Zákaznícky servis

Chcem založiť firmu, ktorá by sa zaoberala maloobchodným predajom vykurovacej techniky, techniky na výrobu TÚV, solárnych systémov pre domácnosti, montážnymi a servisnými prácami vrátane revízií tejto techniky a systémov. Aké oprávnenie prípadne aj školenia potrebujem na vykonávanie týchto činností ?

Na maloobchodný predaj nepotrebujete žiadne oprávnenie od Technickej inšpekcie. Na montáž a servis je vhodné mať oprávnenie na činnosť vydané našou organizáciou. 

Z hľadiska vydania oprávnenia nie je potrebné žiadne osobitné školenie alebo kurz. Musíte mať k dispozícii len potrebné vybavenie (stroje, prístroje, predpisy a normy a zabezpečovanie ich aktualizácie a pod.). 

Revízny technik v zmysle § 16 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov musí absolvovať odbornú prípravu a následne absolvovať skúšky u oprávnenej právnickej osoby. Technická inšpekcia a.s. je oprávnenou osobou na výchovu a vzdelávanie a aj oprávnenou právnickou osobou. Po úspešnom absolvovaní skúšky miestne príslušný inšpektorát práce (podľa miesta skúšky) vydá absolventovi príslušné osvedčenie. Odporúčame najskôr získať osvedčenie revízneho technika a až potom žiadať o vydanie oprávnenia. 

Ďalšie podrobnosti Vám radi poskytneme na našich pracoviskách.

Je dovolené používať švové oceľové potrubia na rozvod stlačeného vzduchu ?

Používanie švových a bezšvových oceľových potrubí na uvedený účel nie je predpismi nijako obmedzené. Podľa komentárov Európskej komisie pre tlakové zariadenia švové potrubia sú považované za vhodný materiál rovnako ako bezšvové.

V prípade zváraných potrubí výrobca musí mať technologické postupy na zváranie, zváračov a NDT podľa príslušných noriem (EN ISO 15614-1, EN ISO 9606-1, EN ISO 9712 a pod.) a v inšpekčnom certifikáte podľa EN 10204 musí deklarovať aké skúšky zvarov vykonal a ich výsledky. 

Aký predpis ukončil platnosť preukazov na obsluhu kotlov ?

Podľa § 39 ods. 5 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) osvedčenie a preukaz vydané do 30.6.2006 sa považujú za osvedčenie a preukaz podľa § 16 zákona, ak fyzická osoba, ktorá má osvedčenie alebo preukaz, absolvovala aktualizačnú odbornú prípravu. Pri nesplnení tejto požiadavky osvedčenie alebo preukaz stratili platnosť najneskôr 30.4.2008. Ak teda kurič neabsolvoval aktualizačnú odbornú prípravu musí postupovať podľa § 16 zákona, t.j. absolvovať výchovu a vzdelávanie podľa bodu 02.2 prílohy č. 3 k vyhl. č. 356/2007 Z. z. a skúšky podľa § 14 zákona a § 17 vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Oprávnenou právnickou osobou a osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie je aj Technická inšpekcia a.s. 

Súčasťou prenosného kufríkového resuscitačného prístroja je aj nádoba so stlačeným kyslíkom s objemom 2 l a tlakom 20 MPa. Do akej skupiny patrí táto nádoba v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z. ?

Nádoby na prepravu plynov (t.j. aj nádoby na kyslík) sú zaradené v zmysle prílohy č. 1 k vyhl. č. 508/2009 Z. z. do skupiny Bc.

Aký je postup pri získavaní odbornej spôsobilosti revízneho technika tlakových zariadení ?

Najskôr je potrebné absolvovať výchovu a vzdelávanie (odbornú prípravu) podľa bodu 02.1 prílohy č. 3 k vyhl. č. 356/2007 Z. z.

Po absolvovaní odbornej prípravy je potrebné overiť odbornú spôsobilosť na základe prihlášky u oprávnenej právnickej osoby, v súlade s § 14 a § 16 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhl. č. 508/2009 Z. z.

Osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie a oprávnenou právnickou osobou je aj Technická inšpekcia a.s. 

Žiadosť na získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika tlakových zariadení je možné vyplniť TU.

Považuje sa za obsluhu zariadenia aj zapínanie a vypínanie hydraulického agregátu, ktorého súčasťou je aj vyhradené technické zariadenie tlakové (hydraulický akumulátor) ?

V tomto prípade ide predovšetkým o obsluhu strojového zariadenia – hydraulického agregátu. Požiadavky na jeho obsluhu uvádza výrobca v návode na používanie. Hydraulický akumulátor je súčasťou strojového zariadenia, preto nepovažujeme za potrebné vlastniť preukaz na obsluhu tohto vyhradeného technického zariadenia tlakového, ak ide len o zapínanie a vypínanie strojového zariadenia. 

Kotol má na prevádzkový termostat nastavený na 102 ºC a havarijný na 114 ºC. Ide o teplovodný alebo horúcovodný kotol ?

Ak má kotol havarijný termostat nastavený na teplotu vyššiu ako 110 ºC ide o horúcovodný kotol, pri nižšej teplote ide o teplovodný kotol. Je to uvedené v prílohe č. 1 k vyhl. č. 508/2009 Z. z. (vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny Ba) a v § 2 vyhl. č. 25/1984 Zb. v znení neskorších predpisov. Po prestavení havarijného termostatu na teplotu 110 ºC a nižšiu bude kotol zaradený medzi teplovodné.

