Výchova a vzdelávanie

Bezpečný stav a spôsob používania technických zariadení vo všetkých ich životných etapách, t. j. snaha vylúčiť alebo aspoň minimalizovať riziko, že počas predpokladanej životnosti technického zariadenia a pri dodržaní predpokladaných podmienok na jeho prevádzku sa vyskytne nežiaduca udalosť ohrozujúca život a zdravie osôb narábajúcich s technickými zariadeniami, predstavuje ústrednú myšlienku konferencie, ktorej už ôsmy ročník organizovala Technická inšpekcia, a.s. v dňoch 13. a 14. apríla 2016 v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach. 

K úspešnému priebehu konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2016 výrazne prispeli aktívnou účasťou 150 účastníci - odborníci v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako najmä prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.

Program konferencie, ktorej vysokú odbornú úroveň zabezpečil organizátor pozvaním 16 renomovaných odborníkov a lektorov na úseku bezpečnosti technických zariadení, bol tradične rozdelený do dvoch dní, a to v stredu do troch prednáškových blokov a vo štvrtok do dvoch prednáškových blokov. Neoddeliteľnou súčasťou každého bloku prednášok bola diskusia k predneseným témam, pričom ďalšie a určite aj rozsiahlejšie debaty o problematike bezpečnosti technických zariadení prebiehali počas prestávok a najmä na večernom raute v prvý deň konferencie, počas ktorého mali účastníci dostatočný priestor na neformálnu a priateľskú komunikáciu a výmenu názorov.

Neustále zvyšujúcu sa úroveň konferencie by Technická inšpekcia, a.s. nedokázala zabezpečiť bez podpory generálneho partnera - Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., odborného partnera – SPP - distribúcia, a.s. a tiež ďalších partnerov (Flaga, s.r.o., Veolia Energia Slovensko, a.s., Schneider Electric Slovakia, s.r.o., Cofely, a.s., Duslo, a.s. a Pivovar Steiger, a.s.). Propagácia tohto tradičného podujatia bola zabezpečená mediálnymi partnermi Education, s.r.o., ATP Journal, Slovenská zváračská spoločnosť, Bezpečná práca a Strojárstvo/Strojírenství. Účastníci konferencie privítali aj zvýšenú účasť vystavovateľov (Technická diagnostika – Ing. Milan Zaťko, ZTS Elektronika SKS s.r.o., vrátane niektorých partnerov konferencie), ktorí prezentovali svoje produkty a služby v priestoroch vedľa konferenčnej miestnosti.

Ťažiskom odborného programu konferencie, prostredníctvom ktorého sa prednášatelia podeli o svoje odborné poznatky, skúsenosti a názory, boli nasledovné témy:

 • nadhodnota akreditačnej značky v oblasti skúšania, inšpekcie a certifikácie
 • požiadavky bezpečnej prevádzky kotolní
 • flexibilné plánovanie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení
 • priemyselné havárie z titulu elektrostatických účinkov
 • analýza príčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení
 • bezpečnosť detských ihrísk
 • efektívna modernizácia výťahov
 • požiare technických zariadení
 • skúsenosti z posudzovania zariadení v zahraničí
 • kontroly v oblasti technických zariadení
 • zistenia z vyšetrovania havárií technických zariadení
 • vzťah technickej normalizácie a bezpečnosti technických zariadení.

Konferenciu otvoril príhovorom o dôležitej úlohe bezpečnosti technických zariadení, s ktorými sa stretávame bežne nielen vo svojom pracovnom, ale aj v súkromnom živote (technické zariadenia v nákupných centrách alebo bytových domoch) dlhoročný odborník na úseku technickej bezpečnosti a zároveň aj odborný garant podujatia Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. V prvom bloku konferencie zástupca Inšpektorátu práce Trnava Ing. Mikuláš Moncman oboznámil prítomných so zisteniami inšpekcie práce z vyšetrovaní úrazov súvisiacich s technickými zariadeniami a Ing. Mária Semanová zastupujúca ÚNMS SR hovorila o technickej normalizácií a jej význame v oblasti bezpečnosti technických zariadení. Úvodný blok prednášok uzatvorila Ing. Dagmar Bočanová zo Slovenskej národnej akreditačnej služby, ktorá informovala o nadhodnote akreditačnej značky v oblasti skúšania, inšpekcie a certifikácie.

Zaujímavú prednášku si mohli účastníci konferencie vypočuť v  úvodný deň od RNDr. Ing. Dušana Skarbu, ktorý hovoril o vzniku priemyselných havárií z titulu elektrostatických účinkov. Jeho príspevok bol zameraný na  charakteristiku požiadaviek zvažovaných pri posúdení aspektov generovania elektrostatických nábojov pri prečerpávaní kvapalín s definovanou hodnotou elektrického odporu, pričom sa  orientoval najmä na súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov fyzikálnych aspektov k naplneniu tvorby veľkosti intenzity elektrostatického poľa elektrostatických nábojov k dosiahnutiu podmienok ich realizácie vo forme výboja so zápalnou elektrostatickou iskrou v podmienkach aerosólového oblaku.

V záverečnom bloku prednášok prvého dňa konferencie vystúpili zástupcovia organizátora - Technickej inšpekcie, a.s. Ing. Samuel Maljarčik a Ing. Richard Balluch. Prvý menovaný lektor sa vo svojej prednáške venoval bezpečnosti detských ihrísk. Upozornil na skutočnosť, že v súčasnosti zariadenia detských ihrísk podliehajú režimu nariadenia vlády SR č. 349/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na prostriedky ľudovej zábavy, zariadenia detských ihrísk a športovo-rekreačné zariadenia. Následkom nezaistenia bezpečnosti týchto zariadení nie je len vznik zodpovednosti (občianskoprávnej, trestnoprávnej), ale horším dôsledkom môže byť úraz syna, dcéry, vnuka, a pod. Ústrednou témou prednášky Ing. Richard Ballucha bola analýza príčin vybraných závažných havárií zdvíhacích zariadení, počas ktorej zaujal účastníkov konferencie predovšetkým videami z jednotlivých havárií.

Jednou z najúspešnejších prednášok celej konferencie bola prednáška plk. Ing. Pavla Hrdého z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR. Prípady vyšetrovania havárií technických zariadení podané prostredníctvom pútavého rozprávania tohto dlhoročného lektora konferencie a sprevádzané prezentáciou s veľkým množstvom detailných obrázkov a fotiek je možné považovať za pomyselnú čerešničku na torte, ktorá udržala všetkých účastníkov konferencie na svojich miestach až do samého záveru konferencie, ktorý tak ako aj úvod patril garantovi tohto podujatia Ing. Dušanovi Konickému.

Na záver je možné zhodnotiť konferenciu Bezpečnosť technických zariadení 2016 ako vydarené podujatie, k čomu výraznou mierou prispeli svojou aktívnou účasťou zúčastnení zástupcovia odbornej verejnosti odnášajúci si množstvo užitočných informácií z oblasti bezpečnosti technických zariadení, ktoré môžu uplatniť v ďalšej aplikačnej praxi. Týmto by sme sa im chceli poďakovať za účasť na konferencii, partnerom za podporu a už teraz sa tešíme na stretnutie s Vami na IX. ročníku konferencie.