Zákaznícky servis

Nahrádza opakovaná úradná skúška vyhradeného technického zariadenia plynového odbornú prehliadku alebo odbornú skúšku ? 

Áno. Podľa § 13 ods. 2 vyhl. č. 508/2009 Z. z. opakovaná úradná skúška, ktorú vykonáva Technická inšpekcia a.s., nahrádza odbornú prehliadku a odbornú skúšku. Jej vykonaním začínajú plynúť lehoty nasledujúcich odborných prehliadok a odborných skúšok. 

Za akých podmienok možno získať osvedčenie revízneho technika a pracovníka na opravy vyhradených technických zariadení plynových ?

Odborné vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie skúšky, odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv overuje Technická inšpekcia a.s. , v súlade s § 14 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Fyzická osoba musí spĺňať požiadavky uvedené v § 16 ods. 2 zák. a v § 16 alebo § 18 a v prílohe č. 11 k vyhl. č. 508/2009 Z. z. Uchádzač o vydanie osvedčenia revízneho technika musí absolvovať výchovu a vzdelávanie v rozsahu bodu 04.1 a osoby na opravy v rozsahu bodu 04.3 prílohy č. 5 k vyhl. č. 356/2007 Z. z. a musí o tom predložiť príslušné potvrdenie.

Ak chce revízny technik vykonávať tieto činnosti komplexne napr. na plynových kotloch, upozorňujeme, že v takomto prípade ide o činnosť aj na tlakovom zariadení a musia byť splnené aj požiadavky vzťahujúce sa na vyhradené technické zariadenie tlakové.

Stiahnite si Prihlášku na skúšky, termíny skúšok a pošlite na adresy našich pracovísk.

Pri navrhovaní plynových rozvodov sa uvažuje s konštantou pre zemný plyn K = 13,8. Akú hodnotu má táto konštanta pre bioplyn ?

Pre bioplyn sa konštanta K nedá presne určiť, pretože bioplyn nemá konštantné zloženie (je kolísavé). Jeho konštanta sa musí stanoviť pre odobratú vzorku a platí len v danom okamžiku. 

V akých lehotách majú byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky rozvodov plynu v bytovom dome ?

Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve musia byť kontrolované v súlade s § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, t.j. zamestnávateľ je povinný okrem iného zabezpečovať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v intervaloch určených osobitnými predpismi. V tomto prípade úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu – vyplýva to z § 13 ods. 7 uvedeného zákona. V danom prípade osobitným predpisom je vyhl. č. 508/2009 Z. z. a príslušné lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok týchto zariadení sú v prílohe č. 10 k vyhláške.

Pre rozvody plynov zaradených do skupiny Bg podľa prílohe 1 časti IV. vyhl. č. 508/2009 Z. z. a prílohy č. 10 sú lehoty odborných prehliadok 3 roky a lehoty odborných skúšok 6 rokov. Vykonáva ich revízny technik.

Musí mať fyzická osoba samostatne vykonávajúca opravy vyhradených technických zariadení plynových osvedčenie na túto činnosť ? Ak áno, kto takéto osvedčenie vydáva a podľa akých predpisov ?

Samostatne opravovať vyhradené technické zariadenia plynové môže fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, vykonávať len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti. Odbornú spôsobilosť overuje a osvedčenie vydáva Technická inšpekcia a.s. v zmysle § 14 ods. 1 písm. c) zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Na základe akých dokladov môže fyzická osoba vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradených technických zariadení plynových ?

Odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia môže pre inú fyzickú osobu alebo pre inú právnickú osobu vykonávať len zamestnávateľ, ktorý má oprávnenie na činnosť vydané v zmysle § 15 ods. 2 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, môže túto činnosť vykonávať bez oprávnenia, ak je odborne spôsobilá na jej vykonávanie a odbornú spôsobilosť preukazuje osvedčením podľa § 16 zákona.

Odbornú spôsobilosť fyzických aj právnických osôb na tieto činnosti overuje Technická inšpekcia a.s. v súlade s § 14 ods. 2 zákona.