V dokumentácii k dodanému kotlu, odvolávajúc sa na EN 12828, výrobca uviedol, že pri kotloch do 300 kW je možné upustiť od ochrany proti nedostatku vody, ak je zabezpečené, že pri jej nedostatku nemôže dôjsť k prehriatiu vody nad dovolenú hranicu. V článku 4.6.2.3 STN EN 12828 je uvedené, že poistné zariadenie proti nedostatku vody alebo iné vhodné zariadenie nie je potrebné pri menovitom výkone väčšom ako 300 kW. Ktoré údaje sú správne ?

V anglickej verzii EN 12828 je uvedené, že poistné zariadenie proti nedostatku vody nie je potrebné pre zdroje s menovitým výkonom do 300 kW. Ide teda o chybný preklad slovenskej verzie normy. O chybe sme informovali SÚTN a požiadali o opravu textu.

Sme zahraničnou firmou a na základe objednávky chceme vykonávať montáž kúrenia, vodoinštalácie a vzduchotechniky na Slovensku. Je na túto činnosť potrebné oprávnenie vydané oprávnenou právnickou osobou ?

Montáž zariadení, ktoré nie sú vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými môže vykonávať aj spoločnosť bez oprávnenia vydaného oprávnenou právnickou osobou, t.j. aj zahraničná spoločnosť.

Za nevyhradené technické zariadenia tlakové sa považujú potrubia na teplovodné vykurovanie (do 110 ºC), potrubia na rozvod pitnej a úžitkovej vody (do 110 ºC) a potrubia na rozvod vzduchu .

Nevzťahuje sa to na montáž tlakových nádob a kotlov, ktoré sú súčasťou uvedených rozvodov – na túto činnosť je potrebné oprávnenie vydané oprávnenou právnickou osobou.

Na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opravy vyhradeného technického zariadenia tlakového zahraničná firma musí mať oprávnenie vydané oprávnenou právnickou osobou na Slovensku, v súlade s § 14 a § 15 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Oprávnenou právnickou osobou je aj Technická inšpekcia a.s. Termín „oprava“ zahŕňa nasledovné činnosti:

 • rozoberanie a skladanie zariadenia na účely opravy, preventívnej opravy a údržby a vykonávanie opravy a údržby,

 • rozoberanie a skladanie zariadenia na účely rekonštrukcie,

 • montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky, s výnimkou činností definovaných v moduloch posudzovania zhody určených výrobkov, ktoré sa vykonávajú na mieste budúcej prevádzky (napr. záverečná skúška tlakovej zostavy na mieste prevádzky – modul G podľa NV č. 1/2016 Z. z.).

Bližšie podrobnosti nájdete TU , prípadne Vám ich radi poskytneme na našich pracoviskách.

Dodávateľ technológie do kotolne požaduje, aby odborné prehliadky dodaných vyhradených technických zariadení počas záručnej doby vykonávali iba osoby, ktorým to umožní (jeho zamestnanci alebo osoby, s ktorými má dodávateľ zmluvný vzťah na vykonávanie tejto činnosti). Je takýto postup v súlade s platnými právnymi predpismi ? Nejde o obmedzovanie určitého druhu kontrolnej činnosti ?

Všeobecne platí, že odborné prehliadky vyhradených technických zariadení tlakových môžu vykonávať osoby s príslušným osvedčením na túto činnosť, vydaným oprávnenou právnickou osobou alebo inšpektorátom práce. Zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 6 a § 9 stanovuje zamestnávateľovi okrem iného aj povinnosť vykonávať opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečovať úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení, nerieši však spôsob zabezpečovanie týchto prehliadok a skúšok. Povinnosť vykonávať pravidelné kontroly alebo skúšky pracovných prostriedkov vyplýva aj z § 5 ods. 2 NV SR č. 392/2006 Z. z.

Výrobcovia, počas záručnej doby zariadenia, si zvyčajne vyhradzujú právo kontrolovať toto zariadenie len prostredníctvom svojich zmluvných partnerov. Je to vecou dohody medzi dodávateľom a odberateľom. Ide tu skôr o problém súvisiaci so zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa.Technická inšpekcia a.s. nerieši takéto zmluvné vzťahy a ani nemôže do nich zasahovať, preto odporúčame obrátiť sa s týmto problémom na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Čo má obsahovať prihláška na overenie odbornej spôsobilosti v zmysle § 18 vyhl. č. 508/2009 Z. z. a príslušné potvrdenie o odbornej praxi ?

Potvrdenie o odbornej praxi vydáva zamestnávateľ a potvrdí v ňom, že žiadateľ o osvedčenie sa zúčastňoval na vykonávaní činností, na ktoré žiada osvedčenie, v čase od... do...Ak je žiadateľom samostatne zárobkovo činná osoba, sama si vystaví takéto potvrdenie.

Prihláška na overenie odbornej spôsobilosti je TU

Podľa akého predpisu je zamestnávateľ (prevádzkovateľ, podnikateľ) povinný vypracovať a viesť harmonogram a evidenciu vyhradených technických zariadení a ich úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok ?

Povinnosť zamestnávateľa kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení, viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu, záznamy a evidenciu súvisiacu s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci a na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať okrem iného úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení je ustanovená v § 6 ods. 1 písm. n) a § 9 ods. 1 písm. a) zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Osobitným predpisom v danom prípade je vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorá požiadavky na predpísané prehliadky a skúšky, ich evidenciu a pod. upresňuje v § 8 a lehoty opakovaných úradných skúšok, odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení počas prevádzky určuje v prílohách č. 5, 7, 8 a 10 k vyhláške.

