Výchova a vzdelávanie

V dňoch 25. – 26. marca 2009 sa uskutočnil prvý ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení v hoteli Sitno vo Vyhniach. 

 Odborný garant: Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ TI, a.s.

Prednášky, ktoré si mohli vypočuť prítomní počas konferencie:

 • Koncepcia BOZP z pohľadu technickej bezpečnosti – Ing. Dušan Adamček, MPSVR SR
 • Nový prístup a technická bezpečnosť – Mgr. Martin Senčák, UNMS
 • Zákon o BOZP – zavedenie predpisov EU o bezpečnosti pracovných prostriedkov – JUDr. Emil Pastucha, Technická inšpekcia, a. s.
 •  Systém starostlivosti o technické zariadenia so zreteľom na ich bezpečnosť a spoľahlivosť – skúsenosti a podnety Slovnaftu a.s. – Ing. Gerard Zima, Slovnaft, a.s.
 • Starostlivosť o bezpečnosť práce a TZ v praxi –Ing. Emil Gajar, ZSE, a. s.
 • Starostlivosť o VTZ v Duslo Šaľa – Ing. Gabriel Zsilinszki, Duslo, a. s.
 • Zabezpečenie požiadaviek BOZP pri opravách plynovodov za prevádzky – Ing. Jan Vytřísal, SEPS, s. r. o.
 • Funkčná bezpečnosť v priemysle a súvisiace legislatívne predpisy – Ing. Miloš Šimko, ProCS, s. r. o.
 • Vyhláška o VTZ z pohľadu európskych predpisov – Ing. Dušan Konický, Technická inšpekcia, a. s.
 • Novela vyhlášky a očakávaný vývoj úrovne BTZ – Ing. Jiří Kurka, Technická inšpekcia, a. s.
 • Bezpečnosť strojov, posudzovanie rizika – Ing. Rudolf Dušanič PhD., Technická inšpekcia, a. s.
 • Bezpečnosť práce v podmienkach U.S. Steel Košice, s. r. o. – Ing. Pavel Vaščák, USS Košice, s. r. o.
 • Dokumentácia technických zariadení v prevádzke (k § 13 zákona o BOZP) – Ing. Dušan Perniš, Technická inšpekcia, a. s.
 • Certifikácia osôb – Ing. Rudolf Bilkovič, Technická inšpekcia, a. s.
 • Certifikácia systémov OHSAS – Ing. Ján Vencel, Technická inšpekcia, a. s.
 • Príčiny prevádzkových havárií technických zariadení – Ing. Pavol Hrdý, Kriminalistický ústav PZSR

Konferencie sa zúčastnilo 135 osôb.
Zborník konferencie obsahoval 16 príspevkov od prednášateľov.
Všetkým účastníkom konferencie bol poskytnutý dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoje názory a pripomienky ku akcii. Organizátori získali naspäť 60 vyplnených dotazníkov. Prítomní sa vyjadrili aj k miestu konania konferencie, väčšina navrhla lokalizáciu na strednom Slovensku. Opýtaným dokonca vyhovoval aj jarný termín konania akcie. Získali sme aj veľa návrhov na témy, ktoré by chceli účastníci počuť na nasledujúcej konferencii. Väčšina prítomných, až 76 %, bola spokojná s celkovým dojmom akcie.