Zákaznícky servis

Kto môže vykonávať revízie a kontroly elektrického ručného náradia a elektrických spotrebičov po zmene Z 1, ktorou bola od 1.12.2011 zrušená príloha A STN 33 1600:1996 a po zmene Z1, ktorou bola zrušená príloha D STN 33 1610:2002? 

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a revízie a kontroly elektrických spotrebičov (okrem pevne pripojených spotrebičov) počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa nepovažujú za odborné prehliadky a odborné skúšky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., neplatia pre ne lehoty stanovené vo vyhláške pre elektrické inštalácie a uvedené revízie nemusí vykonávať revízny technik s odbornou spôsobilosťou podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. 

Revízie a kontroly elektrického ručného náradia počas ich používania a revízie a kontroly elektrických spotrebičov (okrem pevne pripojených spotrebičov) počas ich používania v zmysle požiadaviek STN 33 1600 a STN 33 1610 sa považujú za iné prehliadky a skúšky, ktoré môže v zmysle § 9 ods. 1 písm. d) vykonávať osoba určená prevádzkovateľom podľa požiadaviek výrobcu alebo požiadaviek v uvedených STN. Takouto osobou však musí byť niektorá osoba s odbornou spôsobilosťou na činnosť na technickom zariadení elektrickom podľa § 19 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.

Upozorňujeme, že zamestnávateľ je povinný v zmysle § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia, posudzovať riziko a vypracovať písomný dokument o posúdení rizika pri všetkých činnostiach vykonávaných zamestnancami a na základe toho posúdiť, aká odborná spôsobilosť je na činnosť vyžadovaná a na základe § 6 ods. 1 písm. o) zaraďovať potom zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti a na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam a na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Ako prebieha certifikácia podľa STN EN ISO/IEC 17024:2013 a aké požiadavky musí uchádzač o certifikáciu spĺňať?

Informácie o certifikácií osôb podľa uvedenej normy nájdete na našej stránke certifikačná činnosť 
Bližšie informácie Vám poskytnú vedúci inšpektori EZ na našich pracoviskách.

Kde a v akých termínoch možno absolvovať odbornú prípravu a príslušné skúšky na vykonávanie činnosti na elektrických zariadeniach podľa § 21 až 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.?

Informácie nájdete na našej stránke:
http://www.tisr.sk/sk/overovanie-bezpecnosti-technickych-zariadeni/elektricke-zariadenia/overovanie-odbornej-sposobilosti-fyzickych-osob-osvedcenie/

Bližšie informácie o termínoch a cenách Vám poskytneme na našich pracoviskách v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici alebo Košiciach. Odporúčame kontaktovať vedúceho inšpektora EZ na príslušnom pracovisku. Kontakty nájdete na našej stránke: 
http://www.tisr.sk/sk/kontakty-ti/.

Naša organizácia chce požiadať o overenie odbornej spôsobilosti podľa § 14 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov s cieľom získať oprávnenie na odborné prehliadky, odborné skúšky a opravy vyhradeného technického zariadenia elektrického podľa § 15 uvedeného zákona. Akou formou má o overenie odbornej spôsobilosti a vydanie príslušného oprávnenia požiadať?

Stačí jednoduchá žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti organizácie a vydanie oprávnenia podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov, k žiadosti priložiť vyplnený dotazník a žiadosť s dotazníkom zaslať na príslušné pracovisko v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici alebo Košiciach. Príslušný inšpektor Vás bude kontaktovať a vyžiada si prípadné chýbajúce údaje. 

Obsah žiadosti a dotazník nájdete na našej stránke: 
http://www.tisr.sk/sk/overovanie-bezpecnosti-technickych-zariadeni/elektricke-zariadenia/opravnenie-na-cinnost/ziadost-a-postup.html

Mám vykonávať na Slovensku elektroinštalačné práce v oblasti merania a regulácie. Platí mi na Slovensku § 8 vyhlášky č. 50/1978 Sb. na riadenie činnosti dodávateľským spôsobom?

