Výchova a vzdelávanie

Siedmy ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2015, ktorá sa konala v dňoch 15. a 16. apríla 2015 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach, otvoril slávnostným príhovorom Mgr. Branislav Ondruš, štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Vo svojom príhovore zdôraznil jednotu problematiky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, ale aj podporu ministerstva aktivitám vedúcim k posilňovaniu starostlivosti o život a zdravie zamestnancov. Dôvodom je, že ministerstvo vníma oblasť ochrany zdravia pri práci ako rovnocennú oblasť komplexnej starostlivosti o človeka a podporuje všetky aktivity smerujúce k zlepšeniu stavu bezpečnosti  a ochrany zdravia pri práci. Preto pán štátny tajomník vyjadril podporu aj konferencii ako tradičnému podujatiu, ktoré poskytne účastníkom množstvo užitočných informácií do ich ďalšieho profesijného života, a tiež podporu Technickej inšpekcii, a.s. ako organizácii s neoceniteľným prínosom v oblasti bezpečnosti technických zariadení a s tým súvisiacou ochranou života a zdravia zamestnancov na pracoviskách v Slovenskej republike. Svojím prejavom pán štátny tajomník poukázal na dôležitosť starostlivosti o pracujúceho občana a angažovanosť rezortu v tejto oblasti.

Na významné miesto bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vrátane bezpečnosti technických zariadení v každej oblasti spoločenského života upozornil vo svojich úvodných slovách aj odborný garant tohto podujatia Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. O širokom odbornom zábere konferencie svedčila prítomnosť účastníkov z rôznych oblastí bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako boli najmä prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, manažéri útvarov hlavných mechanikov, majitelia pracovných prostriedkov, servisných firiem alebo manažéri zodpovední za bezpečnosť technických zariadení.

Konferencia Bezpečnosť technických zariadení je už dlhé roky známa odbornej verejnosti ako tradičné podujatie s vysokou odbornou úrovňou, ktorú zabezpečuje Technická inšpekcia, a.s. pozvaním renomovaných odborníkov a lektorov. Tento rok poskytli 14 lektori účastníkom množstvo aktuálnych informácií, svoje poznatky a skúsenosti v nasledovných témach:

 • inšpekcie práce ako súčasti bezpečnosti technických zariadení,
 • implementácie smerníc pre voľný pohyb výrobkov,
 • integrovanej bezpečnosti,
 • technických rizík elektrickej inštalácie v kombinovanom prostredí,
 • dokumentácie kvality zvárania a bezpečnosti technických zariadení,
 • používania fliaš na LPG,
 • požiarov technických zariadení,
 • nedostatkov na dovážaných strojoch a zariadeniach,
 • legislatívnych možností ako sa vyhnúť sankciám od inšpekcie práce,
 • rizikových prác a chorôb z povolania,
 • zistení z vyšetrovania havárií.

Z dôvodu, že sféra bezpečnosti technických zariadení je pomerne rozsiahla, organizátor rozdelil program konferencie na dva dni, pričom v stredu 15. apríla 2015 sa uskutočnili tri bloky prednášok a vo štvrtok 16. apríla 2015 ďalšie dva bloky prednášok. Diskusie k jednotlivým problematikám z oblasti bezpečnosti technických zariadení prebiehali nielen po každom bloku prednášok v konferenčnej miestnosti, ale aj počas prestávok a v neposlednom rade na večernom raute v prvý deň konferencie, kde účastníci mali dostatočný priestor na neformálnu a priateľskú výmenu názorov, poznatkov a skúseností.

