Výchova a vzdelávanie

Technická inšpekcia, a.s. organizovala v dňoch 17. a 18. apríla 2013 v poradí už 5. ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení. Doteraz najúspešnejší ročník konferencie, čo sa týka nielen kvality programu, ale aj počtu približne 150 účastníkov, sa konal tradične v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach.

Konferencia Bezpečnosť technických zariadení 2013, tak ako aj predchádzajúce ročníky, bola zameraná na cieľové skupiny účastníkov, ktorými sú najmä manažéri útvarov hlavných mechanikov, špecialisti BOZP, revízni technici, bezpečnostní technici, inšpektori práce, prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť účastníkom aktuálne informácie z oblasti bezpečnosti technických zariadení. Z toho dôvodu Technická inšpekcia, a.s. ako odborný a organizačný garant, oslovila renomovaných odborníkov a lektorov v danej oblasti, ktorí sa podelili o svoje skúsenosti v týchto oblastiach:

 • aktuálna legislatíva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • akreditácia ako podpora bezpečnosti technických zariadení,
 • poznatky z vyšetrovania príčin pracovných úrazov a havárií technických zariadení,
 • praktické skúseností s rekonštrukciami kotlov,
 • určovanie zvyškovej životnosti tlakových zariadení,
 • prepäťové ochrany v elektroinštaláciách,
 • verifikácia SIL (Safety Integrity Level),
 • právne pozadie zodpovednosti v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • prevádzková bezpečnosť výrobných zariadení,
 • termovízia pre elektrické zariadenia (budovy),
 • diagnostika energetických zariadení,
 • inšpekcia na základe posúdenia rizika (RBI),
 • efektívnosť analýz rizík v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • kultúra bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci verzus bezpečnosť technických zariadení.
 

Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní. Konferenciu otvoril a prítomných privítal Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ Technickej inšpekcie, a.s. Po jeho uvítacom prejave v úvodný deň konferencie, stredu 17. apríla 2013, vystúpilo 11 lektorov, pričom ich príspevky boli rozdelené do troch prednáškových blokov.

Jedným z uznávaných odborníkov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vystupujúci prvý deň konferencie bol aj Ing. Martin Demčák, PhD. (riaditeľ pre BOZP, ŽP OPP, prevenciu ZPH a trvalo udržateľný rozvoj v Slovnaft, a.s.), ktorý vo svojom príspevku na tému „Kultúra BOZP vs. bezpečnosť technických zariadení“ uviedol, že vysoká úroveň kultúry BOZP zásadným spôsobom ovplyvňuje nielen výkonnosť v oblasti BOZP, ale i celkovú výkonnosť podnikania, a preto je nevyhnutné venovať jej patričnú pozornosť. Systém manažérstva BOZP postavený na silnom manažérstve rizika nemôže byť úspešný bez bezpečného správania zamestnancov a vytvárania bezpečných pracovných podmienok. Netreba zabúdať, že nebezpečné správanie a nebezpečné podmienky môžu viesť ku vzniku závažnej nežiaducej udalosti, ktorá môže v konečnom dôsledku ohroziť nielen samotnú existenciu podnikateľského subjektu, ale i okolitej komunity, ba dokonca významným spôsobom ohroziť aj chod štátu.

So zaujímavým príspevkom vystúpil na konci prvého dňa konferencie Ing. Marián Bartoš, IWE, zastupujúci spoločnosť SAG Elektrovod, a.s. Účastníkov konferencie oboznámil s dôležitosťou presnosti výroby a kontroly zváraných oceľových konštrukcií v energetike. Vo svojej prezentácii okrem iného uviedol, že je vhodné overiť priamo u výrobcu úroveň presnosti výroby a prípadným zásahom vo výrobnom procese predísť problémom pri výstavbe. Ak sa však zistia u výrobcu neprimerané odchýlky presnosti výroby, ktoré sa vzhľadom na rozpracovanosť alebo už vyskladnenie hotových stožiarov dajú riešiť – eliminovať len „znásilnením“ konštrukcie (násilnou deformáciou pri doťahovaní spojov prírub), je povinnosťou každej montážnej firmy upozorniť na túto skutočnosť prevádzkovateľa, pretože tento fakt významne znižuje životnosť a spoľahlivosť diela. Je preto nezmyselné, aby výrobca nedôslednosťou presnosti preberal na seba tak vysoké riziko nezdaru diela, ak sú ešte dopredu známe náročné klimatické pomery, napr. na Islande, nízke teploty vedúce ku krehkému lomu a ťažká námraza i vysoká rýchlosť vetra, vedúce k extrémnemu statickému a dynamickému namáhaniu. Preto je nevyhnutné preberať len presne vyrobené stožiare – výrobky.

V druhý deň konferencie, štvrtok 18. apríla 2013, prezentovali v dvoch prednáškových blokoch svoje príspevky 5 lektori. Efektívnosť analýz rizík v oblasti bezpečnosti technických zariadení bola ústrednou témou prednášky dlhoročného lektora konferencie Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraja Sinaya, DrSc. z Technickej univerzity Košice. Podľa tohto uznávaného odborníka v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nie je možné pri presadzovaní moderných metód riadenia rizika použiť postupy zo včerajška a vedomosti z pred včerajška. V súvislosti s globalizáciou pracovných trhov nadobúda na význame otázka viacjazyčnosti (v Európskej únii je 23 úradných jazykov), aj keď sa stále viac objavujú snahy o zavedenie jedného jazyka ako jazyka pracovného. Skúsenosti ale ukazujú, že používanie len jedného jazyka na komunikáciu bude ešte niekoľko rokov skôr prianím ako realitou.

Prednáška českého lektora Bc. Štěpána Svobodu zo spoločnosti SpektraVision, s.r.o., bola venovaná problematike termodiagnostiky a jej využitiu v praxi. Hlavnou prednosťou termodiagnostiky je, že ju možno realizovať za plnej prevádzky čí zaťaženie strojov a zariadení, a preto má výpovednú hodnotu o aktuálnom stave daného technického zariadenia. Keďže ide o bezkontaktnú metódu, nie je potrebné snímaný stroj alebo technické zariadenie odpájať alebo prerušovať jeho prevádzku. K vykonávaniu termodiagnostiky sa využívajú spoľahlivé termokamery FLIR, ktoré sú ponúkané v rôznom prevedení a parametroch. Lacné termokamery nachádzajú uplatnenie v prípade merania na krátku vzdialenosť a v prípade veľkých teplotných rozdielov. Oproti tomu termokamery s vyšším rozlíšením a citlivosťou umožňujú univerzálne využitie a sú vhodné pre meranie menších objektov, a to aj na väčšie vzdialenosti a tiež objektov s malým rozdielom teplôt.

Mnohé príspevky týchto kvalifikovaných odborníkov vyvolali reakcie a otázky zo strany účastníkov konferencie, ktoré sa organizátori pokúsili vyriešiť jednak diskusiou nasledujúcou po každom bloku prednášok a jednak neformálnou rozpravou na večernom raute. Účastníci konferencie si tak odniesli veľa užitočných informácií z oblasti bezpečnosti technických zariadení, ktoré môžu využiť ďalej vo svojej praxi, čo následne vedie ku kontinuálnemu zlepšovaniu podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, a tým aj k predchádzaniu vzniku pracovných úrazov, chorôb z povolania a iných poškodení zdravia z práce.