Za akých podmienok môže zahraničná firma, ktorá je z Európskej únie, má certifikát vydaný podľa EN ISO 9001:2015 a oprávnenie na montáž platné vo svojej krajine, vykonávať montáž rozvodov plynov (vyhradených technických zariadení plynových) na Slovensku ?

Zahraničná firma môže uvedenú činnosť vykonávať len na základe oprávnenia, vydaného Technickou inšpekciou a.s. - oprávnenou právnickou osobou v zmysle § 15 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa akých predpisov je zamestnávateľ (prevádzkovateľ, podnikateľ) povinný zabezpečovať úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových ?

Povinnosť zamestnávateľa kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať okrem iného úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení je ustanovená v § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Osobitným predpisom v danom prípade je vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorá požiadavky na predpísané prehliadky a skúšky, ich evidenciu a pod. upresňuje v § 8 a lehoty opakovaných úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení plynových počas prevádzky určuje v prílohe č.10 k vyhláške.

Ak ide spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu v bytovom dome a nebytové priestory s výnimkou bytov a rodinných domov v osobnom vlastníctve úlohy zamestnávateľa plní spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome alebo správca spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, nebytových priestorov a príslušenstva, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov. Vyplýva to z § 13 ods. 7 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Mám kuričský preukaz na obsluhu kotlov V. triedy, vydaný v roku 2005 a nie je v ňom vyznačená doba platnosti. Platí aj v súčasnosti ?

V zmysle § 39 ods. 5 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov preukazy vydané do 30.6.2006 stratili platnosť najneskôr 30.4.2008, ak fyzická osoba, ktorá mala preukaz, neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu podľa § 16 ods. 4 tohto zákona, v súlade s bodom 04.2 prílohy č. 5 k vyhl. č. 356/2007 Z. z. Žiadosť na skúšku si môžete vypniť v elektronickej podobe na našom webe www.tisr.sk.  .

Koľko nízkotlakových plynových kotolní môže súčasne obsluhovať jedna osoba ?

Údaje o počte kotlov, ktoré môže obsluhovať jeden kurič, majú byť uvedené v prevádzkovom poriadku spracovanom organizáciou (prevádzkovateľom), ktorá má kotly v prevádzke. Bližšie informácie sú uvedené v § 10 ods. 1 a 2 vyhl. č. 25/1984 Zb. v znení neskorších predpiso

Za akých podmienok možno získať osvedčenie odborného pracovníka (revízneho technika) plynových zariadení (vzdelanie, odborná prax, školenie, overenie odbornej spôsobilosti, zoznam predpisov súvisiacich s danou činnosťou a pod.) ?

Podmienkov na vydanie osvedčenia pre fyzickú osobu je: 

  • vek najmenej 18 rokov,
  • úplné stredné odborné vzdelanie a 5 rokov odbornej praxe alebo vysokoškolské vzdelanie a 2 roky odbornej praxe, v súlade s prílohou č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.,
  • zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu,
  • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu bodu 04.1 prílohy č. 5 k vyhláške č. 356/2007 Z. z.
  • overenie odborných vedomostí.

Overovanie odbornej spôsobilosti vykonáva Technická inšpekcia a.s., ktorá je oprávnenou právnickou osobou, v súlade s § 14 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Technická inšpekcia a.s. vykonáva aj výchovnú a vzdelávaciu činnosť v súlade s vyhláškou č. 356/2007 Z. z.

Zoznam predpisov súvisiacich s danou činnosťou, získate v rámci odbornej prípravy podľa bodu 04.1 prílohy č. 5 k vyhláške č. 356/2007 Z. z., prípadne na našich pracoviskách, kde môžete získať aj ďalšie údaje o termínoch odbornej prípravy, termínoch overovania odbornej spôsobilosti, cenách a ďalšie podrobnosti – kontaktné údaje nájdete na tejto webovej stránke. Najvhodnejšie termíny konzultácii na pracoviskách TI a.s. sú pondelky.

