Zákaznícky servis

Zamestnávateľ je povinný okrem iného zabezpečovať, aby nebola ohrozená bezpečnosť a zdravie zamestnancov, a na ten účel zabezpečovať potrebnú údržbu a opravy. Ďalej je povinný zabezpečiť kontroly a skúšky pracovného prostriedku oprávnenou osobou. Kto je „oprávnenou osobou“, ak ide o zariadenia, pri ktorých právne predpisy ani ostatné predpisy na zaistenie BOZP neustanovujú konkrétne požiadavky na vykonávanie týchto kontrol a skúšok (ich rozsah a lehoty) a ani kvalifikáciu „oprávnenej osoby“, a aká má byť v týchto prípadoch primeraná periodicita kontrol a skúšok ? 

Povinnosti zamestnávateľa uvádzané v otázke vyplývajú predovšetkým z § 6 ods. 1 písm. d) a § 9 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a z § 5 nariadenia vlády SR č. 392/2006 Z. z. 

V § 5 ods. 2 NV SR č. 392/2006 Z. z. je ustanovená povinnosť zamestnávateľa vykonávať kontrolu pracovného prostriedku v prevádzke (predpokladáme, že ide o strojové zariadenie). V zmysle ods. 3 tohto paragrafu ak vykonávanie kontrol a skúšok neustanovujú právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie BOZP, určí rozsah a periodicitu kontroly pracovného prostriedku zamestnávateľ v prevádzkovom predpise a to podľa jeho stupňa rizikovosti a konkrétnych prevádzkových podmienok (náročnosť prevádzky – záťaž, práca na jednu alebo viac zmien, a pod.).

V zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov platných v súčasnosti, pri strojoch vyrobených po roku 2000, je výrobca povinný definovať požiadavky na kontrolu, údržbu a opravy stroja v sprievodnej technickej dokumentáciiv návode na používanie.

Bežné prevádzkové kontroly stroja môže po zaškolení vykonávať aj obsluha stroja, určený odborný zamestnanec prevádzkovateľa, revízny technik alebo poverený (autorizovaný) zamestnanec výrobcu stroja.

Ak ide o kontrolu plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení z hľadiska bezpečnosti stroja, s písomným potvrdením bezpečného stavu (v prípade pochybností, sporných stanovísk alebo vzniku úrazu je vhodné mať písomný dôkaz bezpečnosti stroja - odborné stanovisko, osvedčenie,), kompetenciu na vykonávanie kontrol podľa § 5 nariadenia vlády č. 392/2006 Z. z. má Technická inšpekcia a.s. - oprávnená právnická osoba v zmysle § 14 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V konkrétnych prípadoch Vám podrobné vysvetlenie radi poskytneme na našich pracoviskách alebo na ústredí Technickej inšpekcie. Kontaktné adresy nájdete TU .

Skolaudovali sme stavbu (výrobnú halu), dodatočne sme zo zahraničia kúpili lis na plasty s ručným vkladaním a chceli by sme na ňom začať pracovať. Je potrebné nové kolaudačné konanie ?

Podľa uvedených údajov ide zrejme o strojové zariadenie, ktoré je v prílohe IV k nariadeniu vlády SR č. 436/2008 Z. z. a bolo dovezené z niektorého štátu EÚ. Za predpokladu, že na predmetnom strojovom zariadení bolo vykonané posúdenie zhody notifikovanou osobou (NB), výrobca alebo jeho splnomocnenec vydal vyhlásenie o zhode a zariadenie je označené značkou CE, podľa predpisov platných v SR v oblasti strojov, je potrebné postupovať v zmysle § 5 ods. 1 NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov (strojových zariadení), ktorý ustanovuje, že ak bezpečnosť pracovného prostriedku závisí od podmienok jeho inštalácie, zamestnávateľ je povinný zabezpečiť vykonanie kontroly pracovného prostriedku po jeho inštalovaní a pred jeho prvým použitím a kontroly po jeho nainštalovaní na inom mieste, aby zabezpečil správnu inštaláciu pracovného prostriedku a jeho správne fungovanie. Kontrolu vykonávajú oprávnené osoby podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Takouto oprávnenou osobou je Technická inšpekcia a.s. To znamená, že pri splnení uvedených podmienok, nové kolaudačné konanie nie je potrebné.

