Výchova a vzdelávanie

V dňoch 23. a 24. apríla 2024 sa uskutočnil vo Wellness hoteli Chopok v Demänovskej doline už 14. ročník konferencie „Bezpečnosť technických zariadení 2024“. Organizátorom bola Technická inšpekcia, a.s.

Konferencia sa konala pod záštitou Mgr. Erika Tomáša, ministra práce, sociálnych vecí a rodiny a Národného inšpektorátu práce. Jej cieľom bolo poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení a za týmto účelom boli oslovení odborníci a lektori v tejto oblasti. Na konferencii sa stretli manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, špecialisti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia, servisné firmy, a ďalší odborníci v danej oblasti, aby si rozšírili poznatky o aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Účastníkov privítal generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. JUDr. Vladimír Jurík. Vo svojom úvodnom slove vyzdvihol potrebu bezpečnosti technických zariadení a poslanie Technickej inšpekcie, a.s., ktorá tento rok oslávi už 30 rokov od svojho založenia. Zároveň odprezentoval účastníkom nové logo spoločnosti.

Na jeho úvodné   slová   nadviazali    čestní   hostia    konferencie - generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Marek Mitterpák, PhD. a generálny tajomník služobného úradu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ing. Peter Kostolný, ktorí taktiež privítali účastníkov konferencie a vyzdvihli potrebu technickej bezpečnosti.

Skúsenostiam inšpekcie práce zo šetrenia pracovných úrazov spôsobených technickými zariadeniami sa venovala Mgr. Katarína Timková z Národného inšpektorátu práce. Vo svojej prednáške po vymedzení základného legislatívneho rámca konkretizovala štatistiku pracovnej úrazovosti za rok 2023 i jej porovnanie s predošlým obdobím. Rovnako vymedzila najčastejšie zdroje vzniku pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví.

Blok prednášok pokračoval prednáškou Ing. Zuzany Szabovej, PhD., a doc. Ing. Richarda Kuracinu, PhD., zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave na tému „Nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov v priemysle – metódy pre stanovenie výbuchových charakteristík horľavých prachov.“ Jedná sa o širokú tému, nakoľko nebezpečenstvo výbuchu horľavých prachov zahŕňa spektrum materiálov, odvetví a procesov pričom ich výskum a meranie je esenciálnou súčasťou protivýbuchovej prevencie s cieľom zaistiť požadovanú úroveň bezpečnosti v rámci priemyslu. V priemysle častokrát nemožno úplne odstrániť riziko plynúce z horľavých prachov a tým aj nebezpečenstvo výbuchu, preto je nutné poznať požiarnotechnické parametre horľavých prachov a tým minimalizovať z toho plynúce riziká.

Poobedňajší blok prednášok zahájila prednáška mjr. Ing. Michala Juhása v Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ SR na tému „Následky neodborne vykonanej práce v elektrotechnike.“ Hlavnou úlohou ústavu je výkon znaleckých a odborných činností vo vednom odbore kriminalistika pre potreby orgánov činných v trestnom konaní, kde sa okrem balistiky, daktyloskopie, kriminalistickej požiarnej chémie, kriminalistickej pyrotechniky, toxikológie, mechanoskopie, trasológie, defektoskopie, metalografie, genetickej analýzy, kriminalistickej informatiky a ďalších odvetví zahŕňa aj kriminalistická a požiarna elektrotechnika ako forenzná oblasť kriminalistickej techniky zaoberajúca sa znaleckým skúmaním elektrotechnických zariadení prostriedkami a metódami všeobecne uznávanými v kriminalistickej praxi. Metódy boli ilustrované na príkladoch vyšetrovania vo veci prečinu všeobecného ohrozenia podľa § 285 ods. 1 a 3 písm. a) Trestného zákona, respektíve vyšetrovania vo veci prečinu usmrtenia podľa § 149 ods. 1 Trestného zákona.

Program prvého dňa konferencie pokračoval prednáškami Bc. Miroslava Nagya, dipl. z.z., z AGEL Merea, a.s. na tému „Kým príde záchranka...“ a Ing. Romana Skorku z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR na tému „Povinnosti stavebníka pri realizácii stavby – nová legislatíva.“

Doc. Ing. Cviklovič, PhD., následne v prednáške na tému Bezpečnosť a spoľahlivosť autonómnych mobilných robotov priblížil účastníkom problematiku autonómnych vozidiel pre rôzne oblasti použitia, ich úrovne, výzvy pre ich testovanie, systémy určené na detekciu prekážok, radary a navigácie. Okrem technických otázok sa v prednáške dotkol otázok etických súvisiacich s autonómnosťou vozidiel.

