Výchova a vzdelávanie

Základnými prvkami systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú človek, stroj a prostredie. Človek ako dôležitý článok tohto systému často spôsobuje vznik nežiaducich udalostí ako sú úrazy alebo havárie. Aby ľudia svojím správaním vedome či nevedome neohrozovali život a zdravie nielen seba, ale aj ostatných spolupracovníkov, potrebujú mať dostatok informácií. Významným zdrojom informácií potrebných na zaistenie bezpečnosti  technických zariadení, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je aj podujatie známe širokej odbornej verejnosti pod názvom konferencia Bezpečnosť technických zariadení, ktorú organizovala spoločnosť Technická inšpekcia, a.s. tento rok v dňoch 3. a 4. mája 2017 už tradične v priestoroch hotela Sitno vo Vyhniach.

Deviaty ročník konferencie, nad ktorým prevzal záštitu JUDr. Ján Richter, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, využili na rozšírenie svojich poznatkov a vedomostí v špecifickej oblasti technickej bezpečnosti mnohí odborníci zo 48 rôznych spoločností z celého územia Slovenskej republiky, ako napríklad prevádzkovatelia technických zariadení, výrobcovia technických zariadení, revízni technici, bezpečnostní technici, manažéri útvarov hlavných mechanikov, majitelia pracovných prostriedkov, servisné firmy a manažéri zodpovedajúci za bezpečnosť technických zariadení, ako aj inšpektori práce vykonávajúci dozor na dodržiavaním právnych predpisov v tejto oblasti.

Ťažiskom odborného programu konferencie boli prednášky 13 renomovaných odborníkov  a lektorov, ktorí sa podelili s účastníkmi konferencie o svoje skúsenosti a aktuálne informácie v nasledovných oblastiach:

 • legislatíva v oblasti bezpečnosti technických zariadení,
 • úlohy inšpekcie práce z pohľadu bezpečnosti technických zariadení,
 • bezpečnosť ihrísk a športovísk,
 • elektrické rozvádzače,
 • skúsenosti z činnosti inšpekcie práce,
 • bezpečnosť technických zariadení s nebezpečenstvom výbuchu,
 • fľaše pre domácnosť,
 • strojové zariadenia v prevádzke,
 • záväznosť a uplatňovanie noriem,
 • technický informačný systém na zaistenie bezpečnosti technických zariadení,
 • bezpečné osvetlenie LED technológiou,
 • kontroly vykurovacích sústav a klimatizačných systémov.

Odborným a organizačným garantom konferencie bola spoločnosť Technická inšpekcia, a.s., ktorá však tento rok prvýkrát umožnila podieľať sa na spoluorganizovaní konferencie Slovenskej zváračskej spoločnosti, keďže ide o inštitúciu, ktorej členmi sú významní a špičkoví odborníci z oblasti zvárania a príbuzných technológií, a to z výskumno-vývojových organizácií, technických univerzít SR a popredných výrobcov a dodávateľov zvarkov a zváraných konštrukcií  a  tiež  prostriedkov  na  zváranie.  Poďakovanie  za  vysokú  úroveň  a úspešný priebeh konferencie patrí nielen Slovenskej zváračskej spoločnosti, ale aj ďalším partnerom konferencie, a to SPP - distribúcia, a.s., Transpetrol, a.s., LEADER LIGHT, s.r.o., Sféra, a.s., Veolia Energia Slovensko, a.s., Eustream, a.s., Slovnaft, a.s., SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA,  s.r.o.,  Saltek,  s.r.o.,  Pivovar  Steiger,  a.s.,  ako  aj mediálnym partnerom Education, s.r.o., ATPJournal, Strojárstvo/Strojírenství a Bezpečná práca.

Konferenciu, ktorej program bol rozdelený do dvoch dní (prvý deň tri prednáškové bloky a druhý deň dva prednáškové bloky), otvoril slávnostným príhovorom predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti Technická inšpekcia, a.s. Ing. Dušan Perniš. Na jeho úvodné   slová   nadviazal    čestný    hosť    konferencie    a generálny riaditeľ Národného inšpektorátu práce Ing. Karol Habina. Po otváracích prejavoch vystúpil prvý lektor úvodného dňa konferencie, ktorým bol zástupca MPSVR SR a riaditeľ odboru pracovnej legislatívy a legislatívy trhu práce JUDr. Juraj Vároš. Účastníkom konferencie poskytol informácie o Stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, aktuálnej legislatívne, ako aj pripravovaných legislatívnych zmenách.

