Výchova a vzdelávanie

V dňoch 14. a 15. mája 2019 sa uskutočnila vo Wellness hoteli Chopok v Demänovskej doline v poradí už 11. konferencia „Bezpečnosť technických zariadení 2019“. Organizátorom konferencie bola Technická inšpekcia, a.s. spoločne so Slovenskou zváračskou spoločnosťou ako spoluorganizátorom. Na konferencii sa tradične stretli manažéri zodpovední za bezpečnosť strojov a zariadení, prevádzkovatelia technických zariadení, špecialisti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), bezpečnostní technici, autorizovaní bezpečnostní technici, inšpektori práce, projektanti, revízni technici, výrobcovia technických zariadení, podnikatelia, servisné firmy, a ďalší odborníci v danej oblasti, aby si rozšírili poznatky o aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení.

Konferencia, ktorej sa zúčastnilo 160 účastníkov zo 46 rôznych spoločností sa konala pod záštitou ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR JUDr. Jána Richtera, ktorý prevzatím záštity potvrdil význam konferencie a jej prospešnosť pre zvyšovanie úrovne BOZP na celoštátnej úrovni.

Hostí a účastníkov privítal generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. Ing. Dušan Perniš. Vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že úsilím je zlepšovanie prevencie a posilňovanie kultúry práce, prijímanie ochranných opatrení zohľadňujúcich vedecko-technické poznanie, starnutie pracovnej populácie s prihliadnutím na technologický vývoj, konkrétne inteligentného priemyslu. Vyjadril presvedčenie, že konferencia nadväzujúc na predchádzajúce ročníky prispeje k zlepšeniu informovanosti, propagácie a prevencie v oblasti BOZP.

Generálna riaditeľka sekcie práce Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR PaedDr. Danica Lehocká, PhD., tlmočila slová ministra JUDr. Jána Richtera, že v záujme ekonomického a sociálneho rozvoja Slovenskej republiky treba napomáhať zintenzívneniu starostlivosti zamestnávateľov o dôstojné pracovné podmienky, a najmä o ochranu života a zdravia zamestnancov pri práci. Pripomenula, že odborníci, ktorí sa starajú o technické zariadenia, aby bezchybne fungovali a nikoho neohrozovali, sú mimoriadne dôležité osoby a zasluhujú si ocenenie a úctu.

V krátkosti sa prítomným prihovoril aj generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Karol Habina. Pripomenul, že konferencia sa koná v období 50. výročia inšpekcie práce na Slovensku. Zdôraznil význam starostlivosti o bezpečnosť technických zariadení ako súčasti systému starostlivosti o BOZP. S uspokojením konštatoval, že úrazovosť klesá, keďže v roku 2018 zaevidovali na Národnom inšpektoráte práce najnižší počet pracovných úrazov s ťažkou ujmou na zdraví za posledných 25 rokov, k čomu nepochybne prispela aj starostlivosť o bezpečnosť technických zariadení.

Legislatíve v oblasti BOZP sa venovala vo svojej prednáške JUDr. Romana Hurtuková, PhD., riaditeľka odboru ochrany práce na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Poukázala na aplikačné a výkladové problémy v oblasti BOZP a na ich možné riešenia, či už v podobe plánovaných potrebných legislatívnych zmien alebo prostredníctvom metodickej a výkladovej činnosti. Spomenula legislatívne zmeny, ktoré sa momentálne javia ako najnaliehavejšie.

Ing. Daniela Gecelovská z Národného inšpektorátu práce sa zaoberala zmenami, ktoré priniesol nový zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu s účinnosťou od 1. apríla 2018. V tejto súvislosti poukázala na konkrétne skúsenosti inšpektorátov práce ako orgánov trhového dohľadu  vykonávajúcimi dohľad nad určenými výrobkami uvedenými na trh a do prevádzky.  

Zástupca Slovenskej zváračskej spoločnosti Ing. Ľuboš Mráz, PhD. poukázal na dôležitosť voľby podmienok zvárania, aby sa predišlo vzniku defektov po zváraní ešte pred exploatáciou zváranej konštrukcie v prevádzke. Uviedol niekoľko prípadov porušenia konštrukčných materiálov v prevádzke, ako aj potenciálne riziká vzniku chýb či defektov pri zváraní oceľových konštrukcií. Upozornil na význam potenciálnych zdrojov rizík porušenia, či už pôsobením prostredia, alebo použitím nesprávneho postupu pri výrobe.

