A1 (27 0047).

Na samostatné uvádzanie vymeniteľného prídavného zariadenia (pracovnej plošiny) výrobcom na trh (do prevádzky) sa vzťahuje § 4 ods.3 NV, podľa ktorého vymeniteľné prídavné zariadenie musí mať označenie CE a musí naň byť vydané vyhlásenie o zhode.

V prípade, ak výrobca vymeniteľného prídavného zariadenia vytvorí (zostaví) zariadenie na zdvíhanie a prepravu osôb z kombinácie zdvíhacieho zariadenia a ním vyrábaného vymeniteľného prídavného zariadenia (pracovnej plošiny), s výškou zdvihu presahujúcou zvislú vzdialenosť 3 m, je povinný posúdiť zhodu, či vytvorené zariadenie spĺňa príslušné základné požiadavky na ochranu zdravia a zaistenie bezpečnosti. Takto vytvorené zariadenie je určeným výrobkom podľa pozície č. 17 prílohy IV Smernice a postup posudzovania zhody tohto zdvíhacieho zariadenia stanovuje § 8 ods. 3 resp. ods.4 NV.

V prípade, ak iná osoba ako výrobca vytvorí (zostaví) zariadenie na zdvíhanie a prepravu osôb z kombinácie zdvíhacieho zariadenia a vymeniteľného prídavného zariadenia (pracovnej plošiny) s výškou zdvihu presahujúcou zvislú vzdialenosť 3 m a výrobca nesplní záväzky ustanovené v § 8 NV, tieto záväzky prechádzajú na toho, kto predmetné zariadenia na zdvíhanie a prepravu osôb uvádza na trh. Rovnaké záväzky platia pre každého, kto montuje uvedené zariadenie alebo jeho časti rôzneho pôvodu alebo kto konštruuje takéto zariadenie na vlastné použitie.

Pri posudzovaní týchto zariadení treba uplatňovať požiadavky STN EN 14502-1 a STN EN 14502-2+A1 (27 0047). Zhoda s ustanoveniami týchto noriem vytvára v rozsahu predmetov týchto noriem predpoklad zhody s príslušnými základnými požiadavkami uvedeného NV.

V súvislosti so zdvíhaním a prepravovaním osôb žeriavom upozorňujeme na čl. 72 písm. s) STN 27 0143, podľa ktorého je zakázané zdvíhať alebo prepravovať osoby na háku alebo zavesenom bremene, s výnimkou pre závesné behúňové váhy, vrhače pre obsluhu pecí v hutníckych prevádzkach a osoby dopravované v koši pri opravách. V týchto prípadoch prepravovaná osoba musí byť zabezpečená proti pádu – nosnosť zariadenia musí byť najmenej 1,5 násobok hmotnosti koša a prepravovaných osôb.

Na ktoré činnosti v oblasti vyhradených technických zariadení zdvíhacích je potrebné oprávnenie v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ?

Na výrobu vyhradených technických zariadení zdvíhacích (ďalej len „VZZ“) sa nevyžaduje oprávnenie v zmysle zákona. Výrobca však môže požiadať Technickú inšpekciu, ako inšpekčný orgán, o dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti. V takomto prípade TI a.s. vydá oprávnenie v zmysle čl. 13 STN EN ISO/IEC 17020 (01 5260). Viaceré firmy, ktoré majú takéto oprávnenie, ho úspešne využívajú pri výberových konaniach.

Na označovanie VZZ pri výrobe zariadení sa taktiež nevyžaduje oprávnenie v zmysle zákona. Dobrovoľné overenie odbornej spôsobilosti na označovanie môže súčasťou dobrovoľného overenia odbornej spôsobilosti na výrobu VZZ. 

Na odborné prehliadky a odborné skúšky VZZ vykonávané pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15 ods. 1 zákona. Ak ale túto činnosť vykonáva fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže ju v zmysle § 15 ods.9 zákona vykonávať bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukazuje osvedčením podľa § 16 zákona. 

Na opravy VZZ vykonávané pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu sa vyžaduje oprávnenie v zmysle § 15 ods. 1 zákona. Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže túto činnosť vykonávať v zmysle § 15 ods.9 zákona taktiež bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukazuje dokladom podľa § 16 zákona. 