Osvedčenia a oprávnenia vydané v Českej republike neplatia na Slovensku a opačne. Takéto svedčenia a oprávnenia (BOZP v prevádzke) vydané v jednom členskom štáte neplatia v ostatných členských krajinách EÚ, pretože sú vydávané v zmysle národných predpisov. Táto legislatíva je ponechaná na členské štáty a neexistuje žiadna dohoda medzi SR a ČR o uznávaní týchto osvedčení a oprávnení. Pracovník, ktorý chce pracovať v niektorom členskom štáte EÚ musí spĺňať legislatívne požiadavky súvisiace s prácou, platné v príslušnom štáte.

Môže odbornú spôsobilosť podľa § 21 – 24 vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. získať osoba bez elektrotechnického vzdelania s vysokoškolským titulom z inej oblasti?

Uvedenú odbornú spôsobilosť na činnosť na technických zariadeniach elektrických môže získať iba osoba, ktorá spĺňa požiadavku elektrotechnického vzdelania podľa § 21 ods. 1 alebo v obmedzenom rozsahu podľa § 21 ods. 2 vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z. z. 

Zoznam študijných a učebných odborov, pri ktorých je splnená požiadavka elektrotechnického vzdelania na vydanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa § 21 ods. 2 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. v obmedzenom rozsahu, vydalo Ministerstva školstva Slovenskej republiky v metodickom usmernení č. 9/2010-R z 15. marca 2010. 

Odbory vzdelania, ktoré sa môžu považovať za elektrotechnické odbory, sú uvedené vo vyhláške Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 559/2008 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Vyhláška je účinná od 1. januára 2009. Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 2 zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike ustanovil touto vyhláškou štatistickú klasifikácia odborov vzdelania, ktorá je uvedená v prílohe vyhlášky. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. Podľa tejto klasifikácie sa za elektrotechnické odbory považujú všetky tam uvedené odbory vzdelania začínajúce kódom 26. 

Uvedené zoznamy podľa § 21 ods. 1 aj 2 nájdete aj v komentári k vyhláške MPSVR č. 508/2009 Z. z., ktorú sme vydali knižne. Môžete si ju objednať na našej stránke: http://www.tisr.sk/sk/aktuality/ukazka_komentara.html

Patria podľa III. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. medzi vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A. g) aj rodinné domy s vonkajšími svietidlami, verejné osvetlenie a všetky elektrické zariadenia v exteriéri, ak nie sú pod prístreškom?

V prílohe č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. sa vyhradené technické zariadenia rozdeľujú podľa miery ohrozenia. Do skupiny A. g) patria aj elektrické inštalácie v priestore s mimoriadnym nebezpečenstvom zásahu elektrickým prúdom v mokrom prostredí s vonkajším vplyvom AD3 až AD8. Vyhláška nestanovuje a ani nemôže stanovovať, že sem patrí napr. verejné osvetlenie alebo iné zariadenia vo vonkajších priestoroch, nakoľko vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia na takéto zariadenie sú vždy iné, podľa umiestnenia zariadenia. Napr. v Bratislave sú iné ako v Poprade a iné sú aj na rôznych miestach Bratislavy a pod. Takéto rozhodnutie môže spraviť iba komisia, ktorá stanovuje vonkajšie vplyvy pre konkrétnu elektrickú inštaláciu a ak dospeje k záveru, že na takéto zariadenie pôsobí niektorý z vonkajších vplyvov AD3 až AD8 je potrebné takúto elektrickú inštaláciu zaradiť medzi vyhradené technické zariadenia elektrické skupiny A. g). Pri stanovovaní vonkajších vplyvov odporúčame okrem STN 33 2000-5-51:2010 používať aj súbor noriem STN EN 60721. Napr. podľa tabuľky ZA.1 STN 33 2000-5-51:2010 pre AD3 je klasifikácia klimatických podmienok charakterizovaná vodou z iných zdrojov ako z dažďa triedou 3Z8 čo je kropenie vodou na miestach chránených proti poveternostným vplyvom a triedou 4Z7, čo je striekanie vody na miestach nechránených pred poveternostným vplyvom. Pre vonkajšie priestory a priestory nechránené pred atmosférickými vplyvmi je charakteristický vonkajší vplyv AB8 (pozri aj kód 4K3 podľa STN EN 60721-3-4:1999).

Používame modulovú linku, ktorá je podľa protokolu v základnom prostredí. Externá firma, ktorá nám vykonáva revízie elektrického zariadenia tvrdí, že odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej inštalácie by sme mali vykonávať raz ročne a nie raz za 5 rokov, ako je uvedené v prílohe č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. Je toto ich tvrdenie opodstatnené?