Problematike zariadení určených do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu venoval svoju prednášku Ing. Ján Vencel z Technickej inšpekcie, a.s. Uviedol, že výber vhodných zariadení do priestoru s nebezpečenstvom výbuchu a ich spojenie do funkčného celku sa musí uskutočniť na základe projektovej dokumentácie, ktorá garantuje bezpečnosť technologického celku. Požiadavky, kedy možno zariadenia považovať za bezpečné, rieši smernica ATEX. Prednášateľ podrobne vysvetlil ako čítať označovanie na výrobkoch podľa tejto smernice a aké sú rozdiely medzi smernicou ATEX II (určená pre prevádzkovateľov zariadení) a ATEX I (určená výrobcom).

Na prednášku Ing. Jána Vencela  nadviazal Ing. Jaroslav Széplaky z Duslo Šaľa, a.s. s príspevkom nazvaným Implementácia štandardov ATEX na prevádzke Čpavok 4. Zdôraznil, že výroba čpavku tvorí dôležitú časť produkcie Dusla. Od prvej tony vyrobeného kvapalného čpavku v januári 1964 po dnešok sa vyrobilo v spoločnosti už viac ako 20 mil. ton čpavku. Na viacerých konkrétnych údajoch a príkladoch priblížil ako sa v rámci firmy a najmä v uvedenej prevádzke uplatňujú smernice ATEX ako základ prevádzkovej bezpečnosti.

O využití dronov pri inšpekcii technických zariadení informoval Ing. Juraj Dudáš zo Slovenskej asociácie bezpilotných prostriedkov a systémov. Využitie dronov je všestranné, ako príklad uviedol vyhľadávanie poškodení na vnútorných konštrukciách budov, termálne snímanie strojového vybavenia, vyhľadávanie tepelných únikov v budovách, kontrolu a vyhľadávanie poškodenia potrubí v podzemí, inšpekcie komínov a iných vertikálnych stavieb. Zároveň doplnil informácie o legislatíve v súvislosti s používaním dronov.

Bezpečnosťou na detských ihriskách a rekreačných športoviskách sa zaoberal vo svojom  príspevku Ing. Samuel Maljarčik z Technickej inšpekcie, a.s. Konštatoval, že pri ich používaní si mnohí neuvedomujú, že aj to sú technické zariadenia, na ktoré sa vzťahujú všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj technické normy. Ing. Maljarčik spomenul niekoľko príkladov s rizikami číhajúcimi na takýchto zariadeniach, ktoré slúžia na zábavu a hru detí a na športové a rekreačné vyžitie nielen detí, ale aj dospelých.

Ing. Marián Kováčik zo spoločnosti ABB, s.r.o. sa zaoberal vo svojej prednáške problematikou ťažkej a nebezpečnej práce, ktorú by mali vykonávať roboty namiesto ľudí, alebo by tu mala nastúpiť spolupráca človeka a robota, pretože kolaboratívny robot takéto práce hravo zvládne. Uviedol, že o robotizácii počúvame čoraz častejšie, ale vôbec sa nezamýšľame nad nebezpečenstvom spojeným s používaním robotov. Upozornil na niektoré nebezpečné situácie, ktoré môžu vzniknúť pri používaní robotov. Medzi nebezpečné vlastnosti robotov patria ich veľkosť, hmotnosť, rýchlosť, pričom vzniká vysoké riziko trvalého poškodenia zdravia. Narastajúca miera robotizácie v priemysle naznačuje, že týmto otázkam bude potrebné do budúcna venovať zvýšenú pozornosť.

Skúsenosti z oblasti starostlivosti o bezpečnosť technických zariadení v spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s. priblížil Ing. Juraj Lipták. Z jeho vystúpenia bolo zrejmé, že v uvedenej spoločnosti pristupujú k bezpečnosti trochu inak ako inde, netradične a inovatívne. Podrobne a zaujímavo opísal možné postupy a aktivity v riadení BOZP so zameraním na hodnotový prístup k tejto oblasti a na potrebné participovanie samotných zamestnancov na tomto procese.