Naša firma chce vykonávať dodávateľsky odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení. Aké doklady sú potrebné pri vybavovaní oprávnenia a aké požiadavky je potrebné splniť ?

Pri vybavovaní oprávnenia na uvedené činnosti je potrebné predložiť a preukázať:

 • výpis z obchodného registra,

 • odbornú spôsobilosť zamestnancov, ktorí budú prehliadky a skúšky vykonávať a ich pracovné zmluvy,

 • meracie prístroje a zariadenia, potrebné na vykonávanie činnosti a zabezpečenie ich kalibrácie,

 • technické predpisy a technické normy súvisiace s činnosťou a zabezpečenie ich aktualizovania,

 • vybavenie OOPP,

 • pracovné priestory (nájomná zmluva, list vlastníctva a pod.),

 • certifikát vydaný v zmysle EN ISO 9001 alebo, ak ho firma nevlastní, popis výkonu činnosti (pracovné postupy, smernice na činnosť a pod.).

Odporúčame na začiatku vybavovania oprávnenia vyplniť elektronickú žiadosť a zaslať ju na príslušné pracovisko Technickej inšpekcie a.s.

Musia byť vykonávané odborné prehliadky a odborné skúšky plynového kotla v rodinnom dome :

Kotly umiestnené v rodinných domoch nepodliehajú pravidelným prehliadkam a skúškam podľa predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Odporúčame však vykonávať (alebo si zabezpečiť ich vykonanie) prehliadky a údržbu kotla podľa predpisov jeho výrobcu. Malo by to byť vo vlastnom záujme majiteľa domu alebo nájomníka.

V zmysle zák. č. 314/2012 Z. z. však bude potrebné zabezpečiť si kontrolu vykurovacej sústavy oprávnenou osobou v zákonom určených lehotách. Ide o kontroly kotlov a vykurovacích sústav s výkonom väčším ako 20 kW, ktoré súvisia s účinnosťou kotla a týkajú sa ochrany životného prostredia.

Aký preukaz je potrebný na obsluhu výmenníkových a redukčných staníc (médium je para s tlakom do 3 bar) ?

Uvedené stanice pozostávajú z tlakových nádob, ktoré sú vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými. Na obsluhu tlakových nádob je potrebný preukaz (alebo doklad o overení odborných vedomostí) vydaný v súlade s § 14 a § 16 zák. č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. Doklad o overení odborných vedomostí možno získať aj na Technickej inšpekcii a.s..

Na základe akých predpisov môže mať kotolňa občasnú obsluhu ?

Spôsob obsluhy kotlov (občasná alebo trvalá obsluha) určuje výrobca kotla v návode na prevádzku. Rovnako spôsob obsluhy musí popísať aj prevádzkovateľ kotolne v miestnych prevádzkových pokynoch. Technicky musia byť kotolňa a kotol vystrojené tak, aby nemohla nastať nebezpečná situácia (prehriatie kotla, strata vody, nezapálenie horáka v kotle a pod.) alebo aby pri jej prípadnom vzniku došlo k vypnutiu kotla alebo obmedzeniu jeho prevádzky. Vo veci zabezpečovania občasnej obsluhy odporúčame obrátiť sa na výrobcu kotla.

Existuje nejaký predpis, alebo vyjadrenie TI k občasnej pochôdzkovej kontrole prevádzky parných, alebo horúcovodných kotlov (kontrola po 72 hodinách), ktoré vyhovujú nemeckej norme TRD 604-72 hodín a STN EN 12952 resp. STN EN 12953. 

K systémom občasnej obsluhy kotlov Technická inšpekcia a.s. vydala v minulosti stanoviská podľa vtedy platného zákona č. 330/1996 Z. z. V súčasnej dobe, ak je takýto systém posúdený notifikovanou osobou podľa smernice 2014/68/EU (nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov), nie je potrebné jeho opätovné schválenie Technickou inšpekciou a.s. K systému občasnej obsluhy kotla výrobca musí dodať vyhlásenie o zhode a návod na obsluhu.

Aké odborné vzdelanie a podmienky musí spĺňať fyzická osoba, ktorá chce získať preukaz na obsluhu vyhradených plynových a tlakových zariadení ?

V zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov a § 17 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. na obsluhu vyhradených plynových a tlakových zariadení nie je potrebné preukazovať odborné vzdelanie. Podmienky na vydanie preukazu sú tieto:

 • vek najmenej 18 rokov,

 • zdravotná spôsobilosť,

 • absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu vyhlášky MPSVR SR č. 356/2007 Z. z.,

 • overenie odborných vedomostí.

Odbornú prípravu a overenie odborných vedomostí vykonáva aj Technická inšpekcia a.s.

Podľa akých predpisov má postupovať spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak sa rozhodne odstúpiť od zmluvy so správcom spoločných častí a zariadení domu a zabezpečovať si údržbu kotolne obyvateľmi domu, prípadne dodávateľsky podľa vlastného výberu ? Ide o kotolňu umiestnenú v jednej miestnosti bytového domu s troma plynovými kotlami, každý s výkonom 50 kW.

V zmysle § 16 vyhlášky č. 25/1984 Zb. v znení neskorších predpisov na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach je potrebné vykonávať v nich odborné prehliadky minimálne raz ročne. Odborné prehliadky vykonáva odborný pracovník (revízny technik) s osvedčením podľa § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, vydanom na odborné prehliadky a skúšky kotlov supiny B písm. a) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Pri odbornej prehliadke kotolne musia byť predložené aj doklady o odborných prehliadkach a odborných skúškach, alebo opakovaných úradných skúškach, ktoré nahrádzajú odborné prehliadky a odborné skúšky, týchto zariadení:

 • plynových zariadení (plynových horákov, regulačnej stanice),

 • elektrických zariadení (elektrických rozvodov v kotolni),

 • tlakových zariadení (kotlov, expanzných nádob, ventilov).