Je v kompetencií a zodpovednosti prevádzkovateľa, aby zabezpečil prostredníctvom odbornej komisie posúdenie rizík a tiež vypracovanie protokolu o určení vonkajších vplyvov, ktoré môžu pôsobiť na uvedené elektrické zariadenie, na základe týchto výsledkov technické zariadenie elektrické potom zaradil do skupiny podľa miery ohrozenia v zmysle prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. a podľa prílohy č. 8 stanovil lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok tohto zariadenia. Pri určovaní lehoty odbornej prehliadky a odbornej skúšky je rozhodujúcou kratšia lehota z príslušných tabuliek v prílohe č. 8 vyhlášky ako aj odporúčanie výrobcu uvedené v sprievodnej technickej dokumentácií.

Za aké zariadenie možno považovať samostatne stojaci univerzálny výdajný automat rôzneho potravinárskeho tovaru napájaný z elektrickej siete 230 V pomocou pohyblivého prívodu s vidlicou? Je to elektrický spotrebič, alebo pracovný stroj?

Elektrické zariadenia (spotrebiče) vyčlenené z pôsobnosti smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojových zariadeniach sú uvedené v čl. 1 písm. k) a l). Z tohto dôvodu možno predpokladať, že ak uvedené zariadenie spĺňa prvý odsek čl. 2 písm. a) uvedenej smernice, možno ho považovať za strojové zariadenie. O jeho zaradení medzi stroje rozhoduje stanovisko výrobcu, ktorý to proklamuje vo vyhlásení o zhode daného zariadenia s uvedenou smernicou pre stroje. Je to zákonná povinnosť každého výrobcu pri uvedení svojho výrobku na trh.

Som vyučený strojný mechanik. Aké činnosti na elektrických zariadeniach môžem s touto kvalifikáciou vykonávať?

Ako osoba bez elektrotechnického vzdelania môžete vykonávať činnosti definované v § 20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.:

(1) Poučená osoba je fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže obsluhovať technické zariadenie elektrické alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami, ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.
(2) Oboznámenie podľa odseku 1 vykonáva fyzická osoba, ktorá má odbornú spôsobilosť podľa § 21 až 24. U fyzickej osoby bez elektrotechnického vzdelania, ktorá obsluhuje technické zariadenie elektrické nízkeho napätia, môže oboznámenie vykonať aj poučená osoba, ktorá bola poverená prevádzkovateľom touto činnosťou. Poučenou osobou musí byť každá osoba, ktorá bude obsluhovať technické zariadenia elektrické alebo vykonávať na ňom prácu. 
Rozsah týchto činností je daný v čl. 4.1 STN 34 3100:2001. Odporúčame zakúpiť si komentár k vyhláške č. 508/2009 Z. z., kde nájdete viac informácií. 
Komentár si možno objednať na našej stránke: http://www.tisr.sk/sk/aktuality/ukazka_komentara.html 

Aké požiadavky podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. musí spĺňať osoba, ktorá chce samostatne projektovať vyhradené technické zariadenia elektrické?

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. od 1.1.2010 nevyžaduje od projektantov elektrických zariadení preukázanie odbornej spôsobilosti. Existuje však možnosť získania personálneho certifikátu od Technickej inšpekcie a.s. ako akreditovaného certifikačného orgánu osôb. Kvalifikačné podmienky pre jeho získanie sú obdobné ako v prílohe č. 11 už zrušenej vyhlášky č. 718/2002 Z. z. 
Bližšie informácie nájdete na našej stránke:
http://www.tisr.sk/sk/novinky/odborna-sposobilost-projektantov-alebo-konstrukterov-vtz-elektrickych.html 
http://www.tisr.sk/sk/certifikacna-cinnost/ti-co-certifikacny-organ-osob/poziadavky-na-certifikovane-osoby-tab-1-az-4.html.

Dodávateľská firma pri zatepľovaní budovy demontovala celú bleskozvodovú sústavu a po ukončení prác ju zasa zmontovala do pôvodného stavu, ktorý však je v súlade s predtým platnou, dnes už neplatnou STN. Je takýto postup v súlade s platnými predpismi?

