Výchova a vzdelávanie

Presadzovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci prostredníctvom intenzívnej starostlivosti o technické zariadenia ako aj o ľudí, ktorí narábajú s týmito zariadeniami, predstavuje ústrednú tému konferencie Bezpečnosť technických zariadení. Tento ročník môžeme označiť prívlastkom jubilejný, keďže uplynulo už desať rokov od kedy spoločnosť Technická inšpekcia, a.s. začala organizovať odborné podujatie pre špecialistov zaoberajúcich sa bezpečnosťou technických zariadení. Počas týchto rokov sa konferencia neustále rozvíjala, čoho dôkazom je nielen pre účastníkov zaujímavý odborný program zameraný na všetky druhy technických zariadení, ale predovšetkým skutočnosť, že z malého expertného fóra sa postupne stala konferencia, ktorá je dnes považovaná za významný zdroj informácií na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v Slovenskej republike.

Význam konferencie a jej prospešnosť pre zvyšovanie úrovne ochrany bezpečnosti a zdravia pri práci na celoštátnej úrovni potvrdil prevzatím záštity JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Minister ocenil prínos konferencie, nakoľko ju považuje za stretnutie odborníkov a špecialistov zainteresovaných do problematiky bezpečnosti technických zariadení za účelom zvyšovania povedomia a hľadania efektívnych nástrojov pre riadenie rizík, nových trendov v prevencii a skúseností z dobrej praxe.

Záujem o aktuálne témy zo špecifickej oblasti technickej bezpečnosti prilákal tento rok na konferenciu 187 zástupcov odbornej verejnosti reprezentujúcich 66 rôznych spoločností z celého územia Slovenskej republiky. Zastúpenie medzi účastníkmi mali nielen prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, revízni technici, bezpečnostní technici, manažéri útvarov hlavných mechanikov, servisné firmy, ale aj manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov a inšpektori práce vykonávajúci dozor na dodržiavaním právnych predpisov v tejto oblasti.

Jubilejný desiaty ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2018, ktorá sa konala v dňoch 25. a 26. apríla 2018 už tradične v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach, otvoril slávnostným príhovorom Ing. Dušan Perniš, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. Vo svojom príhovore zdôraznil, že ho teší neustále rastúci počet účastníkov konferencie, ktorý svedčí o pretrvávajúcom záujme odbornej verejnosti aktívne sa podieľať na zlepšovaní stavu bezpečnosti technických zariadení, ako aj posilňovaní súladu medzi ekonomickými záujmami podnikateľských subjektov a ochranou človeka v pracovnom živote. Na jeho slová nadviazal informáciou o aktuálnych aktivitách a prioritách Národného inšpektorátu práce námestník generálneho riaditeľa Mgr. Jaroslav Pástor.

Je už tradíciou, že Technická inšpekcia, a.s. ako odborný a organizačný garant, dáva na konferencii priestor renomovaným lektorom. Počas desiateho ročníka konferencie, ktorý bol z dôvodu interdisciplinárneho charakteru technickej bezpečnosti rozdelený do dvoch dní (tri prednáškové bloky v prvý deň a dva prednáškové bloky v druhý deň), prezentovalo aktuálne informácie a tiež svoje poznatky a skúsenosti 14 uznávaných odborníkov z rôznych oblastí bezpečnosti technických zariadení.

Prvú prednášku úvodného dňa konferencie prezentoval dlhoročný odborník JUDr. Rudolf Kubica, hlavný inšpektor práce z Inšpektorátu práce Žilina. Vo svojom príspevku na tému Priebeh úrazov spôsobených technickými zariadeniami priblížil účastníkom konferencie názorným spôsobom (detailné fotografie) na niekoľkých úrazoch vyšetrovaných inšpekciou práce aké sú hlavné nedostatky a problémy pri prevádzke technických zariadení. Na základe skúseností z kontrolnej činnosti označil za hlavné problémy predovšetkým nízku úroveň starostlivosti o technické zariadenia (nedostatočná kontrolná činnosť, nedôsledná údržba a oprava) a neznalosť povinností prevádzkovateľa alebo obsluhy, v horších prípadoch vedomú ignoranciu týchto povinností.

Jednou zo zaujímavých prednášok prvého dňa konferencie bola prednáška s názvom Drony a ich využitie pri kontrole technických zariadení v prevádzke, s ktorou vystúpil Ing. Ondrej Sluka zastupujúci spoločnosti UAVONIC, s.r.o. Cieľom jeho prednášky bolo poskytnúť účastníkom iný pohľad na drony, aby neboli vnímané len ako na zariadenia používané na šport alebo zábavu. V súčasnej dobe dochádza k postupnému rozvoju využívania dronov pri inšpekcii budov (termálna a vizuálna), kotviacich a istiacich prvkov, žeriavov, strojného a dopravníkového vybavenia (vrtné plošiny, dopravníky), vertikálnych a visutých stavieb (komíny, mosty) alebo podzemných potrubí (teplovody, plynovody).