Odborné prehliadky a odborné skúšky týchto zariadení vykonávajú revízni technici s príslušným osvedčením na tieto činnosti. Opakované úradné skúšky vykonáva Technická inšpekcia a.s.. Tieto doklady o vykonaných odborných prehliadkach, odborných skúškach a opakovaných úradných skúškach týchto zariadení sú podkladom na vydanie správy o odbornej prehliadke kotolne.

Musí byť k poistnému zariadeniu tlakovej nádoby k dispozícii osvedčenie vydané oprávnenou organizáciou ? Ak áno, podľa akého predpisu sa osvedčenie vydáva a akú dobu platí ?

Poistné zariadenie tlakovej nádoby je vyhradeným tlakovým zariadením skupiny B písm. e) podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. a aj určeným výrobkom podľa NV SR č. 1/2016 Z.z. v znení neskorších predpisov (smernice č. 2014/68/EU o tlakových zariadeniach).

V danom prípade sú dve možnosti:

 • Poistné zariadenie je novým výrobkom, prvýkrát uvedeným do prevádzky. V takomto prípade výrobca musí k zariadeniu vydať vyhlásenie o zhode podľa NV SR č. 1/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov (smernice č. 2014/68/EU), v ktorom musia byť deklarované jeho parametre, ako napr. výkon, otvárací tlak a pod. Osvedčenie v tomto prípade by bolo potrebné len ak by sa zmenil otvárací tlak oproti hodnote uvedenej vo vyhlásení o zhode.

 • Poistné zariadenie je pôvodným, už prevádzkovaným výrobkom. V takomto prípade je potrebné vykonávať v pravidelných intervaloch kontrolu otváracieho tlaku na skúšobnej stolici a vykonať aj opravu zariadenia. Kontrola otváracieho tlaku sa vykonáva minimálne raz za 10 rokov v zmysle prílohy č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. Kontroly otváracieho tlaku a opravy poistných zariadení môžu vykonávať len organizácie, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a fyzická osoba, ktorá vykonáva túto kontrolu, musí mať osvedčenie podľa § 16 tohto zákona.

Príslušné oprávnenia vydáva Technická inšpekcia a.s. po overení odbornej spôsobilosti. Osvedčenie osobám vydáva inšpektorát práce.

Naša firma kúpila kompresor s 200 l zásobníkom. Doklady a dokumentáciu, ktoré sme dostali od dodávateľa nemôžeme nájsť. Naše otázky k danej problematike: Aké doklady a dokumentácia musia byť k danému zariadeniu, kedy musia byť k dispozícii, ktorý predpis určuje ich archivovanie a akým kontrolám, revíziám a skúškam zariadenie podlieha ?

Dodávateľ Vám zrejme s kompresorom a príslušnou tlakov u nádobou (zásobníkom) dodal vyhlásenie o zhode zariadenia s príslušnými predpismi a návod na jeho obsluhu s technickými údajmi nádoby, poistného ventilu a pod. Povinnosť viesť a uchovávať predpísanú dokumentáciu kompresora vrátane nádoby je stanovená v § 6 ods. 1 písm. n) a § 13 ods. 2 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov a v § 8 písm. a) vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Návod na obsluhu musí byť k dispozícii stále pri prevádzke zariadenia, ostatné doklady sú potrebné pri úradných skúškach nádoby, prehliadkach a skúškach kompresora a môže ich pri výkone dozoru vyžadovať aj Inšpekcia práce.

Nádoba kompresora, vrátane poistného ventilu, podlieha odborným prehliadkam a odborným skúškam, ktoré vykonáva revízny technik a opakovaným úradným skúškam, ktoré vykonáva Technická inšpekcia a.s. v lehotách podľa prílohy č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.

Prehliadky a skúšky samotného kompresora vykonáva Technická inšpekcia a.s. v zmysle § 14 ods. 1 písm. d) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pri strate dokladov a dokumentácie odporúčame obrátiť sa na dodávateľa, prípadne výrobcu, so žiadosťou o vyhotovenie duplikátov.

Aké oprávnenia vydané Technickou inšpekciou a. s., povolenia alebo iné doklady sú potrebné pri zabezpečovaní prevádzky kotolne ? Ide o malú kotolňu pre 8 bytových jednotiek, s dvoma kotlami na zemný plyn, každý s výkonom 68 kW.

Na samotné prevádzkovanie kotolne nie je potrebné žiadne oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s.. Pravdepodobne je potrebný nejaký doklad vydaný v zmysle zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike.

Pri prevádzkovaní kotolne je potrebné vykonávať odborné prehliadky, odborné skúšky a opakované úradné skúšky technických zariadení kotolne. Opakované úradné skúšky vykonáva Technická inšpekcia a.s. Tieto úkony musí zabezpečovať správca kotolne (resp. majiteľ).

Kto môže vykonávať funkciu kuriča kotla s výkonom do 50 kW ?

Kotly na plynné palivo s výkonom do 100 kW vrátane sú v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. považované za vyhradené technické zariadenia plynové sk B písm h). To znamená, že obsluha kotla msí mať doklad o overení odborných vedomostí vydaný Technickou inšpekciou, a.s. alebo revíznym technikom.