Opravy VZZ zahŕňajú tieto činnosti :

 • Rozoberanie a skladanie VZZ na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby VZZ (OU). Za opravu a údržbu sa nepovažujú prípady, v ktorých sa napr. vykonávajú úkony podľa návodu výrobcu na obsluhu a údržbu.

 • Rozoberanie a skladanie VZZ na účely rekonštrukcie (R) – oprava a zásah do už zostaveného VZZ, pri ktorej sa menia parametre, funkcia alebo účel VZZ oproti pôvodnému stavu. 

 • Skladanie VZZ do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky – montáž (M). Zostavenie jednotlivých častí VZZ, skladajúcich sa napr. z rôznych aj určených výrobkov, do funkčného celku na mieste jeho budúcej prevádzky, podľa technickej alebo projektovej dokumentácie. Za takúto montáž sa nepovažuje skladanie – montáž určených výrobkov a zariadení v procese výroby v priestoroch výrobcu alebo dodávateľa a ani činnosti definované v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky (ako napr. záverečná inšpekcia výťahu alebo modul G podľa nariadenia vlády SR č. 571/2001 Z. z. v znení NV SR č. 327/2003 Z. z.). 

Ďalšie podrobnosti a údaje súvisiace s overovaním odbornej spôsobilosti a podmienkami vydávania oprávnení Vám radi poskytneme na našich pracoviskách.  

Aké technické predpisy sa vzťahujú na zdvíhadlo pri jeho uvádzaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky ?

Zdvíhadlo (kladkostroj) – mechanizmus na zdvíhanie bremena s poháňaným alebo nepoháňaným pojazdom, použitý ako ucelená jednotka (definícia podľa STN ISO 4306-1) – je určeným výrobkom v zmysle § 1 ods.1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z. (ďalej len „NV“). Pri jeho uvádzaní na trh alebo uvádzaní do prevádzky sa postupuje podľa § 4 a § 8 NV a nevzťahujú sa naň ustanovenia vyhl. č. 508/2009 Z. z. (pozri § 2 ods. 2). Základné požiadavky na bezpečnosť a ochranu zdravia a bezpečnosť týkajúce sa návrhu a konštrukcie tohto zariadenia sú uvedené v prílohe I Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len „Smernica).

Na posúdenie zhody s ustanoveniami NV je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný použiť jeden z postupov posudzovania zhody, uvedených v § 8 NV, vypracovať vyhlásenie o zhode v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II Smernice a pripevniť na samotné zariadenie označenie CE podľa prílohy III Smernice (pozri aj § 4 NV). Posúdenie zhody nemusí vykonať notifikovaná osoba (je to v kompetencii výrobcu alebo jeho splnomocnenca).

Ak je zdvíhadlo (kladkostroj) umiestnené na pojazdnej dráhe (napr. nosnom „I“ profile), bude pracovať ako pojazdné zdvíhadlo a bezpečnosť takéhoto zdvíhacieho zariadenia závisí od jeho inštalácie (montáže), musí byť po inštalovaní na mieste (nie u výrobcu) pred jeho prvým použitím vykonaná kontrola ZZ podľa § 5 ods. 1 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z., aby sa zabezpečila správna inštalácia a správne fungovanie ZZ – pri ZZ skupiny A je to vykonanie úradnej skúšky v zmysle § 12 ods. 1 vyhl. č. 508/2009 Z. z. Pri takejto skúške sa neopakujú úkony, ktoré boli predmetom posudzovania zhody. Ak nebolo vykonané posúdenie zhody, a teda nie je k dispozícii ani vyhlásenie o zhode, Technická inšpekcia a.s. môže na základe objednávky vykonať aj posúdenie zhody. 

Aký je postup pri uvádzaní nakladacieho žeriava („hydraulickej ruky“) do prevádzky ?