Druhý prednáškový blok začal príhovorom významného hosťa Mgr. Branislava Ondruša, štátného tajomníka MPSVR SR, ktorý vyjadril podporu konferencii ako dlhoročnému a tradičnému podujatiu na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zároveň vyzdvihol činnosť spoločnosti Technická inšpekcia, a.s., ktorá výraznou mierou prispieva svojimi aktivitami v oblasti technickej bezpečnosti k celkovému zlepšovaniu stavu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na území Slovenskej republiky. Štátny  tajomník  MPSVR  Mgr.  Branislav  Ondruš  vo  svojom  príhovore  zdôraznil   podporu ministerstva všetkým aktivitám, ktoré vedú k posilňovaniu starostlivosti o život a zdravie  zamestnancova  a  zároveň  upozornil  na  dôležitú  úlohu  technickej  bezpečnosti   v každej oblasti spoločenského života.

Poslednou prednáškou prvého dňa konferencie, s ktorou vystúpil zamestnanec spoločnosti Technická inšpekcia, a.s.  JUDr.  Vladimír  Jurík,  bola  prednáška  na  tému  uplatňovanie a záväznosť noriem. Následne záver úvodného dňa konferencie patril rautu, na ktorom účastníci  konferencie   mali   dostatočný   priestor   na   neformálnu   a priateľskú   diskusiu  o prednesených témach, ale aj na výmenu poznatkov a skúseností z aplikačnej praxe.

Jednu z najzaujímavejších prednášok, ktorú si mohli účastníci vypočuť na konferencii, prezentoval na úvod druhého dňa konferencie Ing. Juraj Bezděk zastupujúci spoločnosť Sféra, a.s. Svojou prednáškou s názvom Technický informačný systém pre podporu procesov riadenia údržby, kontrol a skúšok technických zariadení v prevádzke oboznámil prítomných s možnosťami a výhodami, ktoré získajú, ak používajú riešenia na báze produktu XMatik®.NET. Tento produkt sa nezameriava len na finančnú stránku problematiky plánovania správy, údržby a platnosti dokladov pri prevádzke technických zariadení, ale poskytuje aj plnú podporu procesov z vecného a technického hľadiska.

Bezpečné osvetlenie LED technológiou v prevádzkach bola téma prednášky v podaní Ing. Júliusa Száraza zo spoločnosti LEADER LIGHT, s.r.o. V svojom pútavom príspevku uviedol, že požiadavky na osvetlenie sú určeé uspokojením troch základných ľudských potrieb, ktorými  sú zraková pohoda (vplyv na vysokú produktivitu), zrakový výkon (vplyv na  kvalitu  a  dĺžku  času  vykonávať  prácu) a bezpečnosť. Upozornil tiež na dôležitú skutočnosť, že intenzita svetla, farba svetla a kvalita farebného podania má priamy vplyv na pracovnú výkonnosť. Zvýšením intenzity bieleho svetla sa zvyšuje pozornosť, bezpečnosť, produktivita a znižuje chybovosť vo výrobe. Preto odporučil účastníkom používať LED svietidlá dosahujúce, na rozdiel od žiarivkových a vysokotlakových konvenčných svetelných technológií, úplný svetelný výkon okamžite po zapnutí.

Záverečné hodnotenie deviateho ročníka konferencie Bezpečnosť technických zariadení 2017 vyznieva pozitívne. Vysokú odbornú úroveň tohto tradičného podujatia zabezpečenú účasťou renomovaných lektorov a množstvo užitočných informácií, ktoré si odnášajú účastníci  do   ďalšieho   pracovného   života,   dokazuje   neustále   zvyšujúci   sa   záujem  o konferenciu, čo indikuje aj účasť 150 ľudí z oblasti bezpečnosti technických zariadení. Rovnako o úspešnom priebehu konferencie svedčí aj záujem zástupcov Národného inšpektorátu práce zúčastňovať sa na tomto odbornom podujatí a v neposlednom rade účasť Mgr. Branislava Ondruša, štátneho tajomníka MPSVR SR, ktorý vyjadril podporu nielen samotnej  konferencii,  ale   aj   činnosti   Technickej   inšpekcie,   a.s.,   keďže   prispieva   ku zvyšovaniu úrovne technickej bezpečnosti v Slovenskej republike.

Ďakujeme všetkým účastníkom za ich účasť na konferencii a tešíme sa na stretnutie s Vami
na jubilejnom X. ročníku konferencie,
ktorá sa bude konať v dňoch 25. – 26. apríla 2018.