Máme záujem o prestavbu strojového zariadenia, po ktorej by sa zvýšila jeho produktivita a zároveň zvýšila bezpečnosť obsluhy. Je potrebné konzultovať úpravy s výrobcom zariadenia alebo stačí odsúhlasiť ich len s Technickou inšpekciou a.s.?

V zmysle Príručky na implementáciu smerníc založených na Novom prístupe a Globálnom prístupe kapitoly 2.1 (str. 17 slovenskej verzie) výrobky, ktoré boli podrobené dôležitým zmenám sa môžu považovať za nové výrobky, ktoré musia byť v súlade s ustanoveniami aplikovateľných smerníc, keď sú umiestnené na trh Spoločenstva a uvedené do prevádzky. Toto sa musí posúdiť na individuálnom základe, ak nie je stanovené inak. Predovšetkým, ak posudzovanie rizika vedie k záveru, že povaha rizika alebo úroveň rizika sa zvýšila, potom upravený výrobok by sa mal bežne považovať za nový výrobok. Osoba, ktorá vykonáva dôležité zmeny na výrobku, je zodpovedná za overenie, či tento výrobok má, alebo nemá byť považovaný za nový výrobok.

Z otázky nie je zrejmé o aké strojové zariadenie ide, kedy bolo vyrobené a kým. Z tohto dôvodu nie je možné dať presnú a jednoznačnú odpoveď, či je potrebné konzultovať modernizáciu (prestavbu) zariadenia s výrobcom. Ak zariadenie už nie je v záruke, z právneho hľadiska nie je potrebný súhlas výrobcu.

Ak ide o strojové zariadenie uvedené v prílohe IV k nariadeniu vlády SR č. 436/2008 Z. z. (ďalej len „NV“), ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia, po modernizácii (rekonštrukcii) strojového zariadenia pred jeho uvedením na trh a do prevádzky je potrebné vykonať ES skúšku typu podľa prílohy IX k NV. O vykonanie ES skúšky možno požiadať príslušné pracovisko Technickej inšpekcie a. s.

Ak ide o strojové zariadenie, ktoré nie je uvedené v prílohe IV k NV, taktiež odporúčame obrátiť sa na TI a. s., ktorá na základe písomnej žiadosti vykoná posúdenie zhody strojového zariadenia. Kontaktné údaje nájdete TU

Firma zakúpila starší (cca 30 ročný) hydraulický lis, potrebný na zabezpečenie jednej lisovacej operácie. Od tohto lisu nie je k dispozícií žiadna technická dokumentácia. Aby sme ho mohli dať do výroby uvažujeme v plnom rozsahu nahradiť elektroinštaláciu a k pôvodnému lisu ešte dorobiť posúvací stôl na hydraulický pohon a aj potrebnú technickú a sprievodnú dokumentáciu na prevádzkovanie.Túto úlohu riešia konštruktéri strojnej aj elektrickej časti. Okrem funkcie lisu je riešená i bezpečnosť - kryty, blokovanie funkcií a pod. Môže pri riešení takejto úlohy Technická inšpekcia a.s. poskytnúť poradenskú službu už v pri spracúvaní konštrukčnej dokumentácie alebo môže posúdiť zariadenie až po jeho rekonštrukcii ?

Technická inšpekcia a.s. (ďalej len „TI“), ako autorizovaná osoba (AO, SKTC – 169), notifikovaná osoba (NB, identifikačný kód 1354) a akreditovaný inšpekčný orgán (AIO, osvedčenie o akreditácii č. I-001), v zmysle podmienok autorizácie a akreditácie, nesmie vykonávať žiadnu poradenskú činnosť – to zn. navrhovať technické riešenia pri rekonštrukcii strojov. TI a.s. vykonáva informačnú činnosť v oblasti všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, ktoré sa na danú problematiku vzťahujú, vrátane interpretácie jednotlivých ustanovení harmonizovaných noriem pre strojové zariadenia. Vyjadrovanie sa k súladu konštrukčnej dokumentácie s požiadavkami bezpečnosti technických zariadení už počas tvorby jej jednotlivých stupňov po častiach sa však za poradenstvo nepovažuje. Posúdenie konštrukčnej a inej dokumentácie pred začatím fyzických zásahov do stroja považujeme za ekonomicky výhodnejšie.

Na predmetné strojové zariadenie (určený výrobok) sa vzťahuje § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorý ustanovuje, že určené výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh ako použité alebo ktoré sa po podstatnej úprave opätovne uvádzajú na trh, sa považujú za určené výrobky prvýkrát uvedené na trh.