Je na majiteľovi objektu, aby sa rozhodol, či ponechá pôvodnú bleskozvodovú sústavu, ktorá bola zhotovená podľa predtým platných noriem alebo zmodernizuje svoju bleskozvodovú sústavu podľa nových noriem. Prijatie nových noriem neznamená, že je potrebné bleskozvodové sústavy budované v minulosti podľa vtedy platných noriem prispôsobiť novým normám. Takéto sústavy môžu zostať aj naďalej v prevádzke, ak spĺňajú podmienky za ktorých boli projektované. Po ukončení prác odporúčame vykonať odbornú prehliadku a odbornú skúšku takejto bleskozvodovej sústavy revíznym technikom. Ak sa zachová pôvodný stav, tak prehliadka a skúška sa vykoná podľa noriem, použitých pri projektovaní danej sústavy. Ak sa majiteľ rozhodne pre rekonštrukciu podľa nových noriem, tak revízny technik musí mať k dispozícií projektovú dokumentáciu, podľa ktorej sa rekonštrukcia uskutočnila.

Pracoval som ako stredoškolský pedagóg, vyučoval som elektrotechnické predmety (meranie a regulácie, praktické cvičenia v laboratóriách) a nepotreboval som doklad o overení odbornej spôsobilosti. Teraz pracujem v podnikateľskej sfére a už potrebujem takýto doklad? A ako by to bolo v prípade, ak by som pracoval ako pedagóg vyučujúci elektrotechnické predmety a mal by som aj druhý pracovný pomer u zamestnávateľa v podnikateľskej sfére?

Záleží na charaktere činnosti na elektrických zariadeniach, ktorú máte vykonávať. V zmysle § 6 ods. 1, písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov je Váš zamestnávateľ povinný zisťovať nebezpečenstvá a ohrozenia a posudzovať s tým súvisiace riziko pri všetkých činnostiach, ktoré majú zamestnanci vykonávať a na základe tohto posúdenia, v zmysle § 6 ods. 1 písm. o) tohto zákona, zaraďovať zamestnancov okrem iného aj s ohľadom na ich kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť rieši vyhláška č. 508/2009 Z. z. Každý Váš zamestnávateľ má takúto zodpovednosť. Vaše povinnosti sú dané v § 12 ods. 2 uvedeného zákona, hlavne v písm. d).

Od ktorého dátumu je stanovená povinnosť vykonávať úradné skúšky a opakované úradné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických skupiny A a ako je to s týmito zariadeniami uvedenými do prevádzky pred týmto dátumom?

Vyhláška č. 74/1996 Z. z., ktorá bola účinná od 1.4.1996, stanovila v § 11 povinnosť vykonať prvú úradnú skúšku VTZ elektrického skupiny A pred uvedením do prevádzky a v prevádzke každých 10 rokoch vykonávať opakované úradné skúšky. V § 27 ods. 5 zároveň vyhláška stanovila povinnosť prevádzkovateľom VTZ elektrických, ktoré boli uvedené do prevádzky alebo rekonštruované pred 1.7.1979, dohodnúť vykonanie úradnej skúšky najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

Aké lehoty platia pre vykonávanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických, ktoré sú súčasťou vyhradených technických zariadení zdvíhacích? Platia lehoty podľa prílohy č. 7 alebo prílohy
č. 8 k vyhláške č. 508/2009 Z. z.?

V II. časti prílohy č. 1 k vyhláške č. 508/2009 Z. z. (ďalej len „vyhláška“) je definované rozdelenie technických zariadení zdvíhacích (ZZ), ktorých funkčnou súčasťou je aj príslušná elektroinštalácia. Pre takto definované ZZ (vrátane elektroinštalácie) potom platia lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok ZZ počas prevádzky, ktoré sú uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške (vrátane vysvetlivky1), ktorá je v nej uvedená). Napríklad v STN 27 0142, ktorá platí pre skúšanie žeriavov a zdvíhadiel, je v čl. 38 uvedené, že odborné prehliadky a odborné skúšky sa vykonávajú v lehotách stanovených v tabuľke 1 (tieto lehoty boli v STN stanovené podľa skupiny žeriavov, ktorá je uvedená v technickej dokumentácii žeriavov). V tomto prípade však vyhláška, ako vyšší právny predpis, stanovila pre tieto zariadenia kratšie lehoty a tie sú uvedené v prílohe č. 7 k vyhláške. Podľa čl. 42 STN 27 0142 súčasťou odbornej prehliadky a odbornej skúšky žeriavov je aj odborná prehliadka a odborná skúška elektrického zariadenia (podľa ČSN 34 1640, resp. STN 33 2550). Pri týchto odborných prehliadkach a odborných skúškach žeriavov je potrebné predložiť aj správu o revízii prívodu elektrickej energie, prípadne o uzemnení žeriavovej dráhy (podľa druhu žeriava). Podľa čl. 51 STN 27 4002 rozsah odbornej skúšky výťahov je rovnaký ako pri individuálnom vyskúšaní, t.j. vrátane odbornej skúšky elektrického zariadenia a lehoty odborných prehliadok a odborných skúšok opäť určuje príloha č. 7 k vyhláške.
V prípade ďalších nejasností môžete kontaktovať Ing. Gubrica, tel. č. 0905906516, ktorý je vedúcim inšpektorom zdvíhacích zariadení a zároveň aj inšpektorom elektrických zariadení na pracovisku TI, a. s. v Nitre.