Nakladací žeriav („hydraulická ruka“) je určeným výrobkom podľa § 1 ods. 1 písm. a) nariadenia vlády SR č. 436/2008 Z. z.(ďalej len „NV“). Na posúdenie zhody s ustanoveniami NV je výrobca alebo jeho splnomocnenec povinný použiť jeden z postupov posudzovania zhody, uvedených v § 8 NV, vypracovať vyhlásenie o zhode v súlade so vzorom uvedeným v prílohe II Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES (ďalej len „Smernica“) a na samotné zariadenie pripevniť označenie CE podľa prílohy III Smernice (pozri aj § 4 NV). Posúdenie zhody nemusí vykonať notifikovaná osoba.

Pred uvedením strojového zariadenia na trh alebo do prevádzky výrobca alebo jeho splnomocnenec musí vypracovať súbor technickej dokumentácie zariadenia v súlade s § 4 NV, podľa prílohy VII Smernice.

Nakladací žeriav je zároveň aj vyhradeným zdvíhacím zariadením v zmysle II. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. (skupiny Aa, ak má nosnosť nad 1 000 kg, resp. skupiny Ba1, ak má nosnosť do 1 000 kg). Ak montáž nakladacieho žeriava na automobilový alebo špeciálny podvozok vykonal výrobca žeriava, stačí ak doloží príslušné vyhlásenie o zhode v zmysle NV a súvisiacej Smernice (vyhlásenie sa musí vzťahovať nielen na samotný žeriav, ale aj na montáž na konkrétny podvozok).

Za montáž nakladacieho žeriava na podvozok, po ktorej ukončení je povinnosť vykonať úradnú skúšku podľa § 12 vyhl. č. 508/2009 Z. z., v súlade s § 5 ods. 1 NV č. 392/2007 Z. z., sa považuje len montáž, ktorú vykoná iný subjekt ako výrobca zariadenia, pričom tento subjekt musí mať na túto činnosť oprávnenie v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Predmetom úradnej skúšky v tomto prípade nie je posúdenie zhody podľa NV (ak bolo vydané vyhlásenie o zhode) ale len posúdenie samotnej montáže žeriava na podvozok a posúdenie technickej dokumentácie súvisiacej s montážou. V prípade montáže žeriava na podvozok je možné využiť posúdenie typu podľa § 10 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Ak nebolo vykonané posúdenie zhody (samotného nakladacieho žeriava alebo jeho montáže na podvozok), môže ho na základe objednávky vykonať aj TI a.s.

Opakované úradné skúšky nakladacieho žeriava v prevádzke sa vykonávajú v súlade s § 12 ods. 2 a prílohou č. 7 k vyhl. č. 508/2009 Z. z. 

V našom bytovom dome sme od roku 1983 používali osobný výťah, ktorý nemal kabínové dvere. V roku 2003 nám do kabíny namontovali kabínové dvere, ktoré si však majitelia bytov neprajú, pretože podľa ich názoru používanie tohto výťahu zhoršujú (zmenšenie vnútorného priestoru kabíny). Ako je to s dodatočnou inštaláciou kabínových dverí do starších výťahov v prevádzke, aké sú na to dôvody a aké predpisy to ustanovujú ?

V minulosti platné normy za určitých podmienok dovoľovali používanie osobných výťahov bez kabínových dverí (stanovená maximálna rýchlosť zdvihu, vzdialenosť medzi okrajom podlahy a čelnou stenou šachty po celej výške zdvihu, hladká čelná stena šachty). Prax však ukázala, že tieto podmienky neboli z hľadiska bezpečnosti dostatočné, často dochádzalo k poškodeniu čelnej steny šachty, vplyvom opotrebovania vodiacich čeľustí kabíny alebo deformácie vodidiel kabíny aj k zväčšeniu maximálnej dovolenej vzdialenosti medzi okrajom podlahy kabíny a čelnou stenou, vyskytovali sa úrazy, žiaľ aj smrteľné, najmä u detí, a to v niektorých prípadoch aj pri dodržaní všetkých podmienok, stanovených vtedy platnými normami ! Z uvedených dôvodov už normy STN EN 81-1 a STN EN 81-2 z januára 1993 stanovili, že kabíny musia mať dvere. Tieto požiadavky sú aj v súčasne platných STN EN 81-1+AC a STN EN 81-2+AC z decembra 2000. V októbri 2004 vyšla STN EN 81-80, ktorá určuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch. Ak kabína nemá dvere, norma určuje opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v zmysle spomínaných STN EN. 