Toto strojové zariadenie (hydraulický lis) je uvedené v prílohe IV k nariadeniu vlády SR č. 436/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na strojové zariadenia (ďalej len "NV“). Podľa tohto NV TI, ako autorizovaná osoba a notifikovaná osoba, môže v zmysle svojich kompetencií na požiadanie vykonať : 

  • posúdenie súboru technickej konštrukčnej dokumentácie navrhovanej rekonštrukcie (modernizácie) uvedeného strojového zariadenia v zmysle prílohy VII k NV a
  • posúdenie zhody a ES skúšku typu tohto zariadenia, vrátane jeho prídavných zariadení

Pri spracúvaní dokumentácie a modernizácii lisu je vhodné postupovať najmä v súlade s týmito normami : STN EN 693 + A1 (21 0701): 2009, STN EN 60204-1 (33 2200): 2007, STN EN ISO 12100 (83 3001): 2011, STN EN ISO 13849-1, 2 (83 3313): 2008 ako aj ďalšími súvisiacimi STN.

Konkrétne podmienky spolupráce možno dohodnúť na príslušnom pracovisku TI. Kontaktné údaje nájdete TU

Je potrebné, aby na výrobok, ktorý je vyrábaný v EÚ a má už certifikát zhody vydaný v iných krajinách EÚ, bol vydaný aj certifikát od autorizovanej osoby na Slovensku ?

Certifikát zhody vydaný notifikovanou osobou (NB) v ktoromkoľvek štáte EÚ platí v celej EÚ a nie je potrebné ho na Slovensku opätovne potvrdzovať autorizovanou osobou (AO) ani notifikovanou osobou (NB) . Odporúčame preveriť, či vyhlásenie o zhode sa vzťahuje na celý komplex strojového zariadenia. V súlade s § 5 nar. vlády č. 392/2006 Z. z. je potrebné vykonať kontrolu strojového zariadenia na mieste jeho budúcej prevádzky pred jeho prvým uvedením do prevádzky oprávnenou osobou. Takúto kontrolu je možné dohodnúť na miestne príslušnom pracovisku TI. 

Na kúpalisku máme v prevádzke tobogany. Je potrebné, aby boli certifikované autorizovanou alebo notifikovanou osobou ?

Súčasná legislatíva v SR nevyžaduje osobitné posúdenie uvedeného výrobku autorizovanou alebo notifikovanou osobou a vydanie príslušného certifikátu. Avšak predmetný výrobok musí spĺňať všeobecné požiadavky na jeho bezpečnosť v zmysle nariadenia vlády SR č. 404/2007 Z. z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.Z tohto hľadiska je potrebné aby výrobca alebo dovozca posúdil zhodujeho vlastností s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi a vydal vyhlásenie o zhode t.j. že výrobok je bezpečný v zmysle technických požiadaviek súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem. Tento dokument by mal byť súčasťou dodávky uvedených výrobkov (§ 5 zákona č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov). 

Má vyhlásenie o zhode výrobku s technickými požiadavkami obmedzenú dobu platnosti ?

Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje aj na vyhlásenie o zhode výrobku s technickými požiadavkami ustanovenými technickými predpismi, dobu platnosti výslovne neobmedzuje.Obmedzenie však vyplýva z platnosti príslušného nariadenia vlády SR (smernice EÚ) alebo technických noriem, ktoré boli použité pri posudzovaní zhody – to znamená, že ak skončí platnosť príslušného NV SR (smernice EÚ) alebo technickej normy, skončí aj platnosť vyhlásenia o zhode výrobku. Orgány trhového dohľadu (SOI, NIP, POI a ďalšie) požadujú pri kontrole výrobku aktuálne vyhlásenie o zhode výrobku t. j. podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa na výrobok vzťahujú.

Je potrebné, aby na výrobok, ktorý je vyrábaný v EÚ a má už certifikát zhody vydaný v iných krajinách EÚ, bol vydaný aj certifikát od autorizovanej osoby na Slovensku ?

Certifikát zhody vydaný notifikovanou osobou (NB) v ktoromkoľvek štáte EÚ platí v celej EÚ a nie je potrebné ho na Slovensku opätovne potvrdzovať autorizovanou osobou (AO) ani notifikovanou osobou (NB).