Výchova a vzdelávanie

25. – 26. marca 2011 sa uskutočnil tretí ročník konferencie Bezpečnosť technických zariadení v hoteli Sitno vo Vyhniach. Konferencie sa zúčastnilo 122 osôb zo 48 spoločností. 

 

Zborník konferencie obsahoval 12 príspevkov od prednášateľov. Všetkým účastníkom konferencie bol poskytnutý dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoje názory a pripomienky ku akcii. Organizátori získali naspäť 68 vyplnených dotazníkov. Prítomní sa vyjadrili aj k miestu konania konferencie, väčšina navrhla lokalizáciu na strednom Slovensku. Opýtaným dokonca vyhovoval aj jarný termín konania akcie. Získali sme aj veľa návrhov na témy, ktoré by chceli účastníci počuť na nasledujúcej konferencii. V 67 dotazníkoch bola vyjadrená spokojnosť s celkovým dojmom akcie. Zborník konferencie obsahoval 12 príspevkov od prednášateľov. Všetkým účastníkom konferencie bol poskytnutý dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoje názory a pripomienky ku akcii. Organizátori získali naspäť 68 vyplnených dotazníkov. Prítomní sa vyjadrili aj k miestu konania konferencie, väčšina navrhla lokalizáciu na strednom Slovensku. Opýtaným dokonca vyhovoval aj jarný termín konania akcie. Získali sme aj veľa návrhov na témy, ktoré by chceli účastníci počuť na nasledujúcej konferencii. V 67 dotazníkoch bola vyjadrená spokojnosť s celkovým dojmom akcie.

Odborný garant: Ing. Dušan Konický, generálny riaditeľ TI, a.s.

Prednášky, ktoré si mohli vypočuť prítomní počas konferencie:

 • Aktuálny stav a výhľad bezpečnosti technických zariadení – Ing. Dušan Adamček, MPSVR SR
 • Vzťah medzi bezpečnosťou technických zariadení a BOZP, čo vplýva na vznik pracovných úrazov – previazanosť úrazov s BTZ – Ing. Šuša, IP TN
 • Bezodstávkové metódy opráv potrubí – Ing. Vytřísal, SEPS, a.s.
 • Technická bezpečnosť v plynárenstve – prevencia pomocou plánovaných kontrol a údržby Ing. A. Vrba, SPP-distribúcia, a.s.
 • Technické zariadenia v podmienkach prevádzky podzemného zásobníka zemného plynu - Ing. Rehák, Nafta, a.s.
 • Starostlivosť o kritické konštrukcie – Ing. Koscelánsky, P. Vrábeľ, USS Košice, s.r.o.
 • Riadenie oblastí BOZP a technických zariadení manažmentom – Ing. Lipták, ZSE a.s.
 • Povinnosti dodávateľov, výrobcov, užívateľov, pravidelné kontroly bezpečnosti; praktické skúsenosti z posudzovania strojov na Slovensku a v zahraničí – Ing. Hegyi, Technická inšpekcia, a.s.
 • Praktické skúsenosti pri úradných skúškach a pri posudzovaní PZ a TZ (vrátane Turecko a Ázia) - Ing. Pribula, Technická inšpekcia, a. s.
 • Vizualizácia únikov plynov pomocou termografických systémov – Ing. Šucha, Eustream, a.s. a Ing. Svoboda, TMV SS s.r.o.
 • Údržba a periodické skúšky tlakových nádob na dopravu plynov v Messer Tatragas – Ing. Fotyi, Messer Tatragas, s.r.o.
 • Komplexné riešenia pre strojové zariadenia, bezpečnosť strojov – J. Hajnik, Schneider Electric Slovakia, spol. s r.o.
 • Ochrana pred hlukom a vibráciami pôsobiacim na zamestnancov pri prevádzke technických zariadení – Ing. Mihalčík, PHD., RÚVZ a. s.
 • Príčiny prevádzkových havárií technických zariadení – Ing. Hrdý, Kriminalistický a expertízny ústav PZ SR