Záverečný blok prednášok prvého dňa konferencie zahájila prednáška Ing. Davida Sárku z Technickej inšpekcie, a.s., na tému „Bezpečnosť stroja počas celého životného cyklu“, ktorá sa zameriavala na bezpečnosť strojového zariadenia v etape výroby, prevádzky z hľadiska krokov k zníženiu rizika vzniku nebezpečných situácií a bezpečnosť strojového zariadenia v prevádzke v intenciách príslušnej slovenskej legislatívy i technických noriem.

Zaujímavú tému následne odprezentoval Ing. Peter Dzurko, PhD., zo spoločnosti ELVOSOLAR, a.s. Fotovoltika z pohľadu bezpečnosti a prevádzkyschopnosti má vzhľadom na významný nárast počtu registrovaných malých lokálnych a komerčných elektrární na Slovensku veľký význam. S tým je zákonite spojený nárast počtu porúch, ale aj požiarov a pracovných úrazov. Prednáška sa preto podrobnejšie venovala odborným prehliadkam a skúškam takýchto zariadení.

Predposlednú tému dňa predniesol inšpektor Technickej inšpekcie, a.s., Ing. Tomáš Kupec, PhD. na tému „Kontroly na oceľových konštrukciách“. Oceľové konštrukcie sú normou definované ako usporiadané sústavy navzájom prepojených častíc navrhnutých tak, aby prenášali zaťaženie a zaisťovali zodpovedajúcu tuhosť. Prednáška bola zameraná na kontrolu dokumentácie oceľovej konštrukcie, NDT kontroly zvarových spojov oceľovej konštrukcie rôznymi metódami a údržbu respektíve opravy a opatrenia na základe zistených závad.

Záver dňa patril doc. Ing. Petrovi Tomleinovi, PhD., zo Slovenského zväzu pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá. Vo svojej prednáške na tému „Priestor pre malé i veľké tepelné čerpadlá v slovenských podmienkach“ sa venoval typom tepelných čerpadiel a ich uplatneniu v rôznorodých podmienkach pamätajúc na cieľ dosiahnuť nízku spotrebu energie. V rámci prednášky boli napríklad vysvetlené princípy fungovania tepelných čerpadiel či ich typy. Spomenutá bola tiež nová Smernica EP a R (EÚ) 2023/2413, ktorá sa sústreďuje na podporu energie z obnoviteľných zdrojov.

Program konferencie pokračoval 24. apríla 2024. Druhý deň konferencie prišiel účastníkov konferencie pozdraviť minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mgr. Erik Tomáš. Vo svojom príhovore vyzdvihol prínos Technickej inšpekcie, a.s. a zdôraznil, že zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj dôstojné pracovné podmienky, sú prioritou ministerstva práce.

Workshop elektrických, zdvíhacích a strojových zariadení otvorila prednáška Ing. Tomáša Magulu zo spol. ABB, s.r.o. na tému „Kolaboratívny robot – áno alebo nie?“ Prednášajúci sa zaoberal vzťahom robota a človeka pri práci, typmi robotických pracovísk, priblížil tiež rôzne druhy kolaboratívnych robotov a reálne možnosti ich využitia zachovávajúc bezpečnosť pracoviska.

S predošlou témou súvisela ďalšia prednáška na tému „Overovanie kolaboratívnych robotov“, ktorú odprezentoval Ing. Robert Paška z Technickej inšpekcie, a.s. Prezentácia sa zameriavala na základné normy, pojmy a požiadavky zaoberajúce sa bezpečnosťou priemyselných kolaboratívnych robotov, overovaním bezpečnosti kolaboratívnych robotov. Praktický príklad bol ilustrovaný meraním na kolaboratívnom robote GoFa™ CRB 15000.

Zaujímavej a v praxi užitočnej problematike sa v rámci workshopu elektrických, zdvíhacích a strojových zariadení venoval Ing. Jiří Vykydal, MBA zo spoločnosti SALTEK s.r.o., ktorý konkretizoval pravidlá pre správnu inštaláciu prepäťových ochrán a podrobnejšie sa tiež zaoberal chybami pri ich inštalácii v rámci prednášky na tému „Na čo si dať pozor pri inštalácii prepäťových ochrán“.

Nasledujúci blok prednášok pokračoval prednáškou PhDr. Branislava Gašparíka zo spol. Cordi, s.r.o., ktorý sa bližšie sústredil na tému „Poškodenia oceľových lán, kritériá pre vyraďovanie lán“. Roztrhnutie oceľového lana často vedie ku škodám na majetku a v horšom prípade aj na zdraví. Odhalenie príčiny zlyhania nevedie len k určeniu vinníka nehody, ale predovšetkým je kľúčovým predpokladom, aby sa obdobnému zlyhaniu predišlo do budúcnosti. Analýza lana môže viesť k lepšiemu pochopeniu podmienok na žeriave, práce so žeriavom a k jeho optimalizácii s cieľom zvýšenia bezpečnosti.