Je povinnosťou zamestnávateľa, ktorý projektuje a konštruuje vyhradené technické zariadenia, zabezpečiť odbornú spôsobilosť zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť, ktorí predtým mali odbornú spôsobilosť podľa § 24 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z. z., aj podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.?

Vyhláška č. 508/2009 Z. z. už nevyžaduje a nepozná odbornú spôsobilosť projektantov alebo konštruktérov VTZ elektrických. Odporúčame odbornú spôsobilosť projektantov a konštruktérov VTZ elektrických preukazovať dobrovoľne personálnym certifikátom vydaným podľa medzinárodnej normy EN ISO/IEC 17024. 
Bližšie informácie sú na našej stránke: 
http://www.tisr.sk/sk/novinky/odborna-sposobilost-projektantov-alebo-konstrukterov-vtz-elektrickych.html.

Zamestnávateľ by si mal uvedomiť, že v zmysle § 6 ods. 1 písm. o) má povinnosť zaraďovať zamestnancov na výkon práce so zreteľom na ich zdravotný stav a schopnosti, na ich vek, kvalifikačné predpoklady a odbornú spôsobilosť podľa právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nedovoliť, aby vykonávali práce, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu a schopnostiam, na ktoré nemajú vek, kvalifikačné predpoklady a doklad o odbornej spôsobilosti. To znamená, že zamestnávateľ môže svojim zamestnancom v rámci kvalifikačných požiadaviek predpísať aj preukázanie odbornej spôsobilosti certifikátom, ktorý potvrdzuje, že držiteľ bol nezávislým certifikačným orgánom overený, že je spôsobilý vykonávať práce uvedené na certifikáte a navyše certifikačný orgán robí počas platnosti certifikátu dohľad nad držiteľom. V neposlednom rade skutočnosť, že projektanti a konštruktéri VTZ elektrických vlastnia takéto personálne certifikáty, býva výhodou pri rôznych výberových konaniach.

Zaratúva sa do odbornej praxe, potrebnej na získanie odbornej spôsobilosti podľa § 22 (samostatný elektrotechnik) vyhlášky č. 508/2009 Z. z., aj prax počas štúdia na vysokej škole elektrotechnickej, kde sme pracovali v laboratóriách ?

V zmysle § 22 ods. 3 vyhl. č.508/2009 Z. z. fyzická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie a ktorá pracuje v laboratóriu vedeckého ústavu, výskumného ústavu alebo vývojového ústavu, môže samostatne vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom na tomto pracovisku po splnení požiadavky na odbornú prax pre samostatného elektrotechnika uvedenú v prílohe č. 11; overenie jeho odbornej spôsobilosti sa nevyžaduje.
Počas štúdia sa študenti pripravujú na povolanie, teda nie sú ešte absolventmi a aj z vyššie uvedeného vyplýva, že samostatne môžu pracovať v laboratóriách až po absolvovaní štúdia a získaní potrebnej praxe vyžadovanej pre samostatného elektrotechnika. Podľa nášho názoru prácu v laboratóriách počas štúdia na vysokej škole nemožno zaratúvať do praxe potrebnej na získanie odbornej spôsobilosti samostatného elektrotechnika.

Ktoré elektrické zariadenia patria medzi nevyhradené EZ skupiny C podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z.? Sú to všetky EZ na bezpečné napätie?