Žiadateľ o overenie odbornej spôsobilosti musí mať minimálne 18 rokov, dobrý zdravotný stav na túto činnosť potvrdený lekárom, musí absolvovať aspoň týždenný zácvik pod dozorom skúseného kuriča a poznať zariadenie, ktoré bude obsluhovať (kotol, zabezpečovacie zariadenia, vykurovací systém, systém dodávania paliva).

Overenie odbornej spôsobilosti možno vykonať aj na Technickej inšpekcii a.s. po vyplnení formulára elektronickej žiadosti  alebo kontaktovaním našich pracovísk.

Naša spoločnosť si objednala u výrobcu v Českej republike kotol na spaľovanie biomasy, ktorý sa vyrába podľa noriem ČSN a EÚ (parametre kotla: výkon 2 x 13 MW, tlak pary 60 bar, teplota pary 465 ºC). Aké doklady, zvláštne povolenia, prípadne úpravy budú potrebné pri prevádzkovaní kotla v SR ?

Výrobca musí ku kotlu vydať vyhlásenie o zhode a prevádzkové pokyny (napr. vo forme pasportu) a kotol musí byť označený značkou zhody CE.

Ak montáž kotla a jeho výstroja nebude súčasťou dodávky výrobcu kotla, musí ju vykonať organizácia s oprávnením príslušného rozsahu, vydaným v súlade s § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Na výstroj kotla sa vzťahujú rovnaké požiadavky, ako na samotný kotol, t.j. musí byť vydané vyhlásenie o zhode a označený značkou zhody CE.

Pred uvedením kotla do prevádzky musí byť vykonaná prvá úradná skúška v rozsahu skúšky pred uvedením do prevádzky. Skúšku vykonáva Technická inšpekcia a.s.

Obsluha kotla musí mať kuričský preukaz na obsluhu kotlov III. triedy na pevné palivo, vydaný inšpekciou práce. Overenie odborných vedomostí vykonáva Technická inšpekcia, a.s.

Naša spoločnosť navrhla, vypočítala a skonštruovala tlakové zariadenie (kotol). Zariadenie nám vyrobí subdodávateľ. V zmysle § 2 písm. b) zákona č. 436/2003 Z. z. chceme k výrobku pripojiť naše obchodné meno a vyhlásiť sa za výrobcu. Posúdenie zhody chceme urobiť podľa modulu G u tohto subdodávateľa. Možno postupovať takýmto spôsobom ?

V zmysle nariadenia vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach, v znení neskorších predpisov, možno postupovať takýmto postupom.

Spoločnosť, ktorá sa vyhlási za výrobcu tlakového zariadenia, musí vykonať posúdenie zhody zariadenia alebo nechať vykonať posúdenie zhody notifikovaným orgánom (t. j. musí mať certifikát vydaný na svoje meno) a nesie plnú zodpovednosť za toto zariadenie.

V našej firme máme tlakové nádoby plnené vodíkom, dusíkom, héliom a vzduchom. Vodík sa považuje za nebezpečnú látku. Aké doklady musí mať osoba obsluhujúca TN na nebezpečné látky?

V zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z.z. tlakové nádoby môžu obsluhovať osoby, ktoré majú doklad o overení odborných vedomostí vydaný inšpektorátom práce.

Overenie odborných vedomostí vykonáva aj Technická inšpekcia, a.s.

Odporúčame kontaktovať naše najbližšie pracovisko, ktoré Vám poskytne ďalšie detailné informácie (cena, postup, termíny a pod.). Kontakty sú na www.tisr.sk

V prílohe č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. nie sú odkazy na konkrétne platné STN. Ak je napr. tlakové zariadenie v rozpore s STN 69 0012 alebo STN 07 0710, prevádzkovateľa to k ničomu nezaväzuje, pretože tieto normy nie sú záväzné. Podľa akých predpisov sa teda odborné prehliadky a odborné skúšky majú vykonávať?

V zmysle zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii, dodržiavanie STN je dobrovoľné okrem prípadov, keď ich dodržiavanie vyžaduje tento zákon alebo iný technický predpis. To znamená, že pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok sa nemusia používať, ak prevádzkovateľ použije iný postup, ktorý je minimálne na rovnakej úrovni bezpečnosti.

V prospech používania STN hovorí § 38 ods.1 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP, v znení neskorších predpisov, kde sa uvádza: „Ak zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je zamestnávateľom, plnia povinnosti ustanovené týmto zákonom a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci spôsobom alebo postupom upraveným v STN, toto plnenie sa považuje za splnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; tieto povinnosti možno splniť aj iným preukázateľne primeraným spôsobom.“ To znamená, že ak zamestnávateľ nepoužije platné STN, musí vypracovať postup skúšania na základe analýzy rizík, za ktorý zodpovedá v plnom rozsahu.

Oceľová nádoba o objeme 300 000 litrov pracuje s médiom vzduch o podtlaku (vákuu) 0,01 Pa. Je táto nádoba vyhradeným technickým zariadením tlakovým? Má sa pri návrhu a výrobe dodržiavať PED (Smernica 2014/68/EU)? Pri uvádzaní do prevádzky musí byť dodržané NV SR č. 392/2006? V prevádzke majú byť dodržiavané ustanovenia vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. alebo toto zariadenie môže byť definované ako strojové, prípadne iné zariadenie?

Nádoba sa považuje za VTZ tlakové, pretože vyhláška č. 508/2009 Z. z. nerozlišuje, či ide o vonkajší alebo vnútorný tlak. To znamená, že aj prevádzka sa riadi touto vyhláškou.