Všeobecne platí zásada, že na zariadenia sa vzťahujú tie predpisy a normy, ktoré boli platné v čase ich uvádzania do prevádzky. To znamená, že vo Vašom prípade sa výťah posudzuje podľa vtedy platnej ČSN, ktorá prevádzku výťahov bez kabínových dverí dovoľovala, pri dodržaní stanových podmienok. Ak tieto podmienky dodržané nie sú, je potrebné vykonať modernizáciu výťahu, prípadne aj jeho výmenu, v súlade so súčasnými predpismi a normami. Posúdenie bezpečnosti a technického stavu výťahu z hľadiska potrebnej modernizácie sa vykonáva podľa STN EN 81-80 a v prípade záujmu Vám ho môže vykonať Technická inšpekcia a.s. na základe objednávky. 

Ako vlastníci spoločného zariadenia – výťahu – vo Vašom bytovom dome rozhodujete o vykonaní prác, teda aj o modernizácii výťahu. Pri tomto rozhodovaní si treba uvedomiť Vašu zodpovednosť za bezpečnosť výťahu, vyplývajúcu z § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Záverom chceme zdôrazniť túto dôležitú skutočnosť : Existujú viaceré technické a konštrukčné riešenia kabínových dverí, z ktorých väčšina vnútorný priestor kabíny nezmenší alebo zmenší len minimálne, takže problémy, ktoré uvádzate nevzniknú a výťah je možné používať tak, ako pri pôvodnej úprave (bez kabínových dverí), avšak pri vyššej bezpečnosti. Riešenie s dvojkrídlovými dverami pri výťahoch nosnosti 250 kg, resp. 320 kg je z hľadiska prevádzkového komfortu najmenej vhodné.

V akých lehotách majú byť vykonávané opakované školenia a vzdelávania osôb na obsluhu alebo opravy vyhradených zdvíhacích zariadení a viazačov bremien?

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, atď. (pozri § 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov). 

Pravidelnosť opakovaného oboznamovania musí byť upravená vnútorným predpisom tak, aby sa vykonávalo najmenej raz za 2 roky, ak právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú kratší čas. Obsah a pravidelnosť opakovaného oboznámenia musia byť prispôsobené charakteru práce vykonávanej zamestnancom, jeho pracovisku a iným okolnostiam, ktoré sa týkajú výkonu práce, najmä pracovným prostriedkom, pracovným postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam. Podobné požiadavky stanovuje napr. aj čl. 121 STN 27 0143 na opakované školenia žeriavnikov, viazačov a obsluhovateľov.

Okrem uvedeného pravidelného oboznamovania každá fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz na obsluhu alebo opravy vyhradených zdvíhacích zariadení alebo viazanie bremien, je povinná každých 5 rokov absolvovať aktualizačnú odbornú prípravu, v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a bodov 03.2, 03.3 a 03.4 prílohy č. 4 k vyhláške č. 356/2007 Z. z. Osvedčenie alebo preukaz stráca platnosť, ak fyzická osoba túto aktualizačnú odbornú prípravu neabsolvuje.

V akých lehotách je potrebné vykonávať merania odchýlok trvalých žeriavových dráh ?

Ku dňu 1.4.2010 boli zrušené normy "STN 73 2601 – Zhotovovanie oceľových konštrukcií" a "STN  73 5130 – Žeriavové dráhy", ktoré riešili problematiku kontroly oceľových kontrukcií žeriavov a ich dráh. Podľa STN 73 2601  čl. 182 až 187 sa vykonávali  preventívne a podrobné prehliadky  oceľových konštrukcií žeriavov a žeriavových dráh v určitých lehotách. V prílohe 1 tejto normy boli zaradené žeriavy a žeriavové dráhy do výrobných skupín, najmä z dôvodu, že táto norma bola koncipovaná predovšetkým pre problematiku výroby a montáže oceľových konštrukcií. Žeriavy a žeriavové dráhy, ktoré boli zaradené podľa použitia do zdvihových tried „c“ a „d“ podľa STN 27 0103, boli v skupine A, žeriavy a žeriavové dráhy zaradené do tried  „a“ a „b“ boli v skupine B. Podľa zaradenia do výrobných skupín boli určené lehoty preventívnych a podrobných prehliadok oceľových konštrukcii (ďalej len OK).