Podľa § 4 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. sú vyhradenými technickými zariadeniami elektrickými elektrické zariadenia skupiny A a B. Technické zariadenia elektrické skupiny A sú presne špecifikované v prílohe č. 1 v časti III. tejto vyhlášky. Zariadenia skupiny B sú technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A s prúdom alebo napätím, ktoré nie sú bezpečné.

Pri stanovení bezpečných hodnôt prúdu a napätia je potrebné vychádzať z STN EN 61140 (33 2010):2004, ktorá rieši ochranu pred zásahom elektrickým prúdom a jedným z prvkov ochranných opatrení je obmedzenie napätia. Bezpečné napätie musí spĺňať požiadavky na napätie SELV resp. PELV definované v tejto norme a v STN 33 2000-4-41:2007. Jeho výška závisí od pôsobenia vonkajších vplyvov, vo všeobecnosti je to U≤50 V AC, U≤120 V DC.

Ďalším z prvkov ochranných opatrení je obmedzenie ustáleného dotykového prúdu a náboja. Norma odporúča hodnoty ustáleného prúdu pretekajúceho medzi súčasne prístupnými vodivými časťami a s činným odporom 2000Ω, ktoré neprevyšujú prahovú hodnotu vnímania 0,5 mA pre striedavý prúd a 2 mA pre jednosmerný prúd. Hodnoty neprevyšujúce prah bolesti odporúča 3,5 mA pre striedavý prúd a 10 mA pre jednosmerný prúd.

Technické zariadenia skupiny C sú technické zariadenia elektrické nezaradené do skupiny A a skupiny B.
Skutočnosť, že elektrické zariadenie je na bezpečné napätie neznamená, že je automaticky aj nevyhradeným elektrickým zariadením skupiny C. Napr. elektrické zariadenie s bezpečným napätím umiestnené v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu môže iniciovať výbuch a tým sa stáva vyhradeným technickým zariadením elektrickým. Preto takéto prípady treba posudzovať individuálne, s prihliadnutím na všetky faktory a vplyvy.

Skončila nám platnosť nášho oprávnenia na odborné prehliadky a odborné skúšky podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. Čo je potrebné urobiť, aby sme získali nové oprávnenie?

V zmysle § 39c zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov (prechodné ustanovenia k úpravám platným od 1. júna 2010) sa uvedené oprávnenia vydané podľa predpisov platných do 31. mája 2010 považujú za oprávnenia vydané na neurčitý čas.
Z uvedeného vyplýva, že Vaše oprávnenie je stále platné aj napriek tomu, že je na ňom vyznačená určitá doba platnosti. 
Odporúčame Vám kontaktovať naše pracovisko, ktoré Vám uvedené oprávnenie vydalo a môže Vám vydať nové oprávnenie, na ktorom bude uvedené, že je vydané na neurčitý čas. Samozrejme za predpokladu, že plníte stále podmienky, za ktorých bolo oprávnenie vydané, ktoré sú uvedené v odbornom stanovisku k overeniu odbornej spôsobilosti, na základe ktorého bolo oprávnenie vydané.

Je dovolené pri práci v kotle napájať elektrické ručné náradie cez predlžovaciu šnúru, ktorá má doplnkovú ochranu prúdovým chráničom?

Prácu v kotle možno považovať za prácu vo vodivých priestoroch s obmedzenou možnosťou pohybu (stanoví to projektant alebo prevádzkovateľ) v zmysle STN 33 2000-7-706:2007, ktorá určuje požiadavky na elektrické inštalácie v takýchto priestoroch. 
V zmysle článku 706.410.3.10 tejto normy pre napájanie ručného náradia a prenosných spotrebičov platia iba tieto ochranné opatrenia: 
- SELV alebo 
- elektrické oddelenie za predpokladu, že na sekundárne vinutie oddeľovacieho transformátora sa pripojí iba jedno zariadenie.

Pre napájanie ručných svietidiel je to len SELV a pre pevne inštalované zariadenia, okrem iných opatrení, je to aj použitie zariadenia s triedou ochrany II., alebo zariadenia s rovnocennou izoláciou za predpokladu, že napájací obvod je chránený doplnkovou ochranou s použitím prúdového chrániča s menovitým rozdielovým vypínacím prúdom nepresahujúcim 30 mA. Z uvedených údajov vyplýva, že doplnková ochrana prúdovým chráničom môže byť použitá iba na napájanie takýchto pevne inštalovaných zariadení a nemôže byť použitá na napájanie elektrického ručného náradia.