Pri návrhu a výrobe sa nepoužíva smernica 2014/68/EU, pretože tá to vylučuje (pozri komentár 1/13). Pri návrhu a výrobe je potrebné použiť vyhlášku č. 508/2009 Z. z. a príslušné normy, napr. STN EN 13445.

NV SR č. 392/2006 Z. z. sa vzťahuje na nádobu, pretože je to pracovný prostriedok. Nádoba je súčasť stroja, ale má vlastný režim, t.j. návrh, výrobu a prevádzku. Neposudzuje sa podľa napr. 2006/42/EC smernice o strojových zariadeniach.

V kotolni máme namontovaný EXPANZOMAT ERE 200 s objemom 200 l, ktorý je zabezpečený poistným ventilom 0,25 MPa. Ide o nerozoberateľnú tlakovú nádobu, vyrobenú v roku 1997. Sme povinní vykonávať vnútorné prehliadky, tlakové skúšky a úradné skúšky tejto nádoby a v akých lehotách?

Úradné skúšky tejto tlakovej nádoby sa musia vykonávať v lehotách uvedených v prílohe č. 5 k vyhláške č. 508/2009 Z. z..

Zákon č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 508/2009 Z. z. nestanovujú výnimku pre nerozoberateľné nádoby.

V norme STN 69 0012 sú však výnimky z rozsahu skúšky, ktorý je popísaný v tejto norme. To znamená, že raz za 5 rokov sa vykoná skúška tesností a kontrola hrúbky steny meraním pomocou ultrazvuku.

Je prenosný kompresor stlačeného vzduchu s objemom 24 l a tlakom 0,8 MPa vyhradeným technickým zariadením tlakovým skupiny B.b)1? V ktorom predpise alebo norme je definícia tlakovej nádoby stabilnej?

V zrušenej STN 69 0010 - 1.1 bola tlaková nádoba definovaná ako nádoba, na ktorej steny pôsobí tlak pracovnej látky; nádoba nemení svoje stanovište alebo je prenosná, prevozná popr. pojazdná, je trvalo alebo prechodne spojená so zdrojom tlaku a neslúži na dopravu kvapalín a plynov.

Iná definícia je v nariadení vlády SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach: je to teleso skonštruované a zhotovené tak, aby v ňom mohla byť umiestnená tekutina pod tlakom, vrátane jeho priamych nadstavcov až po miesto jeho pripojenia k inému zariadeniu; nádoba môže pozostávať z viac ako z jednej komory.

Nádoba kompresora je tlakovou nádobou v zmysle vyššie uvedených definícii a podľa predložených parametrov patrí do skupiny B.b)1 [objem je síce nad 10 l, ale súčin tlaku a objemu je menší ako 20 MPa.L (19,2)].

Môže revízny technik vydať duplikát pasportu tlakovej nádoby?

Duplikát pasportu tlakovej nádoby vydáva výrobca, ak ešte existuje, pretože má všetky potrebné podklady. Z vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, revíznemu technikovi nevyplýva povinnosť vydávať pasporty.

Expanzná nádoba s objemom 100 l a pracovným tlakom 0,6 MPa je vyhradeným technickým zariadením tlakovým skupiny A.b)1 a v jej pasporte je priložené vyhlásenie o zhode. Je potrebné vykonať úradnú skúšku pred jej uvedením do prevádzky?

Úradnú skúšku pred uvedením do prevádzky je potrebné vykonať. Úradnou skúškou sa overuje, či nádoba je spôsobilá na bezpečnú prevádzku (napr. správnosť a úplnosť montáže) a bezpečná z hľadiska obsluhy (prístupnosť nádoby a jej výstroja).

Vyhlásenie o zhode je dokladom, ktorým výrobca potvrdzuje splnenie požiadaviek európskej legislatívy na nádobu (smernica 97/23/EC o tlakových zariadeniach) a slúži ako pas pre nádobu z hľadiska voľného pohybu tovaru.

Môže držiteľ platného kuričského preukazu I. až V. triedy obsluhovať tlakové nádoby stabilné alebo musí mať aj preukaz na obsluhu tlakových zariadení?

Kuričský preukaz oprávňuje obsluhovať kotly v rozsahu, na ktoré je vydaný.

Na obsluhu tlakových nádob je potrebný doklad o overení odbnorných vedomostí vydaný revíznym technikom.

Podrobnosti sú uvedené v § 17 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. a v I. časti prílohy č. 1 k vyhláške.

Technická inšpekcia, a.s. tiež vydáva doklady o overení odborných vedomostí

Som revíznym technikom VTZ tlakových a mám trvalý pracovný pomer. Musím mať od svojho zamestnávateľa poverenie na výkon revíznych činností, aby som mohol robiť revízie len pre neho a nie pre iné organizácie?

Osvedčenie revízneho technika sa vydáva na meno a nie na firmu.

Je na Vás a na Vašej dohode so zamestnávateľom, či budete robiť revízie len pre svojho zamestnávateľa alebo aj pre iné firmy v jeho mene alebo súkromne. Ak však chcete robiť revízie súkromne, musíte mať živnosť a odporúčame Vám získať aj oprávnenie na túto činnosť.

Je potrebné po výmene expanznej nádoby domácej vodárne skupiny A.b)1 pred jej uvedením do prevádzky požiadať oprávnenú právnickú osobu o vykonanie úradnej skúšky?

V zmysle § 12 ods. 1 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri výmene vyhradeného technického zariadenia tlakového skupiny A (výmena kus za kus) je potrebné vykonať úradnú skúšku. Ide vlastne o úradnú skúšku po montáži nového zariadenia pred jeho prvým použitím, pri ktorej sa overí spôsobilosť na bezpečnú prevádzku a obsluhu.