Aká je situácia dnes? Norma STN 73 2601 bola nahradená normou STN EN 1090-2: 2009, a v súčasnosti platnou STN EN 1090-2+A1: 2012. Zatriedenie OK obecne a teda i OK žeriavov a žeriavových dráh je založené na inej koncepcii a tou je trieda následkov z ich zlyhania. Zatriedenie vychádza z EN 1990-2 príloha B, ktorá poskytuje triedy následkov podľa diferencovanej  spoľahlivosti v troch úrovniach: CC1, CC2 a CC3 (Tab. 1).

Vo všetkých bežných prevádzkových podmienkach môžeme u žeriavov a žeriavových dráh uvažovať s triedou CC2 t.j. stredné následky  s ohľadom na stratu ľudských životov alebo značné následky ekonomické či následky z prostredia (ide napr. o bežné výrobné haly, montážne a údržbárske dielne a pod.).

Tab.1 Orientačné zaradenie OK žeriavov a ŽD do tried následkov

Triedy následkov

Popis

Príklady OK  žeriavov a ŽD

CC3

Veľké následky s ohľadom straty ľudských životov alebo veľmi významné následky ekonomické, sociálne alebo pre prostredie

Rozsiahle výrobné linky (automobilový priemysel, ťažký priemysel), zásobníky chemických látok ( chemické prevádzky), zlievarne, strojovne v elektrárenských a povrchových prevádz. baní

CC2

Stredné následky s ohľadom na straty ľudských životov alebo značné následky ekonomické, sociálne alebo pre prostredie

Bežné výrobné a údržbárske prevádzky, továrenské haly, ústredné sklady

CC1

Malé následky s ohľadom na straty ľudských životov alebo malé/zanedbateľné následky ekonomické, sociálne alebo pre prostredie

Opravovne poľnohospodárskej techniky, (budovy pre skladovacie účely)

Iné zatriedenie môže nastať vtedy, ak ide o prevádzky s možnými veľkými stratami  na ľudských životoch alebo významnými stratami ekonomickými alebo na prostredí alebo ich kombinácia. V takom prípade je nutné zaradiť OK žeriava a žeriavovej dráhy do najvyššej triedy následkov – CC3. Opačným príkladom je zaradenie OK žeriavov a žeriavových dráh do triedy následkov  CC1. To je trieda s malými následkami na stratách na životoch resp. s malými alebo zanedbateľnými následkami ekonomickými. Príklady sú uvedené v tabuľke 1.

Zatriedenie OK žeriavov a žeriavových dráh by malo byť uvedené v sprievodnej technickej dokumentácií. U novších a nových zariadení to mal zapracovať výrobca, ktorý v súlade s § 4 ods. 1 a 2 zák. č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov je to povinný  pri návrhu zariadení urobiť. V prípade, že v sprievodnej technickej dokumentácii toto zatriedenie nie je vykonané, mal by prevádzkovateľ  toto zatriedenie vykonať s pomocou odborne spôsobilých osôb (napr. analýzou rizík za účasti revízneho technika,  bezpečnostného technika, vedúceho prevádzky, vedúceho údržby a pod., alebo to zadať firme, ktorá má oprávnenie na montáž, rekonštrukciu, opravy a údržbu žeriavov a žeriavových dráh).

Zrušením STN 73 2601 sa v podstate prestali vykonávať kontroly OK žeriavov a žeriavových dráh podľa tejto normy.  Ako by sa teda malo postupovať ďalej pri kontrole OK?