Najčastejšie zisťované nedostatky pri kontrole bezpečnosti elektrických zariadení, zdvíhacích zariadení a strojových zariadení zhrnuli pre poslucháčov Ing. Peter Hušek, Ing. Radovan Šoška, PhD.Ing. Adam Mihálka z Technickej inšpekcie, a.s. V rámci svojich odborností sa podrobnejšie venovali praktickým príkladom z praxe, kedy boli pri vykonávaní úradných skúšok zistené nedostatky ohrozujúce bezpečnosť a ochranu zdravia. Po diskusii bol workshop elektrických, zdvíhacích a strojových zariadení ukončený.

Súbežne popri workshope elektrických, zdvíhacích a strojových zariadení prebiehal workshop tlakových a plynových zariadení. Prvej téme sa na ňom venoval Ing. Gabriel Zsilinszki z Duslo Šaľa, a.s. v rámci prednášky na tému „Utesňovanie netesnosti počas prevádzky a jej legislatívna možnosť.“ Utesňovanie priemyselných netesností sa vykonáva počas plných prevádzkových parametrov netesného zariadenia bez potreby jeho odstavenia a preto je pri ňom potrebné dodržať adekvátne postupy. Odstraňovaním vzniknutých netesností zariadenie ostáva v chode, čím nevznikajú žiadne náklady na odstavenie a následné opravenie netesnosti a tým je zabezpečená plynulá prevádzka s najmenším počtom odstávok.

Téma „Výmenníky tepla a ich pevnostné výpočty podľa EN 13445-3 a ASME Section VIII Div. 1, súčasné požiadavky podľa národných štandardov“ bola nasledujúcou témou, ktorou sa vo svojej prednáške zaoberal Ing. Ondrej Zsemlye zo spoločnosti ACE Engineering, s.r.o. Z pevnostného hľadiska sú výmenníky tepla zariadenia, kde okrem tlakového zaťaženia samotná konštrukcia telesa musí preniesť nielen teplotnú dilatáciu vznikajúcu počas prevádzky, ale aj dilatáciu, ktorá je dôsledkom dvoch rozdielnych teplo-výmenných priestorov. Z tohto hľadiska je dôležité venovať im náležitú pozornosť v nadväznosti na štandardy ich technického stavu a bezpečnosti. Prednášajúci priniesol relevantné poznatky v tejto oblasti.

Blok prednášok pokračoval prednáškou na aktuálnu tému kontroly tesnosti plynovodov dronmi a ďalších možnostiach pre využitie dronov v praxi, ktorú namiesto Ing. Andreja Hajšela zo spol. SPP – distribúcia, a.s. odprezentoval Ing. Michal Ševera zo spoločnosti UAVONIC s.r.o.

Ing. Libor Šubrt z Technické inspekce ČR v predposlednej prednáške priblížil účastníkom problematiku Nařízení vlády č. 192/2022 Sb. o vyhrazených technických tlakových zařízeních. Priblížil nie len postavenie Technickej inšpekcie Českej republiky, ale aj právny rámec súvisiaci s prevádzkou vyhradených technických zariadení v Českej republike.

Pred záverečnou diskusiou v rámci workshopu tlakových a plynových zariadení mal priestor Ing. Martin Lülei zo spoločnosti Slovnaft, a.s. Prítomných oboznámil s témou „Skúsenosti so zavádzaním RBI v rafinérii Slovnaft“. Inšpekcia založená na riziku (RBI) je proces vývoja systému inšpekcie založenej na znalostiach rizika a dôsledku zlyhania. Analýzou rizík sa identifikujú rôzne typy poškodenia ktoré môžu nastať, rizikové miesta, rýchlosti akými sa poškodenie môže vyvinúť či nebezpečenstvo spôsobujúce zariadenia, preto má takéto hodnotenie veľký význam z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia.

Podobne ako v predošlých rokoch aj uplynulý 14. ročník konferencie „Bezpečnosť technických zariadení 2024“ úspešne nadviazal na dlhoročnú tradíciu a poskytol účastníkom množstvo teoretických aj praktických informácií, ktoré bezpochyby využijú v praxi a v ich ďalšom profesijnom pôsobení. Aj takouto cestou sa prispeje zvyšovaniu celkovej úrovne technickej bezpečnosti na Slovensku.

Popri organizačnom tíme Technickej inšpekcie, a.s., patrí poďakovanie taktiež partnerom a sponzorom konferencie. Zároveň ďakujeme všetkým zúčastneným za ich účasť a tešíme sa na stretnutie na ďalšom, už 15. ročníku konferencie, ktorý sa bude konať v termíne 29. – 30. apríla 2025 vo Wellness hoteli Chopok v Demänovskej doline.