Podľa akého predpisu je zamestnávateľ povinný kontrolovať stav bezpečnosti vyhradených technických zariadení a zabezpečovať vykonávanie ich odborných prehliadok a odborných skúšok ?

V zmysle § 9 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov zamestnávateľ je povinný, okrem iného, najmä kontrolovať stav bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane stavu bezpečnosti technických zariadení a na ten účel v intervaloch určených osobitnými predpismi zabezpečovať kontrolu, meranie a hodnotenie faktorov pracovného prostredia, úradné skúšky, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení.

Chceme predávať elektrotechnické výrobky (fén na vlasy a pod.) v SR. Sú to výrobky vyrobené v Číne, naša materská spoločnosť ich už predáva v Nemecku a má na ne všetky nemecké povolenia a aj značku CE. Podliehajú tieto výrobky posudzovaniu zhody podľa zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a čo je potrebné v zmysle tohto zákona urobiť, aby sme ich mohli predávať aj v SR ?

Ak sú uvedené výrobky elektrickými zariadeniami, určenými na použitie v rozsahu menovitých napätí od 50 V do 1 000 V striedavého prúdu alebo v rozsahu od 75 V do 1 500 V jednosmerného prúdu, ide o určené výrobky podľa § 4 zákona č. 56/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 148/2016 Z. z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu (ďalej len „NV“).

Podľa § 2 NV elektrické zariadenie sa považuje za bezpečné, ak je z hľadiska bezpečnosti výrobkov skonštruované a vyrobené v súlade so správnou technickou praxou platnou v Slovenskej republike alebo v členskom štáte Európskych spoločenstiev, tak, aby pri správnej inštalácii, údržbe a používaní na účel, na ktorý je navrhnuté a vyrobené, nedošlo k ohrozeniu zdravia alebo bezpečnosti ľudí, domácich zvierat alebo majetku. Podľa § 3 NV ak elektrické zariadenie spĺňa požiadavky podľa § 2 a súčasne spĺňa podmienky § 5 až § 8, nesmie sa brániť jeho slobodnému pohybu z dôvodov bezpečnosti.

Z uvedených údajov vyplýva, že ak zariadenia pochádzajúce z tretej krajiny boli schválené dovozcom v Nemecku a majú vyhlásenia o zhode s európskou LVD smernicou (Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/95/ES) musia sa považovať za bezpečné v celej Európe, t.j. uvedené vyhlásenia o zhode sú platné aj na Slovensku.

Ako treba postupovať pri výmene vyhradeného technického zariadenia elektrického skupiny A v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (demontáž starého a montáž nového zariadenia, náhrada pôvodného zariadenia iným typom, nutnosť vykonania prvej úradnej skúšky)?

Pri oprave a výmene elektrických zariadení v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu odporúčame postupovať podľa platnej STN EN 60079-19 (33 2320) Výbušné atmosféry. Časť 19: Oprava, podrobná prehliadka a obnova zariadení a podľa ďalších súvisiacich noriem súboru STN EN 60079, vzhľadom na druh použitej ochrany.

Ak sa pri výmene nepoužije rovnaký typ elektrického zariadenia, ktorý bol schválený pri uvádzaní do prevádzky pri prvej úradnej skúške, má takáto oprava charakter rekonštrukcie, preto odporúčame požiadať o vykonanie prvej úradnej skúšky rekonštruovaného zariadenia. Technická inšpekcia a.s. vykonáva úradné skúšky na základe žiadosti objednávateľa.

Chcem získať osvedčenie revízneho technika EZ (§ 24), avšak chýba mi jedno potvrdenie o odbornej praxi v trvaní 1,5 roka, pretože tento môj predošlý zamestnávateľ už neexistuje. Ako sa dá v takomto prípade preukázať dĺžka odbornej praxe ?

V takomto prípade stačí predložiť príslušnú pracovnú zmluvu, ktorú ste mali uzavretú s týmto zamestnávateľom a Vami podpísané čestné vyhlásenie, že počas uvedenej doby ste nadobudli požadovanú odbornú prax.