 • OK žeriavov a žeriavových dráh vyrobených pred 1.4.2010
  • Prevádzkovateľ analýzou zatriedi OK podľa triedy následkov  do skupiny  CC1, CC2 alebo CC3 a k tomu priradí lehoty pre prehliadky OK
  • Prevádzkovateľ dodrží podmienky stanovené výrobcom a bude vykonávať preventívne a podrobné prehliadky  v lehotách ako je to stanovené v technickej dokumentácii, na ktorú sa v písomnom zázname z prehliadky odvolá ( v podstate dodrží pôvodnú STN 73 2601).
 • OK žeriavov a žeriavových dráh vyrobených po 1.4.2010
  • Prevádzkovateľ analýzou zatriedi OK podľa triedy následkov  do skupiny  CC1, CC2 alebo CC3 a k tomu priradí lehoty pre  prehliadky OK pokiaľ to už výrobca nestanovil v technickej dokumentácii
  • Prevádzkovateľ vykonáva prehliadky OK  podľa lehôt a v rozsahu stanoveným výrobcom v sprievodnej technickej dokumentácii

Pre trvalé žeriavové dráhy  zaradené do skupiny Aa podľa vyhl. č. 508/2009 Z.z.  v prílohe    č. 7 sú určené lehoty pre  odborné prehliadky a odborné skúšky, ktoré nekolidujú s lehotami žeriavov ale keďže sú častejšie (odborná prehliadka 1 x ročne), môžeme túto lehotu využiť na preventívnu prehliadku OK.

Keďže k STN EN 1090 -2 nebola prijatá národná norma, ktorá by riešila problematiku kontrol OK  v prevádzke, lehoty kontrol OK ako aj ich rozsah by  mali teda vyplývať zo zatriedenia  OK do tried následkov a určí ich výrobca v sprievodnej technickej dokumentácii u nových zariadení  alebo prevádzkovateľ u starších zariadení, pokiaľ nie sú uvedené v sprievodnej technickej dokumentácii.

Uvediem dva príklady vykonávania kontrol OK podľa jedného predpisu v SR a podľa normy platnej v Českej republike:

 1. Vyhl. MDPaT SR č. 205/2010 Z.z. stanovuje pre zdvíhacie zariadenia  a lanové dráhy lehotu na kontrolu OK 1 x za 5 rokov. Nerieši rozdiel medzi preventívnou a podrobnou prehliadkou
 2. Česká republika prijala národnú normu ČSN 73 2604, ktorá nadväzuje na  ČSN EN 1090-2+A1 a v nej  rieši aj intervaly a rozsah prehliadok  OK počas prevádzky už podľa triedy následkov (tab. 2).

                          Tab. 2 Intervaly prehliadok OK

Typ prehliadky

Trieda následkov

CC1, CC2

CC3

Bežná prehliadka

5 rokov

1 rok

Podrobná prehliadka

Podľa odporučenia bežnej alebo mimoriadnej prehliadky    

min. 10 rokov

5 rokov

Tieto príklady môžu slúžiť ako návod na zapracovanie prehliadok OK žeriavov a žeriavových dráh do organizačných smerníc, ktoré riešia problematiku opráv, údržby a kontrol OK , tak ako to vyžadujú predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany  zdravia pri práci. 

Rozsah kontrol OK žeriavov a žeriavových dráh závisí od toho, či ostaneme pri pôvodnej terminológii t.j. preventívne prehliadky a podrobné prehliadky. V takom prípade môžeme využiť  rozsah kontrol podľa ustanovení čl. 182 až 188 neplatnej normy STN 73 2601 doplnený o prípadné technické podmienky výrobcu. Túto normu však do zápisu s kontroly neuvedieme, keďže je neplatná. U OK žeriavových dráh zatriedených do triedy následkov CC3 však odporúčam vykonať v rámci prehliadky aj zameranie žeriavových dráh v lehote 1 x za 5 rokov.

Týmito informáciami chceme poukázať na možný postup pri kontrole oceľových konštrukcii žeriavov a žeriavových dráh po skončení platnosti  STN 73 2601. Revízny technici, ktorý majú dostatočné skúsenosti s touto činnosťou, by mali byť nápomocní prevádzkovateľom pri riešení problematiky týkajúcej sa kontrol OK žeriavov a žeriavových dráh vrátane jej zakomponovania  do organizačných smerníc. 

Kde je možné absolvovať odbornú prípravu na obsluhu mobilného žeriava ?