Slovenské technické normy súvisiace s danou činnosťou nie sú voľne prístupné na internete a je potrebné si ich kúpiť.

Môže plynové zariadenie (pec) výkonom nad 0,5 MW obsluhovať jedna osoba ? Doposiaľ toto zariadenie obsluhovali dvaja pracovníci, zamestnávateľ v rámci úsporných opatrení zredukoval tento počet na jednu osobu.

Požiadavky na odbornú spôsobilosť obsluhy a prevádzku plynového zariadenia sú určené v sprievodnej technickej dokumentácii vyhradeného technického zariadenia v zmysle prílohy č. 3 k vyhláške č. 508/2002 Z. z. Počet osôb vykonávajúcich obsluhu zariadenia musí byť stanovený v prevádzkovom poriadku kotolne alebo pece.

V prípade ďalších nejasností alebo pochybností o správnosti rozhodnutia zamestnávateľa odporúčame obrátiť sa na príslušný Inšpektorát práce. 

V bytovom dome máme plynovú kotolňu na kúrenie a ohrev úžitkovej vody, v ktorej vraj stačí nastaviť požadovanú teplotu a pracuje samočinne. Náš správca spoločenstva vlastníkov bytov tvrdí, že obsluha nemusí mať žiadne skúšky. Aký doklad o spôsobilosti musí mať osoba vykonávajúca obsluhu kotlov?

V zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 17 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. obsluha kotlov na plynné palivo s výkonom vyšším ako 100 kW musí mať preukaz vydaný inšpekciou práce. Obsluha kotlov na plynné palivo s výkonom od 5 kW musí mať doklad o overení odborných vedomostí vydaný revíznym technikom pre plynové zariadenia alebo Technickou inšpekciou, a.s. Do úvahy sa berie výkon kotla a nie kotolne.

Je potrebné vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky rozvodov, prípojov a ventilov nebezpečných plynov (hélium, vodík, dusík, vzduch)?

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. ustanovuje vykonávať odborné prehliadky a skúšky na všetkých rozvodoch plynu.

Navyše na rozvodoch s tlakom nad 0,4 MPa musia byť vykonávané aj opakované úradné skúšky oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj Technická inšpekcia, a. s.

Výnimku tvoria rozvody pre meraciu a regulačnú techniku, ktoré sú súčasťou pracovných strojov a prístrojov. Takéto rozvody sa nepovažujú za vyhradené plynové zariadenia. Lehoty prehliadok a skúšok sú uvedené v prílohe č. 10 k vyhláške a závisia od tlaku plynu (do 0,4 MPa resp. nad 0,4 MPa).

Považuje sa vnútorný plynovod v rodinnom dome (z materiálu Alpex Gas), od napojenia do plynomeru v HUP po plynový kondenzačný kotol, vrátane bezpečnostných armatúr, za vyhradené technické zariadenie plynové skupiny B.g)? Stačí, aby revízny technik PZ vykonal jeho revíziu alebo musí byť vykonaná úradná skúška?

Podľa uvedených parametrov ide o vyhradené plynové zariadenie skupiny B.g) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.. Ak rodinný dom neslúži na podnikanie, postačuje revízia rozvodov, ktorú vykonáva revízny technik PZ, ak slúži na podnikanie, musí byť vykonaná úradná skúška oprávnenou právnickou osobou, ktorou je aj TI, a. s.

Požiadavky na vybavenie plynových kotolní stanovuje STN 07 0703. Je táto norma ešte platná? Na základe akých skutočností môže projektant upustiť od povinnosti vybaviť takúto kotolňu detektorom na CO?

STN 07 0703 je stále platná. Ustanovenia normy nie sú však záväzné a je na rozhodnutí projektanta, akým spôsobom dosiahne splnenie požiadaviek bezpečnosti a ochrany zdravia. Najvhodnejším riešením je použitie príslušnej normy, čo sa považuje zmysle § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

V opačnom prípade je potrebné vyhodnotiť neodstrániteľné nebezpečenstvá a posúdiť riziká v zmysle § 4 ods. 1 zákona. Ak sa preukáže, že neexistuje nebezpečenstvo vzniku CO s následnou možnosťou otravy napr. obsluhy, možno upustiť od povinnosti vybaviť takúto kotolňu detektorom na CO.