Na druhý deň ako prvý vystúpil Ing. Martin Demčák, PhD., zo Slovnaft, a.s. V prednáške sa venoval preventívnym opatreniam pri prevádzke technických zariadení. Zdôraznil, že jednou z neoddeliteľných súčastí života firmy je aj riziko súvisiace s jej činnosťou, ktorému musí čeliť.  Zaoberal sa tiež často frekventovanou otázkou, či stav označovaný za bezpečný, je naozaj dosť bezpečný. Dlhodobé vyšetrovanie nežiaducich udalostí v spoločnosti preukazuje úzku spojitosť s nevhodným dizajnom ako častou príčinou vzniku mnohých udalostí. Niektoré z nich mali závažný charakter a okrem možného ohrozenia života a zdravia viedli aj k významným stratám na majetku či poškodeniu dobrého mena firmy. Konštatoval, že vo firme proaktívne riešia odstraňovanie týchto nedostatkov, postupne zlepšujú nevyhovujúci dizajn zariadení a aktívne vstupujú do návrhu nových technológií s cieľom predísť vzniku nebezpečných podmienok.

Identifikácii príčin a rozboru zistených nedostatkov pri výkone odborných prehliadok a odborných skúšok v Eustream, a.s. venovali svoju prednášku Ivan OrthIng. Ladislav Hlinica. Uviedli niekoľko príkladov najčastejšie sa vyskytujúcich chýb a nedostatkov v oblasti plynových zariadení, tlakových zariadení, pri výkone prehliadok a skúšok v nízkotlakových - teplovodných kotolniach. Zdôraznili, že správne klasifikovať zistený nedostatok vyžaduje od revízneho technika mať veľmi dobré vedomosti a dostatočné skúsenosti v danej oblasti.

Zaujímavú prednášku mal Ing. Roland Páleník zo spoločnosti Philips Slovakia, s.r.o. Prítomní sa dozvedeli okrem informácií o aktivitách spoločnosti tiež podrobnosti, ako prebiehala príprava takého náročného diela, ako je osvetlenie Národného futbalového štadióna v Bratislave.

Na území Slovenskej republiky Hasičský a záchranný zbor každoročne eviduje niekoľko tisíc požiarov, pri ktorých vznikajú škody v miliónoch eur, no čo je horšie, dochádza pri nich k zraneniam aj usmrteniam osôb. Informoval o tom npor. Ing. Pavol Dubaj zo Slovenskej asociácie hasičských dôstojníkov, ktorý svoju prezentáciu rozdelil do dvoch častí. V prvej sa zameral na všeobecné štatistiky požiarovosti, ale aj na konkrétnejšie štatistiky príčin požiarov technických zariadení, resp. prevádzkovo-technických porúch ako príčin vzniku požiaru. V druhej časti uviedol podrobnosti z niekoľkých konkrétnych prípadov požiarov.

Plk. Ing. Pavol Hrdý z Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru SR výstižne nazval svoju prednášku „Príčiny havárií technických zariadení“. Zameral sa v nej na metódy zisťovania príčin reálnych havárií. Zistiť príčinu každej havárie je veľmi dôležité, pretože pri poznaní príčiny je jasná cesta k náprave a prevencii.

K vyhodnoteniu konferencie možno uviesť, že 11. ročník úspešne nadviazal na predchádzajúce ročníky. Vysoká odborná úroveň programu, o ktorú sa postarali renomovaní lektori a odborníci v jednej osobe, umožnila účastníkom konferencie získať množstvo užitočných informácií. Nepochybne ide o informácie, ktoré väčšina účastníkov využije v aplikačnej praxi v ich ďalšom profesijnom pôsobení. Organizátori konferencie preto odôvodnene predpokladajú, že aj táto konferencia sa bude aktívne podieľať na zvyšovaní úrovne technickej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Poďakovanie za vydarený priebeh konferencie patrí popri organizačnom tíme Technickej inšpekcie, a.s.  tiež partnerom a sponzorom konferencie. Rovnako ďakujeme aj účastníkom za ich účasť na konferencii a tešíme sa na stretnutie na XII. ročníku konferencie, ktorá sa uskutoční v dňoch 28. a 29. apríla 2020 vo Wellness hoteli Chopok v Demänovskej doline.