Výchovu a vzdelávanie osôb na obsluhu mobilného žeriava výložníkového typu a vežového žeriava výložníkového typu zabezpečuje aj Technická inšpekcia a.s., a to v rozsahu 12 hodín na každý z týchto žeriavov, v súlade s bodom 03.2 prílohy č. 4 k vyhláške č. 356/2007 Z. z. Bližšie informácie o termínoch, podmienkach a cene, ako aj prihlášku nájdete na tejto webovej stránke v adresári: Vzdelávanie – Odborné prípravy – osôb na obsluhu ZZ. 

Platí preukaz na obsluhu mobilného žeriava alebo vežového žeriava, vydaný v SR, aj v Rakúsku, prípadne v iných krajinách Európskej únie ?

Platnosť preukazu na obsluhu mobilného žeriava alebo vežového žeriava, ktorý vydáva aj Technická inšpekcia a.s. v zmysle § 17 ods. 1 písm. b) vyhlášky č. 508/2009 Z. z. možno rozšíriť tak, aby mal aj medzinárodnú platnosť. Bližšie informácie o postupe pri získavaní takéhoto medzinárodne platného preukazu môžete získať na miestne príslušnom pracovisku Technickej inšpekcie a.s., pod ktoré patríte. Zoznam pracovísk s konkrétnymi kontaktnými osobami, telefónnymi číslami a adresami nájdete na tejto webovej stránke.

V bytovom dome je výťah nosnosti 250 kg s kabínovými dverami, ktoré spôsobujú problémy pri doprave detských kočiarikov, prípadne pri sťahovaní menších kusov nábytku alebo rôznych zariadení (chladnička, práčka a pod.), pretože sa nedajú zatvoriť. Je možné nainštalovať do výťahu zámku na dočasné odblokovanie spínačov kabínových dverí s kľúčom, ktorý by mal iba domovník ?

V minulosti platné normy za určitých podmienok dovoľovali aj používanie osobných výťahov bez kabínových dverí (stanovená maximálna rýchlosť zdvihu, vzdialenosť medzi okrajom podlahy a čelnou stenou šachty po celej výške zdvihu, hladká čelná stena šachty). Prax však ukázala, že tieto podmienky neboli z hľadiska bezpečnosti dostatočné, často dochádzalo k poškodeniu čelnej steny šachty, vplyvom opotrebovania vodiacich čeľustí kabíny alebo deformácie vodidiel kabíny aj k zväčšeniu maximálnej dovolenej vzdialenosti medzi okrajom podlahy kabíny a čelnou stenou, vyskytovali sa úrazy, žiaľ aj smrteľné, najmä u detí, a to v niektorých prípadoch aj pri dodržaní všetkých podmienok, stanovených vtedy platnými normami! Z uvedených dôvodov už normy STN EN 81-1 a STN EN 81-2 z januára 1993 stanovili, že kabíny musia mať dvere. Tieto požiadavky sú aj v neskorších zmenách uvedených noriem, ako aj v súčasne platnej norme STN EN 81-20 z marca 2015. 

Všeobecne platí zásada, že na zariadenia sa vzťahujú tie predpisy a normy, ktoré boli platné v čase ich uvádzania do prevádzky. To znamená, že vo Vašom prípade sa výťah posudzoval podľa vtedy platnej normy, ktorá prevádzku výťahov bez kabínových dverí dovoľovala pri dodržaní stanovených podmienok. Vo Vašom prípade tieto podmienky zrejme neboli dodržané, preto aj kabína má kabínové dvere. 

V októbri 2004 vyšla STN EN 81 - 80, ktorá stanovuje pravidlá na zvyšovanie bezpečnosti v jestvujúcich výťahoch. Norma určuje opatrenia, ktoré je potrebné vykonať v zmysle spomínaných STN EN. Ak máte záujem o nestranné odborné posúdenie technického stavu Vášho výťahu z hľadiska bezpečnosti v zmysle tejto normy, môžete si ho objednať na územne príslušnom pracovisku Technickej inšpekcie a.s. – kontaktné údaje sú na tejto webovej stránke.

Z uvedených údajov vyplýva, že Vami navrhované riešenie s odblokovaním spínačov kabínových dverí nemôže v dostatočnom rozsahu spĺňať požiadavky z hľadiska bezpečnosti prevádzky výťahu.