V prihláške na overenie odbornej spôsobilosti elektrotechnika špecialistu podľa § 24 vyhlášky č.508/2009 Z. z. som uviedol, že žiadam o vydanie osvedčenia v zmysle tejto vyhlášky a aj certifikátu podľa STN EN ISO/IEC 17024. Môžem tieto doklady získať na základe jednej skúšky alebo ide o dve skúšky?

Overenie odborných vedomostí na vydanie osvedčenia a na vydanie certifikátu sa vykonáva tou istou jednou skúškou. 
V prípade vydania certifikátu podľa STN EN ISO/IEC 17024 žiadateľ podpisuje dohodu s Technickou inšpekciou a.s., ktorá je certifikačným orgánom osôb, o dodržiavaní podmienok uvedených v certifikáte, o používaní certifikátu a o vykonávaní dohľadu. Certifikát sa vydáva na dobu 5 rokov a najneskôr 3 mesiace pred skončením jeho platnosti možno požiadať o recertifikáciu (predĺženie platnosti).

Ak na elektrickom zariadení v Slovenskej republike vykonal revíziu revízny technik EZ, ktorý má oprávnenie vydané v Českej republike a urobil ju podľa predpisov platných v ČR, možno takúto revíznu správu akceptovať v SR?

Medzi SR a ČR neexistuje dohoda o vzájomnom uznávaní takýchto dokladov a ani o uznávaní dokladov o odbornej spôsobilosti revíznych technikov. V EÚ je riešenie takýchto problémov ponechané na národné legislatívy. V danom prípade je potrebné rešpektovať právne a technické predpisy platné v SR. Pretože uvedenú revíziu vykonal revízny technik, ktorý nemal oprávnenie a osvedčenie platné v SR, revízna správa nemôže byť akceptovaná v SR.

Som živnostník, vykonávam opravy elektrických zariadení a nezamestnávam nikoho v trvalom pracovnom pomere, ale iba občas zamestnám revízneho technika na dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Vzťahuje sa na mňa povinnosť preukazovať sa oprávnením podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.?

Definícia zamestnávateľa pre účely zákona č. 124/2006 Z. z. je v § 3 písm. a) tohto zákona. Podľa tejto definície je zamestnávateľ každý, kto zamestnáva fyzickú osobu v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu.
Pracovnoprávny vzťah podľa zákonníka práce je pracovný pomer uzatvorený pracovnou zmluvou ale aj dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Obdobný pracovný vzťah je pre účely zákona vysvetlený odkazom na zákony upravujúce službu policajtov, colníkov, hasičov, vojakov a pod.
Keďže za pracovnoprávny vzťah sa považuje aj dohoda o prácach uzatvorených mimo pracovného pomeru, stávate sa zamestnávateľom a pri Vašej činnosti sa musíte preukázať aj oprávnením v zmysle § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Naša firma má 20 zamestnancov a vykonávame elektromontážne práce. Chceme požiadať aj o preverenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení a vydanie oprávnenia podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z. z. na túto činnosť. Máme dvoch revíznych technikov (§ 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.), ktorých zamestnávame na dohodu o vykonaní práce. Môže byť jeden z nich zodpovedným zamestnancom za vykonávanie tejto činnosti?

V zmysle § 15 ods. 3, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z je jedna z podmienok pre vydanie oprávnenia aj uzatvorená pracovná zmluva medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorý má príslušný doklad o odbornej spôsobilosti podľa § 16 uvedeného zákona (odborná spôsobilosť zodpovedného zástupcu, vo Vašom prípade § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.) na vykonávanie požadovanej činnosti.

Pracovnou zmluvou sa zakladá pracovný pomer medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Za pracovný pomer sa nepovažujú pracovnoprávne vzťahy založené na základe dohody o pracovnej činnosti a dohody o vykonaní práce. Z toho dôvodu Vaši revízni technici zamestnávaní iba na dohodu o vykonaní práce nevyhovujú tejto podmienke a nemôžu byť zodpovednými zástupcami, museli by ste s nimi uzatvoriť pracovnú zmluvu.

Zodpovedný zástupca je fyzická osoba ustanovená žiadateľom o oprávnenie, ktorej prostredníctvom zabezpečuje odborné vykonávanie činnosti počas prevádzkovania činnosti podľa oprávnenia.