V prvý deň konferencie mali účastníci možnosť vypočuť si prednášky aj hlavných inšpektorov práce. Ing. Dalibor Hlivák z Inšpektorátu práce Bratislava sa vo svojej prednáške na tému Výkon inšpekcie práce ako súčasť presadzovania bezpečnosti technických zariadení zaoberal predovšetkým štatistickým zhodnotením činnosti inšpektorátov práce a zistenými nedostatkami za rok 2014. Na jeho prednášku nadviazal JUDr. Rudolf Kubica z Inšpektorátu práce Žilina, ktorý vo svojom príspevku poskytol účastníkom konferencie stručný prehľad o procesnej stránke kontrol vykonávaných inšpekciou práce a ako sa môžu kontrolované subjekty na ne pripraviť.

Jednou z najúspešnejších prednášok úvodného dňa konferencie (podľa vyhodnotenia dotazníka predkladaného účastníkom) bola prednáška dlhoročného lektora konferencie Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc., z Technickej univerzity Košice. Cieľom jeho prednášky na tému Integrovaná bezpečnosť – safety versus security bolo upozorniť, že bezpečnosť je potrebné vnímať ako súčasť všetkých činností človeka. Je dôležité, aby ľudia boli pripravení na to, že sa s nebezpečenstvami, prípadne ohrozeniami, budú stretávať v každej etape svojho života. Jedným z efektívnych predpokladov pre integráciu požiadaviek na minimalizáciu rizík v rámci integrovanej bezpečnosti (safety + security) je rozsah a forma komunikácie medzi obidvomi oblasťami teda medzi safety (bezpečnosť strojov, výrobných buniek ako aj kompletných liniek) a security (ochrana týchto subjektov pre vplyvom z vonku).

Druhý deň konferencie otvoril npor. Ing. Pavol Dubaj z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici. Vo svojej zaujímavej prezentácií pod názvom Požiare technických zariadení poukázal na potrebu neustáleho zamýšľania sa nad otázkou ochrany pred požiarmi, či už pri vývoji a výrobe technických zariadení, alebo ich prevádzkovaní, údržbe a opravách. V prvej časti prednášky hovoril o legislatíve z oblasti ochrany pred požiarmi dotýkajúcej sa prevádzky, údržby a opráv technických zariadení, druhá časť bola zameraná na štatistické údaje hovoriace o požiaroch technických zariadení a príčinách ich vzniku a v poslednej časti uviedol konkrétny príklad požiaru technického zariadenia, a to podávača paliva do tepelného spotrebiča.

Ústrednou témou jednej z posledných prednášok, ktorá odznela na konferencii, boli zistenia z vyšetrovania havárií technických zariadení. Dlhoročný lektor konferencie plk. Ing. Pavel Hrdý, ktorý pôsobí na Kriminalistickom a expertíznom ústave Policajného zboru SR, vo svojom príspevku sprostredkoval účastníkov konferencie zaujímavé prípady vyšetrovania havárií technických zariadení. Výsledkom jeho pútavého rozprávania, ale aj na obrázky bohatej prezentácie bolo, že účastníci konferencie predmetnú prednášku označili v dotazníku ako najzaujímavejšiu prednášku celej konferencie.

Na záver možno zhodnotiť konferenciu Bezpečnosť technických zariadení 2015 ako úspešné podujatie s vysokou odbornou úrovňou, ku ktorej prispelo svojou aktívnou účasťou celkovo 150 účastníkov. Účastníci konferencie odchádzali nielen s pozitívnymi dojmami, ale aj s množstvom užitočných informácií z oblasti bezpečnosti technických zariadení, ktoré môžu využiť vo svojej ďalšej praxi.

Veľké poďakovanie organizátora patrí všetkým partnerom, nakoľko konferencia by sa nezaobišla bez podpory generálneho partnera – Východoslovenská energetika Holding, a.s., hlavného partnera – Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako aj ďalších partnerov (SPP – distribúcia, a.s., Veolia Energia Slovensko, a.s., Flaga, s.r.o., ProCs, s.r.o., Slovenská zváračská spoločnosť, Pivovar Steiger, a.s.) a mediálnych partnerov (Education, s.r.o., Strojárstvo, ATP Journal).