Záverom chceme zdôrazniť túto dôležitú skutočnosť : 

Existujú viaceré technické a konštrukčné riešenia kabínových dverí, z ktorých väčšina vnútorný priestor kabíny nezmenší alebo zmenší len minimálne, takže problémy, ktoré uvádzate nevzniknú a výťah je možné používať prakticky tak, ako bez kabínových dverí, avšak pri vyššej bezpečnosti. Riešenie s dvojkrídlovými dverami pri výťahoch nosnosti 250 kg, 320 kg, resp. 350 kg je z hľadiska prevádzkového komfortu najmenej vhodné.  

Naša firma predáva rôzne prostriedky na viazanie a zavesenie bremien a ručné kladkostroje. Zákazníci sa na nás obracajú so žiadosťou o preskúšavanie týchto prostriedkov a kladkostrojov po určitej dobe používania. Potrebujeme na takúto činnosť nejaké oprávnenie ?

Prostriedky na viazanie a zavesenie bremien a kladkostroje s ľudským pohonom s nosnosťou do 1 000 kg vrátane sú podľa II. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. zaradené do skupiny Ca, resp. Cd a nie sú považované za vyhradené technické zariadenia. To znamená, že na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok týchto zariadení nie je potrebné oprávnenie podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa spomínanej II. časti prílohy č. 1 kladkostroje s ručným pohonom s nosnosťou nad 5 000 kg sú zaradené do skupiny Aa, s nosnosťou od 1 000 kg do 5 000 kg vrátane do skupiny Bb a sú považované za vyhradené technické zariadenia. To znamená, že na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok týchto zariadení pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu zamestnávateľ musí mať oprávnenie podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Naša firma predáva nakladacie žeriavy („hydraulické ruky“) namontované na automobilových podvozkoch. Do ktorej skupiny patria tieto zdvíhacie zariadenia ?

Podľa II. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. nakladacie žeriavy („hydraulické ruky“) sa považujú za vyhradené zdvíhacie zariadenia skupiny:

 • Aa, ak majú nosnosť nad 1 000 kg,
 • Ba, ak majú nosnosť do 1 000 kg vrátane. 

 

V našom bytovom dome máme výťahy, ktoré sú už v prevádzke 30 rokov, sú veľmi opotrebované, nadmerne hlučné a ich zoraďovanie (najmä bŕzd výťahového stroja) by bolo potrebné vykonávať vo veľmi krátkych intervaloch. Kedy budú vykonané opakované úradné skúšky týchto výťahov, posudzuje sa pri nich aj hlučnosť výťahových strojov a na základe akého posúdenia možno vyžadovať úpravy alebo rekonštrukcie ?

Opakované úradné skúšky týchto výťahov sa vykonávajú v zmysle § 12 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. každých 6 rokov a o ich vykonanie musí Technickú inšpekciu a.s. (resp. inú oprávnenú právnickú osobu) požiadať prevádzkovateľ výťahov (spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca spoločných častí domu v súlade s § 9 a § 13 ods. 7 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov).

Technická inšpekcia a.s. vykonáva opakované úradné skúšky najmä so zameraním na bezpečnosť prevádzky a osôb a správnu funkciu výťahov. Merania hlučnosti, prípadne aj vibrácií, môžu byť vykonané ako informatívne merania pre potreby celkového zhodnotenia bezpečnosti, resp. pre potreby prevádzkovateľa.

Vzhľadom na opis nedostatkov, ktoré uvádzate a dobu prevádzky týchto výťahov, odporúčame Vám objednať si u Technickej inšpekcie a.s. aj posúdenie bezpečnosti jestvujúceho výťahu podľa STN EN 81-80, v rámci ktorého sú zisťované a vyhodnocované všetky nebezpečenstvá, klasifikované priority pri odstraňovaní nedostatkov, zaraďované jednotlivé riziká a podávané návrhy na úpravy, zmeny prípadne rekonštrukcie výťahu. Podrobnejšie informácie k tomuto bodu Vám radi poskytneme na našich pracoviskách alebo na ústredí TI a.s. Kontaktné údaje sú na tejto webovej stránke.