Záverečný blok prednášok prvého dňa konferencie patril zástupcom organizátora Technickej inšpekcie, a.s., a to Ing. Richardovi Balluchovi a Ing. Róbertovi Paškovi. Prvý menovaný lektor hovoril o problematike bezpečnosti výťahov ako zdvíhacích zariadení, ktoré sú celosvetovo najpoužívanejším prostriedkom transportu ľudí v budovách, z viacerých hľadísk. Vo svojej prednáške sa zameral nielen na bezpečnosť existujúcich výťahov (modernizácia a rekonštrukcia), ale aj na bezpečnosť a spoľahlivosť nových výťahov, keďže napriek neustálemu sprísňovaniu požiadaviek a zlepšovaniu súčasného stavu vedy a techniky sa zvyšuje počet úrazov na výťahoch, a to aj vo vyspelých západných krajinách. Bezpečnosť strojových zariadení v prevádzke bola téma prednášky, ktorá výrazne zaujala účastníkov konferencie, nakoľko Ing. Róbert Paška pútavou formou prezentoval dôvody, pre ktoré sa oplatí vlastniť a prevádzkovať bezpečné strojové zariadenia a aké sú najčastejšie zisťované nedostatky pri overovaní bezpečnosti strojových zariadení v prevádzke.

Druhý deň konferencie otvoril Ing. Marián Bartoš reprezentujúci spoluorganizátora konferencie Slovenskú zváračskú spoločnosť. Vo svojej prednáške na tému Nové smery zvyšovania bezpečnosti prenosových ciest sa podelil o dlhoročné skúsenosti a možno skryté poznatky pred širšou verejnosťou o nových prístupoch k výstavbe a obnove energetických prenosových ciest pomocou podporných technológií vrtuľníkom, bez devastujúcich účinkov na krajinu. Zároveň naznačil technický trend vedúci k zvýšeniu odolnosti prenosových ciest a uviedol niekoľko konkrétnych havárií prenosových ciest spôsobených výkyvmi počasia nielen v zahraničí, ale aj v Slovenskej republike.

Riadenie bezpečnosti technických zariadení v prevádzke bol názov prednášky v podaní Ing. Martina Demčáka, PhD. zo spoločnosti Slovnaft, a.s. Počas prezentácie štandardného systému manažérstva bezpečnosti i systému manažérstva procesnej bezpečnosti upozornil na dôležitú skutočnosť, že aj pre takú veľkú spoločnosť akou je Slovnaft, a.s. sú najväčšou hodnotou zamestnanci a zariadenia, na ktorých pracujú, resp. ktoré obsluhujú. Keďže závažné zlyhanie ľudského faktora alebo zariadenia môže ohroziť podnikanie, dokonca aj samotnú existenciu spoločnosti, tak bezpečnosť prevádzky predstavuje najvyššiu hodnotu.

Poslednou prednáškou, ktorá uzatvorila program konferencie, bola Príčiny havárií technických zariadení. Dlhoročný a účastníkmi konferencie obľúbený lektor plk. Ing. Pavel Hrdý, ktorý pôsobí na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru SR, vo svojom príspevku pre neho typickým a pre účastníkov konferencie atraktívnym spôsobom sprostredkoval zaujímavé informácie o reálnych haváriách technických zariadení a tiež o vyšetrovacích metódach, ktorými sú zisťované ich príčiny.

Jubilejný desiaty ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2018 pokračoval v tradícií svojich predchodcov. Vysoká odborná úroveň programu, o ktorú sa postarali renomovaní lektori a odborníci v jednej osobe, umožnila účastníkom konferencie odchádzať domov s množstvom užitočných informácií. Keďže ide o informácie, ktoré väčšina účastníkov konferencie bude aplikovať v svojom ďalšom profesijnom živote, tak veríme, že konferencia sa aktívne podieľa na zvyšovaní úrovne technickej bezpečnosti v Slovenskej republike. Úspešný priebeh konferencie by nebolo možné zabezpečiť bez spoluorganizátora Slovenskej zváračskej spoločnosti, partnerov konferencie, a to SEPS, a.s., SPP - distribúcia, a.s., Nafta, a.s., Veolia Energia Slovensko, a.s., Eustream, a.s., ako aj mediálnych partnerov Education, s.r.o., Bezpečná práca, ATPJournal, Strojárstvo/Strojírenství a Bezpečnosť práce v praxi.

Ďakujeme všetkým partnerom za podporu, účastníkom za ich účasť na konferencii 
a tešíme sa na stretnutie s Vami na
XI. ročníku konferencie.