Kto organizuje a vykonáva aktualizačnú odbornú prípravu revíznych technikov PZ?

Aktualizačnú odbornú prípravu vykonávajú osoby oprávnené na výchovu a vzdelávanie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa § 27 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z. vydané Národným inšpektorátom práce. Ich zoznam je na webe Národného inšpektorátu práce.

Technická inšpekcia, a. s. tiež vykonáva túto činnosť. Podrobné údaje o termínoch, mieste konania a cene nájdete na našej webovej stránke: www.tisr.sk, prípadne Vám ich poskytneme na našich pracoviskách.

V akých lehotách sa musí vykonávať servis regulačnej stanice zemného plynu skupín A.f) a B.f) a podľa akého predpisu?

Je potrebné rozlišovať servis regulačnej stanice a odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky.

Servis sa vykonáva podľa technických podmienok výrobcu.

Odborné prehliadky pre skupiny A.f) a B.f) sa vykonávajú 1 x ročne, odborné skúšky každé 2 roky pre skupinu A.f) a každé 3 roky pre skupinu B.f).

Opakované úradné skúšky pre skupinu A.f) musia byť vykonávané každých 10 rokov. Je to uvedené v prílohe č. 10 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. a postupuje sa podľa STN 38 6405.

Pracujem ako druhá osoba v dvojčlennej obsluhe plynových zariadení skupín A.a),c),d),e), tvoriacich výrobný celok. Musím mať na obsluhu týchto zariadení preukaz alebo stačí len zaškolenie? Môžem zariadenia obsluhovať aj bez preukázania odbornej spôsobilosti, ak osoba s ktorou pracujem má preukaz?

V zmysle §16 zákona č. 124/2006 Z.z. a § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na obsluhu zariadení skupín A.a), c),e) je potrebný preukaz, ktorý vydáva inšpekcia práce.

Na obsluhu zariadení skupín A.d),g) postačuje doklad o overení vedomostí vydaný revíznym technikom v zmysle § 17 ods. 3 predmetnej vyhlášky alebo Technickou inšpekciou, a.s.

Pri dvojčlennej obsluhe (nie dvojsmennej) rozhoduje zamestnávateľ, či aj druhá osoba bude mať preukaz a podľa toho musí stanoviť aj kompetencie a povinnosti týchto osôb. Vyplýva to z § 6 ods. 1 písm. o) zákona č. 124/2006 Z. z.

Za akých podmienok možno získať oprávnenia na projektovanie a revízie domových prípojok rozvodu plynu?

Na projektovanie domových prípojok nepotrebujete oprávnenie od oprávnenej právnickej osoby (ďalej len „OPO“), ktorou je aj Technická inšpekcia, a. s. Musíte však mať osvedčenie autorizovaného stavebného inžiniera vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov (SKSI).

Na revízie (odborné prehliadky a odborné skúšky) musíte mať osvedčenie vydané inšpekciou práce. Požiadavky sú uvedené v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a v prílohe č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.: vzdelanie a prax, zdravotná spôsobilosť, odborná príprava v oprávnenej organizácii (zoznam týchto organizácií je na webe Národného inšpektorátu práce a takéto oprávnenie má aj TI, a. s.), overenie odborných vedomostí OPO (napr. TI, a. s.). 

Na výkon revízií budete potrebovať aj oprávnenie od OPO. Vydáva ho aj TI, a. s. a postupuje sa podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. Preveruje sa organizačné, technické a technologické vybavenie potrebné na danú činnosť. Odporúčame Vám navštíviť vedúceho oddelenia PZ na príslušnom pracovisku TI, kde Vám môžeme poskytnúť ďalšie podrobnosti súvisiace s Vašim prípadom.