Za akých podmienok možno získať kvalifikáciu revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových a koľko stojí odborná príprava (prípravný kurz)?

Podmienky na získanie osvedčenia revízneho technika sú uvedené v § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. a v prílohe č. 11 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.:

 • vek nad 18 rokov,

 • vzdelanie VŠ alebo ÚSO technického smeru,

 • prax v danej alebo podobnej oblasti (min. 2 roky pre VŠ a 5 rokov pre ÚSO),

 • odborná príprava v rozsahu bodu 02.1 prílohy č. 3 k vyhláške č. 356/2007 Z. z., ktorú možno absolvovať na TI, a. s. alebo v inej organizácii, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z.

 • zdravotná spôsobilosť, potvrdená všeobecným lekárom,

 • overenie odborných vedomosti na TI, a. s. alebo u inej oprávnenej právnickej osoby

Informácie o cene odbornej prípravy získate na našej web stránke v sekcii kontakty.

 

Naša firma chce vytvoriť pracovné miesto na vykonávanie skúšok tesnosti tlakových potrubí (tlak v potrubí 10 bar) a vákuových potrubí (citlivosť skúšky 1.10-10 mbar.l.s-1) na našich výrobkoch. Tieto skúšky by sa mali vykonávať vo firme po ukončení montáže rozvodov umiestnených na rámoch, ako aj priamo u zákazníka vo viacerých štátoch. Aké školenia by uchádzač musel absolvovať alebo aké certifikáty by musel vlastniť, aby mohol tieto skúšky vykonávať?

V tomto prípade treba rozlišovať skúšky tesnosti a skúšky netesností. Skúšky tesnosti, t. j. overenie tesnosti zariadenia, môže vykonávať revízny technik, ktorý má osvedčenie podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. vydané v zmysle § 16 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Fyzická osoba, uchádzajúca sa o vydanie osvedčenia, musí absolvovať odbornú prípravu, ktorú zabezpečuje aj naša spoločnosť, alebo v inej organizácii, ktorá má oprávnenie na výchovu a vzdelávanie v zmysle § 27 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov.

Skúšky netesností, napr. podľa zákona o vodách, môže vykonávať len osoba s certifikátom podľa EN ISO 9712. Certifikáciu podľa uvedenej normy naša spoločnosť neponúka.

Prevádzkujeme chladiacu stanicu. Do systému rozvodu vody je zapojená tlaková nádoba MAXIOVAREM US, objem 40 l, max. pracovný tlak 10 bar. Aké prehliadky a skúšky je potrebné na tejto tlakovej nádobe vykonávať?

Na predmetnej tlakovej nádobe sa musia vykonávať tieto prehliadky a skúšky:

 • úradná skúška po montáži a pred uvedením do prevádzky,

 • opakovaná vonkajšia prehliadka - 1 x ročne,

 • skúška tesnosti pracovnou látkou + kontrola hrúbky stien ultrazvukom - 1 x za 5 rokov,

 • opakovaná úradná skúška - 1 x za 10 rokov.

Úradnú skúšku a opakovanú úradnú skúšku vykonáva oprávnená právnická osoba (OPO), ktorou je aj Technická inšpekcia, a. s. Ostatné prehliadky a skúšky vykonáva revízny technik alebo OPO.

V I. časti prílohy č.1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. v bode A.b)2 je uvedené:... „.a ktorej bezpečnostný súčin je väčší ako 5 (50)“. Čo znamená hodnota v zátvorke?

Hodnota v zátvorke uvádza veľkosť bezpečnostného súčinu v jednotkách bar. L. V prvom prípade je to v jednotkách MPa.L. Spracovateľ predpisu pravdepodobne zabudol dopísať jednotku pre danú hodnotu.

Sú parné sterilizátory (autoklávy) o objeme 45 l a tlaku maximálne 220 kPa a 32 l a tlaku 105 kPa vyhradenými tlakovými zariadeniami podľa vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z.? Je na ich obsluhu potrebné osvedčenie a musia byť vykonávané ich pravidelne prehliadky a skúšky?

Autoklávy s uvedenými parametrami sú vyhradenými tlakovými zariadeniami skupiny B. b)1 podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. To znamená, že musia byť vykonávané ich odborné prehliadky a odborné skúšky podľa prílohy č. 5 k uvedenej vyhláške.

Obsluha autoklávu musí mať doklad o overení odbornej spôsobilosti vydaný minimálne revíznym technikom v zmysle § 17 ods. 3 vyhlášky.

V domovej kotolni máme 4 kotly do 50 kW na plyn, ohrievač na vodu 200 l a expanzomat (s membránou) 80 l. Do akých skupín sú tieto tlakové zariadenia zaradené podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.?

Kotol s výkonom do 50 kW nie je vyhradeným tlakovým zariadením, ale vyhradeným plynovým zariadením skupiny B.h).

Ohrievač vody je nevyhradeným tlakovým zariadením, ak ohrievaná voda má teplotu do 110 °C alebo ohrievacia voda je tiež do 110 °C – v opačnom prípade je vyhradeným tlakovým zariadením skupiny A.b)1.

Expanzná nádoba je vyhradeným tlakovým zariadením skupiny A.b)1, pretože okrem vody obsahuje aj vzduch resp. dusík, ktoré sú nebezpečnejšie ako voda.

Zákazník od nás požaduje oprávnenie v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z., na výkon prác na technických zariadeniach tlakových skupiny C. Aké oprávnenie sme povinní predložiť?

V zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z., oprávnenie je potrebné len na činnosť na vyhradených technických zariadeniach. Zariadenia skupiny C nie sú vyhradenými technickými zariadeniami v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., t. j. oprávnenie na činnosť nie je potrebné.

Žiaľ, Technická inšpekcia, a. s. nemôže zasahovať do vzťahov medzi Vami a Vašim zákazníkom.

Podľa vyjadrenia ČÚBP v Českej republike doskové ohrievače ALFA – LAVAL nie sú vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými. Ako je to s ich zaradením v Slovenskej republike?

Podľa platnej legislatívy doskové výmenníky v SR sú vyhradenými technickými zariadeniami tlakovými, ak spĺňajú požiadavky uvedené v prílohe č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. V prípade doskových výmenníkov tepla sa berie do úvahy celkový objem výmenníka.

Ak fyzická osoba má kuričský preukaz V. triedy, má automaticky aj kuričský preukaz IV. triedy alebo sa na oba preukazy musia vykonať samostatné skúšky?

Kuričské preukazy sa rozdeľujú do tried podľa výkonu kotla, pracovnej látky a paliva.

V praxi platí zásada, že kurič môže obsluhovať kotly nižšej triedy s rovnakým palivom a pracovnou látkou. Neplatí to opačne. To znamená, že ak kurič má preukaz na IV. triedu horúcovodných kotlov na plynné palivo, tak môže obsluhovať teplovodné kotly V. triedy na plynné palivo.

Ak kurič má preukaz na obsluhu kotlov V. triedy a chce mať aj preukaz na obsluhu kotlov IV. triedy, musí absolvovať dodatočné skúšky (rozšírenie) v našej spoločnosti + odbornú prípravu pred skúškami.

Máme projektovú dokumentáciu na montáž tlakového potrubného vedenia, vypracovanú v roku 2009. Projekt má byť realizovaný až v tomto roku. Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 718/2002 Z. z. tlakové zariadenia uvedené v projekte nepatrili do skupiny A. Podľa prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. sú však predmetné zariadenia zaradené do skupín A.e). Zariadenia sme už medzitým nakúpili, ale bez dokladov, ktoré sú potrebné pre vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny A. Je potrebné dokumentáciu prepracovať alebo realizácia môže byť vykonaná podľa pôvodného projektu?

Musíte postupovať podľa platnej legislatívy. Vyhláška č. 508/2009 Z. z. nestanovila prechodné obdobia na projekty rozpracované podľa predošlých predpisov. Odporúčame konzultáciu na oddelení tlakových zariadení na niektorom našom pracovisku, kde Vám povedia, aké zmeny je potrebné vykonať a aké ďalšie doklady ešte potrebujete.

Aké predpisy platia pre projektovanie strednotlakových kotolní a kotlov na výrobu pary (pretlak kotlov maximálne 1,5 MPa)?

Pre projektovanie strednotlakových kotolní platí STN 07 0703. V súčasnej dobe neexistuje vyhláška zaoberajúca sa touto problematikou.

Všeobecne pre tieto kotolne platí zákon č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov, ktorý v § 38 ods. 1 uvádza, že splnenie ustanovených povinností zákona je možné aj spôsobom alebo postupom upraveným v STN.

Pre projektovanie (navrhovanie) a výrobu kotlov platí NV SR č. 1/2016 Z. z. o tlakových zariadeniach

Musí mať každá tlaková nádoba poistný ventil alebo sú aj výnimky?

Ak je zdroj tlaku nižší ako najvyšší dovolený tlak nádoby, potom nádoba nemusí mať poistný ventil. Je to v súlade s bývalou STN 69 0010 a aj s príslušnými EN. Musí sa však zabezpečiť, že za žiadnych podmienok sa tlak nezvýši nad dovolený.

Nádoba nemusí mať priamo poistný ventil, ak je namontovaná v nejakej sústave a sústava už je chránená voči nárastu tlaku aj inými spôsobmi (napr. elektronickými systémami)

V novembri 2007 sme uviedli do prevádzky vyhradené technické zariadenia tlakové skupiny A. Dňom 1.1.2010 nadobudla účinnosť vyhláška č. 508/2009 Z. z. Lehoty odborných prehliadok, odborných skúšok a opakovaných úradných skúšok týchto zariadení začínajú plynúť od uvedenia zariadení do prevádzky alebo od nadobudnutia účinnosti novej vyhlášky?

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. nadväzuje na vyhlášku č. 718/2002 Z. z. To znamená, že lehoty týchto prehliadok a skúšok sa nepočítajú znova od nadobudnutia účinnosti novej vyhlášky, ale pokračuje sa v lehotách od uvedenia do prevádzky.

V centrálnych zdrojoch tepla na sídliskách máme kotly, ktoré boli uvedené do prevádzky v roku 1980 a sú vybavené zabezpečovacím zariadením podľa vtedy platnej ČSN 06 0830 (STN 06 0830). Musia byť vybavené aj poistným ventilom priamo na kotle?

V súčasnosti platná norma STN EN 12828 vyžaduje, aby boli poistným ventilom vybavené prednostne kotly. Táto norma zrušila niektoré dovtedy platné ustanovenia STN 06 0830 a neobsahuje prechodné ustanovenia súvisiace s kotlami uvedenými do prevádzky pred jej účinnosťou. V tomto prípade odporúčame vykonať analýzu rizík v zmysle § 4 zákona č. 124/2006 Z. z., v znení neskorších predpisov a podľa jej výsledkov zvážiť vybavenie kotlov poistnými ventilmi.